Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przy metodach pośrednich bardzo często wykorzystywany jest pomiar siły uciągu jako parametru obrazującego zmienność warunków glebowych. Celem badań było określenie relacji pomiędzy wynikami skanowania przewodności elektrycznej gleby sondą EM38 a oporem roboczym narzędzia wzorcowego generowanym przez zagęszczenie gleby, ewentualnie podglebia. Zakres badań obejmował pomiary z jednoczesnym zapisem współrzędnych geograficznych wszystkich punktów pomiarowych sposób pozwalający wygenerować mapy zróżnicowania analizowanych wielkości. Zaobserwowano, że w przypadku kilku obszarów wydzielonych w obrębie poligonu doświadczalnego istnieje silny związek pomiędzy przewodnością elektryczną gleby a oporem narzędzia wzorcowego. Uzyskane wyniki badań dają podstawę do prowadzenia dalszych prac i walidacji metody pomiaru przewodności elektrycznej gleby w sposób umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie nie tylko do określania chwilowej zmienności gleby, ale również do sterowania pracą maszyn uprawowych realizowanym w czasie rzeczywistym.
EN
With indirect methods, the measurement of tractive force is very often used as a parameter illustrating the variability of soil conditions. The aim of the study was to determine the relationship between the results of soil electrical conductivity scanning with the EM38 probe and the working resistance of the reference tool generated by the soil compaction or possibly subsoil. The scope of the research included measurements with simultaneous recording of geographical coordinates of all measurement points, which allowed to generate maps of variation of the analyzed quantities. It has been observed that in the case of several areas separated within the experimental polygon, there is a strong relationship between the soil's electrical conductivity and the resistance of the reference tool. The obtained test results provide the basis for further work and validation of the method for measuring soil electrical conductivity in a way that allows its practical use not only to determine the instantaneous variability of soil, but also to control the operation of cultivation machines carried out in real time.
PL
W artykule przedstawiono relacje między stopniem zagęszczenia gruntu określonym penetrometrem stożkowym, przewodnością elektryczną gruntu na wybranych głębokościach jego profilu określoną konduktometrem oraz echogramem wykonanym georadarem. Badania przeprowadzono w warunkach rzeczywistych a do zagęszczania gruntu wykorzystano ciągnik rolniczy wyposażony w standardowe opony. Zidentyfikowano istotną zbieżność wyników pomiarów dla wszystkich metod pomiarowych, która pozwala stosować je wymiennie do identyfikacji nadmiernego zagęszczenia gruntu np. śladów przejazdu maszyn a także innych anomalii w zagęszczeniu gruntu pod warunkiem istnienia wyrównanych parametrów wilgotnościowych mierzonego ośrodka.
EN
The article presents the relationship between the degree of soil compaction determined by a cone penetrometer and soil electrical conductivity at selected depths of its profile determined by a conductometer and a GPR echogram. The tests were carried out in real conditions and an agricultural tractor equipped with standard tires was used for soil compaction. Significant convergence of measurement results was identified for all measurement methods, which allows them to be used interchangeably to identify excessive soil compaction, e.g. machine tracks, as well as other anomalies in soil compaction, provided that the humidity parameters of the measured medium are equal.
PL
Przeanalizowano wpływ parametrów konstrukcyjnych (liczby zwojów cewek elektromagnesów, grubość i konduktywność osłony komory roboczej) młyna elektromagnetycznego na takie wielkości eksploatacyjne jak indukcja magnetyczna w komorze roboczej, pobierany prąd, straty na prądy wirowe, współczynnik mocy, zastępcza impedancja fazowa. Stwierdzono, że liczba zwojów cewek ma duże znaczenie, przy czym im większa liczba zwojów, tym mniejsze pole w komorze roboczej.
XX
The influence of design parameters (the number of turns of electromagnet coils, the thickness and conductivity of the working chamber enclosure) of the electromagnetic mill on such operational quantities as magnetic induction in the working chamber, current, losses due to eddy currents, power factor, equivalent phase impedance were analyzed. It was found that the number of turns of the coils is of great importance, with the larger the number of turns, the smaller the area in the working chamber.
