Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania rozpływu prądów zwarć jednofazowych w stacjach elektroenergetycznych WN/SN, a w szczególności wartości prądów wpływających do uziomów stacji. Znajomość wartości tych prądów jest istotna dla oceny zagrożenia porażeniowego na terenie stacji. W badaniach wykorzystano program EMTP-ATP, w którym odwzorowano strukturę analizowanych układów. Przedstawiono wyniki obliczeń wykonanych dla wybranych układów stacji elektroenergetycznych.
EN
The values of the currents flowing into the earthing system of HV/MV substations, during single-phase earth faults, are important for assessing the risk of electric shock hazard in a substation. The article presents computer based models for calculating the flow of short-circuit currents in a substation earthing system. The influence of selected parameters of power lines, transformers and substations scheme on currents value is presented. The analysis was performed for a 110/15 kV substation model with overhead power lines using the EMTP-ATP software. The scenarios chosen for further analysis show that, as the nominal power of the HV/MV transformer increases, the value of the current flowing into the earthing system of the substation decreases. The analysis showed that number of connected power lines, number of installed transformers and their nominal power have a significant influence on the values of currents flowing into the substation earthing system.
PL
W artykule omówiono wpływ obciążenia i warunków atmosferycznych na obciążalność elektroenergetycznych linii napowietrznych, oraz metody wykorzystywane do wyznaczania dynamicznej obciążalności tych linii. Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące Systemu Dynamicznego Zarządzania Przesyłem (SDZP), opracowanego w ramach projektu badawczorozwojowego GEKON, a w szczególności algorytm wyznaczania obciążalności linii w zależności od warunków atmosferycznych oraz algorytm sterowania rozpływem mocy, wykorzystywany gdy obciążalność niektórych linii jest w danych warunkach niewystarczająca. Przedstawiono również aspekty ekonomiczne zastosowania SDZP.
EN
The capacity of overhead power lines depends on, among others, the currently prevailing in the area weather conditions. These conditions may vary over a wide range in both time and space. In practice, often uses static load (eg. summer and winter) specified for the fixed weather conditions. Such an approach may result, however, limit the use of transmission lines capacity, especially designed for the allowable wire temperature + 40°C. The actual line load is the basis for optimization of the SEE and determining the participation of generating sources. When the capacity of some lines is not sufficient, it is necessary to change the distribution of power generation between power plants. This causes additional costs on the balancing market (costs of congestion management). For these reasons, the aim is to determine the dynamic allowable load of power line, which determines both the load current (at the time) based on current weather conditions and forecast in based on forecasted weather conditions. The article presents selected issues of Dynamic Power Flow Management System (SDZP), developed in the research project GECKON. It also presents the economic aspects of the use SDZP.
PL
W artykule omówiono wybrane wyniki badań wykonanych dla operatora sieci przesyłowej nad konstrukcją nowych, niskostratnych przewodów przewidzianych do stosowania w napowietrznych liniach elektroenergetycznych 400 kV. W szczególności omówiono wyniki porównania parametrów elektrycznych wybranych konstrukcji pojedynczych przewodów z przewodami referencyjnymi. Porównano również straty mocy i energii w liniach elektroenergetycznych z wiązkami wykonanymi z przewodów niskostratnych i obecnie stosowanych. Zastosowanie w liniach przesyłowych nowych, niskostratnych przewodów pozwoli na redukcję strat, w porównaniu ze stratami w liniach z przewodami referencyjnymi nawet o 30%.
EN
The article presents selected results of studies carried out for the transmission network operator on the construction of new, low-loss conductors intended for use in overhead power lines. Developed and treated multi-criteria analysis of new types of conductors steel-aluminium (ACSR), homogeneous alloy matrix aluminium (AAAC) Alloy-aluminium (ACAR) and using conductive cores made of copper based alloys, intended for use in bundles of 3-wire on existing towers and bundles of 3- and 4-wire on the new towers. We examined 80 projects of wires. The article discusses the impact of construction on the conductor resistance for alternating current and energy loss. We also compared the energy losses in power transmission lines equipped with bundles made of low-loss conductors with losses in the lines equipped with the currently applied wires. The use of the transmission lines with new low-loss conductors allows the reduction of energy losses in transmission lines by up to 30%, compared to the reference conductors (currently used).
