Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Strata strumienia ciepła przez zewnętrzne powierzchnie pieca obrotowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, eksperymentalnej instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych, dotyczących strat strumienia ciepła do otoczenia przez zewnętrzną powierzchnię pieca obrotowego. Badania wykazały, że konstrukcja ścian pieca obrotowego ma istotny wpływ na straty strumienia ciepła do otoczenia. Wskazano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych ścian pieca obrotowego i wynikającą z ich zastosowania redukcję przepływu strumienia ciepła do otoczenia.
EN
The article presents the results of experimental research on the installation of thermal treatment of medical waste focus on loss of heat flow to the environment through the external surface of the rotary kiln. Tests have proven that the wall structure of a rotary kiln has a significant effect on heat flow losses to the environment. Examples of constructional solutions of rotary kiln walls and the resulting reduction in the flow of heat flux to the environment were shown.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań wpływu składu chemicznego dwuskładnikowych atmosfer azotowania na strukturę i właściwości warstw azotowanych w powierzchniach otworów nieprzelotowych. Wyniki pokazały, że wykorzystanie w fazie nagrzewania atmosfery dwuskładnikowej NH3 + NH3zdys podczas kontrolowanego procesu azotowania umożliwia wytwarzanie na powierzchniach otworów nieprzelotowych warstw azotowanych o ograniczonej grubości warstwy azotków żelaza oraz wystarczająco wysokiej twardości. Warstwy azotowane uzyskane na powierzchniach ślepych otworów, w zależności od położenia w otworze, wykazują podobne zróżnicowanie struktur i właściwości, niezależnie od stopnia rozcieńczenia amoniaku w atmosferach, które były zastosowane w fazie nagrzewania. To zróżnicowanie spowodowane jest słabym dopływem świeżej atmosfery azotującej do wnętrza nieprzelotowych otworów z powodu ich małych średnic, co z kolei objawia się – wraz ze wzrostem głębokości otworów stopniowym spowolnieniem kinetyki wzrostu i zmniejszeniem grubości oraz twardości warstwy azotowanej.
EN
The paper presents the preliminary research results of the influence of the chemical composition of the two-component nitriding atmospheres on the structure and properties of the nitrided layers in the surfaces of the blind holes. The results showed that the utilization during the heating-up stage of in the controlled gas nitriding process the two-component atmospheres NH3 + NH3diss enables the production of the nitrided layers with a limited thickness of an iron nitrides layer as well as and a sufficiently high hardness on the surfaces of the blind holes. The nitrided layers obtained on the surfaces of the blind holes, depending on the position in the hole, show similar differentiation of the structures and properties, regardless of the dilution rate of ammonia in the atmospheres that were used during the heating-up stage. This differentiation is caused by the weak inflow of the fresh nitriding atmosphere to the interior of the blind holes due to their small diameters, which in turn is manifested as a gradual slowdown of the growth kinetics, a reduction of the thickness and hardness of a nitrided layer along with the increase in the depth of the blind holes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych sprawności eksploatacyjnej cieplnej i elektrycznej instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych z układem odzysku energii. Instalacja termicznego przekształcania odpadów (zwana dalej także ITPO) składa się z zespołu przygotowania i załadunku odpadów, pieca obrotowego, komory termoreaktora, kotła parowego odzyskowego, turbiny parowej oraz układu odzysku ciepła w postaci wody gorącej. Do badań został wykorzystany układ z piecem obrotowym i komorą dopalania o wydajności 150 kg/h, pracujący w systemie ciągłym. Badania przeprowadzono w rzeczywistym obiekcie, w warunkach ustalonych, tj. z pominięciem okresów rozruchów oraz wygaszania instalacji. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono sprawności eksploatacyjne cieplne i elektryczne poszczególnych elementów instalacji, jak i jej całości.
EN
This paper shows the results of experimental study on heat and electrical operating efficiency in an installation for thermal recycling of medical waste with heat recovery. The installation (hereinafter reffered to as ITPO) consists of a loading unit, a rotary kiln, a thermoreactor, a steam recovery boiler, a steam turbine and a heat recovery system as hot water. The study involves an installation at the capacity of 150 kg/h, equipped with a rotary kiln and an afterburner in a continuous operation. The tests were carried out in a real object and with steady-state conditions i.e. without the start-up and put-out periods. On the basis of this research, in the whole installation and in its individual elements, heat and electrical operating efficiencies were determined.
