Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
General Haller’s army returned to Poland in 1919, and with it came 1 Tank Regiment to Łodz, which was equipped with the most modern tanks in the world - Renault FT. The article presents the results of research, which focus on the use of the first subunit of Polish tanks in combat. An important part of the research was to present the course of the first Polish tank battles near Bobrujsk (28.08.1919), which were successfully supported by infantry units in the fight against the Red Army. The presented results are not limited to the description of combat operations but are the basis for presenting tactical conclusions related to the use of tanks on the battlefield at the time.
2
Content available NTO-based Melt-cast Insensitive Compositions
EN
This paper presents research on insensitive melt-cast explosive compositions based on 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (NTO) and containing TNT, wax, Al and RDX. The viscosity of the compositions in the operating temperature range was measured. Thermal analysis was performed as well as thermal stability and sensitivity to mechanical and thermal stimuli were tested. The detonation parameters were also determined. Finally, the acceleration ability (Gurney energy) and the JWL coefficients for the detonation products were established.
EN
This paper presents an overview of methods for recrystallizing 3-nitro- 1,2,4-triazol-5-one (NTO), with particular emphasis on methods for obtaining spheroidal particles with low porosity. The effects of selected solvents and surfactants on the recrystallization results was checked. Products in the form of spheroidal particles were obtained for some selected solvent-surfactant systems. The bulk density, surface area, size distribution, and sensitivity to friction and impact were tested for the spherical NTO samples and thermal analysis was also performed.
PL
Dokonano przeglądu dostępnej literatury na temat metod otrzymywania i krystalizacji 3-nitro-1,2,4-triazol-5-onu (NTO). Podano podstawowe właściwości wybuchowe czystego materiału oraz omówiono skład i właściwości mało wrażliwych kompozycji plastycznych, odlewanych i prasowanych zawierających NTO. Przytoczono przykłady zastosowania kompozycji w amunicji.
EN
A review with 41 refs. Formulations and properties of the title compd.-contg. low sensitive melt-cast, plastic and pressed explosive compns. and their use in munitions were presented.
5
Content available remote Wyłożenia ogniotrwałe kadzi do transportu surówki z użyciem materiałów ASC.
PL
Artykuł porusza problem trwałości wymurówki kadzi zalewowej, w której prowadzi się proces odsiarczania surówki. Dokonano przeglądu konstrukcji wyłożeń ogniotrwałych oraz materiałów, które były zastosowane w różnych strefach wyłożenia. Szczególną uwagę poświęcono użyciu materiałów ASC w strefie żużlu. Przedstawione są osiągnięcia w próbach przemysłowych w zakresie trwałości wyłożenia kadzi.
EN
The problem of durability of linings of pig iron ladles, in which the desulphurization process proceeded, is raised. A survey is given of the refractory lining constructions and the materials used in different zones of the lining. The special attention has been paid to the usage of ASC materials in the slag zone. Achievements in industrial tests on durability of the ladle lining are presented.
6
Content available remote Refractory linings of pig iron transfer ladles
EN
The paper gives a review of refractory lining designs and materials to be used in pig iron transfer ladles according to experience from different shops. Particular attention is given to the effects of incorporation of the ladle desulphurisation process on a service life of the ladles. The article presents specific physical properties (resistance to corrosion, penetration) of iron ladle lining. The obtained results are compared with the field service durability of ladle linings.
PL
W artykule dokonano przeglądu konstrukcji wyłożeń ogniotrwałych oraz materiałów, które zgodnie z doświadczeniami innych zakładów powinny być stosowane w kadziach do transportu surówki. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi, jaki wprowadzenie procesu odsiarczania w kadzi wywiera na jej trwałość. Artykuł przedstawia konkretne własności fizyczne (odporność na korozję, przenikanie) wyłożenia kadzi surówkowej. Uzyskane wyniki weryfikowane są w próbach przemysłowych w zakresie trwałości wyłożenia kadzi.
PL
Przedstawiono analizę mikroskopową produktów spalania mieszanin węglika wapnia, azydku sodu i heksachloroetanu z dodatkiem kserożelu węglowego impregnowanego żelazem. Kserożel węglowy otrzymywano w wyniku karbonizacji kserożelu rezorcynowo-furfuralowego zawierającego skompleksowane z rezorcyną żelazo. Karbonizację realizowano w temperaturach 600-1050°C. Spalanie mieszanin prowadzono w stalowym reaktorze w atmosferze argonu pod ciśnieniem początkowym 1 MPa. Nanorurki węglowe znajdowano jedynie w produktach spalania obecnych w tyglu, w którym umieszczano spalane próbki, nie obserwowano ich w produktach zebranych ze ścian reaktora. Na podstawie obserwacji SEM wywnioskowano, że wzrost nanorurek przebiega najprawdopodobniej według mechanizmu końcówkowego w wyniku heterogenicznej katalizy za pomocą osadzonych na kserożelu ziaren Fe. Nie zaobserwowano wyraźnego związku między temperaturą karbonizacji kserożelu a wydajnością i morfologią powstających na drodze syntezy spaleniowej nanorurek węglowych.
