Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W 2010 roku wydłużono światowy serwis statków oceanicznych Maersk, dzięki czemu największe kontenerowce zawijają bezpośrednio z Dalekiego Wschodu do Gdańska. Wydarzenie to zreorganizowało łańcuch dystrybucyjny kontenerów importowanych z Azji do różnych destynacji w regionie Morza Bałtyckiego. Do tego czasu kontenery kierowane do odbiorców w Polsce trafiały transportem drogowym, kolejowym lub tzw. feederami za pośrednictwem portów zachodnioeuropejskich. Obecnie spedytorzy mogą wybierać nie tylko między portami w Rotterdamie, Hamburgu i Bremerhaven, ale mogą organizować proces transportowy, odbierając kontenery z Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego (DCT) w Gdańsku. Kolejnym posunięciem zmierzającym do podniesienia atrakcyjności portu w Gdańsku jest rozpoczęcie budowy Pomorskiego Centrum Logistycznego na zapleczu DCT. Centrum to ma działać według niekonwencjonalnej i nowatorskiej idei zastosowanej w Wielkiej Brytanii. Jej celem jest uniknięcie dublowania podróży kontenera (załadowanego do centrum dystrybucji położonego w głębi kraju i jego próżnego powrotu do portu). Projekt zakłada przeniesienie rozładunku kontenerów przybyłych z Azji do DCT w Gdańsku na bezpośrednie zaplecze portu, do Pomorskiego Centrum Logistycznego, a następnie rozwożenie towarów z magazynów zlokalizowanych w PCL wprost do odbiorców. Idea przesunięcia procesów przeładunkowo-magazynowych do centrum logistycznego umiejscowionego na zapleczu portu ma służyć zwiększeniu efektywności łańcucha dostaw, zmniejszaniu kosztów i racjonalizacji czasu realizacji dostaw. Realizacja tej koncepcji wzmocniłaby pozycję Gdańska jako hubu, co jest ogromną szansą rozwoju gospodarki regionu i kraju. Czy jednak rozwiązanie to sprzyja rozwojowi przewozów intermodalnych? Obecnie około 30% kontenerów ekspediowanych jest z DCT koleją. W przypadku budowy i funkcjonowania PCL przewozy intermodalne z rejonu portu mogą ulec zmniejszeniu. Artykuł ma na celu ocenę wpływu budowy i funkcjonowania PCL na przewozy intermodalne.
EN
The situation in which ocean liners ended their tour in Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam or Antwerp has changed in 2010, when the largest in the history of Polish container ports containership “Maersk Taikung” came to Deepwater Containder Terminal (DCT) in Gdansk direct from China. In 2011, the world’s largest E-class container- ships began a regular call to Gdansk. Gdansk has become a hub to support not only Polish but also other Baltic ports. The launch of the direct service from Asia resulted in a greater turnover of the smaller containerships - feeder connections to Russian and Scandinavian ports. So the event, which took place in 2010, was not only one of the most important steps in the development of DCT Gdańsk, but also one of the most important events in the Polish economy. With these changes, the role of the Polish ports increased significantly. Against these changes the implementation of the construction of the Pomeranian Logistics Centre (PLC) seems to be justified and rational. PLC shall be positioned at the hinterland of the DCT. Although it will be the fourth logistics center in Poland it will be the first (and second in Europe) that will be functioning according to the innovative concept of distribution, which is described in the article. Today, 30% of the containers leaves the DCT on rail and this share is increasing. The implementation of the new concept based in PLC would strengthen the position of Gdansk as a hub, which is a huge opportunity for the development of the economy and the country. Extending the choice of logistics services is particularly important to improve the competitiveness of the port of Gdansk. To support the development of Polish ports and appreciate the potential of the region there is also a need of the consistent government policy and cooperation with the industry. Poland should not be only the transit country on a transport corridor connecting the west and east, but a country with a strong position in the Baltic region.
2
Content available remote Wpływ kryzysu gospodarczego na obroty kontenerowe w portach Gdyni i Gdańska
PL
W ostatnich latach obserwujemy w światowym handlu morskim dynamiczny wzrost udziału przewozów kontenerowych w całości konwencjonalnych przewozów drobnicy. Wysoki udział tego rodzaju przeładunków w całości obrotów w portach morskich świadczy o nowoczesności i wysokiej pozycji konkurencyjnej portu.
EN
In the recent years in a global maritime trade we have seen a dynamic growth in share of containers transports in whole of general conventional cargo haulage. The high share of such trans-shipments in the whole trading of sea ports a modern and high competitive position of the port.
3
Content available remote Wpływ kryzysu ekonomicznego na transport lotniczy
PL
Światowa gospodarka w coraz większym stopniu zależy od podróży lotniczych. Pomimo przedstawionych tendencji i zalet transportu lotniczego w 2009 roku odnotowano wiele zjawisk negatywnych związanych z malejącym popytem na usługi tej gałęzi. W październiku 2009 roku opublikowano raport "Wpływ kryzysu ekonomicznego na transport lotniczy w Unii Europejskiej" przygotowany na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Artykuł przybliża główne tezy tego raportu.
4
Content available remote Międzynarodowy transport drogowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej
PL
Rozwój międzynarodowych przewozów drogowych w Polsce w latach 2004-2008. Wpływ akcesji RP do UE, zmian przepisów i dobrej koniunktury gospodarczej na wzrost liczby firm transportu drogowego, taboru i przewozów. Struktura pojazdów ciężarowych wg ekologicznych norm Euro. Wzrost kosztów działalności. Przyczyny pogorszenia sytuacji transportu w 2008/2009 r.