EN
In this paper, the AlCrTiN coatings deposited by the cathodic arc method using a plasma filtration system have been studied to determine the effect of the use of this technology on the structural, mechanical, and tribological properties of these coatings. The results of the studies have revealed that using a plasma filtering system in the cathodic arc evaporation process has a significant influence on smoothness, hardness, Young's modulus, and plasticity of the coatings. Compared to the AlTiCrN coatings that have been deposited by the standard arc cathodic process, the coatings produced by filtered method have very smooth surfaces as well as lowered values of hardness, less Young's modulus, and a lower plasticity index H3/E2. Presented properties make coatings of this type able to dissipate elastic energy that is accumulated in them during the abrasion process by plastic deformations, which in turn, results in the reduction of the tendency to create damage in the coatings and cause a limitation of wear rate. Improved tribological properties of the AlTiCrN coatings produced by filtered cathodic arc technology indicate a very promising solution for a wide range of tribological applications.
PL
W artykule badano powłoki AlCrTiN osadzane metodą łukową z wykorzystaniem systemu filtracji plazmowej w celu określenia wpływu stosowania tej technologii na ich właściwości strukturalne, mechaniczne i tribologiczne. Wyniki badań wykazały, że zastosowanie systemu filtracji plazmy w procesie odparowywania łuku katodowego ma znaczący wpływ na gładkość, twardość, moduł Younga i plastyczność powłok. W porównaniu z powłokami AlTiCrN, które zostały osadzone w standardowym procesie łukowym, powłoki otrzymane metodą łukowo-próżniową z użyciem filtra posiadają bardzo gładkie powierzchnie, a także charakteryzują się obniżonymi wartościami twardości, mniejszym modułem Younga i małym wskaźnikiem plastyczności H3/E2. Przedstawione właściwości sprawiają, że powłoki tego rodzaju procesu ścierania mogą przez deformacją plastyczną rozpraszać zgromadzoną w nich potencjalną energię sprężystą, co z kolei zmniejsza w nich tendencję do występowania uszkodzeń i powoduje ograniczenie zużycia. Polepszone właściwości tribologiczne powłok AlTiCrN wytwarzanych z wykorzystaniem technologii łukowej i zastosowaniem systemu filtracji sprawiają, że powłoki tego rodzaju są bardzo obiecującym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań tribologicznych.
5
Content available remote Średnia sprawność eksploatacyjna kotłowni parowej
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano 15 miesięczne badania średniej sprawności eksploatacyjnej kotłowni parowej. Kotłownia parowa była wyposażona w dwie jednostki płomienicowo-płomieniówkowe, o mocy cieplnej Q = 655 kW każda, opalane wysokometanowym gazem ziemnym. Średnie ciśnienie robocze pary nasyconej w okresie badawczym kształtowało się na poziomie 0,8 MPa. Zainstalowano rozbudowany system pomiarowy. Centralnym jego elementem był sterownik PLC. Pełnił on rolę koncentratora danych (obok podstawowej funkcji automatycznego sterowania systemem technologicznym). Dane zawarte w sterowniku były monitorowane oraz archiwizowane za pomocą oprogramowania wizualizacyjnego na komputerze PC. Dane te, po przeniesieniu do komputera zdalnego, stanowiły podstawę do pracy systemu analitycznego, wykonanego na bazie oprogramowania Excel. Na podstawie badań wyznaczono średnią sprawność eksploatacyjną kotłów oraz całej kotłowni parowej. Wyniki badań porównano z rezultatami otrzymanymi na podstawie normy PN-EN 12953-11 [1]. Badania dowiodły, że rzeczywista średnia sprawność eksploatacyjna kotłów i kotłowni parowej jest niższa od sprawności cieplnej wyznaczonej na podstawie normy PN-EN 12953-11.
