Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wybrane problemy związane z rozbudową Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most oraz planowaną na nim zmianą technologii składowania odpadów w odniesieniu do bezpieczeństwa obiektu i zapewnienia ciągłości składowania. Zmiana ma dotyczyć przejścia z obecnej technologii składowania odpadów „na mokro” na technologię składowania w postaci odpadów zagęszczonych do konsystencji pasty.
EN
Selected issues related to the development of the Żelazny Most Tailings Storage Facility and the change of the deposition technology. A correlation between the deposition technology and ensuring safe and continuous Żelazny Most Tailings Storage Facility operation. Switching the deposition technology from the current „wet method” technology to the thickened tailings (paste) technology.
PL
Podejście i metodyka stosowana w procesie projektowania oraz główne problemy geotechniczne i ich rozwiązania – zarówno zrealizowane, jak i projektowane – służące zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz neutralizacji zagrożeń dla terenów przyległych.
EN
The approach and methods used during design process and main encountered and solved geotechnical problems. Implemented and planned solutions to improve safety and to reduce the threat to the object adjacent areas.
PL
Budowa i eksploatacja składowisk wszelkiego rodzaju odpadów budzi zawsze zażarte spory i gorące emocje zarówno wśród społeczności lokalnych, jak i ekspertów. Składowisko Żelazny Most, które już od ponad 30 lat znajduje się w eksplo-atacji, a praktycznie w ciągłej rozbudowie, chociażby z uwagi na swoje gabaryty, siłą rzeczy musi rodzić różnego rodzaju opinie, nieraz kontrowersyjne, jak również obawy wśród społeczności lokalnych. W artykule przedstawiono jeden z głosów w toczącej się ostatnio dyskusji, głos bardzo istotny, albowiem przedstawiający stanowisko inżynierów i projektantów za-angażowanych od wielu lat w eksploatację i rozbudowę tego składowiska.
EN
Construction and explooitatioon of different kind of waste-yards always provoke fierce disputes and heated emotions among the local communities and experts. Żelazny Most dumpsite, in exploitation for over 30 years and in practice continuously developed, has to provoke different opinions, sometimes controversial, as well as fears among the local communities, even if only its dimensions were to be taken into consideration. The article presents one of the voices in the recent debate - a very important voice of engineers and designers, for many years involved in exploitation and development of this site.
PL
W artykule przedstawiono zakres oraz wyniki symulacji numerycznej rozwoju deformacji oraz zmiany poziomu bezpieczeństwa składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most wraz ze wzrostem poziomu składowania. Przedmiotem analizy był centralny odcinek zapory wschodniej, na którym obserwowane są znaczne przemieszczenia punktów kontrolowanych, będące wynikiem zalegania w głębokim podłożu słabej wkładki zaburzonych glacitektonicznie iłów trzeciorzędowych. Rozważano wpływ zmiennego zasięgu słabej wkładki gruntowej na wartość współczynnika stateczności oraz zgodność z obserwacjami geodezyjnymi i rezultatami symulacji uzyskanymi na modelach dwuwymiarowych. Przeprowadzono również analizę możliwości wzmocnienia obszarów narażonych na największe deformacje za pomocą nasypu dociążającego.
EN
The paper presents process and results of the numerically simulated deformation progress and the safety level of dam of Żelazny Most tailings pond according to increase of storage level. The object of analysis is the highest, central east section of dam, where the notable movements are observed. Thus are the results of the weak ground layer, in form of disturbed glaciotectonic tertiary loam, remaining in the deep ground. The work is considering the influence of inconstant weak ground insert widening on a stability coefficient and the compatibility with geodetic observation and simulated results of 2D models. The next presented issue is the analysis of possible amplification of the most liable areas on the greatest deformation – provided by loading berm extending.
PL
W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki analizy podatności na upłynnienie luźnych gruntów gruboziarnistych pod wpływem wstrząsów pochodzenia górniczego oraz oddziaływań komunikacyjnych. Przeprowadzono weryfikację skuteczności zastosowanego podejścia na podstawie osuwiska zapory ziemnej stopnia wodnego Dychów. Zweryfikowano hipotezę wskazującą upłynnienie jako główną przyczynę awarii zapory. Zbadano możliwość upłynnienia luźnych, gruboziarnistych osadów zdeponowanych w składowisku odpadów poflotacyjnych w wyniku prawdopodobnych zdarzeń sejsmicznych. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano metodykę ilościowej oceny stateczności z uwzględnieniem oddziaływań dynamicznych.
EN
The paper presents methodology and results of liquefaction susceptibility analysis performed for coarse soils, in tremor conditions caused by mine and traffic activities. Introduced approach has been verified on the base of the earth slope failure experienced at Dychów dam. Hypothesis of liquefaction as a main contribution to failure of slope has been verified. Potential of liquefaction of loose, coarse tailings, deposited in tailings storage facility in seismic conditions has been also examined. On the base of obtained results, the methodology of quantitative stability assessment with dynamic interaction has been proposed.