PL
Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymusza konieczność modernizacji istniejących oraz budowanie nowych sieci elektroenergetycznych. Alternatywne rozwiązanie stanowi zastosowanie w istniejących sieciach systemów dynamicznej obciążalności. Dopuszczalny prąd jest w tych rozwiązaniach dostosowywany do panujących warunków zewnętrznych. Określenie obciążalności przewodu wymaga przeprowadzenia złożonych obliczeń z wykorzystaniem modeli matematycznych. W artykule przeanalizowano trzy przykładowe modele. Pierwszy oparty jest na bilansie cieplnym. Kolejne dwa modele wykorzystują obliczenia numeryczne w programie ANSYS i różnią się stopniem złożoności odwzorowania geometrii przewodu.
EN
As a result of growth in demand for electricity changes in power systems are required. Modernization of existing power lines and building new ones is essential. The alternative is application of dynamic thermal rating systems. Permissible current in this case is adjusted to actual atmospheric conditions. For determining ampacity in this way complex calculations are required. Mathematical modeling is used. In framework of the article three different models are considered. The first one is based on heat balance equation. In others two variants numerical calculations in ANSYS are applied. The difference between them is in complexity of geometry models. The most satisfactory results are obtained for numerical calculations and accurate geometry of conductor.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących nowych rozwiązań niskostratnych przewodów przewidzianych do stosowania w napowietrznych liniach przesyłowych 400 kV. Omówiono materiałowe i technologiczne aspekty projektowania przewodów oraz zagadnienia mechaniczne i elektryczne dotyczące zarówno przewodów jak i linii. Dokonano wielokryterialnej analizy 80 projektów nowych typów przewodów. Zastosowanie w liniach przesyłowych nowych przewodów pozwoli na redukcję strat nawet o ponad 25%, w porównaniu z obecnie stosowanymi przewodami.
EN
The article presents results of studies carried out on the construction of new, low-loss conductors intended for use in overhead 400 kV transmission lines. We discuss the material and technological aspects of designing conductors and issues relating to mechanical and electrical conductors on the line. Developed and treated multi-criteria analysis of new types of conductors. We examined 80 projects of conductors. The use of the transmission lines with new low-loss conductors allows the reduction of energy losses in transmission lines by up to 25%, compared to the actually used conductors.
EN
In this paper, the impact of load and weather conditions on the capacity of overhead power lines and methods of determining their dynamic capacity are discussed. There are presented selected aspects related to the dynamic transmission capacity management system, developed under the GEKON research and development project, in particular the algorithm for determining line capacity depending on weather conditions and the algorithm for controlling power distribution used in case the capacity of some lines is insufficient under the given conditions. Also, the economic aspects of applying dynamic transmission capacity management are presented.
PL
W artykule omówiono wpływ obciążenia i warunków atmosferycznych na obciążalność elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz metody wykorzystywane do wyznaczania dynamicznej obciążalności tych linii. Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące systemu dynamicznego zarządzania przesyłem (SDZP), opracowanego w ramach projektu badawczo-rozwojowego GEKON, a w szczególności algorytm wyznaczania obciążalności linii w zależności od warunków atmosferycznych oraz algorytm sterowania rozpływem mocy wykorzystywany, gdy obciążalność niektórych linii jest w danych warunkach niewystarczająca. Przedstawiono również aspekty ekonomiczne zastosowania SDZP.
PL
W artykule przedstawiono analizę, mającą na celu określenie możliwości przekroczenia obciążalności zwarciowej żył powrotnych kabli średniego napięcia, podczas zwarć podwójnych z ziemią. Przeprowadzona analiza bazowała na danych statystycznych rzeczywistej sieci średniego napięcia. Zaprezentowane wyniki obliczeń obejmują między innymi prawdopodobieństwa przekroczenia obciążalności znamionowej żył powrotnych kabli oraz liczby przekroczeń tej wartości na jednostkę długości linii kablowych, mogących wystąpić w określonym czasie.
EN
The article presents an analysis aimed to identify the possibility of exceeding the short-circuit capacity of return conductors of medium voltage cables, during the two-phase-to-earth faults. The analysis was based on actual statistical data of medium voltage power network. Presented results of the calculations include, among others, the possibility of exceeding the rated capacity of return conductors of cables and the number of exceedances of this value per unit length of cable lines, which may occur within a specific time.
PL
Wartości prądów płynących w uziemieniach słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych podczas zwarć jednofazowych są istotne dla oceny zagrożenia porażeniowego w otoczeniu linii. W artykule przedstawiono dwa modele do obliczania rozpływu tych prądów. Pierwszy z nich to dokładny model wielofazowy, natomiast drugi jest jego uproszczeniem do modelu jednofazowego. Przedstawiono również wyniki obliczeń wartości prądów płynących w uziemieniach słupów linii 110 kV podczas zwarć jednofazowych.
