Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki wpływu obróbki ultradźwiękowej na stabilność i aktywność antyoksydacyjną kwasu galusowego. Do badań wykorzystano cztery roztwory kwasu galusowego: o stężeniu 0,2 mg/mL i 1,0 mg/mL, sporządzone na bazie wody i metanolu. Obróbkę ultradźwiękową przeprowadzono, używając procesora ultradźwiękowego (Sonic VCX 750). Doświadczenie prowadzono przez 0, 10 i 30 min, wykorzystując pole akustyczne o częstotliwości 20 kHz oraz natężeniu 21 W/cm2 i 38 W/cm2. Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu ultradźwięków na stabilność wodnych roztworów kwasu galusowego. Zaobserwowano nieznaczną, ale statystycznie istotną degradację metanolowych roztworów kwasu galusowego.
EN
Four gallic acid solns. (0.2 and 1.0 mg/mL) prepd. on the basis of H2O or MeOH were subjected to ultrasounds (frequency 20 kHz, intensity 21 or 38 W/cm2, time 0–30 min). A slight but statistically significant degrdn. of gallic acid was obsd. only for its MeOH solns., esp. for the concn. of 0.2 mg/mL and the treatment time of 30 min. Ultrasounds did not change the oxidative activity of the tested solns.
PL
Przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości termofizycznych materiału uzyskanego z liofilizowanych pian jako alternatywnego materiału na opakowania żywności mrożonej. Piany uzyskano z albuminy i modyfikowano roztworami agaru i żelatyny. Stwierdzono, że gęstość, współczynnik przewodności cieplnej i dyfuzyjność cieplna oraz twardość liofilizowanych pian są podobne do tych, jakie wykazuje styropian ekstrudowany (dobry materiał termoizolacyjny). Wyniki analizy termowizyjnej obrazów powierzchni badanych pian potwierdzają możliwość ich wykorzystania jako materiału opakowaniowego o odpowiedniej izolacyjności cieplnej.
EN
Egg albumin was modified by addn. of agar and gelatine solns. and freeze-dried to produce foams used as an alternative material for frozen food packaging. The d., thermal cond. and thermal diffusivity and hardness of the foams were similar to those of extruded polystyrene. Thermovision anal. of the sample surfaces confirmed applicability of the foams.
EN
The aim of the study was to investigate the effect of the press construction solution and the size of the sieve hole on the efficiency of the pressing yield and the content of solid particles on the raw juice. In this study two devices, included singleand twin screw press were used. The devices were equipped with two sieves of different hole sizes. Based on the obtained results it was found that the pressing yield and consistency of apple juice depends on the type of press and the size of the holes in the used sieves. In the case of a single-screw press, the change in the size of the sieve holes had no statistically effect on the efficiency of raw juice and the yield of filtered juice. In the case of the twin-screw press a statistically significant effect of sieves size on the yield of pressing was observed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wpływu rozwiązania konstrukcyjnego prasy oraz wielkości otworów sita na wydajność procesu tłoczenia oraz zawartość cząstek stałych w soku surowym. Do badań wykorzystano dwa urządzenia tj.: jedno – i dwuślimakową prasę wyposażoną w dwa rodzaje sit o zróżnicowanej wielkości otworów. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że wydajność tłoczenia i konsystencja soku jabłkowego zależy od rodzaju zastosowanej prasy i wielkości otworów w użytych sitach. W przypadku prasy jednoślimakowej zmiana wielkości otworów sita nie miała istotnie statystycznego wpływu zarówno na wydajność soku surowego jak i wydajność soku filtrowanego, zaś w przypadku prasy dwuślimakowej zaobserwowano istotny statystycznie wpływ wielkości sit na wydajność tłoczenia.
EN
The paper presents the results of measurement of the basic physical properties of black turnip and the results of studies on the impact of sampling site on the textural properties of its pulp. Selected texture indices, i.e. hardness, elasticity, cohesiveness and chewiness, were determined using the TPA double compression test. The tests were carried out on samples taken from well-defined root layers (upper layer, middle layer, lower layer) and zones (A, B, C) of black turnip, because of its structural heterogeneity. The samples were compressed at the longitudinal and transverse direction of the fibers relative to the compressing device movement. The results obtained were statistically analyzed using the Statistica 10.0 program. The research has shown that the site of sampling and the direction of fiber positioning have a significant impact on the value of all the black turnip texture parameters.
