Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Głównymi funkcjami opakowań do żywności są utrzymywanie jakości produktów spożywczych podczas przechowywania i transportu oraz wydłużenie ich okresu przydatności do spożycia poprzez kontrolowanie przenikania wilgoci, gazów i innych lotnych składników. Jednym z ważnych czynników wpływających na walory smakowe i świeżość wybranych produktów spożywczych jest kwasowość. Zmiana właściwości kwasowozasadowych zachodzi m.in. pod wpływem czynników zewnętrznych, temperatury i warunków przechowywania. Celami pracy były synteza biodegradowalnego kompozytu na bazie półsyntetycznego polisacharydu zawierającego kropki kwantowe (ang. Quantum Dots – QDs) CdS i badanie wpływu kwasowości na właściwości optyczne otrzymanego materiału.
EN
The main function of food packaging is maintaining the quality of food products during their storage and transport and increasing their shelf life by controlling the penetration of moisture and gases. One of the important factors affecting the taste and freshness of selected food products is their acidity. Changes in acid-base properties take place due to the influence of external factors, temperature and storage conditions. The aims of this study have been to synthetize a biodegradable composite based on a semi-synthetic polysaccharide containing CdS quantum dots (QDs) and to analyse the influence of acidity on the optical properties of the obtained material.
EN
A combination of long term passive, and short term active radon-222, radon-220 and respective progeny measurements were conducted in both traverse and longitudinal axes of a historical metalliferous underground mine in North Queensland, Australia. While the passive monitor results provided average radon and thoron air concentrations over periods of 70-90 days, active measurements over a four day period provided significantly more detail into the dynamics of radon and progeny concentrations in the naturally ventilated mine environment. Passive monitor concentrations for radon and thoron ranged between 60 and 390 Bq m-3 (mean: 140 ±55 Bq m-3) and 140 and 2600 Bq m-3 (mean: 1070 ±510 Bq m-3) respectively, with passive thoron progeny monitors providing a mean concentration of 9 ±5 Bq m-3EEC. Active measurement mean concentrations for radon, thoron, radon progeny and thoron progeny in the centre of the mine drive were 130 ±90 Bq m-3, 300 ±100 Bq m-3, 20 ±20 Bq m-3EEC and 10 ±10 Bq m-3EEC respectively. It was identified that thoron passive detector placement is critical in establishing reliable monitoring data, and is the reason for the discrepancy between the active and passive thoron results in this study. Site specific progeny measurements are required for the accurate estimation of dose to persons entering the mine. Based on short term active measurements and passive thoron progeny monitor results, the dose contribution from thoron and progeny in the mine was observed to contribute up to 80% of the total radon/thoron inhalation dose, and therefore should not be underestimated in monitoring programs under similar conditions.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania metody replikowania geometrii narzędzia kształtującego wyrób w procesie kucia dokładanego na gorąco do kontroli cech geometrycznych z wykorzystaniem techniki skanowania laserowego 3D. Spośród kilkunastu mas o rożnych właściwościach i przeznaczeniu, badaniom poddano dwie masy do replikowania o zbliżonych parametrach, którymi wypełniono matrycę kuźniczą o głębokim -wykroju roboczym stosowaną w procesu wyciskania współbieżnego. Uzyskane wyniki wykazały, że w oparciu o wybrane parametry charakteryzujące masy replikacyjne oraz własne badania możliwy jest dobór optymalnej masy dla pomiarów wykonywanych metodą skanowania 3D ze względu na najlepsze odwzorowanie warstwy wierzchniej i zminimalizowanie deformacji pojawiającej się podczas usuwania replik z mierzonych wykrojów roboczych matryc. Zaproponowane podejście wykorzystujące pomiar w technice skanowania 3D mas replikacyjnych powierzchni narzędzi umożliwia przeprowadzanie badań nieniszczących dla pełnych roboczych powierzchni matryc kuźniczych o głębokich wykrojach i -wspomaganie procesu podejmowania decyzji o ich dalszej eksploatacji poprzez miarodajne określenie ich zużycia.