EN
The values of the currents flowing in earthing system of overhead line towers during single-phase faults are important for assessing the risk of electric shock in neighborhood of the line. The article presents two models to calculate these currents. The first is accurate, multiphase model, while the second is its simplification to a single-phase model. Results of calculations of currents flowing in towers earthing system during singlephase faults in 110 kV overhead line are also presented in the article.
PL
W artykule przedstawiono modele probabilistyczne zdarzeń, będących przyczyną powstawania przepięć łączeniowych, determinujących wymiarowanie odstępów izolacyjnych w liniach napowietrznych. Badano zarówno przepięcia występujące w czasie załączania linii jak i przy samoczynnym ponownym załączaniu. Otrzymane rozkłady statystyczne wykorzystano do wymiarowania odstępów powietrznych izolacji faza-ziemia oraz faza-faza. Analizy przeprowadzono zarówno z uwzględnieniem, jak i pominięciem ochrony przepięciowej rozważanej linii.
EN
The article presents the probabilistic models of events, being the cause of switching overvoltages, determining the dimensioning of insulation gaps in the overhead lines. Values of overvoltages occurring during switching on the lines and occurring during their automatic reclosing were calculated. The statistical distributions of overvoltages, being the result of calculation, were used for dimensioning of phase-to-ground and phase-to-phase air gaps insulation. Analyses were performed both with and without taking into account the line surge protection.
PL
Referat poświęcony jest problematyce optymalnego rozmieszczenia źródeł mocy biernej w otwartych sieciach rozdzielczych średniego napięcia (SN). W referacie sformułowano zadanie optymalizacji wraz z warunkami ograniczającymi oraz wskazano metody jego rozwiązania. Omówiono dane niezbędne do wykonania obliczeń oraz przyjmowane założenia. Dokonano obliczeń optymalizacyjnych dla szeregu rzeczywistych sieci SN, których podstawowe dane wraz z charakterystykami uzyskanych rozwiązań zaprezentowano w referacie. Pracę kończy podsumowanie zawierające wnioski z wykonanych analiz.
EN
The paper addresses the problem of optimal reactive power compensation in a distribution network. In general, the optimal solution to reactive power compensation problem relies upon finding the location, size of capacitors and their working time at which the adopted objective function reaches its extreme. The method proposed in this paper maximizes the profit resulting from the reduction of network losses. Additionally, the optimal solution should meet specified constraints. The constraints include: maintaining voltage levels within acceptable limits, not overloading network elements, and limiting the power of capacitors to prevent overcompensation. As a measure of the economic efficiency of solutions the net present value ratio (NPVR) was assumed. The NPVR cannot be used as an objective function because the addition of next capacitor decreases the value of NPVR in the iterative process. We developed two optimization algorithms for solving the task: heuristic and evolutionary. This paper presents selected results of numerical studies for 9 real polish distribution networks fed by a 110/15 kV transformer.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu rachunku kosztów w elektroenergetyce oraz wybrane metody oceny efektywności w elektroenergetyce. Przedstawiono wybrane wyniki oceny efektywności wymiany transformatorów dystrybucyjnych SN/nn oraz porównano jednostkowe koszty przesyłania energii przy wykorzystaniu różnych typów linii średniego napięcia. Otrzymane wyniki potwierdzają opłacalność wymiany transformatorów wyprodukowanych przed 1975 rokiem, oraz celowość bardziej powszechnego wykorzystywania linii typu PAS w terenowych sieciach rozdzielczych średniego napięcia.
EN
The article discusses the components of the costs and selected methods used to evaluate the efficiency of electricity distribution. Shows the results of evaluation of the effectiveness of MV/LV distribution transformers exchange. Were also compared the unit costs of energy transfer using various types of medium-voltage lines. The calculation results confirm the profitability of replacing transformers manufactured before 1975, and the desirability of a more widespread use of PAS type lines in terrain medium voltage distribution networks.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia oddziaływań elektromagnetycznych w czterotorowej, dwunapięciowej linii elektroenergetycznej. Rozwiązania takie są coraz częściej stosowane w praktyce, ze względu na istniejące trudności w budowie nowych linii elektroenergetycznych. Rozwiązania takie posiadają również wady, wśród których wymienić należy oddziaływania elektromagnetyczne i ich skutki w postaci indukowania napięć. Zagadnienia te rozważono w odniesieniu do istniejącej linii czterotorowej o dwóch poziomach napięć 110 kV i 15 kV. Przedstawiono wyniki badań skutków oddziaływań w układzie rzeczywistym oraz analizę wybranych sposobów redukcji napięć indukowanych w torach linii 15 kV.
