Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Oleje mineralne są niemal powszechnie obecne w naszym środowisku. Ich składniki mogą przenikać do żywności zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego na wiele różnych sposobów. Z uwagi na ich strukturę chemiczną głównymi związkami są węglowodory nasycone olejów mineralnych (MOSH) i węglowodory aromatyczne pochodzenia mineralnego (MOAH). Oba rodzaje są łatwo wchłaniane przez człowieka z żywnością i mogą gromadzić się zarówno w tkance tłuszczowej, jak i w niektórych narządach, takich jak wątroba, śledziona czy węzły chłonne.
EN
Mineral oils are almost universally present in our environment. Their constituents can penetrate into food of both plant and animal origin in many different ways. From the perspective of their chemical structure, the main compounds of interest are mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH). Both types are easily absorber by humans with food and can accumulate in both adipose tissue and certain organs such as the liver, spleen, or lymph nodes.
PL
Recykling mechaniczny odpadów opakowaniowych pozwala na odzysk tworzyw sztucznych i ponowne ich zastosowanie w opakowaniach żywności. Jednak aby zapewnić ich odpowiednią jakość, procesy recyklingu, w wyniku których otrzymuje się tworzywa sztuczne przeznaczone do produkcji materiałów, które mogą być używane do kontaktu z żywnością, muszą zapewniać wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń potwierdzoną testami obciążeniowymi. Stosowanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, otrzymanych w wyniku obróbki mechanicznej reguluje rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z późniejszymi zmianami. Zgodnie z tym przepisem prawnym taki proces recyklingu musi być poddany ocenie bezpieczeństwa przez EFSA, a następnie musi uzyskać zezwolenie Komisji Europejskiej.
EN
Mechanical recycling of packaging wastes allows the recovery of plastics and their re-use in food packaging. However, to ensure that they have appropriate quality, the recycling processes for the production of food contact materials must ensure high removal efficiency in challenge tests. The use of products intended for contact with food containing recycled plastics obtained as a result of mechanical treatment is regulated by the Commission Regulation EC) no 282/2008 on recycled plastic materials and articles intended to come into contact with food. According to this legal regulation, the recycling process that results in plastics for contact with food must be assessed by EFSA and then obtained the European Commission authorization.
PL
W artykule omówiono rodzaje silikonów, w tym polisiloksanów, oraz ich właściwości i wynikające z nich wykorzystywanie w przemyśle spożywczym, w tym produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawiono aktualny stan prawny w zakresie wyrobów silikonowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz omówiono badania migracji, które powinny być wykonane w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.
EN
The article discusses the types of silicones, including polysiloxanes and their properties and the resulting use in the food industry, including the production of products intended for contact with food. It presents the current state of the law in the field of silicones articles intended to come into contact with food and discusses migration tests should be done to ensure the health safety.
PL
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, w tym opakowania do żywności, muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ich bezpieczeństwa w kontakcie z żywnością. W artykule przedstawiono rodzaje dokumentów potwierdzających zgodność materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wprowadzanych do obrotu handlowego, które muszą im towarzyszyć. Omówiono obowiązki przedsiębiorców działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w odniesieniu do wystawienia i dysponowania deklaracją zgodności oraz dokumentami uzupełniającymi. Przedstawiono również wymagania dotyczące znakowania i systemu zapewnienia identyfikowalności materiałom i wyrobom w całym łańcuchu dostaw.
EN
The materials and articles intended for contact with food, including food packaging must meet the requirements of existing legislation in the field of safety in contact with food. The article presents the types of documents confirming the compliance of the marketed materials and articles intended to come into contact with food that must accompany them. It discusses the responsibilities of business operators of materials and articles intended for contact with food in relation to the issuing and disposing of the declaration of compliance and supporting documents. It also presents the requirements for labeling and traceability system for materials and articles throughout the whole supply chain.
PL
W artykule omówiono zastosowanie materiałów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością jako elementów maszyn i wyposażenia w przemyśle spożywczym. Przedstawiono wymagania szczegółowe Unii Europejskiej w zakresie badania migracji ołowiu i kadmu z powierzchni ceramicznych. Omówiono zmiany planowane w ustawodawstwie Unii Europejskiej, dotyczące m.in. aktualizacji dotychczasowych limitów migracji ołowiu i kadmu, rozszerzenia wymagań w zakresie limitów migracji dla innych metali, rozszerzenie zakresu stosowania do wyrobów szklanych i powierzchniowo szkliwionych oraz z powłokami ceramicznymi, emaliowanymi lub zdobionymi na innych materiałach, np. stopach metali. Ponadto planowana jest zmiana metody oznaczania migracji metali z wyrobów ceramicznych w celu potwierdzania zgodności wyrobu z limitami, w tym rozważane są nowe warunki badania i nowy płyn modelowy imitujący żywność.
