Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Scharakteryzowano mieszanki betonowe z zastosowaniem domieszki uszczelniającej. Omówiono wykonanie próbnych zarobów, pielęgnację oraz podano wyniki przeprowadzonych badań. Potwierdzono, że zastosowanie domieszki uszczelniającej pozytywnie wpływa na właściwości betonu.
EN
This paper concerns the evaluation of the effect of admixture on the quality concrete sealing. The headline of the article summarizes the selection of the composition of concrete mixes using admixture present a sealing of trial mixing, care and study carried out pursuant to applicable European standards. The results were presented and evaluated in graphs and tables.
2
EN
The paper presents the problem of estimating in-situ compressive strength of concrete in a comprehensive way, taking into account the possibility of direct tests of cored specimens and indirect methods of non-destructive tests: rebound hammer tests and ultrasonic pulse velocity measurements. The paper approaches the discussed problem in an original, scientifically documented and exhaustive way, in particular in terms of application.
3
Content available remote Diagnostyka żelbetowych elementów płytowych w obiektach parkingowych
PL
Obiekty parkingowe, wykonywane głównie w obiektach handlowych, narażone są na duże oddziaływanie środowiska oraz obciążenia wynikające z ich użytkowania. Ciągły wzrost zapotrzebowania na miejsca parkingowe wymusza budowę garaży i parkingów wielopoziomowych w gęstej zabudowie śródmiejskiej. W większości przypadków parkingi wielopoziomowe są typu otwartego, zaś garaże typu podziemnego o układzie konstrukcyjnym płytowo-słupowym. Narażenie ich na oddziaływanie warunków zewnętrznych oraz ich destrukcja w czasie stwarzają podstawy do prawidłowej diagnostyki oraz późniejszej właściwej naprawy.
EN
Parking facilities are mainly in shopping malls, they are exposed to high environmental impact and the load of resulting from their use. The continuous increase in demand for parking space enforces to build multi-storey garages and parking in a dense city centers. In most cases, multi-level car parks are open type and underground garages type of slab-column structure. Exposes them to the impact of external conditions and their destruction at the time of the bases for their proper diagnosis and subsequent properly repair.
PL
Artykuł przedstawia aktualne wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów i pierwiastków promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach oraz możliwości ich spełnienia przez ceramiczne wyroby budowlane. W artykule przedstawiono aktualne wyniki badań ceramicznych elementów konstrukcyjnych w zakresie promieniotwórczości naturalnej.
EN
This article presents current requirements for content of natural radioactive isotopes in raw materials and building materials. The article includes current research results in the field of natural radioactivity of clay masonry units.
PL
W celu oceny ceramicznych wyrobów budowlanych pod względem promieniotwórczości naturalnej wykonuje się standardowe badania stężenia trzech podstawowych izotopów promieniotwórczych: potasu 40K, radu 226Ra i toru 228Th. Wykorzystując te pomiary oraz możliwość badania emisji radonu bezpośrednio ze standardowych próbek (pojemników), istnieje możliwość pośredniej oceny ekshalacji radonu z wyrobów budowlanych jako funkcji emisji radonu z pobranych wcześniej próbek wyrobów ceramicznych oraz stężenia radu. Określenie zależności stężenia radu 226Ra w stosunku do emisji radonu 222Rn stworzy nowe możliwości bardziej dokładnego prognozowania stężenia aktywności radonu w budynkach.
EN
In order to evaluate the ceramic construction products in terms of natural radioactivity, the standard tests of basic concentration levels of three radioactive isotopes, i.e. potassium 40K, radium 226Ra and thorium 228Th are carried out. Using these measurements and the possibility of testing radon emissions directly from the standard samples (containers), there is the possibility of indirect assessment of the radon exhalation from construction products as a function of the emission of radon from previously collected samples of ceramic products and the concentrations of radium. Determination of the concentration of radium 226Ra in relation to the emission of radon 222Rn will create new opportunities for more accurate predictions of activity concentrations of radon in buildings.
EN
In the paper, results of year-long measurements of radon levels in dwellings on the premises of Silesian Voivodeship are presented. Track etched detectors with polymer CR-39 foils were used in the investigations. As the studied buildings were located in different regions of Silesian Voivodeship, therefore results of measurements were analysed due to possible influence of geological structure or effect of mining operations in places, where given dwellings were situated. Elevated concentrations of radon were measured mostly in dwellings located in areas, where permeable Triassic limestone and dolomite occur, as it has been predicted. On the other hand, the impact of mining activity such as disintegration of rock-body and activation of faults plays an important role, too, because it enables radon migration and its entry into buildings. Beside the analysis of seasonal variations of radon activity concentration, the impact of temperature and pressure on these fluctuations outdoor and indoor buildings has been analysed.
8
Content available remote Promieniotwórczość naturalna wybranych kruszyw budowlanych
PL
W artykule zaprezentowano i omówiono wyniki badań prowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej oraz w Katedrze Procesów Budowlanych Politechniki Śląskiej, dotyczących promieniotwórczości naturalnej kruszyw budowlanych. Badania obejmowały kruszywa naturalne, pochodzenia magmowego i kruszywa sztuczne, powstające w procesie wypału zgranulowanych i wysuszonych surowców ilastych i/lub mineralnych odpadów przemysłowych.