EN
The paper presents the electromagnetic interaction in four-circuit, dual voltage power line. Such solutions are increasingly being applied in practice, due to the difficulties with the acquisition of area for the construction of new power lines. Such solutions have some disadvantages, among which should be mentioned electromagnetic interactions and their consequences in terms of inducing voltage. These issues are considered in relation to the existing four-circuit line of voltage levels of 110 kV and 15 kV. Presents the results of the effects of interactions in a real system and the analysis of selected ways to reduce stress induced in the 15 kV line.
EN
This paper concerns issues of optimal location of reactive power sources in radial MV distribution networks. At first, the optimisation problem is formulated along with constraints, and solution methods are indicated. Data necessary to  perform calculations and used assumptions is discussed. Optimisation calculations have been performed for many real MV networks; their essential parameters are presented in the paper along with the characteristics of the obtained results. The paper ends with a summary which presents conclusions of the performed analyses.
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce optymalnego rozmieszczenia źródeł mocy biernej w otwartych sieciach rozdzielczych SN. Na początku sformułowano zadanie optymalizacji wraz z warunkami ograniczającymi oraz wskazano metody jego rozwiązania. Omówiono dane niezbędne do wykonania obliczeń oraz przyjmowane założenia. Dokonano obliczeń optymalizacyjnych dla wielu rzeczywistych sieci SN, których podstawowe dane wraz z charakterystykami uzyskanych rozwiązań zaprezentowano w pracy. Artykuł kończy podsumowanie zawierające wnioski z wykonanych analiz.
14
Content available Electricity Distribution Effectiveness
EN
This paper discusses the basic concepts of cost accounting in the power industry and selected ways of assessing the effectiveness of electricity distribution. The results of effectiveness analysis of MV/LV distribution transformer replacement are presented, and unit costs of energy transmission through various medium-voltage line types are compared. The calculation results confirm the viability of replacing transformers manufactured before 1975. Replacing transformers manufactured after 1975 – only to reduce energy losses – is not economically justified. Increasing use of a PAS type line for energy transmission in local distribution networks is reasonable. Cabling these networks under the current calculation rules of discounts for excessive power outages is not viable, even in areas particularly exposed to catastrophic wire icing.
PL
W artykule rozważono wybrane zagadnienia z zakresu rachunku kosztów oraz sposobów wykorzystywanych do oceny efektywności w elektroenergetyce. Przedstawiono wyniki analizy efektywności wymiany transformatorów dystrybucyjnych SN/nn oraz porównano jednostkowe koszty przesyłania energii, przy wykorzystaniu różnych typów linii średniego napięcia. Wyniki obliczeń potwierdzają opłacalność wymiany transformatorów wyprodukowanych przed 1975 rokiem. Wymiana transformatorów wyprodukowanych po 1975 roku – tylko w celu ograniczenia strat energii – nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Jeśli chodzi o przesyłanie energii w terenowych sieciach rozdzielczych, to zasadne jest bardziej powszechne wykorzystywanie linii typu PAS. Kablowanie tych sieci przy obecnych zasadach naliczania bonifikat za przekroczenie dopuszczalnych czasów przerw w zasilaniu nie jest opłacalne, nawet na terenach szczególnie narażonych na występowanie katastrofalnego oblodzenia przewodów.
EN
This paper presents the issues of electromagnetic interactions in a four-circuit and dual-voltage power line. Such solutions are increasingly used in practice due to difficulties in land acquisition for the construction of new power lines. Lines of this type, however, have some disadvantages, incl. the electromagnetic interactions between the circuits and voltages induced as their consequence. These issues are considered in relation to an existing four-circuit, 110 kV and 15 kV line. Results of the studies of the interaction effects in a real system, and an analysis of selected ways to reduce the voltage induced in 15 kV line circuits are presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia oddziaływań elektromagnetycznych w czterotorowej, dwunapięciowej linii elektroenergetycznej. Rozwiązania takie są coraz częściej stosowane w praktyce, ze względu na trudności w uzyskaniu terenu pod budowę nowych linii elektroenergetycznych. Linie tego typu posiadają jednak również wady, wśród których należy wymienić oddziaływania elektromagnetyczne występujące pomiędzy torami i ich skutki w postaci indukowania napięć. Zagadnienia te rozważono w odniesieniu do istniejącej linii czterotorowej o dwóch poziomach napięć 110 kV i 15 kV. Przedstawiono wyniki badań skutków oddziaływań w układzie rzeczywistym oraz analizę wybranych sposobów redukcji napięć indukowanych w torach linii 15 kV.