EN
The article discusses the application of ceramic materials intended for contact with food as machinery parts and equipment in food industry. Current specific requirements of the European Union for the testing of lead and cadmium migration from ceramic surfaces were presented. There were discussed the planned changes in the legislation of the European Union concerning the updating of the existing limits of the migration for lead and cadmium, extending the requirements for migration limits for other metals, extending the scope of the glassware and glazed surfaces and coated ceramics, being enameled or decorated on other materials e.g. metal alloys. In addition, it is planned to change the method for determination of metal migration from ceramics used to confirm the compliance with the limits, including the consideration of new testing conditions and new food simulator.
PL
W artykule omówiono zagrożenia związane z uwalnianiem się substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka z elementów maszyn mających kontakt z żywnością. Omówiono rodzaje substancji, jakie mogą uwalniać się z różnych materiałów stosowanych w maszynach przemysłu spożywczego, takich jak tworzywa sztuczne, gumy i silikony oraz stopy metali. Przedstawiono szkodliwe działanie na organizm człowieka pierwszorzędowych amin aromatycznych, ftalanów oraz metali (chromu i niklu). Zwrócono szczególną uwagę na wymagania prawne, jakim muszą sprostać materiały stanowiące powierzchnie kontaktujące się z żywnością w maszynach stosowanych w przetwórstwie żywności.
EN
In the article, the risks resulting from the release of harmful substances to human health from machine parts in contact with food have been discussed. The types of substances that can be released from various materials commonly used in the food industry, such as plastics, rubbers and silicones, metal alloys and an adverse effect on the human body primary aromatic amines, phthalates and metals (chromium and nickel) have been presented. Special attention was paid to the legal requirements which should be met by the materials constituting the surfaces in contact with food in food processing equipment.
PL
W artykule omówiono zagrożenia dla zdrowia wynikające z uwalniania się z papierowych i tekturowych opakowań żywności substancji małocząsteczkowych, szkodliwych dla zdrowia człowieka. Zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo opakowań z papieru i tektury wyprodukowanych z wtórnych włókien celulozowych, które mogą zawierać pozostałości farb i tuszów drukarskich. Zawarte w nich składniki, takie jak oleje mineralne czy fotoinicjatory, mogą uwalniać się do żywności. Poruszono problem związany z materiałami opakowaniowymi z papieru i tektury z recyklingu jako istotnego źródła zanieczyszczenia żywności olejami mineralnymi. Przedstawiono również wymagania prawne, jakie muszą spełniać opakowania z papieru i tektury przeznaczone do kontaktu z żywnością, w tym wymagania w zakresie składu i badań.
EN
The article discusses the health risks resulting from the release of low molecular weight substances from paper and cardboard food packaging, which are harmful to human health. Special attention is paid to the safety of paper and cardboard packaging made from recycled cellulose fibers, which may contain residues of paints and printing inks. The ingredients such as mineral oils or photoinitiators can be released into the food. The attention was also paid to the problem connected with the paper and cardboard packaging materials, coming from recycling as an important source of food contamination with mineral oils. The article presents the legal requirements to be met by paper and paperboard packaging intended to contact with food, including the requirements for composition and tests.
PL
W artykule omówiono zagrożenia dla zdrowia wynikające z uwalniania się z opakowań żywności substancji małocząsteczkowych, potencjalnie rakotwórczych dla człowieka. Przykładami takich substancji są: formaldehyd oraz pierwszorzędowe aminy aromatyczne, takie jak 4,4’-oksydianilina, 4,4’-metylenodianilina, 2,4-toluenodiamina, 3,3’-dimetylobenzydyna. Szczególnie duże ryzyko uwalniania do żywności takich substancji występuje w przypadku wyrobów importowanych z Chin i Hong Kongu. Ustanowione w UE przepisy prawne mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, a organy kontrolne (w Polsce – Państwowa Inspekcja Sanitarna) przykładają szczególną wagę do zgodności wyrobów kuchennych wykonanych z poliamidu i melaminy w ramach urzędowej kontroli materiałów do kontaktu z żywnością.