4
Content available remote The study of electrical properties of components of a winter rape seed mixture
EN
Having conducted the investigation of electrical properties on the example of winter rape (Brassika napus oleifera diennis metzg) and its difficult-to-separate weed – cleavers (Galium aparine), we revealed a significant difference in their dielectric permittivity and the angle of dielectric loss in the wide frequency range. The revealed regularities allowed us to determine the value of the electric charge that can accumulate on the seed material in the separation process, and thus the strength of the electrical interaction between seed and separation surface.
PL
W artykule przedstawiono badania wybranych właściwości elektrycznych, które można wykorzystać do separacji nasion roślin produkcyjnych (Brassika napus oleifera diennis metzg) od nasion roślin niepożądanych (Galium aparine), których parametry geometryczne i masowe są bardzo zbliżone. Odnotowano różnice w przenikalności dielektrycznej oraz oszacowano wartość ładunku elektrycznego, który może gromadzić się w materiale.
PL
W artykule przedstawiono metodę identyfikacji zróżnicowania zwięzłości profilu glebowego na podstawie nieinwazyjnego pomiaru przewodności elektrycznej czterech warstw podpowierzchniowych gleby. Do badań przewodności wykorzystano system pomiarowy firmy GEOPROSPECTORS o nazwie Topsoil Mapper, natomiast zagęszczenie poszczególnych warstw gleby mierzono penetrometrem stożkowym firmy Eijkelkamp. Na podstawie wyników pomiarów wygenerowano mapy przestrzennego zróżnicowania zmierzonych wielkości w obrębie poligonu doświadczalnego, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym. Odnotowano wyraźne związki między wartością przewodności elektrycznej gleby a jej zwięzłością, które opisane współczynnikiem korelacji liczonej z relacji wykonanych map przestrzennych obu parametrów w obrębie poligonu doświadczalnego mieściły się w przedziale od 0,48 do 0,66 i dotyczyła zakresu głębokości od 0,09 m do 0,2 m. Daje to możliwość wykorzystania systemu w technologiach precyzyjnej uprawy i innych czynnościach identyfikacji zmienności glebowej przestrzeni produkcyjnej.
EN
The article presents a method for identifying the diversity of soil profile cohesion on the basis of non-invasive measurement of the electrical conductivity of four soil subsurface layers. For conductivity testing, the GEOPROSPECTORS measuring system called Topsoil Mapper was used, while the compaction of individual soil layers was measured with an Eijkelkamp cone penetrometer. Based on the results of measurements, maps of the spatial differentiation of the measured quantities within the experimental range were generated, which can be used in precision agriculture. There was a clear relationship between the value of soil electrical conductivity and its cohesion, which was described by the correlation coefficient calculated from the relations between the spatial maps of both parameters within the experimental range ranged from 0.48 to 0.66 and referred to the depth range from 0.09 m to 0.2 m. This gives an opportunity to use the system in precise cultivation technologies and other activities to identify the variability of production space.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań, których celem było określenie związku między przestrzennym zróżnicowaniem przewodności elektrycznej gleby, a zmiennością wartości zebranych plonów w ciągu ostatnich siedmiu lat. Przewodność elektryczna gleby została zmierzona przy użyciu sondy EM38. Porównanie map przestrzennej zmienności przewodności elektrycznej gleby i średnich plonów z wielolecia wykazało zgodność wyznaczonych obszarów. Dlatego zastosowanie tych pomiarów jako alternatywnej podstawy do podejmowania decyzji technologicznych przy braku informacji o plonowaniu jest możliwe i pozwala zidentyfikować różnorodność produktywności na danym polu.
EN
The article presents the results of research aimed at determining the relationship between the spatial differentiation of soil electrical conductivity and the variability of harvested crop from the last seven years. Soil electrical conductivity was measured using an EM38 probe. Comparison of maps of the spatial variability of soil electrical conductivity and average yields over many years showed compliance of designated areas. Therefore, the use of these measurements as an alternative basis for making technological decisions in the absence of information on yielding is possible and allows to identify the diversity of productivity in a given field.