EN
This article presents 15-month tests of an average operational efficiency of a steam boiler room. The steam boiler room was equipped with two methane-rich natural gas-fired flame and smoke steam units with thermal power Q=655 kW each. The average pressure of saturated steam in the testing period was 0.8 MPa. An advance measuring system was installed. Its central component comprised of a PLC which served as a data concentrator (in addition to its basic function of automatic control of the technological system). Data contained in the controller was monitored and recorded with the use of visualisation software on a PC. After transferring it to a remote computer, it constituted a basis for operation of the analytical system developed with Excel software. On the basis of the tests, the average operational efficiency of the boilers and the entire boiler room was determined. The test results were compared with the results obtained as per the PN-EN 12953-11 standards. The tests proved that the average operational efficiency of the boilers and steam boiler room is lower than the thermal efficiency determined on the basis of the PN-EN 12953-11 standard.
6
Content available remote Spalanie odpadów zwierzęcych w piecu obrotowym
PL
Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego jest termiczne przekształcanie na drodze spalania. Metoda ta zapewnia uzyskanie produktów bezpiecznych sanitarnie i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, pod warunkiem zachowania właściwych standardów procesu ujętych w przepisach prawnych. Istotne jest również uwzględnianie wymagań wydajnościowych i ograniczeń konstrukcyjnych. Konieczność równoczesnego spełniania wymagań prawnych, wydajnościowych i konstrukcyjnych stanowi podstawową trudność przy prowadzeniu procesu spalania odpadów. Powodem jest losowa zmienność składu elementarnego odpadów. Duża zmienność wartości opałowej odpadów jest przyczyną gwałtownych zmian intensywności procesu spalania i zapotrzebowania na tlen, co w konsekwencji powoduje duży rozrzut parametrów spalania. W tej sytuacji kluczowym zagadnieniem jest właściwy dobór elementów konstrukcyjnych i technologicznych instalacji spalania odpadów. W artykule został przedstawiony model opisujący złożony, wielowymiarowy proces termicznego przekształcania poprodukcyjnych odpadów zwierzęcych. Zaproponowany model procesu systematyzuje zmienne wejściowe, wyjściowe i parametry pracy instalacji spalania. Przygotowany na jego podstawie algorytm obliczeniowy pozwala na ocenę wpływu poszczególnych czynników wejściowych na kształtowanie się rozkładów kluczowych parametrów wyjściowych procesu (odnoszonych do warunków brzegowych). Wyniki przeprowadzonych analiz procesu przedstawione także w postaci poglądowych wykresów pozwalają na przewidywanie i unikanie tych kombinacji parametrów wejściowych, dla których nie są spełniane warunki brzegowe. Możliwe jest również określenie przewidywanego strumienia energii dodatkowej (gazu ziemnego) i określanie optymalnego obszaru pracy instalacji.
EN
The basic method of animal waste disposal consists in thermal treatment by way of incineration. This method ensures sanitary safe products and does not pose a threat for the natural environment subject to the compliance with adequate process standards provided for in the regulations of the law. It is also important to consider yield requirements and design limits. The necessity to meet legal, yield and design requirements at the same time is a basic obstacle to overcome when incinerating waste. This is due to a random variability of waste-specific parameters. A high variability of the waste energetic value causes rapid changes of the incineration process intensity and oxygen demand, resulting in a wide spread of parameter values. In this situation, proper selection of design and technological parameters for the waste incineration plant is crucial. This paper presents a model describing a complex, multidimensional process of thermal treatment of animal postproduction waste. The presented model of the process systemises input and output variables and incineration plant operation parameters. A calculation algorithm prepared on the basis of this model is used to evaluate the influence of individual input factors on the development of distributions of crucial input process parameters (referenced to boundary conditions). The results of the process analyses carried out, which are expressed also in the form of reference charts, can be used to anticipate and avoid such combinations of input parameters for which boundary conditions are not met. It is also possible to define an expected flux of additional energy (natural gas) and specify an optimal work area of the plant.
EN
Theoretical and experimental results of the investigation illustrate how the rotary kiln operation affects the oxygen demand in the combustion of meat and bone wastes. The main objective of this study was to achieve optimal CO and NOx emissions for the cyclic operation of a rotary kiln, including in stoppage/operation mode. The tests were carried out in a plant in Poland for thermal animal waste management. A rotary kiln with a maximum capacity of 1000 kg/h was used to incinerate bones, carcasses, processed meat and by-products. The results showed that excessive short-term (1 min) CO and NOx emissions could be prevented by using appropriate time settings for the kiln rotation and adjusting the air flow to the afterburner chamber. Despite the strong negative correlation between CO and NOx emissions, we found an operation level that met the strict requirements of the new EU Directive 2010/75/EU of the European Parliament and the November 24, 2010 Council on industrial emissions.