EN
The article presents the possibilities of using the method of replicating the geometry of the tool shaping the product in the hot forging process for the control of geometric features using 3D laser scanning. Out of a dozen or so masses with different properties and purpose, two masses for replication with similar parameters were tested, which were filled with a forging die with a deep working cavity used in the process of forward extrusion. The obtained results showed that on the basis of the selected parameters characterizing replication masses and own test s, it is possible to select the optimal mass for 3D scanning measurements due to the best mapping of the surface layer and the minimization of the deformations occurring when removing the replicas from the measured working cavities of the dies. The proposed approach using measurement in the 3D scanning technique of replicate masses of tool surfaces enables to perform non-destructive testing of full working surfaces of forging dies with deep cavities and to support decision making about their further exploitation by the reliable determination of their wear.
PL
W Polsce około 5,5-6,2% wszystkich diagnozowanych nowotworów stanowią nowotwory okolicy głowy i szyi [1]. Jednym ze sposobów leczenia w takich przypadkach jest radioterapia. Wiele schematów leczenia takich zmian wymaga elektywnego napromienienia układu chłonnego szyi [2]. Wiąże się to z podaniem wysokiej dawki (zazwyczaj 50 Gy, frakcjonowane 2 Gy na dzień) na obszar, w którym zawiera się wiele narządów, których uszkodzenie może znacząco pogorszyć komfort życia pacjenta. Organy takie nazywamy organami krytycznymi OAR (Organ At Risk) i w tej okolicy zaliczamy do nich m.in.: krtań, tarczycę, ślinianki, rdzeń kręgowy i inne [3]. Dawkę zaplanowaną należy podać na konkretny obszar z jednoczesną ochroną tych narządów. Zadaniem fizyka medycznego jest stworzenie planu leczenia, który będzie cechował się bardzo wysokim dopasowaniem kształtu izodoz do obszaru zaplanowanego PTV (Planning Target Volume) [4], czyli wysoką konformalnością. Należy również pamiętać, że każdy plan leczenia przed realizacją musi zostać dozymetrycznie zweryfikowany. Ważne jest więc, by stworzony plan był łatwo weryfikowalny. W pracy [5] pokazano, że technika SFAT (Split Fields Arc Therapy) pomaga uzyskać plany o wysokiej konformalności z jednoczesnym osiągnięciem bardzo dobrych parametrów planu radioterapeutycznego V95 i V101.5. Metoda ta zwiększa także możliwość ochrony OAR. Technika SFAT zakłada stworzenie planu RapidArc, który podczas jednego pełnego obrotu gantry wykorzystuje pół pola napromieniania. Realizowane jest to dzięki zamknięciu jednej ze szczęk kolimatora. Pozwala to optymalizatorowi dowolnie modulować rozmiar pola w trzech pozostałych kierunkach. Taka implementacja oznacza, że w osi kolimatora powstaje obszar półcienia. Nasuwa się pytanie: czy może to sprawiać problemy podczas weryfikacji dozymetrycznej? W niniejszej pracy podjęto próbę oceny, czy taki sposób tworzenia planów radioterapeutycznych niesie ze sobą istotne różnice podczas procesu weryfikacji dozymetrycznej.
EN
The study presents a durability analysis of dies used in the first operation of producing a valve-type forging from high nickel steel assigned to be applied in motor truck engines. The analyzed process of producing exhaust valves is realized in the forward extrusion technology and next through forging in closed dies. It is difficult to master, mainly due to the increased adhesion of the charge material (high nickel steel) to the tool’s substrate. The mean durability of tools made of tool steel W360, subjected to thermal treatment and nitriding, equals about 1000 forgings. In order to perform a thorough analysis, complex investigations were carried out, which included: a macroscopic analysis combined with laser scanning, numerical modelling by FEM, microstructural tests on a scanning electron microscopy and light microscopy (metallographic), as well as hardness tests. The preliminary results showed the presence of traces of abrasive wear, fatigue cracks as well as traces of adhesive wear and plastic deformation on the surface of the dies. Also, the effect of the forging material being stuck to the tool surface was observed, caused by the excessive friction in the forging’s contact with the tool and the presence of intermetallic phases in the nickel-chromium steel. The obtained results demonstrated numerous tool cracks, excessive friction, especially in the area of sectional reduction, as well as sticking of the forging material, which, with insufficient control of the tribological conditions, may be the cause of premature wear of the dies.