EN
Reactions between calcium carbide and hexachloroethane in the presence of sodium azide are exothermic enough to proceed at a high temperature, self-sustaining regime. Combustion of the mixtures was performed in the presence of the Fe-doped carbon xerogel as a catalyst of carbon nanotubes growth. The carbon xerogel was prepared through carbonization of an iron doped organic xerogel at temperatures in a range of 600-1050°C. Combustion reactions were conducted in a stainless steel reactor - calorimetric bomb - under initial pressure of 1 MPa of argon. Reactions were carried out in a graphite crucible. Scanning electron microscopy analysis of the combustion products recovered from the crucible revealed small yield of carbon fibers (most likely nanotubes), which grew via tip-grown mechanism. In the outer area of the reactor, dusty products with soot-like morphology dominated. The correlation between pyrolysis temperature of the carbon xerogel and morphology of catalyzed-grown nanofibers was not observed.
PL
W niniejszym artykule poruszone zostały zagadnienia związane ze skomplikowanym procesem zarządzania ryzykiem walutowym w stoczniach okrętowych w warunkach europejskich. Temat przedstawiony został w kontekście dynamicznie zmieniającego się, globalnego rynku okrętowego, który w ostatnich 5 latach charakteryzował się dużym tempem wzrostu. W czasie gdy rośnie liczba zamówień na nowe statki, pogłębia się negatywna dla europejskich producentów statków relacja USD do euro (bądź waluty krajowej tj. PLN). Powadzi to do sytuacji, w której ujemne różnice kursowe w istotny sposób wpływają na wynik finansowy podmiotów stoczniowych. W artykule ukazano miejsca występowania ryzyka walutowego w procesie produkcji finansowania działalności stoczni oraz zaprezentowano dostępne, wykorzystywane narzędzia finansowe służące do minimalizowania tego ryzyka.
EN
The paper refers to the complex process of currency risk management in the European shipyard business. The subject is laid in the context of dynamically changing shipyard market which is constantly increasing within last 5 years. In the time of market upturn, simultaneously the USD/EUR pair is rapidly decreasing. This lead to a situation where European shipyard's financial results are seriously depreciated by financial costs due to negative currency rates. The article provides an overview for the possible currency risk focuses in the ship-building business and financial tools to minimize those risks.
PL
Przedstawiono przebieg prób eksploatacyjnych z zastosowaniem do urabiania rud miedzi kombajnu Narrow Reef Miner ARM 1100 firmy Voest Alpine w kopalni POLKOWICE-SIEROSZOWICE. Na podstawie uzyskanych wyników przeanalizowano możliwości zastosowania tej technologii w warunkach kopalń rud miedzi KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Przedstawiono wstępną analizę ekonomiczną wprowadzenia tej technologii urabiania złoża oraz uwagi i zalecenia wynikające z dotychczasowych obserwacji.
EN
Exploitation tests carried out at the POLKOWICE-SIEROSZOWICE mine using the Voest Alpine Narrow Reef Miner ARM 1100 disc cutting mining machine for copper ore mining have been described. The obtained results were used to analyse possibility of using this technology in the conditions of copper ore mines belonging to the KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Preliminary economic analysis related to the implementation of this mining technology as well as the comments and recommendations based on the experience acquired so far have been presented.
PL
Przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach osiemdziesiątych w Instytucie (obecnie Katedrze) Technologii Chemicznej Węgla i Ropy Naftowej. Poddawano wodorowemu uszlachetnieniu produkty ciekłe zprzetwórstwa węgla, w celu uzyskania komponentów paliw silnikowych, z Pracami kierował Pan Profesor Jerzy Szuba.
EN
In this article there is described results of the investigations realised during the 1980s in the Institute of Chemical Technology of Coal and Petroleum. Hydrogenative upgrading of coal derived liquids was carried out into components of motor fuels. The Manager of this investigations was Prof. Jerzy Szuba.
11
Content available remote Ocena metod ujawniania mikrostruktury w stalach typu duplex.