EN
Gaseous emissions during thermal animal waste treatment in a meat production plant have been determined. A dry flue gas system with a multisectional bag filter was installed at a meat production plant. Animal waste was incinerated in a rotary kiln, the capacity of the plant was 700 kg/h. The average thirty-minute (1352 samples) emission values of volatile dust, total organic carbon (TOC), hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride (HF), sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxide (NO), nitrogen dioxide (NO2) and carbon oxide (CO) were obtained during a study period of 1 month. Specific samples were collected to determine dioxin, furane, heavy metal, mercury, cadmium and thallium concentrations. Histograms of the obtained results were prepared, and the results were compared with the permissible emission levels defined by the European Union. Additionally, justification was provided when the observed values exceeded the levels defined by the European Union.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu wybranych właściwości (tj. stopnia zdefektowania, twardości, modułu Younga, adhezji) wieloskładnikowych powłok AlCrTiN osadzonych metodą łukowo-próżniową na azotowanych podłożach stalowych na ich odporność na zużycie ścierne w podwyższonych temperaturach. Wyniki badań wykazały, że w celu zapewnienia wysokiej odporności na wysokotemperaturowe zużycie ścierne powłoki AlCrTiN powinny charakteryzować się nie tylko odpowiednio wysoką twardością i dobrą przyczepnością do podłoży, ale również podwyższoną odpornością na rozprzestrzenianie się pęknięć poprzez ograniczenie stopnia ich zdefektowania.
EN
The paper presents the results of research on an effect of selected properties of multicomponent coatings AlCrTiN (i.e. the defectiveness ratio, hardness, Young modulus, adhesion), deposited by cathodic arcvacuum method, on their wear resistance at an elevated temperature. Based on the results of tribological tests carried out at the temperature of 500ºC under dry friction conditions the wear mechanism of the coatings was determined. The results showed that to obtain the best hightemperature wear resistance, the coating manufactured by PVD methods must not only have a high hardness and good adhesion to the substrate but also an improved resistance to crack propagation stimulated by reducing the defectiveness ratio.
EN
This article presents the investigation performed to develop process parameters to produce AlCrTiN coatings with improved mechanical properties and the best wear resistance using the cathodic arc evaporation technique. The chemical composition of targets, nitrogen pressure, arc current, and bias voltage with three levels of values were selected as important parameters of deposition that determine the mechanical and tribological properties of the AlCrTiN coatings. The Taguchi method was applied to study the impact of deposition process parameters on the coatings properties and for their optimization. Based on the statistical analyse, the most effective deposition parameters and optimum deposition conditions to obtain the best tribological behaviour were determined. The results showed, from among investigated parameters of deposition process, that the targeted chemical compositions, bias voltage, and nitrogen pressure have a significant effect on the mechanical properties and tribological behaviour of AlCrTiN coatings. It was also found that, to achieve both good mechanical properties and the best wear resistance of the AlCrTiN coatings, the deposition process by cathodic-arc technique should be carried out as follows: by using targets with composition Al70%Cr15%Ti15% and a negative bias voltage of 150 V, an arc current of 55 A, and a nitrogen pressure of 2.0 Pa.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem optymalnych parametrów procesu wytwarzania powłok AlCrTiN metodą łukowo-próżniową, o podwyższonych właściwościach mechanicznych i wysokiej odporności na zużycie ścierne. Na podstawie analizy literaturowej wybrano cztery parametry procesu osadzania istotnie wpływające na właściwości mechaniczne i tribologiczne powłok, a mianowicie: skład chemiczny targetów, ciśnienie azotu, prąd łuku i napięcie polaryzacji podłoży z trzema poziomami wartości. Do badania oddziaływania parametrów procesu łukowopróżniowego na właściwości powłok oraz przeprowadzenia optymalizacji ich wartości dla uzyskania wzrostu odporności powłok na zużycie, wykorzystano metodę Taguchi’ego. Przy pomocy metod analizy statystycznej określono najbardziej efektywne parametry procesu i optymalne warunki wytwarzania powłok o najwyższej odporności na zużycie ścierne. Wyniki wskazały, że spośród badanych parametrów procesu osadzania istotny wpływ na właściwości mechaniczne i tribologiczne powłok AlCrTiN przede wszystkim wywierają: skład chemiczny targetów, napięcie polaryzacji oraz ciśnienia azotu. Stwierdzono również, że aby osiągnąć zarówno dobre właściwości mechaniczne, jak i najlepszą odporność na ścieranie powłoki AlCrTiN, proces jej osadzania, z zastosowaniem techniki katodowego niskociśnieniowego wyładowania łukowego, powinien być przeprowadzany w następujący sposób: przy wykorzystaniu targetów Al70% Cr15% Ti15% i zastosowaniu ujemnego napięcia polaryzacji 150 V, prądu łuku o natężeniu 55 oraz ciśnienia azotu 2,0 Pa.