EN
In recent years, a dynamic development of brewing has been observed. Increasingly, production of malt and beer takes place even in smaller industrial factories, breweries restaurants or at home. Extraction is a process applied in a variety of industries, including food production, as a way of extracting specific ingredients from their mixtures. As a result of this process, not only sugars, proteins, fats, enzymes, vitamins, colorants, fragrances and flavors, but also malt and hop extracts are being isolated. In the process of mashing, in which the malt ingredients are being extracted, many biochemical, physical and chemical changes take place. The aim of the study was to analyze the effect of the degree of fragmentation of pilsner type malt on the amount of extract obtained and the pH of the mash. It has been observed that the degree of malt fragmentation has a significant effect on the content of the extract in the mash: the more fragmented malt, the more malt extract in mash produced using the malt. It has also been found that the pH of the mash increases with the average particle size of malt.
PL
W ostatnich latach obserwowany jest dynamiczny rozwój browarnictwa. Coraz częściej produkcja słodu i piwa ma miejsce nawet w mniejszych zakładach przemysłowych, restauracji browarniczej lub w domu. Ekstrakcja jest procesem wykorzystywanym w różnych gałęziach przemysłu, w tym w produkcji żywności, jako sposób wyodrębniania określonych składników z ich mieszanin. Wskutek tego procesu wydzielane są nie tylko cukry, białka, tłuszcze, enzymy, witaminy, substancje barwiące, zapachowe i smakowe, ale również izolowane są ekstrakty słodowe i chmielowe. W procesie zacierania, w którym następuje ekstrakcja składników słodu dochodzi do wielu przemian biochemicznych, fizycznych i chemicznych. Celem badań była analiza wpływu stopnia rozdrobnienia słodu typu pilzneńskiego na ilość otrzymanego ekstraktu oraz pH zacieru. Zaobserwowano, że stopień rozdrobnienia słodu istotnie wpływa na zawartość ekstraktu: im bardziej rozdrobniony słód, tym więcej ekstraktu w wytworzonych z niego zacierach. Stwierdzono również, że wartość pH zacieru zwiększa się wraz ze wzrostem średniego wymiaru cząstek słodu.
6
Content available remote Modyfikacja reologicznych właściwości olejów roślinnych
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku oleju napędowego na właściwości reologiczne surowych olejów rzepakowego i sojowego. Badania przeprowadzono w zakresie niskich prędkości ścinania (1,23–12,23 s-1). Wyznaczono krzywe płynięcia, krzywe lepkości, lepkość dynamiczną i kinematyczną oraz energię aktywacji. Rozcieńczenie surowych olejów roślinnych 20-proc. dodatkiem oleju napędowego spowodowało zmianę ich charakteru reologicznego z cieczy binghamowskiej na ciecz newtonowską oraz znaczny spadek lepkości.
EN
Raw rapeseed and soybean oils were modified by diesel oil addn. to change their rheol. properties at low shear rate. The flow and viscosity curves, dynamic and kinematic viscosity and activation energy were detd. The diln. of the vegetable oils resulted in changing their nature from Bingham fluid to Newtonian one and in viscosity decrease.
PL
W pracy scharakteryzowano uwarunkowania transportu intermodalnego żywności schłodzonej i głęboko mrożonej. Na bazie umowy ATP przedstawiono wymogi dotyczące przewozu żywności łatwo psującej się. Scharakteryzowano budowę kontenerów i opisano metodykę doboru agregatu chłodniczego. Przedstawiono wszystkie uwarunkowania i regulacje wymagane do spełnienia przez transport intermodalny przeznaczony do transportu żywności łatwo psującej się.
XX
This paper was characterized conditionality of chilled and deep-frozen food intermodal transport. On the basis of ATP Agreement specifies the requirements for the carriage of perishable foods. Next, there was characterized the construction of containers and describes the methods for the chosen of the refrigeration unit. In conclusion, the intermodal transport system allows a large extent ensure the continuity of the cold chain provided taking into account all the circumstances and legal regulations concerning the transport of perishable foods.
