Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 303

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
The article presents the results of the analysis of selected physicochemical parameters of medicinal peats extracted in northern Poland. For the purpose of this study the statistical analysis was performed for samples from documentation and operation periods. In addition, the spatial distribution analysis was done for average samples (using the Surfer14). The content of organic components in the dry matter and the sedimentary volume from the Wieniec B and Bronowo deposits was determined. Analysis of the spatial distribution of parameters facilitates the location of deposit with the best or inferior parameters, and thus enabling us to plan the rational utilization of extracted peat.
EN
This paper contains the results of electrical conductivity and tribological properties tests of technically pure titanium, which was irradiated with xenon ions with energy 168 MeV with doses of 1÷5×10¹ Xe/cm². They were presented a results of electrical conductivity, results of GXRD analysis and the results of friction coefficient and tribological wear measurements.
PL
Niniejsza praca zawiera wyniki badań przewodności elektrycznej oraz właściwości tribologicznych technicznie czystego tytanu, który został napromieniowany jonami ksenonu z energią 168 MeV z dozami 1÷5×10¹ Xew/cm². Przedstawione zostały pomiary przewodności elektrycznej, wyniki analizy GXRD oraz wyniki pomiaru współczynnika tarcia oraz zużycia tribologicznego.
PL
Publikacja przedstawia aplikację adaptacyjnego regulatora neuronowo-rozmytego w sterowaniu układem dwumasowym. W trakcie wyznaczania poprawek dla przestrajanego modelu wykorzystano dodatkowy predyktor neuronowy. Struktura sterowania zawierająca opisywany regulator charakteryzuje się wysoką dynamiką oraz szybką reakcją na zmiany parametrów obiektu. Jednak w etapie projektowania, występuje konieczność wyznaczania stałych algorytmu adaptacyjnego, trudnych do jednoznacznego opisania zależnościami matematycznymi. W przedstawionym zadaniu zastosowano algorytm GWO (Grey Wolf Optimizer). Artykuł zawiera opis kolejnych etapów przetwarzania w trakcie optymalizacji oraz uzyskane wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych.
EN
This article presents application of adaptive neuro-fuzzy controller for two-mass system. Updates of weights are calculated based on signal from additional neural predictor. High dynamic of control structure with proposed model and fast reaction against changes of plant parameters are observed. However, design process needs selection of learning coefficients used in calculations of adaptive law. Mathematical representation of those parameters is difficult. For this purpose GWO (Grey Wolf Optimizer) is implemented. Paper contains description of several stages of optimization and obtained results.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia strukturę sterowania prędkością układu napędowego z silnikiem PMSM. Pierwsza część opisywanego projektu dotyczyła konstrukcji rzeczywistego stanowiska laboratoryjnego. Istotnym założeniem, w tym etapie prac, była redukcja kosztów poprzez implementację algorytmu sterowania w tanim procesorze ARM. Kolejnym zadaniem była analiza działania adaptacyjnego regulatora prędkości, opartego o model sieci radialnej (Radial Basis Function), której współczynniki wagowe podlegały adaptacji w trybie on-line. Podczas projektowania regulatora zastosowano metaheurystyczny algorytm BAT.
EN
This article presents speed control structure of electrical drive with PMSM motor. First part of project is related to hardware construction of real drive. Important assumption was cost reduction of experimental platform. For this purpose the control algorithm was implemented in low-cost programmable device (ARM processor). Next stage of work was focused on design and analysis of adaptive speed controller, this part of control structure was based on Radial Basis Function neural network. Additionally, metaheuristic BAT algorithm was applied for optimization of selected elements of neural controller.
PL
Biorąc pod uwagę koszty społeczne dużej liczby wypadków powodowanych bezpośrednio przez użytkowanie maszyn, wytwórcy ciągle dążą do projektowania i wykonania maszyn z samego założenia bezpiecznych oraz odpowiedniego ich instalowania, obsługi i konserwacji.
EN
Dynamic parameters characterizing proportional hydraulic components are essential factors affecting the performance of the construction machinery automatic control system. Knowledge of these parameters is inevitable in modelling the automatically controlled hydraulic power systems as well as designing and analysing the control algorithms. This article presents a methodology of assessing the dynamic parameters of selected components being part of digitally controlled hydraulic power system. The analysed system comprised a typical for mobile hydraulics applications PVG32 proportional directional control valve (DCV) and a variable displacement piston pump. The control system utilised an MC088 PLC controller with specifically prepared and configured software. The measuring system was based on CANbus, which, combined with the PLC used, allowed for flexible configuration of the sensor variables and logging both analogue and digital signals. Among others, the DCV characteristics, the response to step and sinusoidal inputs and DCV hysteresis were examined. The goal was to gather the data required for system modelling and to assess the importance and influence of the investigated parameters onto the model being created.