PL
W artykule przedstawiono wyniki azotowania gazowego w atmosferze NHj/NH3dys. pokazujące wpływ w potencjału i temperatury procesu na strukturę i właściwości warstw azotowanych wytworzonych na stali narzędziowej do pracy na gorąco Bohler W300. Wyniki badań wykazały, że w celu wytworzenia na stali W300 warstw dyfuzyjnych o wysokiej twardości powierzchniowej (ok. 1200HV), z ograniczoną grubością przypowierzchniowej warstwy azotków żelaza w krótkookresowych, niskotemperaturowych procesach azotowania gazowego, niezbędne jest stosowanie atmosfery wlotowej o potencjale z zakresu trwałości fazy ε, z układu równowagi
EN
This article presents the results of gas nitriding in the NHj/NH3dys atmosphere showing the effect of the potential and temperature of the nitriding process on the structure and properties of the nitrided layers formed on W300 hot work tool steel. The research results showed that in order to form on W300 steel the diffusion layers of high surface hardness, approx. 1200H, with the limited thickness of the superficial layers of iron nitrides, ii is necessary to apply in the short-term and low-temperature processes of gas nitriding the incoming atmosphere of the potential within the range of ε-phase stability in the NH)/H2'5-(FeN) equilibrium system.
12
Content available remote Strumień energii dodatkowej w instalacjach termicznego przekształcania odpadów
PL
W artykule przedstawiono badania strumieni energii dodatkowej dla dwóch różnych technologii termicznego przekształcania odpadów medycznych. Pierwsza została wyposażona w piec obrotowy o wydajności 150 kg/h, druga w piec półkowy o wydajności 140 kg/h. Podstawowym paliwem testowanych instalacji termicznego przekształcania odpadów (zwanych dalej – instalacje TPO) były odpady szpitalne, a paliwem pomocniczym gaz ziemny. Badania przeprowadzono w rzeczywistych obiektach, w warunkach ustalonych, tj. z pominięciem okresów rozruchów oraz wygaszania instalacji. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano porównania jednostkowego strumienia energii dodatkowej dla obu technologii.
EN
The article presents research on additional energy fluxes for two different/alternative technologies of medical waste thermal recycling. One system was equipped with a rotary incinerator with a burn rate of 150kg/h, the other was equipped with a multiple-shelf incinerator with a burn rate of 140kg/h. The primary fuel utilized in the tested thermal recycling of wastes (known as “TRW systems”) was hospital waste, and the secondary/additional fuel was natural gas. Measurements were made in actual facilities, in set conditions, i.e. excluding the startup and extinguishing phases/periods. Based on the results of the measurements the systems were compared in respect of the individual stream of additional energy.
Instal
|
2015
|
nr 11
17--21, 35
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery, z eksperymentalnej instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych, przeprowadzonych w dużym obiekcie szpitalnym. W testowanej instalacji zastosowano suchą metodę oczyszczania spalin. Podstawowym jej elementem był wielosekcyjny filtr workowy. Odpady medyczne były spopielane w piecu obrotowym. Nominalna wydajność instalacji 200 kg/h. Badania trwały 1 miesiąc. Analizowano średnie dzienne wielkości emisji następujących substancji zanieczyszczających: pył lotny, całkowity węgiel organiczny (TOC), chlorowodór (HCl), fluorek wodoru (HF), dwutlenek siarki (SO2), tlenek azotu (NO) i dwutlenek azotu (NO2) wyrażone jako NOx oraz tlenek węgla (CO). W trakcie badań pobrano próbki do wyznaczenia stężenia: dioksyn, furanów, metali ciężkich, rtęci, kadmu i talu. Dokonano także porównania z obowiązującymi dopuszczalnymi emisjami w Unii Europejskiej.