EN
The article discusses the health risks resulting from the release of the substances of low molecular weight, being potentially carcinogenic to the human body, from food packaging. Examples of such substances include: formaldehyde and primary aromatic amines, such as 4,4’-oxydianiline, 4,4’-methylenedianiline, 2,4-toluenediamine, 3,3’-dimethylobenzidene. Particularly, a high risk of the release of such substances into food occurs in the case of the articles imported from China and Hong Kong. The laws, as established in the EU, are intended to ensure maximum safety of consumer health whereas inspection bodies (in Poland – State Sanitary Inspection) pay particular attention to the importance of checking the compliance of cookware made of polyamide and melamine within the framework of official food contact materials’ control.
PL
Omówiono i uzasadniono zmiany, które miały ostatnio miejsce w ustawodawstwie UE w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w środkach spożywczych. Szczególne znaczenie ma uzgodnienie wymagań dotyczących dopuszczalnego zanieczyszczenia produktów przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. Wymagania dla tej grupy produktów, podane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 488/2014 z 12 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w środkach spożywczych, będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Oceniono także zagrożenie dla zdrowia spowodowane zanieczyszczeniem żywności tym pierwiastkiem w krajach Unii Europejskiej w świetle ostatniego opracowania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2012 r. „Cadmium dietary exposure in the European population”, a także przedstawiono zalecenia Komisji mające na celu ograniczenie obecności kadmu w środkach spożywczych.
EN
The article presents and justifies the last changes in the European Union legislation in scope of maximum levels of cadmium in foodstuffs. The agreement in setting the requirements concerning permitted contamination of foods for infants and young children was of particular importance. Maximum levels in this kind of foodstuffs, as established in the Commission Regulation (EU) No 488/2014 of 12 May 2014 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of cadmium in foodstuffs, shall apply from 1 January 2015. Health hazard caused by food contamination with this element in the European Union Member States in the light of the recent European Food Safety Authority (EFSA) scientific report from 2012 year “Cadmium dietary exposure in the European population” was assessed, as well as the Commission recommendations on the reduction of the presence of cadmium in foodstuffs were presented.
PL
W artykule omówiono zastosowanie bisfenolu A w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawiono również aktualny stan prawny oraz zagrożenia wynikające ze stosowania tej substancji w produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dla niemowląt i dzieci.
EN
The article discusses the application of bisphenol A in materials and articles intended for contact with food. It also presents the current legal status and the risks resulting from the use of this substance in the manufacture of articles intended for contact with food destined for infants and children.
PL
W artykule omówiono rodzaje elastomerów, w tym gumy silikonowej i elastomerów termoplastycznych, stosowanych w produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawiono obecny stan prawny w zakresie wyrobów elastomerowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zwrócono uwagę, jakie badania powinny być wykonane w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego tego rodzaju wyrobów.
EN
The article discusses the types of elastomers, including silicone rubber and thermoplastic elastomers used in the production of food contact articles. It presents the current state of the law in the field of elastomeric articles intended to come into contact with food and highlights what tests should be performed to ensure the health safety of such products.
PL
W artykule omówiono podstawowe zasady dotyczące działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt – RASFF. Przedstawiono rodzaje zagrożeń oraz powiadomień dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jakie w ostatnich latach były przedmiotem notyfikacji do systemu RASFF.
EN
The article discusses the basic principles for the operation of the Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF. It presents the types of threats and alerts on materials and products intended to come into contact with food which in the recent years Has been subjected to notification to the RASFF system.
PL
W artykule podano informacje dotyczące toksyczności, metabolizmu oraz przemian rtęci w środowisku, a także źródeł narażenia na rtęć i jej organicznych połączeń. Omówiono dane pochodzące z monitoringu w Polsce i w innych krajach, obrazujące zanieczyszczenie środków spożywczych rtęcią. Oszacowano zagrożenie dla zdrowia spowodowane zanieczyszczeniem żywności rtęcią w świetle ostatnich opinii: Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2012 r. oraz Połączonego Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Substancji Dodatkowych (JECFA) z 2010 r. Przedstawiono zalecenia dla konsumentów opracowane przez Komisję Europejską i państwa członkowskie w odniesieniu do spożycia ryb drapieżnych, uwzględniające najbardziej wrażliwe grupy populacji - kobiety planujące ciążę, ciężarne, karmiące matki oraz dzieci. W artykule przedstawiono również powiadomienia z lat 2010-2012 w ramach systemu RASFF dotyczące rtęci w żywności.