EN
In this article, a project of an unmanned aerial system designed for monitoring of air pollution is presented. The system consists of an autonomous unmanned aerial vehicle (UAV) equipped with a measurement head with sensors of chemical and physical properties of atmospheric air, and a ground control station arranged to store and display the collected data. The head contains modern sensors selective to the most important components of air in view of environmental pollution. Measurement data are acquired locally as well as transmitted wirelessly to a ground station. The UAV can be programmed to a particular measurement missions. The ground station dispose of a software for flight control and for visualisation of measurement results on-line. In this paper, an architecture of the entire system, a data processing performing by each subsystem, and communication methods between them are presented. This paper also includes a specification of sensors with their principles of operation, description of their metrological properties and the way, in which they are implemented in the designed electrical circuits. Results of preliminary tests in a laboratory and in a field, during a short flight, are also presented.
PL
W pracy przeprowadzono symulacje rozwoju epidemii dla kilku wybranych patogenów chorobotwórczych: odry, świnki, ospy wietrznej, ptasiej grypy oraz eboli. Badania przeprowadzono dla niewielkiej odizolowanej populacji liczącej 1000 osobników. Do analizy wykorzystano model SEIR. Obliczenia przeprowadzone zostały w arkuszu kalkulacyjnym.
EN
The paper presents simulations of the development of the epidemic for a number of selected pathogens: measles, mumps, chicken pox, avian flu and ebola. The study was conducted for small an isolated population of 1000 individuals. For the analysis, the epidemic model SEIR was used. The calculations were made in a spreadsheet.
EN
Attempts to develop materials for manufacturing of medical implants which combine biocompatibility, porosity and certain strength parameters involve substantial difficulties. One of the most recent materials are metallic-ceramic composites that show strength parameters connected with high bioactivity of various materials. This paper presents an analysis of the structure and corrosion resistance of new composites of Ti–6Al–4V with various additions of ceramics (Al2O3).
PL
Próby opracowania materiałów do produkcji implantów medycznych, które łączą parametry biozgodności, porowatość oraz odpowiednie parametry wytrzymałościowe zwiazane są z poważnymi trudnościami. Jedną z najnowszych propozycji materiałowych są kompozyty metaliczno-ceramiczne łączące własności wytrzymałościowe wraz z wysoką bioaktywnością różnego typu materiałów. W niniejszym artykule zaprezentowano analizę struktury oraz odporności korozyjnej nowych kompozytów Ti6Al4V z różnym dodatkiem ceramiki (Al2O3).
EN
It is well known that the temporal dynamic of indoor and outdoor radon concentrations show complex patterns, which are partly not easy to interpret. Clearly, for physical reasons, they must be related to possibly variable conditions of radon generation, migration and atmospheric dispersion and accumulation. The aim of this study was to analyse long-time series of simultaneously measured indoor and outdoor radon concentrations, together with environmental quantities, which may act as control variables of Rn. The study was performed in Chiba, Japan, using two ionization chambers for parallel indoor and outdoor radon concentrations measurements over 4 years. Meteorological and seismic data were obtained from the Japan Metrological Agency (JMA).
PL
W pracy przedstawiono model numeryczny procesu ciągłego odlewania stali na urządzeniu typu łukowego, z krystalizatorem wyposażonym w mieszadło elektromagnetyczne. Przy użyciu zaproponowanego modelu przeprowadzono symulację ciągłego odlewania dla wlewka o przekroju kwadratowym i stali gatunku St52.3. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono grubość naskórka, długość metalurgiczną, temperaturę na powierzchni wlewka oraz w osi wlewka. Otrzymane w symulacji wartości grubości naskórka, porównano z rzeczywistym naskórkiem otrzymanym w warunkach przemysłowych.