PL
Ujawnienie mikrostruktury w stalach austenityczno-ferrytycznych typu duplex konwencjonalnymi metodami chemicznymi bądź elektrolitycznymi metodami trawienia jest względnie trudne w przeciwieństwie do stali węglowych. Istnieje wiele metod trawienia stali austenityczno-ferrytycznych typu duplex, jednakże w badaniach tego typu stali najlepsze wyniki otrzymuje się drogą trawienia elektrolitycznego. Trawienie elektrolityczne zapewnia bardzo dobre rozróżnienie faz ferrytu, austenitu i faz wtórnych oraz kontrolowane trawienie granic ziarn i bliźniaków, gwarantując jednocześnie powtarzalność warunków procesu trawienia. Dane literaturowe nie dostarczają jednak dostatecznie sprecyzowanych parametrów i warunków prowadzenia procesu trawienia elektrolitycznego, co w konsekwencji może prowadzić do wystąpienia ubocznych zjawisk towarzyszących trawieniu takich jak pitting czy trawienie bliźniaków. W ramach pracy przetestowano różne metody trawienia elektrolitycznego stali austenityczno-ferrytycznej typu duplex 1.4462-X2CrNiMoN 22.5.3 według EURONORM (UNS S31803). Artykuł ma na celu przedyskutowanie spornych kwestii dotyczących ujawniania mikrostruktury w stalach austenityczno-ferrytycznych typu duplex na podstawie przeprowadzonych badań.
EN
Revealing of microstructure in duplex stainless steels by conventional chemical or elecrolytical etching methods is relatively difficult as opposed to carbon steels. There are many etching methods for duplex stainless steels, however electrolytical etching is really the best way to go. Electrolytical etching assures very good distinction of ferrite, austenite and secondary phases also etching of grain boundaries and twins, simultaneously warranting repeatability of process' circumstances. However literature data do not deliver enough explicit parameters and conditions of electolytical etching process, what in consequence can lead to indirect phenomenon during the process, such as pitting or etching of twins. In frames of this work we have tested different methods of electrolytical etching of duplex stainless steel 1.4462-X2CrNiMoN 22.5.3 according to EURONORM (UNS S31803). This article has in view discussing of controversial matter of argument relating to revealing microstructure in duplex stainless steels on the ground of conducted investigations.
PL
W pracy dokonano ilościowej oceny mikrostruktury stali duplex 2205 po nawodorowaniu. Ustalono zależności pomiędzy uzyskanymi wynikami, a parametrami wytrzymałościowymi uzyskanymi w wyniku poddania badanej stali klasycznej próbie rozciągania statycznego. Wyznaczono udział procentowy austenitu - 45,6% oraz ferrytu - 54,4% wykorzystując metody metalografii ilościowej i następnie porównując otrzymane wyniki z wartościami otrzymanymi metodą rentgenowskiej analizy fazowej. Stwierdzono również, że wartość oszacowanej granicy plastyczności delta 0,2 z wyników otrzymanych metodami metalografii ilościowej jest porównywalna z wartością granicy plastyczności wyznaczonej z badań mechanicznych.
EN
In work was executed a quantitative analysis of microstructure of duplex steel 2205 after hydrogen charged. Dependency among obtained results, and mechanical properties obtained in result of surrendering investigated of steel tensile strength test, was fixed. Proportional participation austenite -45,6% and of ferrite - 54,4% using method of quanitative metallography comparing received results at use of method X-ray analysis's, was marked. One ascertained also, that value of yield strength delta 0,2 received methods of quantitative metallography is comparable with value of yield strength from mechanical researches.
PL
Przedstawiono badania nad rozkładem termicznym krajowego polipropylenu, prowadzonym w warunkach dynamicznych, tzn. przy ciągłym odprowadzaniu z reaktora lotnych produktów tworzących się w trakcie procesu degradacji bezkatalitycznej, przebiegającej w zakresie temperatur 280-440°C. Rozkład prowadzono z użyciem próbek o masie od 100 do 500 g i granulacji 3-4 mm wprowadzanych do szklanych lub metalowych reaktorów periodycznych. Do charakterystyki produktów ciekłych otrzymywanych z wydajnością około 94-95% masowych wykorzystano kapilarną chromatografię gazową.
EN
A detailed analysis was carried out on the thermal degradation of polypropylene using three various batch reactors at 280-440°C, under a normal atmosphere, over a period of 90 to 270 minutes. In individual experiments samples from 100 to 500 g of polypropylene J-400 (Poland) were used. The yield of liquid product (mixture of C3-C22 hydrocarbons) was 94-95%. Gas chromatographic analysis ( fused silica capillary columns HP-1 ) of lights fraction (b.p.<150°C) and heavy fractions (150-360°C) of liquid products gave information on their hydrocarbons distribution as function of carbon number.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.