EN
The main aim of this work is to verify an influence of the response function type in direct symbolic derivation of the probabilistic moments and coefficients of the structural state variables of axisymmetric spherical steel dome structures. The second purpose is to compare four various types of domes (ribbed, Schwedler, geodesic as well as diamatic) in the context of time-independent reliability assessment in the presence of an uncertainty in the structural steel Young modulus. We have considered various analytical response functions to approximate fundamental eigenfrequencies, critical load multiplier, global extreme vertical and horizontal displacements as well as local deformations. Particular values of the reliability indices calculated here can be of further assistance in the reliability assessment by comparing the minimal one with its counterpart given in the Eurocode depending upon the durability class, reference period and the given limit state type.
PL
Bio-wodór może być otrzymywany m.in. w wyniku przetwarzania biomasy ligno-celulozowej (BMLC) w procesach fermentacji ciemnej, realizowanej w atmosferze beztlenowej, lub o niskiej zawartości tlenu, najczęściej w atmosferze azotu. Ważne znaczenie w badaniach optymalizacji warunków ciemnej fermentacji ma analityka składu powstających w procesie mieszanin gazów, które - poza wodorem, zawierają głównie: CO2, CH4 oraz niewielkie stężenia O2. Wyniki wcześniejszych naszych badań pokazują, że z wykorzystaniem długiej (6.5 m) kolumny pakowanej adsorbentem Porapak Q o ziarnach wypełnienia 100 – 120 MESH, przy zastosowaniu azotu jako gazu nośnego, możliwe jest rozdzielenie w warunkach izotermicznych oraz oznaczenie w/w składników mieszanin gazowych z wykorzystaniem detektora cieplno-przewodnościowego (TCD), przy czasie analizy ok. 10 minut. W niniejszej pracy przedstawiono układ aparatu, porównawcze wyniki rozdzielania oraz korzystną metodykę analityczną oznaczania w/w składników gazowych z zastosowaniem dwóch równolegle usytuowanych i stosowanych naprzemiennie kolumn pakowanych, jednej z polimerowym adsorbentem typu Porapak Q oraz drugiej z sitem molekularnym 5 A. Porównano zastosowanie azotu albo helu jako gazu nośnego. Zastosowano dwa szeregowo połączone detektory – detektor cieplno-przewodnościowy o średniej czułości oraz detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), charakteryzujący się niskim progiem wykrywalności i możliwością oznaczania śladowych zawartości lotnych węglowodorów i innych lotnych organicznych składników obecnych w gazie fermentacyjnym, także innego typu niż pochodzącym z fermentacji ciemnej. Studia i badania tej pracy doprowadziły do wniosków, dotyczących korzystnych zasad postępowania w zakresie analityki mieszanin gazowych z fermentacji ciemnej i innego rodzaju fermentacji, zarówno w zakresie w/w głównych składników mieszanin gazowych obecnych w gazach fermentacyjnych, jak i w zakresie badania śladowych zawartości w gazach fermentacyjnych takich składników, jak CO, COS, NH3, PH3, SO2 oraz różnych lotnych związków organicznych, obecnych nad płynną powierzchnią w bioreaktorze fermentacji.
EN
Bio-hydrogen can be obtained e.g. as a result of processing of ligno-cellulosic biomass (BMLC) in so-called dark fermentation, carried out in an anaerobic atmosphere or with low oxygen content, most often in a nitrogen atmosphere. The analytical composition of the gas mixtures formed in the process, H2, CO2, CH4 and low concentrations of O2 is extremely important in the perspective of the dark fermentation optimization. Our previous research results show that using a column packed with Porapak Q adsorbent with packing grains of 100 - 120 MESH and using nitrogen as the carrier gas, it is possible to fully separate under isothermal conditions and determine the components of the gas mixtures tested using a thermal conductivity detector (TCD) with an analysis time of about 10 minutes. This work presents the apparatus layout, comparative separation results and a favorable analytical methodology for determining the aforementioned gaseous components using two packed columns arranged in parallel and used alternately, one with a Porapak Q type polymer adsorbent and the other with granular zeolite, the so-called 5 A molecular sieve. The use of nitrogen or helium as a carrier gas was compared. Two detectors connected in series were used - a universal thermal conductivity detector of medium sensitivity and a flame ionization detector (FID), enabling highly sensitive detection and trace determination content of volatile hydrocarbons and other volatile organic components present in the fermentation gas, also other than those originated during the dark fermentation. The presented studies and research of this work have led to conclusions regarding favorable rules of conducting the analysis of gas mixtures from dark fermentation and other types of fermentation, both in terms of the above-mentioned main components of gas mixtures present in fermentation gases, as well as in the field of testing trace content in fermentation gases with emphasis on CO, COS, NH3, PH3, SO2 and various volatile organic compounds found above the liquid surface in the fermentation bioreactor.