EN
This paper contains information concerning toxicity, metabolism and transformation of mercury in the environment as well as source of human exposure to mercury and its organic compounds. The article presents the data from national monitoring studies and the data from other European Union countries concerning presently reported mercury contamination of foodstuffs. Health hazard caused by food contamination with mercury in the light of the recent opinions of the European Food Safety Authority (EFSA) from January 2012 and Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) from 2010 was discussed. Consumer advice elaborated by the European Commission and the Member States as regards consumption of predatory fishes, taking into account the most vulnerable groups of population e.g. women planning pregnancy, pregnant or breastfeeding women and children were presented. Notifications to RASFF concerning the contamination of foodstuffs with mercury from the period 2010-2012 have been presented, as well.
PL
W artykule omówiono główne rodzaje aktywnych i inteligentnych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, substancje aktywne wchodzące w ich skład oraz mechanizmy ich działania. Przedstawiono przykłady najważniejszych zastosowań aktywnych i inteligentnych materiałów. Do aktywnych materiałów zaliczamy m.in. pochłaniacze (absorbery) wilgoci, tlenu, etylenu, systemy uwalniające dwutlenek węgla oraz materiały antybakteryjne. Przykładami materiałów inteligentnych są głównie wskaźniki jakości i bezpieczeństwa żywności, do których należą m.in. wskaźniki czasu – temperatury, świeżości, tlenu oraz znaczniki wykorzystujące fale radiowe (RFID Tags). W artykule podkreślono, że aktywne i inteligentne materiały i wyroby w przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów mogą zmieniać skład i cechy organoleptyczne żywności, ale tylko pod warunkiem, że zmiany te będą zgodne z przepisami dotyczącymi żywności.
EN
The article contains discussion of the main types of active and intelligent materials intended to come into contact with food, active ingredients in their composition and the mechanisms of their action. The examples of the main applications of active and intelligent materials are presented. Moisture absorbers, oxygen and ethylene scavengers, carbon dioxide releasing system and antimicrobial materials are the main types of active materials. Examples of intelligent materials are mainly indicators of quality and food safety which include indicators of time - temperature, freshness, oxygen and tags using radio frequency (RFID tags). In the article, it was pointed out that active and intelligent materials and articles, as opposed to traditional materials may change the composition and organoleptic characteristics of the food, but only on the condition that these changes will be in accordance with the provisions applicable to food.
PL
W artykule przedstawiono wymagania, jakie muszą spełniać aktywne i inteligentne materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Unii Europejskiej. Omówiono wymagania szczegółowe, w tym procedurę uzyskiwania unijnego zezwolenia na stosowanie substancji stanowiących składnik aktywny w materiale lub wyrobie, z uwzględnieniem aktualnych ram czasowych, znakowanie oraz wymagania odnośnie do obowiązkowej dokumentacji – deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających.
EN
The article presents the requirements to be met by active and intelligent materials intended to come into contact with food in accordance with current European Union legislation. The article discusses the specific requirements, including the procedure for obtaining the EU authorization of substances which constitute the components of active materials or articles including the current time frame, labelling and documentation requirements - the declaration of compliance and supporting documents.
PL
Chromatograf gazowy firmy Hewlett-Packard, wyposażony w urządzenie do elektronicznej regulacji ciśnienia (EPC) wykorzystano do oznaczeń kwasów tłuszczowych w margarynach produkowanych w Polsce w latach 1996 i 1997. Stwierdzono duże zróżnicowanie udziału poszczególnych grup kwasów tłuszczowych w badanych próbkach w zależności od producenta. W porównaniu do roku 1996 większość próbek margaryny tego samego asortymentu wykazywała znacznie mniejszą zawartość izomerów trans w tłuszczu. Tendencja ta jest zgodna z aktualnymi poglądami na negatywną rolę żywieniową tych kwasów w naszej diecie.
EN
The fatty acids in various assortments of margarine produced in Poland in 1996-1997 were analysed by GC method with HP6890 chromatograph equipped with EPC and MSD detector. Considerable differences groups of fatty acids we re detected in the same assortment of margarine, dependent on producer. In comparison to the fatty acid contents in a margarine assortment produced in 1996 that of 1997 showed considerable lower contents of trans fatty acids. This observation is consistent with the recognition of negative role of trans fatty acids in human nutrition in the levels of various and subsequent tendencies to lower their contents in the food products.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.