PL
Składowisko odpadów poflotacyjnych rud miedzi „Żelazny Most" położone jest w południowo-zachodniej części kraju pomiędzy Lubinem a Głogowem. Jest to obecnie największe tego typu składowisko w Europie i jedno z większych na świecie. Powierzchnia składowiska wynosi 1410 ha, wysokość zapór w najwyższym punkcie przekroczyła 55 m, kubatura zgromadzonych odpadów wynosi ok. 400 mln m3. Składowiskiem zarządza Oddział Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A. Eksploatację składowiska rozpoczęto w 1977 roku, a projekt składowiska i jego rozbudowy oraz nadzór autorski prowadzone są od 1974 roku przez Hydroprojekt Warszawa. W referacie podano podstawowe parametry składowiska i deponowanych odpadów ze szczególnym podkreśleniem zagadnienia związanego z wykorzystaniem deponowanych odpadów w konstrukcji sukcesywnie formowanych zapór. Zapewnienie stateczności zapór jest podstawowym kryterium decydującym o bezpieczeństwie obiektu.
EN
The „Żelazny Most" reservoir for disposal of copper ore post-flotation tailings is situated in south-west part of Poland between Lubin and Głogów. It is now the largest tailings disposal reservoir in Europę and one of the largest in the world, with surface of 1410 ha. The maximum height of the tailing dam reaches 55 m and 400 mln m3 tailings have been deposited up to now. Progressive design and supervision are being performed by Hydroprojekt sińce 1974, however operation started in 1977. The object is being managed by KGHM Polska Miedź S.A. In this paper, basic tailings dam and disposed post-flotation tailings parameters are presented, with detailed information concerning the use of tailings in construction of the dam. The assurance of slopes stability is the decisive safety criterion of the object.
EN
The Żelazny Most reservoir for disposal of copper ore post-flotation tailings is situated in southwest part of Poland between Lubin and Głogów. It is now the largest tailings disposal reservoir in Europe and one of the largest in the world, with surface of 1410 ha. The maximum height of the tailing dam reached 50 m and 350 mln m3 tailings have been deposited up to now. Progressive design is being performed by Hydroprojekt since 1974, however operation and supervision started in 1977. The object is being managed by KGHM Polska Miedź SA. In this paper, at the beginning, the basic parameters of the tailings pond and deposits have been presented, and following issues of technical solutions described: - hydrotransport and the method of tailings depositing in the tailings pond, having fundamental meaning for safety of the structure and environmental protection, - the method of heightening of the dams and next phases of reservoir's extension, - other specific technical solutions of safe extension of reservoir.
9
Content available remote Otwarte kanały przesyłowe - optymalizacja kształtu, minimalizacja strat
PL
W artykule omówiono trzy optymalne przekroje kanału otwartego. Stwierdzono, że najmniejsze straty całkowite daje przekrój trapezowy. Jest to kształt najbardziej zbliżony do półkola, które stanowi najlepsze rozwiązanie hydrauliczne kanałów otwartych.
PL
Przewody z tworzyw sztucznych są już powszechnie stosowane w technice sanitamej. Do zalet tych przewodów należy zaliczyć odporność na korozję, trwałość oraz małe opory hydrauliczne. Istnieje jednak niedostatek informacji na temat zachowania się tych przewodów podczas uderzenia hydraulicznego. Szczególnie istotne są tu informacje na temat wpływu temperatury strumienia cieczy na własności sprężyste rury, zmiany wartości modułu sprężystości ścianki w warunkach szybkozmiennych ciśnień, wpływ pełzania materiału w długim okresie czasu. W artykule omówiono wyniki badań wpływu temperatury strumienia cieczy na parametry uderzenia hydraulicznego w przewodach polietylenowych PEMD (PE80). Stwierdzono, że ze wzrostem temperatury strumienia od 3°C do 40°C wartość modułu sprężystości E wyraźnie zmniejsza się. Otrzymane wartości tego modułu są jednak zdecydowanie wyższe od wartości zalecanych przez producentów rozważanych przewodów. Stwierdzono, że pomijanie w obliczeniach rzeczywistych parametrów sprężystych może być źródłem awarii rurociągów w przypadku występowania uderzeń hydraulicznych.
EN
Plastic pipes are widely used in sanitary engineering. The advantages of the pipes are: corrosion resistance, long life, low hydraulic roughness. In the paper attention was paid to the lack of information on the behaviour these pipes under water hammer, by shortage of information concerns among others: values of short-term E modulus, influence of stream temperature and loading time of a pipe on water hammer. The influence of temperature on PEMD (PE80) pipe was experimentally examined. It was found that when stream temperature increases from 3°C to 40°C, E modulus significantly decreases. Obtained values of the modulus are however decidedly higher than the values recommended by producers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.