PL
Gleba przewodzi prąd przez płynną frakcję (wodę), ciało stałe (minerały ilaste) i mieszane warstwy cząstek i roztworu glebowego. Wiele badań koncentrowało się na określeniu związku między różnymi właściwościami gleby a chwilowym przewodnictwem elektrycznym. Uzyskane wyniki są bardzo zróżnicowane, co wskazuje, że właściwości gleby w kompleksowy sposób wpływają na opór / przewodność gleby. Celem pracy było porównanie map zmienności przestrzennej przewodnictwa elektromagnetycznego i składu granulometrycznego na wybranym polu. Porównanie map przestrzennej zmienności przewodnictwa elektromagnetycznego z mapami składu granulometrycznego wykazało zgodność wyznaczonych obszarów. Aplikacja pomiarów przewodności elektrycznej gleby, przy braku informacji o składzie gleby, pozwala na określenie obszarów o zmiennych warunkach glebowych w nieinwazyjny i szybki sposób, co ma szczególne znaczenie w procesach produkcji rolnej. Uzyskane wartości EC i ER nie są bezpośrednią miarą jednej z właściwości gleby, ale najczęściej są wypadkową połączenie kilku właściwości gleby i ich wszechstronna współzależność.
EN
The soil conducts electricity through the liquid fraction (water), solid (clay minerals) and mixed layers of particles and soil solution. Many studies was focused on determining the relationship between different soil properties and instantaneous electrical conductivity. The results obtained are very diverse, which indicates that soil properties affect the resistance / conductivity of the soil in a complex way. The aim of the study was to compare the maps of the spatial diversity of electromagnetic conductivity and grain size distribution in the selected field. Comparison of maps of spatial variability of electromagnetic conductivity with particle size maps showed compliance of appointed areas. The application of measurements of soil electrical conductivity, in the absence of information on the soil grain composition, allows determination of areas with variable soil conditions in a non-invasive and fast manner, which has particular importance in agricultural production processes. The EC and ER values obtained are not a direct measure of one of the soil properties, but most often they are a resultant of a combination of several soil properties and present their comprehensive interdependence.
PL
W artykule przeanalizowano relacje pomiędzy stymulacją polem elektromagnetycznym substancji bakteryjnej. W doświadczeniu oddzielnie stymulowano bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne polem elektromagnetycznym o zróżnicowanych parametrach, które wynikały z natężenia pola oraz czasu stymulacji przedmiotowych substancji. Odnotowano, że różnice w budowie oczek komórkowych stanowiących determinanty podziału bakterii na gram-dodatnie i gram-ujemne nie wpływają w sposób zróżnicowany na stymulację polem elektromagnetycznym bez względu na analizowany w doświadczeniu czas stymulacji i wielkość natężenia pola elektromagnetycznego oraz wynikającej z w/w wartości dawki ekspozycyjnej.
EN
The article analyzes the relationships between stimulation of the alternating electromagnetic field of a bacterial substance. In the experiment, Gram-positive and Gram-negative bacteria were separately stimulated by electromagnetic field of various parameters, which resulted from the field strength and stimulation time. It has been noted that differences in the structure of cells constituting determinants of bacterial division into Gram-positive and Gram-negative do not affect the stimulation of the electromagnetic field in a differentiated way. These differences have no effect regardless of the stimulation time and induction of the electromagnetic field analyzed in the experiment, as well as the exposure dose resulting from the above.
EN
The aim of the thesis was to create a web application using the information system to facilitate the creation of documentation and record management on the selected farm. In this work we focused on development of web application with support of information system AgroCont, from ISAT, s.r.o. in farm Dolný Lopašov. The ASP.NET technology was chosen for the development of the web application. In this work we described the components of the chosen technology (eg Visual Basic .NET, HTML, JavaScript, AJAX, SQL etc.) and also the steps of the life cycle of the web application creation. We have created three core modules that are focused on recording worksheets, agronomic documentation and managing individual records. Using the web application, it is possible to use these modules on all platforms anywhere (eg Android, IOS, Windows, etc.), only through a web browser and internet connection. All created records are linked to the AgroCont information system and can be further used eg. for wage creation or as a basis for in-house analyzes.
PL
Celem badań było stworzenie aplikacji internetowej z wykorzystaniem systemu informatycznego ułatwiającego tworzenie dokumentacji i zarządzanie dla przedsiębiorstwa rolnego. Aplikacja internetowa została wytworzona w technologii ASP.NET przy wsparciu systemu informatycznego AgroCont, z ISAT, s.r.o. i zastosowana w gospodarstwie Dolný Lopašov. W artykule opisano komponenty wybranej technologii (np. Visual Basic .NET, HTML, JavaScript, AJAX, SQL itp.) oraz trzy podstawowe moduły, które koncentrują się na rejestrowaniu arkuszy roboczych, dokumentacji agronomicznej i zarządzaniu poszczególnymi rekordami. Aplikacja internetowa pracuje na wszystkich platformach w dowolnym miejscu (np. Android, IOS, Windows itp.), które maja połączenie internetowe. Wszystkie utworzone rekordy są powiązane z systemem informacyjnym AgroCont i mogą być dalej wykorzystywane np. do tworzenia płac lub jako podstawa wewnętrznych analiz.