EN
In the paper, the research results concerning natural radioactivity of building aggregates, carried out in Building Research Institute and Department of Building Processes at the Silesian University of Technology, were presented and discussed. The tests included both natural building aggregates of the magmatic origin and artificial building aggregates formed in the burning process of granulated and dried clayey raw materials or/and mineral industrial waste materials.
PL
W artykule przedstawiono podłogi betonowe jako część składową magazynów wysokiego składowania. Zaprezentowano poszczególne etapy projektowania podłóg betonowych ze szczególnym uwzględnieniem życzeń przyszłego użytkownika. Następnie przedstawiono typowe błędy na etapie projektowania, wykonawstwa i późniejszej eksploatacji. Zwrócono także uwagę na możliwości wystąpienia uszkodzeń w trakcie eksploatacji jak i późniejszej ich naprawy z zastosowaniem odpowiedniej technologii i materiałów posiadających aktualne świadectwa jakości.
EN
The paper presents concrete floors as a component of high storage storehouses. There have been presented the consecutive stages of designing, with the special consideration of demands of a future user. Then, the typical errors have been presented, which arise during design, execution and later exploitation. The special attention has been paid at the possibilities of arising damages during the exploitation as well as these of a later repair - with the use of an appropriate technology and materials having the current quality certificates. Reasons of damages in concrete floors of high magazines storage.
PL
Jest faktem bezspornym, że duża szybkość infiltracji radonu do pomieszczeń mieszkalnych w budynkach stanowi ryzyko zagrożenia zdrowia mieszkańców. Są więc prowadzone pomiary w celu oszacowania rocznego średniego stężenia aktywności radonu w pomieszczeniach budynków. Możliwość oszacowania rocznego średniego stężenia aktywności radonu na podstawie badań krótkookresowych stanowi jeden z zasadniczych rezultatów pracy doktorskiej autora. Jest wiele technik i metod pomiarów stężenia radonu oraz produktów jego rozpadu w powietrzu, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach w istniejących budynkach mieszkalnych. Stosowane są metody pomiarów długo- i któtkookresowych. Potrzebną roczną średnią wartość stężenia aktywności radonu można określić na podstawie badań długookresowych lub oszacować za pomocą pomiarów krótkookressowych, na przykład po 48 godzinach. O wiele trudniejszy jest problem przewidywania rocznego średniego stężenia aktywności radonu w pomieszczeniach budynków projektowanych, przed ich wzniesieniem. Zaproponowano koncepcję podejścia do rozwiązania tego problemu i wskazano na możliwość przeprowadzenia badań na placu budowy.
EN
It is evident that high radon exhalation rates in dwellings bring a radon-induced health risk for human beings. Measurements can be made for assessment of the annual mean radon activity concentrations inside room. A possibility of the annual mean radon activity concentration assessment on the base of short term tests was the main practical result of the author's PhD thesis. There are many techniques and methods for measuring the radon and its decay products concentration in the air, particularly inside closed rooms in existing buildings. A long or a short term measurements can be made. The annual mean radon activity concentration required can be determined in the long term tests or it can possibly be assessed on the base of short term measurements, even as short as 48 hours. It is much more difficult to predict the annual mean indoor radon concentrations or the annual mean radon exhalation rates in the buildings before construction. There has been suggested a concept of an approach for solving the problem, and the possibility to use it for tests at a building site has been proved.
PL
W referacie przedstawiono koncepcję prognozowania średniego rocznego stężenia radonu w powietrzu pomieszczenia zamkniętego, przy znanych wartościach wydajności źródła radonu (infiltracja z podłoża) i współczynnika ekshalacji z materiałów zastosowanych w budynku.
EN
This paper deals with the concept of prognosis of the mean annual indoor radon concentration for given values of radon source output (infiltration from the ground) and exhalation coefficient from materials used in building.
PL
W artykule została opisana założona w ITB komputerowa baza danych dotycząca dokumentacji istniejących budynków wielkopłytowych. Załączono również formularz zgłoszeń materiałów do bazy.
EN
The data base containing information on the working records of existing large panel buildings, established in the ITB is described. Registration from concerning input date of the relevant materials is enclosed.
15
PL
Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat ochrony mieszkańców przed promieniowaniem jonizujacym. W szczególności omówiono charakterystykę samego czynnika zagrożenia i jego źródeł, obowiązujące wymagania, kryteria oceny oraz metody i wyniki dotychczasowych badań stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w próbkach stosowanych materiałów budowlanych oraz tła promieniowania gamma i stężenia radonu w powietrzu w budynkach wielkopłytowych, a także możliwości ograniczenia infiltracji radonu z podłoża do wnętrza budynków. Artykuł stanowi zmienioną wersję referatu przedstawionego na V Konferencji Naukowo-Technicznej 'Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego', która odbyła się w Kielcach w dniach 27-29 kwietnia 1999 r.
EN
Among sources of ionizing radiation, natural radiation contributes the largest part of the total average annual effective dose equivalent to members of the population. Gamma radiation background and radon gas are the two factors affecting health risk of the people in buildings. Natural radioactivity of building materials, background radiation and indoor radon concentration measurements results available so far in Poland regard in relation to the requirements, testing methods and conformity criteria are presented. Concentrations of natural radioactive elements in mineral origin building materials as well as background levels and radon gas concentrations indoors are discussed as a whole and in the context of the problems of large panel buildings.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.