EN
The paper presents a numerical model of the process of continuous casting of steel with electromagnetic stirrer. Proposed model was used for the simulation of continuous casting for ingot with square cross section and steel grade St52.3. On the basis of the results, the shell thickness, the metallurgical length, the surface temperature of the ingot and the temperature in the axis of the ingot were determined. The shell thickness obtained in the simulation was compared with the real shell thickness obtained in industrial conditions.
PL
Technologia ciągłego odlewania stali (COS) jest ostatnim etapem jej wytwarzania. W ostatnich latach stała się podstawową metodą wytwarzania wsadu do procesów przeróbki plastycznej. Nie mniej jednak częstym problemem przy wprowadzaniu nowych gatunków stali stanowi właściwy dobór parametrów ciągłego odlewania, który zapewnia uzyskanie półwyrobu bez wad wewnętrznych i powierzchniowych. W pracy przedstawiono wpływ odlewania strumieniem nieosłoniętym oraz z zastosowaniem wylewu zanurzeniowego na rozkład temperatur wewnątrz i na powierzchni wlewka ciągłego o przekroju 160x160 mm ze stali BSt500s, odlewanego z użyciem mieszadła elektromagnetycznego. Określono również wpływ sposobu odlewania na grubość naskórka i pole prędkości wewnątrz fazy ciekłej. Do obliczeń wykorzystano własny model numeryczny procesu COS utworzony przy zastosowaniu komercyjnego oprogramowania ANSYS.
EN
Continuous casting technology (CCS) is the last stage of steel production. In recent years, has become the primary method of producing ingots for plastic forming processes. Nevertheless, a common problem with new grades of steel is an appropriate choice of parameters of continuous casting, which ensures billets without surface and internal defects. The paper presented the influence of pouring a liquid steel stream with and without using an immersion nozzle on the distribution of temperatures inside and on the surface of the continuous billet BSt500S. The presented work concerning square billet 160x160 mm with an electromagnetic stirring. In article also was determined the effect of casting method for shell thickness and velocity field inside the liquid phase. For the calculation of the numerical model of CCS, the commercial software ANSYS was used.
PL
W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania stanowiska do badania charakterystyk dysz chłodzących odlewane pasmo w procesie ciągłego odlewania stali. Urządzenie umożliwia badania różnego rodzaju dysz natryskowych, zarówno wodnych, jak i wodno-powietrznych, dla szerokiego zakresu nastaw ilości wody chłodzącej i powietrza, oraz dla różnych wariantów usytuowania dyszy względem chłodzonej powierzchni. W pracy zaprezentowano również wyniki pomiaru współczynnika wnikania ciepła dla wybranej dyszy wodnej, używanej w jednej z polskich hut.
EN
The paper presents the design and principle of operation of the device to determination of the characteristics of the cooling nozzles in continuous casting of steel. The device allows testing various types of spray nozzles with wide range amount of cooling water and air pressure and various positioning of the nozzle relative to cooled surfaces. The paper presents the results of heat transfer coefficient measurement for the selected cooling nozzle used in one of the Polish steel mills.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów intensywności chłodzenia dla wybranej dyszy wodno-powietrznej. Na podstawie otrzymanych wyników sporządzono mapę rozkładu współczynnika wnikania ciepła dla trzech różnych temperatur początku chłodzenia. Badania wykonano dla dwóch odległości dyszy rozpylającej mieszaninę wodno – powietrzną od chłodzonego materiału.
EN
The paper presents the results of measurements of the intensity of cooling for the selected water-air nozzle. On the basis of the results map of the distribution of heat transfer coefficient for the three temperature settings beginning of the cooling was drawn. Testes were performed for two distances of the spray nozzle within the mixture of water - air in respect to the cooling material.
PL
W artykule scharakteryzowano systemy transportu w kopalni „Ziemowit", transport zespołów kompleksu ścianowego (transport ciężkich zespołów, tj. kombajnu ścianowego, przenośnika zgrzebłowego podścianowego, ścianowego i urządzenia przekładkowego przy zastosowaniu kolejki spalinowej podwieszonej ze ściany likwidowanej 914a do zbrojonej ściany 913) oraz transport sekcji liniowych i skrajnych przy zastosowaniu kolejki spalinowej spągowej oraz podwieszanej, ze ściany likwidowanej 914a do zbrojonej ściany 913.