PL
W pracy dokonano analizy zjawiska offshoringu, występującego na polskim rynku transportu morskiego, polegającego na tym, że polscy armatorzy rejestrują swoje statki pod obcą banderą. Podkreślono, że pojęcia emigracji nie można ograniczać tylko do jednego czynnika produkcji, jakim jest czynnik ludzki (zasoby ludzkie). W pracy zaprezentowano dane GUS, dotyczące tematu i wskazano główne przyczyny offshoringu, czyli „emigracji” środków pracy. W podsumowaniu przedstawiono koncepcję przyszłego europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier, która może nie tylko zahamować emigrację polskich statków handlowych pod obce bandery, ale również spowodować ich powrót pod banderę polską.
EN
Paper presented the analysis of Polish transportation ships „emigration” phenomena. The definition of term „emigration” includes all of the production factors, not only human resources. The files of Polish Central Statistical Office were used as a source data. High level of charge associated with the banner was indicated as a cause of examined phenomena. In conclusion, the new concept of the future European maritime transportation space without barriers and a large part of administrative procedures omitted not only can stop the emigration of Polish transportation ships under foreign flag, but also it can return them the Polish banner.
PL
W pracy omówiono dominujące typy chłodni, które wykorzystywane są do długotrwałego składowania owoców, z uwzględnieniem wymogów stawianych tym obiektom oraz procedury związane z prawidłowym ich napełnianiem oraz utrzymaniem podstawowych warunków mikroklimatu (temperatura, wilgotność i skład atmosfery). W pracy omówione zostały problemy związane z dystrybucją owoców podczas ich długotrwałego składowania. Wobec nowych, wysokich wymagań stawianych przechowywanym owocom w ostatnich latach następuje wzrost udziału chłodni z kontrolowaną atmosferą, w tym ULO. Przedstawiono nowoczesne metody odtwarzania kontrolowanej atmosfery, co ułatwia ich dystrybucję.
EN
This paper presents predominant types of storage chambers used for long term storage were presented with procedures of chamber loading and maintaining the main storage parameters (temperature, humidity and atmosphere gas composition). The problems with transportation and market distribution after long term storage were analyzed and discussed taking into account varieties of fruits, their storage facility and storage method. The constant growth of ULO and CA chambers capacity is increasingly urgent because of market requirements. The modern methods of restoration of CA and ULO conditions after re-sealing of those chambers are presented as an important aid in fruit distribution to the market after storage.
PL
W pracy dokonano próby prognozowania wskaźników wypadkowości w transporcie i gospodarce magazynowej, a ponadto wskaźników wypadkowości wypadków śmiertelnych i ciężkich w tej branży. Wykorzystano dane GUS. Proces prognostyczny przeprowadzono za pomocą wybranych modeli prognozowania szeregów czasowych. Prognozy oceniono ex-post wyznaczając ich względne błędy procentowe. Błędy te obliczano względem wartości rzeczywistych wskaźników wypadkowości ogłaszanych przez GUS oraz względem wartości szacunkowych tych wskaźników, wynikających z wygładzania wykładniczego szeregu czasowego. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że rzeczywiste błędy prognoz wskaźników wypadkowości mogą przekraczać nawet 100%, przy błędach liczonych względem wartości szacunkowych na poziomie około 5%. Z tak wysokich różnic tych błędów wynika postulowana w pracy propozycja włączenia analizy błędów względnych rzeczywistych prognoz do algorytmu procesu prognozowania wskaźników wypadkowości. Czyni to analizę ryzyka wystąpienia wypadku bardziej wiarygodną.
EN
The aim of this paper was to forecast some accident rates in transportation and storage. The data of Polish Central Statistical Office were used as a source data and the different forecasting methods were used as a tool in forecasting process. The results were evaluated ex-post by calculation of their real and statistical percentage errors. The differences between this percentage errors reached even 100%. In conclusions of a research, there is a proposal to connect forecasting procedure an analyse of this real and statistical percentage errors. This makes the accident’s risk analysis more credible.