PL
W pracy przedstawiono opracowaną w wyniku badań metodykę identyfikacji i oznaczania inhibitorów fermentacji w brzeczkach fermentacji ciemnej z biomasy ligno-celulozowej, z wykorzystaniem ekstrakcji ciecz-ciecz w sprzężeniu z chromatografią gazową ze spektrometrem mas (LLE-GC-MS). W ramach badań dokonano doboru korzystnych warunków ekstrakcji ciecz-ciecz, w tym: pH, objętości rozpuszczalnika ekstrakcyjnego, czasu ekstrakcji oraz warunków wirowania. Opracowana metodyka charakteryzuje się niskimi wartościami granicy wykrywalności (0,0086 – 3,75 mg/L) i oznaczalności, dobrą powtarzalnością i szerokim zakresem liniowości. W próbkach brzeczek fermentacyjnych, zidentyfikowano trzy inhibitory fermentacji (furfural, gwajakol i syringol) w stężeniach w zakresie od 0,04 do 2,45 mg/L. Dodatkowo, osiem innych inhibitorów, w tym głównie lotne kwasy tłuszczowe w stężeniach od 2,86 do 956 mg/L zidentyfikowano w brzeczkach, w trybie SCAN. Wyniki badań, wskazują na konieczność monitorowania przebiegu procesu fermentacji ciemnej w zakresie powstawania inhibitorów fermentacji, których obecność wpływa toksycznie na mikroorganizmy wytwarzające biowodór.
EN
The paper presents the method for the qualitative and quantitative determination of fermentation inhibitors in fermentation broths for bio-hydrogen, using liquid-liquid extraction and gas chromatography with mass spectrometry (LLE-GC-MS). Initially, the extraction parameters were optimized. These included: pH, volume of extraction solvent, pH, extraction time as well as speed of centrifugation. The developed method has low detection limits (0,0086 – 3,75 mg/L), and determination, good repeatability and a wide range of linearity. In fermentation broth samples, three fermentation inhibitors (furfural, guaiacol and syringol) were identified in concentrations ranging from 0.04 to 2.45 mg/L. In addition, eight more inhibitors, mainly volatile fatty acids in concentrations from 2.86 to 956 mg/L, were identified in fermentation broth, using the SCAN mode. The paper demonstrates the need for monitoring inhibitors in fermentation broth during dark fermentation process, due to the fermentation inhibitors are toxic to biohydrogen-producing microorganisms.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań oraz opracowaną w ich rezultacie metodykę ilościowego oznaczania sumarycznej zawartości inhibitorów fermentacji ciemnej oraz monocukrów w brzeczkach fermentacyjnych z wykorzystaniem techniki chromatografii cieczowej (RP-HPLC-RID-UV-VIS/DAD). Najbardziej przydatną do zbadania sumarycznej zawartości inhibitorów w próbkach rzeczywistych okazało się zastosowanie warunków chromatografii wykluczania jonowego (IExclC) z kolumną Shodex (1) SH1011, 7 µm, 8x300 mm, przy natężeniu przepływu (1,2 mL/min) eluentu o składzie H2O + 0,2% HCOOH z termostatowaniem kolumny w 60°C oraz objętości dozowania brzeczki fermentacyjnej v=50 µL. Metodyka charakteryzuje się niskimi wartościami granicy wykrywalności (0,073 mg/L) oraz oznaczalności (0,219 mg/L), szerokim zakresem liniowości (0,219-3,600) oraz dobrą powtarzalnością (RSD poniżej 4,4 %). Opracowana metodyka została z powodzeniem zastosowana do zbadania sumarycznej zawartości inhibitorów w rzeczywistych próbkach brzeczek fermentacyjnych z oznaczeniem dodatkowym zawartości monocukrów.
EN
The paper presents the results of research and the methodology developed for the quantitative determination of the total content of dark fermenters and monosugars in fermentation broths using the liquid chromatography technique (RP-HPLC-RID-UV-VIS / DAD). The use of Ion Exclusion Chromatography (IExclC) conditions with the Shodex column (1) SH1011, 7 μm, 8x300 mm, with a flow rate of 1.2 mL/min eluent with H2O + 0.2% HCOOH with the eluent proved to be the most useful for testing the total content of inhibitors in real samples. column thermostat at 60°C and dosing volume of fermentation broth v=50 μL. The methodology is characterized by low detection limit values (0.073 mg/L) and determination (0.219 mg/L), wide range of linearity (0.219-3.600) and good repeatability (RSD below 4.4 %). The developed methodology has been successfully used to examine the total content of inhibitors in real samples of fermentation broths with additional monosugars.