EN
Development of the International road transports in Poland in years between the 2004 and 2008. Influence of the accession of the Republic of Poland to the European Union, the changes of the legal regulations as well as the good economic situation on the augmentation of road transport companies number as well as on the number of the rolling stock and of transports. The structure of the goods vehicles according to the ecological standards of Euro. The augmentation of the activity costs. The causes of the worsening of the transport situation in years between 2008 and 2009.
PL
W świetle potrzeby zrównoważonego rozwoju systemu transportowego, szczególne atrakcyjną gałęzią transportu w kształtowaniu systemów logistycznych jest transport wodny śródlądowy. W porównaniu z innymi gałęziami, żegluga śródlądowa charakteryzuje się licznymi atutami, które oprócz korzyści związanych z relatywnie mniejszym szkodliwym oddziaływaniem na środowisko, mogą odegrać znaczną rolę w redukcji kosztów logistycznej obsługi gospodarki narodowej, przyczyniając się tym samym do wzrostu jej konkurencyjności. Mimo tendencji do zmniejszania się ogólnego popytu na przewozy ładunków masowych gałąź ta nadal pozostaje ważnym ogniwem systemu transportowego w krajach Europy Zachodniej. Jest to przede wszystkim efektem dostosowywania siężeglugi śródlądowej do nowych warunków poprzez zastosowanie technologii przewozu pozwalających na włączenie siężeglugi w obsługę nowych ładunków, w tym ładunków skonteneryzowanych. W efekcie główną tezą referatu jest założenie, iż transport wodny śródlądowy staje się coraz bardziej liczącym ogniwem w multimodalnym łańcuchu przewozowym. Realizacji przyjętej tezy służą następujące cele referatu: -identyfikacja podstawowych przewag ekonomiczno-technicznych transportu wodnego śródlądowego jako istotnych determinant współczesnego zarządzania strumieniami przepływów dóbr w gospodarce; -przedstawienie tendencji rozwoju przewozów kontenerowych na drogach wodnych Europy Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Renu, Dunaju, Sekwany, Rodanu, Łaby i kanałów w Niemczech; -identyfikacja podstawowych barier rozwoju przewozów kontenerowych na drogach wodnych w Polsce.
8
Content available remote Zmiany w polskim transporcie lądowym w latach 1990-2004
PL
Podaż usług transportowych po 1990 r. Przyczyny drastycznego spadku przewozów. Znaczenie ustawy o działalności gospodarczej dla rozwoju polskiego transportu drogowego. Popyt na rynkach transportu lądowego w latach 1990-2004. Wpływ rozwijającej się gospodarki informatycznej na popyt na usługi transportowe. Transportochłonność gospodarki narodowej Polski na tle WE.
EN
The supply of transport services after 1990. The causes of drastic decrease of transports. The meaning of the law about economic activity for development of Polish road service. The demand on markets of land transport in period 1990-2004. The influence of developing computer economy on demand on transport services. The absorptive of transport of polish national economy on background of EC.
9
Content available remote Możliwości rozwoju portów śródlądowych w Polsce jako centrów logistycznych
PL
Liczne zalety żeglugi śródlądowej spowodowały, że ważną rolę w kształtowaniu systemów logistycznych w krajach Europy Zachodniej odgrywają porty rzecze. W Polsce możliwości przekształcenia portów żeglugi śródlądowej w samodzielne podmioty realizujące funkcje logistyczne są bardzo ograniczone. Większe szanse włączania w systemy logistyczne ma jedynie port w Gliwicach. Pozostałe, relatywnie większe porty, a zwłaszcza port w Kostrzynie i porty wrocławskie, ze względu na dogodne położenie w paśmie paneuropejskich korytarzy transportowych mogą realizować ograniczone funkcje logistyczne. Realność tych założeń jest jednak w znacznym stopniu uwarunkowana postępami w zakresie realizacji programów modernizacji sieci dróg wodnych śródlądowych w Polsce
EN
Numerous advantages of inland navigation have caused river ports to play an important role in shaping of logistics systems in Western European countries. Due to connections to the rail and road networks and possessing reloading and warehousing potential, these ports are natural transport junctions predestined for the role of logistics centres. As a result, a significant part of the Western European ports have transformed into independent multi-functional centres which provide logistics services to the firms from various industries. The possibilities for transforming Polish inland ports into independent entities, which perform logistics duties, are very limited. Only the port in Gliwice has greater chances of joining logistics systems. Due to their convenient location in the stream of Pan European transport corridors, the remaining, relatively bigger ports, especially the ones in Kostrzyn and Wroclaw may perform limited logistics functions. The realness of these assumptions is in great extent conditioned by progresses in execution of inland water road networks modernisation programmes in Poland
PL
We wstępie do zeszłorocznego numeru "Logistyki" poświęconemu transportowi przedstawiłem szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw transportowych, wynikające z poszerzenia Unii Europejskiej. Przedstawiony obraz był zróżnicowany. Niewątpliwym efektem integracji będzie lepsza, bardziej zróżnicowana i często tańsza oferta usług transportowych, wynikająca ze zwiększonej konkurencji wywołanej tym procesem. Tak więc, na integracji niwątpliwie skorzystają klienci transportu.
PL
Przyczyny trudnej sytuacji polskich armatorów żeglugi śródlądowej na rynku transportowym. Brak w Polsce powszechnie stosowanych w UE instrumentów wspierajacych przedsiębiorstwa żeglugowe. Niekorzystna pozycja konkurencyjna w stosunku do innych przedsiębiorstw transportowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.