EN
The article presents the results of examinations on the gaseous pollutants emission into the atmosphere of the experimental medical waste thermal treatment plant that were conducted at a large hospital facility. The examined plant used the dry waste gas treatment method. A multi-sectional bag filter was the essential part of the plant. Medical waste was incinerated in the rotary kiln. The plant rated capacity was 200 kg/h. The examinations were conducted for 1 month. The average daily emissions of the following pollutants were analyzed in detail – flying dust, total organic carbon (TOC), hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride (HF), sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2) and expressed as NOx and carbon oxide (CO). Samples were also collected during the examinations to determine the concentration of dioxins, furans, heavy metals, mercury, cadmium and thallium. A comparison was also made with the valid permissible emissions in the European Union.
EN
The Taguchi method was applied to achieve the optimum anti-wear performance of AlCrN hard coatings deposited by the cathodic arc evaporation technique. Four deposition processes parameters i.e. nitrogen pressure, arc current, bias voltage and substrate temperature with three levels were selected to estimate the influence of each factor on the coatings defects and their mechanical and tribological properties. Based on the statistical analyses, the optimum deposition conditions were determined to manufacture AlCrN coatings with the best tribological behaviour. The results demonstrate that, the nitrogen pressure, arc current and the bias voltage influence the volume wear of the coating to the greatest extent. The results of the study of the surface topography and the mechanical properties of the AlCrN coatings showed that, in order to obtain the greatest resistance to wear, the coating must be sufficiently smooth (with a low number of surface defects), hard and demonstrate a good adhesion to the substrate. The optimum deposition conditions of the AlCrN coatings with the greatest resistance to wear are as follows: the nitrogen pressure 2.6 Pa, arc current 50 A, negative bias voltage 150 V and substrate temperature 465°C.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie metody Taguchi do optymalizacji odporności przeciwzużyciowej twardych powłok AlCrN wytwarzanych metodą katodowego odparowywania łukowego. Do wyznaczenia wpływu warunków osadzania na zdefektowanie powłok, ich właściwości mechaniczne oraz tribologiczne wytypowano cztery podstawowe parametry procesu osadzania, tj.: ciśnienie azotu, prąd łuku, napięcie polaryzacji i temperaturę podłoża z trzema poziomami wartości. Na podstawie wykonanych analiz statystycznych określono optymalne parametry osadzania umożliwiające wytwarzanie powłok AlCrN o największej odporności na zużycie. Uzyskane wyniki badań wskazują, że spośród analizowanych parametrów procesu osadzania dominujący wpływ na zminimalizowanie zużycia objętościowego wywierają: ciśnienie azotu, prąd łuku, napięcie polaryzacji. Badania topografii powierzchni i właściwości mechanicznych wytworzonych powłok CrAlN wykazały, że dla zapewnienia najwyższej odporności na ścieranie powłoka powinna charakteryzować się wysoką gładkością powierzchni (z niskim udziałem wad powierzchniowych), dostatecznie dużą twardością oraz dobrą przyczepnością do podłoża. Dla osiągnięcia podwyższonej odporności na zużycie dla powłoki AlCrN wyznaczono optymalne warunki osadzania, które powinny być następujące: ciśnienie azotu 2,6 Pa, prąd łuku 50 A, ujemne napięcia polaryzacji 150 V i temperatura podłoża 465°C.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania odporności na zużycie ścierne wybranych warstw hybrydowych wykorzystywanych do podwyższania trwałości narzędzi do obróbki plastycznej. Testy tribologiczne wykonano metodą ball-cratering przy wykorzystaniu dwóch cieczy stosowanych do przygotowania zawiesin ściernych - wody dejonizowanej i czystego alkoholu etylowego. Prze analizowano wpływ rodzaju cieczy na intensywność zużywania ściernego warstw hybrydowych typu warstwa azotowana-powłoka PVD. Podjęto próbę wyjaśnienia oddziaływania zróżnicowanych właściwości cieczy użytych do realizacji testów na intensywność zużywania ściernego badanych warstw hybrydowych.