PL
Maszyny numeryczne takie jak obrabiarki CNC, plotery czy drukarki 3D są coraz powszechniejsze w użytku. Na Politechnice Gdańskiej przygotowano pracę magisterską [12], której rezultaty przedstawiono w niniejszym artykule. Ze względu na objętość referatu, przedstawiono jedynie wybrane aspekty budowy plotera, aplikacji na urządzenie mobilne oraz przegląd zastosowanych algorytmów optymalizacji pod kątem szybkości rysowania. Aplikacja funkcjonuje w systemie Android, a komunikuje się z maszyną za pomocą interfejsu bluetooth. Aplikacja oferuje także możliwość optymalizacji tras, zarówno tych rysowanych, jak i nierysowanych, pokonywanych przez ploter. Jest to problem komiwojażera bez powrotu, który rozwiązany może być poprzez algorytmy: zachłanny, genetyczny, wspinaczkowy lub symulowanego wyżarzania.
EN
The topic is to build a CNC machine working as a plotter, and also create an application running on the Android operating system, which processes images, optimizes the code and allows to control the built machine. The examination is an estimation which of the methods used in this thesis is optimal and gives the best results in this type of problem, which is choosing the shortest path of the salesman problem. The purpose of the paper is to obtain the code processed by the numerical machine in the shortest possible time, which will be carried out in a short period of time with the proper accuracy of the work. Another important aspect is the implementation of an intuitive user interface that does not cause problems with support. The optimization methods used produce satisfactory results that are more or less practical depending on the problem. The effect in the form of drawn images is at a high level of accuracy. After many hours of working with the CNC machine using the created application, it can be seen that this is a useful set for both people who want to create their own images as well as for those seeking education in this field. The great advantage is that the design is very easily expandable so that it can acquire new, very useful features for a small amount of extra work in the form of adding new functionality.
PL
W publikacji analizowany jest regulator stanu, którego parametry podlegają adaptacji zgodnie z regułą Widrowa-Hoffa. Stały współczynnik wykorzystywany przy wyznaczaniu poprawek regulatora stanu wyznaczono za pomocą algorytmu BAT. Sterowanym obiektem jest układ dwumasowy. Przedstawiono analizę właściwości dynamicznych struktury sterowania, wykonano badania dla znamionowych oraz zmodyfikowanych parametrów obiektu, a także porównano działanie klasycznego oraz adaptacyjnego regulatora stanu. Zaprojektowany regulator zaimplementowano w karcie dSPACE1103, a następnie przeprowadzono testy na stanowisku laboratoryjnym.
EN
In article adaptive state space controller is analyzed. Parameters are recalculated according to Widrow-Hoff rule. Inside adaptation algorithm, the constant value of learning rate is selected using BAT algorithm. The plant used in control structure is two-mass system. Dynamical properties of proposed controller are considered. Results are prepared for nominal and disturbed parameters of the plant. Comparison between classical and adaptive controller is also presented. Designed controller has been implemented in dSPACE1103 card, then experiment was prepared.
EN
Application of a state space controller for two-mass system has been examined. However, the classical version of the controller was modified in order to improve properties of the whole system. For this purpose fuzzy model was implemented as an adaptation element for the parameters. The theoretical description of the control structure, numerical tests and experimental results (using dSPACE1103 card) have been presented.
14
PL
W artykule omówiono zjawisko skurczu w betonie wysokowartościowym (BWW) oraz BWW modyfikowanym włóknami stalowymi. Przedstawiono czynniki mające wpływ na odkształcenia skurczowe w tych betonach. Zaprezentowano wyniki własnych badań doświadczalnych odkształceń skurczowych trzech serii próbek cylindrycznych z BWW o różnym stopniu zbrojenia rozproszonego (włókna stalowe). Uzyskane wyniki odniesiono do literatury.
EN
The article discusses the phenomenon of shrinkage of high strength concrete (HSC) and HSC modified by steel fibers. Factors affecting the rate of shrinkage deformation in this concrete are presented. Experimental results of shrinkage deformation of three HSC series of cylindrical specimens at different fiber reinforcement index (steel fiber) have been presented. Results are referenced to the literature.