EN
This paper describes the effects of reactive power flow through the power transmission and distribution networks. It also presents the dependencies allowing calculating the costs and effects of reactive power compensation. Additionally, selected methods for assessing economic efficiency were discussed. The paper presents calculation results for different variants of reactive power compensation in a real, medium voltage feeder. The results indicate that maximum profit from the reduction of losses due to reactive power compensation does not necessarily mean the most efficient solution from the economic point of view.
PL
W artykule autorzy omówili skutki przesyłania mocy biernej, podano zależności pozwalające na obliczenie efektów i kosztów kompensacji oraz omówiono wybrane metody oceny efektywności ekonomicznej. Przedstawiono wyniki obliczeń skutków różnych wariantów kompensacji mocy biernej w rzeczywistym obwodzie sieci średniego napięcia. Otrzymane wyniki wskazują, że osiągnięcie maksymalnego zysku z ograniczenia strat, w wyniku kompensacji mocy biernej, nie musi wskazywać na rozwiązanie najbardziej efektywne z ekonomicznego punktu widzenia.
PL
W artykule zwrócono uwagę na skutki przesyłania mocy biernej, podano zależności pozwalające na obliczenie efektów i kosztów kompensacji oraz omówiono wybrane metody oceny efektywności ekonomicznej. Przedstawiono wyniki obliczeń skutków różnych wariantów kompensacji mocy biernej w rzeczywistym obwodzie sieci średniego napięcia. Otrzymane wyniki wskazują, że osiągnięcie maksymalnego zysku z ograniczenia strat, w wyniku kompensacji mocy biernej, niekoniecznie musi wskazywać na rozwiązanie najbardziej efektywne z ekonomicznego punktu widzenia.
EN
This paper describes the effects of reactive power flow through the power transmission and distribution networks. It also presents the dependencies allowing to calculate the costs and effects of reactive power compensation. Additionally selected methods for assessing economic efficiency were discussed. The paper presents calculation results for different variants of reactive power compensation in a real, medium voltage feeder. The results indicate that maximum profit from the reduction of losses due to reactive power compensation does not necessarily mean the most efficient solution from the economic point of view.
18
EN
The paper presents the idea of improving the economic efficiency of reactive power compensation in distribution networks. This idea is based on the installation low voltage capacitors with higher rated power in selected MV/LV substations, instead of installing new medium voltage capacitors in HV/MV stations and capacitors for compensation of magnetizing power of MV/LV transformers. Presented idea is illustrated by calculation example for real distribution network.
PL
Referat przedstawia ideę poprawy ekonomicznej efektywności kompensacji mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych. Idea ta polega na instalowaniu, w wybranych stacjach SN/nn, kondensatorów niskiego napięcia o większej mocy znamionowej zamiast instalowania nowych kondensatorów średniego napięcia w stacjach WN/SN oraz kondensatorów niskiego napięcia do kompensacji mocy magnesującej transformatorów SN/nn. Prezentowana idea jest zilustrowana przykładem obliczeń dla rzeczywistej sieci.
EN
The influence of nonlinear loads on the selection and exploitation of capacitor banks for reactive power compensation in MV/LV substations has been analyzed in the paper. Frequency and time simulations were performed for a model system to determine the possible negative consequences of compensation or overcompensation.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu odbiorników nieliniowych na warunki doboru i eksploatacji baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej, instalowanych po stronie niskiego napięcia w stacjach SN/nN. Badania symulacyjne przeprowadzono dla układu modelowego zarówno w dziedzinie częstotliwości, jak i w dziedzinie czasu. Ich celem było określenie możliwych negatywnych skutków wynikających z zastosowania kompensacji, jak i ewentualnego przekompensowania.
EN
This paper presents issues concerning the implementation of Smart Grid solutions in a real distribution network. The main components possible to quick implementation were presented. Realization of these ideas should bring tangible benefi ts to both customers and distribution system operators. Moreover the paper shows selected research results which examine proposed solutions in area of improving supply reliability and reducing energy losses in analysed network.
PL
W  artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wdrażania rozwiązań typu Smart Grid w  konkretnej sieci rozdzielczej. Omówiono główne systemy, możliwe do szybkiego wdrożenia, których zastosowanie przyniesie wymierne korzyści zarówno odbiorcom energii elektrycznej, jak i operatorowi sieci. Przedstawiono też wybrane wyniki badań, których celem było sprawdzenie proponowanych rozwiązań pod kątem możliwości osiągnięcia założonych celów, a w szczególności poprawy pewności zasilania oraz ograniczenia strat energii w analizowanej sieci.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.