EN
The authors present test results concerning the resistance to abrasive wear of selected hybrid layers applied for improving durability of forming tools. For tribological testing the ball-cratering test method was used. Two liquids intended for preparation of slurries – deionised water and ethanol were used. The influence of the tested liquid on the abrasive wear intensity of the hybrid layers with the nitriding layer – PVD coating structure was analysed. The explanation of the influence of the liquids used for testing the abrasive wear intensity of the tested hybrid layers has been attempted.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu pulsacyjnej polaryzacji podłoża na wybrane właściwości wielowarstwowych powłok AlCrTiN/TiN, osadzanych metodą łukowo-próżniową na stopie odlewniczym o obniżonej odporności termicznej. Analiza wyników wykazała, że powłoki AlCrTiN/TiN osadzone na stopie AZ91D z zastosowaniem pulsacyjnej polaryzacji podłoża charakteryzują się - w porównaniu z powłokami wytworzonymi z wykorzystaniem stałego ujemnego napięcia polaryzacji - porównywalną lub wyższą twardością, adhezją oraz mniejszym zdefektowaniem powierzchni. Ponadto wykorzystanie pulsacyjnego napięcia polaryzacji pozwala obniżyć temperaturę pokrywanych podłoży nawet o 20%.
EN
The authors present the results of testing an effect of pulse bias voltage on the selected properties of the multilayer AlCrTiN/TiN coatings, which were deposited by the cathodic arc process on a cast magnesium alloy having a lowered thermal resistance. The analysis of the results obtained shows that the AlCrTiN/TiN coatings deposited on the AZ91D alloy using a pulse bias voltage have a similar or higher hardness and adhesion also fewer surface defects when compared to coatings deposited applying a dc negative bias voltage. Moreover, for the cathodic arc deposition using pulse bias voltage, the temperature of the substrate can be reduced by even up to 20%.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań właściwości wielowarstwowych powłok AlCrTiN osadzonych metodą łukowo-próżniową na podłożach ze stali narzędziowej do pracy na gorąco W320. Na podstawie wykonanych prac badawczych określono wpływ budowy strukturalnej wielowarstwowych powłok: Cr/CrN/AlCrN/AlCrTiN i Ti/TiN/AlTiN/AlCrTiN na właściwości mechaniczne i wysokotemperaturową odporność na zużycie ścierne. Wyniki przeprowadzonych testów tribologicznych w warunkach tarcia suchego wykazały podwyższoną odporność na zużycie ścierne w temperaturze 500°C powłoki Cr/CrN/AlCrN/AlCrTiN w porównaniu powłoką Ti/TiN/AlTiN/AlCrTiN. W wyniku wykonanej analizy stwierdzono, iż dobre właściwości przeciwzużyciowe tej powłoki spowodowane są obniżonym poziomem naprężeń oraz podwyższoną opornością na kruche pękanie jej warstw składowych CrN I (Al,Cr)N, użytych do wytworzenia wewnętrznej strefy przejściowej pomiędzy warstwą adhezyjną Cr, a zewnętrzną warstwą funkcjonalną AlCrTiN.
EN
The properties of the AlCrTiN multilayer coatings deposited in the cathodic vacuum arc PVD process on the W 320 hot working tool steel are presented in the paper. An influence of the structure of the multilayer Cr/CrN/AlCrN/AlCrTiN and Ti/TiN/AlTiN/AlCrTiN coatings on their mechanical properties and high-temperature resistance to abrasive wear has been determined. The results of the tribological tests carried out in dry friction show that the Cr/CrN/AlCrN/AlCrTiN coating exhibits an improved resistance to abrasive wear at the temperature of 500ºC, which is better than the Ti/TiN/AlTiN/AlCrTiN coating. It has been proved that it can be attributed to the lower residual stresses and higher toughness of the CrN and AlCrN layers in the Cr/CrN/AlCrN/AlCrTiN coating than the respective ones (TiN and AlTiN) in the Ti/TiN/AlTiN/AlCrTiN coating. The CrN and AlCrN layers constitute an internal transition zone between the Cr adhesion layer and the outer AlCrTiN functional layer in the Cr/CrN/AlCrN/AlCrTiN multilayer coatings.