PL
Współczesne rolnictwo stawiające automatyzację i mechanizację na jednym z pierwszych miejsc wymaga rozpoznania jak największej ilości parametrów eksploatacyjnych w czasie rzeczywistym. Celem badań był pomiar oraz określenie przestrzennej zmienności podstawowych parametrów eksploatacyjnych (opór roboczy) agregatu składającego się z ciągnika i głębosza biernego. Zastosowany system pomiarowy umożliwił precyzyjne wyznaczenie podstawowych wielkości eksploatacyjnych w czasie rzeczywistym natomiast integracja z GPS pozwoliła na przestrzenną wizualizację mierzonych wielkości umiejscawiając uzyskane wartości w określonym miejscu pola.
EN
Since contemporary agricultural operations place automation and mechanization as one of the priorities, they require a sufficient knowledge of possibly largest operational parameters in real time. The purpose of research was to determine spatial variation of the basic operational parameters (working resistance) in the unit comprising a tractor and a passive subsoiler. The applied measuring system made it possible to precisely determine basic operational values in real time, while an integration with GPS allowed to provide spatial visualization of the measured parameters, placing the obtained values in particular locations of the field.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję i realizację modyfikacji funkcjonalnej i sprzętowej stanowiska do stymulacji materii ożywionej przemiennym polem magnetycznym. Zmodyfikowane stanowisko z wieloodczepową cewką pozwoliło na stosowanie pola o częstotliwościach od 10 Hz do 100 Hz. Efekt stymulacji substancji organicznej weryfikowano stopniem emisji fotonowej tej substancji. Analiza wyników wykazała wpływ częstotliwości pola magnetycznego na wielkość i strukturę zróżnicowania emisji fotonowej w funkcji czasu w stosunku do substancji nie poddanej stymulacji.
EN
The article contains concept and resolution concern functional and hardware modification of the stand for the stimulation of organic substance by the electromagnetic field. The modified stand allowed for differentiation of the output parameters of the coil and the use of an electromagnetic field in the range from 10 Hz to 100 Hz. The level of variability in the stimulation of organic substance was verified by the level of photon emission from the substance in question. The analysis of the results showed the influence of the frequency of the electromagnetic field on changes in the size and structure of emissions as a function of time, in relation to the substance not subjected to stimulation.
PL
W artykule dokonano analizy wykorzystania georadaru do identyfikacji anomalii zagęszczenia antropogeniczne gruntu w jego profilu do głębokości 1 m. Do badań wykorzystano antenę o częstotliwości 800 MHz, które przeprowadzono metodą profilowania refleksyjnego polegającego na tym, że obie anteny przesuwały się równocześnie wzdłuż ścieżek pomiarowych i prostopadle do analizowanego profilu glebowego. Równolegle do metody georadarowej użyto metody penetrometrycznej, której wyniki stanowiły punkt odniesienia dla otrzymanego w czasie badań georadarowych echogramu. Porównanie wyników badań daje zadowalające wyniki, które uzasadniają przeprowadzenie szczegółowych badań dotyczących parametryzacji metody georadarowej w odniesieniu do metody penetrometrycznej.
EN
The article analyzes the use of the georadar to identify anomalies of anthropogenic soil density in its profile on a depth of 1 m. An 800 MHz receiver was used for the research. The study was carried out by reflective profiling. It consists in the fact that both receivers move simultaneously along the measuring paths and perpendicular to the analyzed soil profile. Parallel to the georadar method, the penetrometric method was used. The results of this second method were a reference point for the echogram obtained during the georadar studies. The comparison of the test results gave satisfactory results that justify the detailed research on the parameterization of the georadar method with respect to the penetrometric method.