PL
W procesie dystrybucji podstawowym kryterium oceny jakości owoców jest ich jędrność. Celem badań było określenie wpływu czasu przechowywania jabłek w chłodni zwykłej na ich jędrność oznaczaną przy pomocy testu Magness-Taylora. W trakcie wielomiesięcznego przechowywania jabłek w chłodni zwykłej stwierdzono 50-60% spadek jędrności miąższu. Przebieg zmian jędrności miąższu w czasie przechowywania opisano wielomianami drugiego stopnia. Istotny wpływ na dynamikę zmian jędrności miąższu jabłek mają ich cechy odmianowe.
EN
In the process of distribution of the primary criterion for assessing the quality of fruit is their firmness. The purpose of the research was to determine the impact of storage of apples in regular storage on their firmness, using test Magness-Taylor. In the course of a multi-month storage apples in regular storage was observed 50-60% decrease in firmness of the flesh. Changes the flesh firmness during storage were described using equations 2. degree. A significant impact on the dynamics of changes of the flesh firmness of apples have their varietal characteristics.
PL
W gospodarce światowej żegluga i porty są niezbędnym czynnikiem warunkującym funkcjonowanie biznesu i handlu. W Polsce transport morski stanowi stosunkowo mały udział w transporcie ogółem, a jego potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany, podczas gdy jego zaletą jest miedzy innymi możliwość ograniczenia ruchu na drogach. Jednym z priorytetów w tym obszarze transportu jest poprawa bezpieczeństwa. Celem pracy jest analiza rozmiaru, przyczyn i skutków wypadków z ludźmi w transporcie morskim na podstawie danych GUS i Urzędu Statystycznego w Szczecinie w latach 2004-2012 oraz opis liczby podjętych akcji ratunkowych. Analizy dokonano na podstawie danych zaczerpniętych z Roczników Statystycznych Gospodarki Morskiej. Analiza danych wskazuje, że najczęściej zdarzają się wypadki z grupy ,,inne”, co sugeruje potrzebę dokładniejszej klasyfikacji tej grupy wypadków w celu podejmowania w przyszłości konkretnych działań prewencyjnych. Skutki wypadków to przede wszystkim rozstrój zdrowia i śmierć, zdecydowanie rzadziej ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wśród przyczyn wypadków na morzu dominowało nieprzestrzeganie przepisów BHP.
EN
In the global economy, maritime cargo-carrying fleet and ports are an essential factors influenced on business and trade. In Poland, maritime transport is a relatively small part of transportation in general and its potential is not fully exploited. Its advantage is, among others, the possibility of limiting traffic on the roads. One of our common and contemporary priorities is to improve safety. The aim of this work is to present the quantity, causes and consequences of accidents with people in maritime transportation based on Polish Central Statistical Office data and showing the number of emergency actions taken. This indicates that the most accidents includes to "other", which suggests the need for a more precise classification of this group. It is very important, because the results of accidents in maritime transport are primarily health disorder and death.
PL
Statystyki wykazują, że transport i gospodarka magazynowa należą do jednych z najbardziej narażonych na wypadki gałęzi gospodarki. Fakt ten uzasadnia potrzebę analizy zagrożeń w środowisku pracy, określenia ich skutków i poszukiwania działań prewencyjnych. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy analizy wypadków występujących w transporcie i gospodarce magazynowej na podstawie przeglądu piśmiennictwa oraz danych statystycznych. W drugiej części podjęto próbę prognozowania wskaźników wypadkowości w transporcie i gospodarce magazynowej. Posłużono się różnymi metodami prognozowania ilościowego i różnymi modelami prognostycznymi. Prognozy oceniano ex-post, obliczając względny błąd procentowy względem rzeczywistych wartości wskaźników wypadkowości.
EN
For many years the transportation and storage are among the most dangerous fields of human activity. This fact causes the need of analysis the causes and effects of this accidents and forces preventive action. The study consists of two parts. The first part concerns the analysis of accidents occurred in the transportation and storage, and is based on a review of the literature and statistical data. The second part is an attempt to forecasting the accident rates in transportation and storage using some different forecasting methods as a tool. The results were evaluated ex-post by calculation of their real and statistical percentage errors.