EN
The article characterizes the transport systems in „Ziemowit" mine, transport of a longwall equipment set (transport of heavy sets, ie, a shearer, AFC, gate conveyor and a flitting equipment using a suspended diesel monorail for transportation from longwall 914a under liquidation to longwall 913 being in the process of equipping) and the transport of linear and extreme powered support's sections using diesel floor locomotive and a suspended diesel monorail for transportation from longwall 914a under liquidation to longwall 913 being in the process of equipping.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań intensywności chłodzenia blach grubych metodą natryskową, przy użyciu dyszy wodno-powietrznej, firmy Lechler. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do zdefiniowania współczynnika wnikania ciepła dla różnych ustawień dyszy natryskowej względem chłodzonej powierzchni oraz dla różnych wartości nastaw ciśnienia powietrza oraz dla stałego ciśnienia wody. Badania przeprowadzono na próbce o wymiarach 160 × 35 × 20 mm. Do badań użyta została próbka wykonana ze stali API5L. Przedstawione w pracy badania realizowano w warunkach laboratoryjnych w IPPiIB, na urządzeniu do wyznaczania współczynnika chłodzenia dysz natryskowych.
EN
The paper presents results of research of the cooling intensity of air-water nozzle. The results was allowed to elaborate a map of the distribution of heat transfer coefficient for constant cooling water pressure, a variables distance from the nozzle to the cooling surface and variables amounts of pressure air. For research steel X75 was used. The obtained results allow the execution a computer simulation of effect of cooling intensity on the final product’s structure. Research presented in the work carried out in the laboratory in IPPiIB the device for determining the coefficient of cooling spray nozzles.
PL
Rozwój w przemyśle wydobywczym determinowany jest koniecznością zwiększenia wydajności technik urabiania przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dalszą poprawę tych wskaźników osiąg­nąć można poprzez wdrażanie nowoczesnych konstrukcji maszyn umożliwiających automatyzację procesów wydobywczych. Dlatego obecnie jednym z podstawowych kierunków rozwoju zarówno w krajowym, jak i światowym przemyśle wydobywczym węgla kamiennego jest automatyzacja pracy kompleksu ścianowego. W prezentowanym artykule przedstawiono system elektrohydraulicznego sterowania sekcjami obudowy zmechanizowanej DOH-matic, stanowiący podstawę do budowy zautomatyzowanego kompleksu ścianowego. Prezentowane w artykule sprzętowe i programowe rozwiązanie konstrukcyjne systemu umożliwia wprowadzanie obudowy zmechanizowanej w różne rodzaje automatycznego trybu pracy. Dodatkowo artykuł opisuje doświadczenia oraz wnioski z przeprowadzonych wdrożeń systemu w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz osiągniętych efektach umożliwiających zwiększenie wydajności wydobycia z zachowaniem wymaganego bezpieczeństwa pracy.
PL
W pracy przedstawiono metodologię i wyniki badań plastyczności oraz zerowej wytrzymałości stali gatunku A dla zakresu temperatury i prędkości odkształcenia występujących podczas ciągłego odlewania stali. Określono przedziały temperatury, w których zachodzi ryzyko powstawania pęknięć krawędziowych.
EN
The paper presents the methodology and results of research of ductility and zero strength of steel grade A for a range of temperature and strain rate occurring during the continuous casting. Specified temperature ranges in which there is an increased risk of edge cracks.
EN
In this paper we consider the problem of modeling curves in R n via interpolation with out apriori specified interpolation knots. We discuss two approaches to estimate missing knots{ti}mi=0 for non-parametric data(i.e.collection of points {qi}mi=0, where qiRn). The first approach (uniforme valuation) is based on blind guess in which knots {ˆti}mi=0 are chosen uniformly. The second approach (cumulative chord parameterization), incorporates the geometry of the distribution of data points.More precisely the difference ˆti+1−ˆti is equal to the Euclidean distance between data points qi+1 and qi. The second method partially compensates for the loss of the information carried by the reduced data. We also present the application of the above schemes for fitting non-parametric data in computer graphics (light-source motion rendering),in computer vision (image segmentation)and in physics (high velocity particles trajectory modeling).Though experiments are conducted for points in R2 and R3 the entire method is equally applicable in Rn.