15
Content available remote Nośność belek zbrojonych na ścinanie prętami GFRP
PL
W artykule opisano metodę SFM (Shear Friction Model) do wyznaczania nośności na ścinanie zbrojonych elementów betonowych. Przedstawiono wyniki badań czterech belek betonowych o małej smukłości ścinania zbrojonych na ścinanie strzemionami GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), bądź prętami GFRP z zakotwieniem główkowym. Porównano nośność na ścinanie badanych belek oznaczoną doświadczalnie z teoretyczną wyznaczoną metodą SFM.
EN
This paper describes the SFM (Shear Friction Model) to determine the shear capacity of reinforced concrete elements. In addition, the results of research of shear strength of concrete beams reinforced with GFRP bars (Glass Fiber Reinforced Polymer) are presented. Four beams with GFRP shear reinforcement (stirrups and headed bars) were analyzed. The article presents the comparison of experimentally investigated shear capacity and theoretical calculated according to SFM.
PL
W artykule omówiono badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu betonu (fct, sp) oraz przedstawiono wyniki badań doświadczalnych fct, sp betonu wysokowartościowego w przypadku czterech serii próbek sześciennych o różnym stopniu zbrojenia rozproszonego (włókna stalowe oraz polipropylenowe). Dokonano estymacji fct,sp w funkcji stopnia zbrojenia włóknem oraz wytrzymałości na ściskanie. Uzyskane wyniki odniesiono do literatury.
EN
The article presents the details of experimental research of split tensile strength of concrete and the experimental results of splitting tensile test for high strength concrete of the four series of cube specimens at different fiber reinforcement index (steel fibers or polypropylene fibers). An estimation of concrete split tensile strength as a function of fiber reinforcement index and compressive strength is conducted. Results are compared the literature.
17
Content available remote Analiza zarysowania zginanych belek żelbetowych z dodatkiem włókien stalowych
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody (EC2, Lofgren, CNR i FIB MODEL CODE) obliczania maksymalnej szerokości rys zginanych belek RC i SFRC. Na podstawie przedstawionych metod wykonano analizę porównawczą maksymalnej szerokości rozwarcia rys belek żelbetowych (RC) i belek żelbetowych z dodatkiem włókien stalowych (SFRC) poddanych zginaniu. Uzyskane wyniki porównano z wynikami doświadczalnymi, które zaczerpnięto z literatury przedmiotu.
EN
The article presents selected methods (EC2, Lofgren, CNR and FIB MODEL) of maximum crack width calculation of reinforced concrete (RC) and steel fiber reinforced concrete (SFRC) beams under bending. Based on the presented methods a comparative analysis of flexural crack width of RC and SFRC beams was made. The results were compared with experimental results, which are taken from the literature.
EN
The paper presents the investigation of gyroscopic sensor noise properties used in the construction of body position detection device for posturographic testing. The first part shows the sources of noise in gyro sensors and their measurement methods. In the second part of the paper, the authors describe their own research on the efficiency of the calculation of the Allan variance (one of the popular noise evaluation methods) and the wrong concept of calculations acceleration. The article concludes with an explanation of the reasons for the lack of theoretical research and the results of practical measurements of the sensors used in the project.
EN
The main goal of this paper is to present coupled Computational Fluid Dynamics and structural analysis for the precise determination of wind impact on internal forces and deformations of structural elements of a longspan roof structure. The Finite Volume Method (FVM) serves for a solution of the fluid flow problem to model the air flow around the structure, whose results are applied in turn as the boundary tractions in the Finite Element Method problem structural solution for the linear elastostatics with small deformations. The first part is carried out with the use of ANSYS 15.0 computer system, whereas the FEM system Robot supports stress analysis in particular roof members. A comparison of the wind pressure distribution throughout the roof surface shows some differences with respect to that available in the engineering designing codes like Eurocode, which deserves separate further numerical studies. Coupling of these two separate numerical techniques appears to be promising in view of future computational models of stochastic nature in large scale structural systems due to the stochastic perturbation method.
EN
The main aim of this paper is to present a Stochastic Finite Element Method analysis with reference to principal design parameters of bridges for pedestrians: eigenfrequency and deflection of bridge span. They are considered with respect to random thickness of plates in boxed-section bridge platform, Young modulus of structural steel and static load resulting from crowd of pedestrians. The influence of the quality of the numerical model in the context of traditional FEM is shown also on the example of a simple steel shield. Steel structures with random parameters are discretized in exactly the same way as for the needs of traditional Finite Element Method. Its probabilistic version is provided thanks to the Response Function Method, where several numerical tests with random parameter values varying around its mean value enable the determination of the structural response and, thanks to the Least Squares Method, its final probabilistic moments.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.