PL
W artykule przedstawiono istotę i znaczenie spożycia soków z owoców i warzyw. Określono upodobania konsumentów soków owocowych i warzywnych w oparciu o kwestionariusz ankiety zawierającej pytania o preferowaną markę, upodobania smakowe, a także czynniki istotne dla respondentów przy zakupie wyrobów. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi stwierdzono, że większość osób najczęściej wybiera pomarańczowy sok marki Hortex. Najistotniejsze dla badanych konsumentów przy zakupie były cena soków oraz ich walory smakowe.
EN
The issue of utmost importance and essence of fruit and vegetable juice consumption has been reported in this article. Consumer’s preferences were defined on the base of survey, with questionnaire, which contained interrogation about preferred brand, taste preferences and factors that form their purchasing habits. The results of the survey showed that most respondents tend to choose the Hortex brand orange juice. The most important factor that determinates purchase decision was product price and its taste palette.
EN
The rheological behaviour of beetroot juice as a function of soluble solid content (from 10oBx to 50oBx) at a wide range of temperatures (from 10oC to 60 oC) was studied. The measurements were made using rotational rheometer (Brookfield Engineering Laboratories: model LVDV-II+ PRO). The investigation showed that the beetroot juice was Newtonian in behaviour and the viscosity was changed from 0.77 mPa s to 28.4 mPa s. The Arrhenius-Guzman equation was used to calculate the values of flow activation energy. In order to evaluate the influence of soluble solid content two models were applied: the power law and exponential equation. A new equation was proposed to express the combined effect of temperature and concentration on beetroot juice viscosity.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu wybranych czynników na proces aspiracji ziarna pszenżyta. Pomiary przeprowadzono dla surowca o wilgotności od 14 do 22%, przy zmiennym ob-ciążeniu jego warstwy od 0 do 70 kPa w okresie siedmiu dni od momentu napełnienia zbiornika. Prędkość przepływu powietrza zmieniano w zakresie od 0,1 do 1,0 m·s-1. Wykazano, że wszystkie badane czynniki mają istotny wpływ na proces magazynowania ziarna pszenżyta. Stwierdzono także, że wpływ wilgotności surowca na wielkość oporu przepływu powietrza jest zależny od wysokości warstwy ziarna.
EN
The article presents the research concerning of the influence of selected parameters on aspiration of trit-icale grain. The measurements were carried out for material with moisture content ranging from 14 to 22%, for its layer loading changing from 0 to 70 kPa within seven days after filling the container. The airflow velocity was changing from 0.1 to 1.0 m·s-1. The analyses verified the impact of all examined parameters on the storage process of triticale grain. It was shown also that influence of moisture content on the airflow resistance is depended on the height of grain layer.
PL
W pracy dokonano analizy polskiego rynku usług transportowych, w oparciu o teorię układów samodzielnych Mazura. Analiza ta dotyczy wyłącznie problematyki licencjonowania tego rynku przez organy administracyjne państwa. W efekcie otrzymano klarowny obraz sposobu sterowania tym rynkiem przez państwo, co może być podstawą prognoz, dotyczących stanu tego rynku w przyszłości.
EN
Paper presents an analysis of the Polish market of transport services, based on the Mazur’s theory of autonomous systems. This analysis applies only to the issue of licensing of this market by the administrative authorities of the state. As a result, we obtain a clear answer to the question: how is the method using of control of this market by the state ? The answer could be the basis for predictions concerning the state of this market in the future.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu wstępnej obróbki ultradźwiękowej na proces destylacji olejków eterycznych z nasion kminku zwyczajnego. Badania przeprowadzono w dwóch wariantach. W pierwszym procesowi destylacji poddano całe nasiona, zaś w drugim nasiona rozdrobnione. Do generowania ultradźwięków wykorzystano procesor ultradźwiękowy (Sonic VC 750) z głowicą o średnicy 19 mm, pracujący z częstotliwością 20 kHz. Zastosowano następujące parametry wstępnej sonifikacji nasion: czas obróbki od 20 do 60 minut, natężenie ultradźwięków: 28 i 42 W·cm-2. Stwierdzono, że wstępna obróbka ultradźwiękowa nasion kminku znacząco przyśpiesza tempo pozyskiwania olejków oraz zwiększa końcową wydajność procesu. W zależności od czasu i natężenia ultradźwięków zanotowano wzrost wydajności od 9 do 40%. Zaobserwowano także istotny wpływ rozdrobnienia nasion na kinetykę procesu destylacji.