PL
Tożsamość miasta w równej mierze jest zależna od miejskiej tkanki, jak i od zamiesz-ujących ją ludzi. Ciągłość tożsamości starych miast można zaobserwować w mniej lub ardziej harmonijnych nawarstwieniach ich tkanki, będących rezultatem działań kolejnych okoleń mieszkańców. Pod tym względem w niezwykłej sytuacji są miasta, których spo-sczność została wymieniona niemal w całości. Siła poczucia tożsamości, znaczenia i wagi rzestrzeni publicznej dla miejskiej społeczności objawia się szczególnie dramatycznie r momencie lokowania wielkich inwestycji w historycznej tkance miasta. Na przykładzie nalizy przypadku Gliwic widać dynamikę procesu przemian miasta, w którym brakuje łownego uczestnika dyskursu publicznego - mieszczańskiej klasy średniej.
EN
The identity of a city is in equal measure dependent on its urban fabric as on its inhabitants. Old cities, even those who experienced turbulent past, owe the continuity of their identity to the more or less harmonious layering of the actions of generations of previous inhabitants. Cities whose population was nearly fully replaced are in a special in this respect situation, irrespective of their later long lasting migrational stability. The strength of the sense of identity, importance and weight of the public space to the urban community is particularly dramatically manifested when large construction projects are located in the historic fabric of the city. The analysis of the case of Gliwice shows the dynamics of transformation processes in a city lacking the main participant of social debate, namely the middle class.
PL
Monitorowanie zużycia ciepła do ogrzewania zazwyczaj ogranicza się do rejestracji i podstawowej analizy wartości zużycia w pewnych okresach, w odniesieniu do poszczególnych budynków. Dysponując takim materiałem wyjściowym można jednak dokonywać pogłębionych analiz. Właściwe wykorzystanie możliwości, które daje monitorowanie i poszerzona analiza zużycia ciepła pozwalają na: efektywne zarządzanie energią w obiektach, wyodrębnienie i uwypuklenie zachodzących pozytywnych i negatywnych zjawisk i oddziaływań różnych czynników wpływających na zużycie ciepła, wyodrębnienie i możliwość powielania rozwiązań korzystnych dla zużycia ciepła w budynku, a funkcjonujących w monitorowanej zbiorowości obiektów, podejmowanie najwłaściwszych decyzji dotyczących racjonalizacji gospodarowania ciepłem w budynku. Dla właściwego wykorzystania ww. możliwości, w odniesieniu do zbiorowości budynków, konieczne jest: określenie jednolitej pod pewnymi względami zbiorowości, przyjęcie lub stworzenie, w oparciu o posiadane dane liczbowe i ich przekształcenia, wskaźników związanych z istotnymi aspektami zużycia ciepła, zilustrowanie (wykresy) informacji o: wybranych wielkościach, obliczonych na ich podstawie wskaźnikach, wynikach ich analizy.
EN
Heat consumption monitoring is usually limited to the recording and analysis of the basic consumption at certain periods for each of the buildings. With this starting material can, however, make in-depth analyzes. Proper use of opportunities provided by extended monitoring and analysis of heat consumption allow you to: effective energy management in buildings, separation and highlight the ongoing positive and negative effects and impacts of various factors affecting the heat consumption, separation and reproducibility beneficial solutions for heat consumption in the building, and operating in the monitored population of objects, making the most appropriate decisions regarding the rationalization of heat consumption in building. For proper use of the above options, with regard to community buildings, it is necessary to: provide a single community in some ways, the adoption or the creation, on the basis of the available figures and their transformations, the indicators related to important aspects of heat consumption, illustrate (graphs) information : selected values, calculated on the basis of indicators, the results of their analysis.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.