EN
The computer model of the scarification machine was created at the Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznań with the participation of employees from the AGH University of Science and Technology in Krakow and the University of Agriculture in Krakow. The automaton is the result of the project, which aim was to develop, build and test an automatic device used to carry out the scarification of oak seeds for later shortening and balancing of germination period and elimination of sick and spoiled seeds. The paper presents the results of kinematic and strength analyzes of selected elements of the research model of a scarifying machine - the course of the peripheral speed, acceleration, torque and stress generated during the rotation of the arm.
PL
Komputerowy model automatu do skaryfikacji powstał w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu przy współudziale pracowników z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Automat ten jest efektem zrealizowania projektu, którego celem było opracowanie, zbudowanie i przetestowanie automatycznego urządzenia służącego do prowadzenia skaryfikacji nasion dębu w celu późniejszego skrócenia i wyrównania okresu kiełkowania oraz eliminacji chorych i zepsutych nasion. W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz kinematycznych i wytrzymałościowych wybranych elementów modelu badawczego automatu skaryfikującego – przebieg wartości prędkości obwodowej, przyspieszenia, momentu obrotowego oraz naprężenia generowanych podczas obrotu ramienia.
PL
W artykule omówiony został problem obciążenia układu mięśniowo szkieletowego osoby realizującej proces mycia samochodu na bezobsługowej myjni samochodowej. Wykorzystując analizę poklatkową dokonano chronometrażu zmian posturalnych w czasie czynności mycia poszczególnych elementów karoserii samochodu osobowego. Stopień obciążenia układu mięśniowo szkieletowego pracownika określono metodą Ovako Working Posture Analysis System. Odnotowano, że wszystkie zidentyfikowane pozycje ciała pracownika były wymuszone a układ posturalny świadczył najczęściej o pierwszej i drugiej kategorii obciążenia generując tym samym średni poziom obciążenia statycznego.
EN
The purpose on the thesis is the analyses to determine the impact of the type of physical activity associated with the selected production process on the size and structure of the static load of the human musculoskeletal system by work. On the basis of a time-lapse analysis postural changes of employee was analyzed. The load on the musculoskeletal system of the employee was determined using the OWAS method. In all the cases of physical work analyzed, the positions of the individual elements of the body were imposed due to the character of the activities performed. The attitude of the employee's body position during the work can qualify for the first and second load categories. There is no need to make sudden changes at the workstation but it may be necessary in the future.
PL
W artykule podjęto próbę oceny ergonomicznej środowiska drganiowego wybranych środków technicznych wykorzystywanych w różnych procesach technologicznych. Zakres badań obejmował pomiar drgań ogólnych na płaszczyźnie nośnej siedziska oraz drgań miejscowych występujących na kole kierowniczym wybranych środków technicznych. Badania zostały przeprowadzone w walcu drogowym wibracyjnym. Pomiary zostały wykonane w 10 powtórzeniach dla każdego środka technicznego. Na podstawie uzyskanych pomiarów określono wartość: średnią, skuteczną, szczytową oraz wartość ważoną przyspieszenia drgań. Otrzymane wyniki zostały skonfrontowane z obowiązującymi normatywami. Odnotowano, że dzienna ekspozycja na drgania o działaniu ogólnym w przypadku pracy walca drogowego w kierunku poziomym wyniosła 1,11m⋅s-2 i przekroczyła wartości dopuszczalne dla mężczyzn i kobiet w wieku produkcyjnym. W przypadku pozostałych badanych pojazdów nie odnotowano przekroczenia wartości dopuszczalnej drgań mechanicznych w żadnym z analizowanych kierunków, zatem nie stanowiły one zagrożenia dla pracownika.
EN
The article discusses an attempt to evaluate the ergonomic vibration environment of selected technical sources used in various technological processes. The scope of the tests included measurement of general vibrations in the plane of the seat carrier and local vibrations occurring on the steering wheel of selected technical sources. The tests were carried out in two trucks and in a vibratory road roller. The measurements were carried out in 10 repetitions for each technical measure. On the basis of the obtained measurements, the mean value of vibration acceleration, effective vibration acceleration and peak vibration acceleration as well as the weighted vibration acceleration value were determined. The obtained results were confronted with the applicable standards. It was noted that the daily vibration exposure of general action in the case of road roll works in the horizontal direction was 1,11 m⋅s-2 and exceeded the limit values for men and women in the working age. In the case of other vehicles tested, there was no exceedance of the permissible mechanical vibration value in any of the analyzed directions and do not pose a threat to the employee.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.