EN
The paper presents research results concerning the influence of ultrasound pre-treatment on the process of distillation of essence from caraway seeds. Tests were carried out in two variants. In the first one, whole seeds were subjected to distillation process, and in the second one ground seeds. An ultrasound processor (Sonic VC 750) with a head of 19 mm diameter operating with frequency 20 kHz was used for generating ultrasounds. The following parameters of initial sonification of seeds were applied: treatment time from 20 to 60 minutes, intensity of ultrasounds: 28 and 42 W·cm-2. It was found out that the initial ultrasound treatment of caraway considerably speeds up the rate of obtaining essence and increases the final efficiency of the process. Depending on the time and intensity of ultrasounds the increase of efficiency from 9 to 40% was reported. Moreover, a significant impact of seeds fragmentation on the kinetics of the distillation process was reported.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu cech odmianowych jabłek na wydajność tłoczenia soku. Badania wykonano na ośmiu odmianach jabłek ze zbioru w 2011 i 2012 roku po trzymiesięcznym przechowywaniu w chłodni z kontrolowaną atmosferą. Tłoczenie prowadzono w jednym cyklu przy użyciu laboratoryjnej prasy koszowej. Stwierdzono, że cechy odmianowe owoców mają istotny wpływ na wydajność tłoczenia. Najwyższą wydajność uzyskano w przypadku odmiany Idared a najniższą odmian Elise i Boiken. Ponadto wykazano, że zawartość ekstraktu, wartość pH soku, lepkość dynamiczna i gęstość soku zależą od cech odmianowych jabłek. Otrzymane soki charakteryzowały się zawartością ekstraktu powyżej 10º Brix’a, co wskazuje na przydatność wszystkich badanych odmian do produkcji soków mętnych.
EN
The paper presents the research results concerning the impact of varietal properties of apples on the efficiency of pressing juice. The research was carried out on eight apple cultivars from the crop of 2011 and 2012 after three month storing in a cold store with a controlled atmosphere. Pressing was carried out in one cycle with the use of a laboratory bucket press. It was reported that varietal properties significantly influence the pressing efficiency. The highest efficiency was obtained in case of Idared cultivar and the lowest for Elise and Boiken variety. Moreover, it was proved that the content of essence, pH value of juice, dynamic viscosity and the juice thickness depend on the varietal properties of apples. The obtained juice was characterised with the content of essence exceeding Brix 10°, which indicated usefulness of all the investigated cultivars for production of cloudy juices.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu stopnia rozdrobnienia suszu zielarskiego na zawartość olejków eterycznych. Do badań użyto odpady zielarskie pochodzące z następujących roślin: melisy lekarskiej, szałwii lekarskiej i rumianku. Surowiec podzielono na frakcje wykorzystując laboratoryjny separator pneumatyczny LPS 200 MC. Do analiz wybrano susz, który zatrzymał się na sitach o wielkości oczek: 100μm i 250μm. Oznaczenie zawartości olejku eterycznego w suszu wykonano zgodnie z zaleceniami normy BN-88/8192-04. Stwierdzono, że stopień rozdrobnienia ziół ma wpływ na zawartość olejku eterycznego. Większe wartości olejków zaobserwowano we frakcji o mniejszym stopniu rozdrobnienia. Otrzymane wyniki wskazują, że pozyskany odpad zielarski może być użyty do dalszego przerobu na olejki eteryczne.
EN
The paper presents the research results concerning the impact of the degree of crushing of dried herbs on the content of essential oils. Herbaceous waste from lemon balm, garden sage and camomile was used for the research. Raw material was divided into fractions with the use of a laboratory pneumatic separator LPS 200 MC. Dried herbs, which stayed at the sieve of meshes provided below, was selected for analysis: 100μm and 250μm. Determination of the content of essential oil in dried herbs was carried out according to the recommendations of a norm BN-88/8192-04. It was stated that the degree of crushing of herbs influences the content of essential oil. Higher values of essential oils were reported in a fraction of a lower degree of crushing. The obtained results prove that the obtained herb waste may be used for further processing into essential oils.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.