PL
W referacie zaprezentowano wyniki badań wieloskładnikowych powłok (Al, Cr, Ti)N osadzonych na podłożach ze stali WLV wieloźródłową techniką łukowo-próżniową. W ramach zrealizowanych badań określono zakres zmienności składu chemicznego w wytworzonych powłokach oraz wpływ zmian zwartości pierwiastków składowych materiału powłokowego na twardość, moduł Younga i adhezję powłok. Przeanalizowano również zmiany topografii powierzchni i chropowatości powłok wywołane zastosowaniem do realizacji procesów osadzania powłok układów katod o zróżnicowanym właściwościach (skład chemiczny, temperatura topnienia, przewodność cieplna).
EN
The paper presents experimental results for multi-component (Al, Cr, Ti)N coatings deposited on WLV steel substrates using the multi-cathodic arc-vacuum technique. The research included the changeability of the coating elemental composition, as well as the effect on the hardness, Young's modulus, and adhesion to the substrate of the content of particular elements in the coating materials. The study also contains the influence of the system of cathodes on various properties (elemental composition, melting point, and thermal conductivity) and on the change in the surface topography and roughness of the coating.
19
Content available remote Warunki techniczne projektowania kotłowni z olejem jako medium grzejnym
PL
W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie zainteresowania parą wodną jako czynnikiem grzejnym stosowanym na potrzeby technologiczne w przemyśle. Wytwarzanie pary wodnej o odpowiedniej temperaturze wymaga utrzymania wysokiego ciśnienia w kotłach lub wytwornicach. Układy pary w kotłowniach są, w porównaniu z układami wodnymi, mniej szczelne. Operacja odgazowania wody uzupełniającej lub rozprężania skroplin, a także ich magazynowanie, wiążą się z ubytkiem pary i wymagają uzupełniania układu wodą uzdatnioną. Rozwiązaniem alternatywnym dla pary wodnej jest zastosowanie oleju jako medium grzejnego. Układ olejowy charakteryzuje się, mimo "otwarcia" do atmosfery, znacznie większą szczelnością niż układy pary technologicznej. Przy projektowaniu kotłowni ogrzewających olej występuje szereg zagadnień wymagających nieco innego, specyficznego podejścia niż przy projektowaniu kotłowni wodnych.
EN
In last years you can notice lower interesting in steam as a heating medium in technology and industry. Production of steam at high temperature range needs the high pressure level in boilers. S team system in boiler plants in comparison to water system is leaky. Degassing of water, condensate decompression causes loss of water and needs water treatment stations. Alternative solution gives us application of thermal oil as a heating medium. Thermal oil system is tight in contrast to steam system. Designing of thermal oil boiler plant there are technical problems different than in water or steam boilers plants.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu składu chemicznego atmosfery nawęglającej acetylen+wodór na jej zdolności penetracyjne i intensywność nawęglania próżniowego powierzchni głębokich, nieprzelotowych otworów w stali 16HG. Analizie poddano atmosferę nawęglającą acetylen+odór zawierającą od 50% do 100% acetylenu. Wszystkie parametry procesu nawęglania próżniowego zostały zaprojektowane z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego SimVacTMPlus, dla przyjętych parametrów warstwy nawęglanej, tj. powierzchniowego stężenia węgla IcSurf=0,94%, efektywnego stężenia węgla IcEfekt=0,6% oraz efektywnej grubości warstwy nawęglanej DcEfekt=0,5 mm. W ramach badań wykonano rozkłady twardości wytworzonych warstw nawęglanych, określonych efektywną grubością na poziomie twardości 550 HV, a także określono głębokość otworu, na której proces nawęglania przebiegał efektywnie.
EN
This article presents the research results of the influence of chemical composition of the carburizing atmosphere acetylene + hydrogen on the penetration ability and intensity of the vacuum carburizing of deep surfaces of blind holes made in 16HG steel. The carburizing atmosphere acetylene + hydrogen containing from 50% to 100% of acetylene was analysed. All parameters of the vacuum carburizing process were designed with the use of SimVacTMPlus simulation software, taking into consideration the parameters of carburizing layer, ie. superficial concentration of carbon IcSurf = 0.94%, effective concentration of carbon IcEfekt= 0.6% and effective thickness of carburizing layer DcEfekt = 0.5 mm. Within the framework of the research hardness profiles of the produced carburizing layers were performed which effective thickness was determined by the hardness level of 550 HV. Also the depth of the blind hole where the carburizing process proceeded effectively was defined.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.