Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available Problemy napraw konstrukcji drewnianych kościołów
PL
Drewniane kościoły ze względu na szczególną konstrukcję narażone są na powstanie uszkodzeń związane z utrata własności materiału. W referacie przedstawiono problemy konstrukcyjne, z którymi spotykali się autorzy w drewnianych kościołach usytuowanych na Śląsku (Polska). Na przykładzie kościołów w Gliwicach, Żernicy, Smolnicy, Katowicach, Sławkowie, Wiśle, Rachowicach, Pielgrzymowicach, Księżylesie, Ćwiklicach i Bełku opisano typowe uszkodzenia, przyczyny ich powstania oraz przyjęty sposób naprawy. Opisano metody wymiany ścian i belek podwalinowych, sposoby napraw konstrukcji drewnianych wież i więźb dachowych, a także sposoby impregnacji wzmacniającej strukturę drewna. Praca została zilustrowana wieloma zdjęciami z wykonanych prac naprawczych.
EN
The wooden churches due to the peculiar structure are exposed to damage associated with the decline of material. In the paper structural problems, with which authors encountered at wooden churches located in Silesia (Poland) were presented. On the example of churches located in Gliwice, Żernica, Smolnica, Katowice, Sławków, Wisła, Rachowice, Pielgrzymowice, Księżylas, Ćwiklice and Bełk typical damage, reasons for their coming and the manner of repair were described. Methods of the replacement of walls deal and ground beams, manners of repairs of the structure of wooden towers and rafter framings, as well as ways of the impregnation enhancing the structure of wood were described. The work was illustrated with many photographs from performed repair work.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań murowanych ścian z cegły pełnej, autoklawizowanego betonu komórkowego i z elementów silikatowych, które odniesiono do przepisów normowych. Na podstawie badań ściskanych fragmentów strefy podokiennej stwierdzono, że zarysowanie w niezbrojonych murach z elementów silikatowych wystąpiło na poziomie około 40% naprężenia niszczącego, natomiast w murach z ABK na poziomie około 90% naprężenia niszczącego. W ścianach poddanych ścinaniu wyniki badań odniesiono do zapisów polskiej normy PN-B-03002:2007. Wykazano, że krajowe przepisy dają bezpieczne oszacowanie odkształceń postaciowych ścian z cegły, silikatowych elementów murowych i ścian z ABK.
EN
The paper presents the results of tests of walls made of solid bricks, autoclaved aerated concrete and silicate elements that were referred to the standard provisions. Based on compressed tests of fragments of the sub-window area were found that cracks in unreinforced walls of silicate elements occurred at the level of about 40% of the ultimate stress, while in walls with ABK at the level of about 90% of the ultimate load. In the walls subjected to shearing the test results were referred to the provisions of the Polish standard PN-B-03002:2007. It has been shown that national regulations provide a safe estimation of the deformation of the brick walls, walls made of silicate units and walls made of ABK units.
3
Content available remote Wpływ wypełnienia spoin na wytrzymałość ścian obciążonych pionowo
PL
Artykuł opisuje badania modeli murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w skali naturalnej. Ściany zostały wykonane z bloczków z ABK o grubości 18 cm na zaprawie do cienkich spoin. Badano ściany z wypełnionymi spoinami pionowymi i bez wypełnienia. Siły były przekazywane przez żelbetowy wieniec. Przeanalizowano nośność i odkształcenia ścian.
EN
The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls on a natural scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. Walls were tested with filled and non-filled perpend (vertical) joints. The vertical load was applied by a reinforced concrete rim beam. The load-bearing capacity and deformability of walls was analysed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań 9 zbrojonych ścian murowych wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). W ścianach zastosowano zbrojenie w postaci stalowych kratowniczek oraz siatek z tworzywa sztucznego. Analizowano wpływ otulenia zbrojenia na parametry ścian. W sześciu modelach zastosowano tzw. spoinę jednostronną (zbrojenie zagłębiano w zaprawie), a w kolejnych trzech spoinę dwustronną (zbrojenie układano w warstwie zaprawy i przykrywano kolejną warstwą). Modele zbadano na ściskanie wg normy PN-EN 1052-1:2000. Wyniki porównano z rezultatami badań ścian niezbrojonych.
EN
The paper presents the results of tests of 9 reinforced masonry walls made of autoclaved aerated concrete (AAC). The models were reinforced with truss type steel reinforcement or with plastic grids. The influence of reinforcement cover on the wall parameters was analysed. In 6 models, a so-called one-sided bed joints was used (reinforcement was embedded in the mortar), and the next in 3 models a two-sided bed joints was used (reinforcement was laid on the mortar joint and covered with another layer of mortar). The models were tested under compression in accordance with PN-EN 1052-1:2000. The results were compared with the results of tests of unreinforced walls.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zbrojonych ścian murowych wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Zasadnicze badania przeprowadzono na 12 elementach ściennych. We wszystkich ścianach zastosowano zbrojenie w postaci stalowych kratowniczek oraz siatek z włókien szklanych. W sześciu modelach wykonano tzw. spoinę jednostronną (zbrojenie zagłębiano w zaprawie), a w kolejnych sześciu spoinę dwustronną (zbrojenie układano w warstwie zaprawy i przykrywano kolejną warstwą). Modele zbadano na ukośne ściskanie zgodnie z normą ASTM E519-81. Wyniki porównano z rezultatami badań ścian niezbrojonych. Wykazano, że stosując spoinę jednostronną, wyraźnie zmniejszono wartości naprężeń rysujących i niszczących w porównaniu ze ścianą bez zbrojenia.
EN
The paper presents the results of tests of reinforced masonry walls made of autoclaved aerated concrete (AAC). The main research was carried out on 12 models. All models were reinforced with truss type steel reinforcement or fiberglass geogrid. In 6 models, a so-called one-sided bed joints was used (reinforcement was embedded in the mortar), and the next in 6 models a two-sided bed joints was used (reinforcement was laid on the mortar joint and covered with another layer of mortar). The models were tested under oblique compression in accordance with ASTM E519-81. The results were compared with the results of tests of unreinforced walls. It was shown that using a one-sided bed joints a clear reduction in the value of crack and destructive stresses in relation to walls without reinforcement.
6
Content available remote Uszkodzenia izolacji termicznej w ścianie wentylowanej
PL
W artykule opisano stan zachowania elewacji systemowej, wentylowanej z okładziną z płyt gresowych. Wykonano analizę ocieplenia w odkrywkach, przeprowadzono badania współczynnika przenikania ciepła oraz badania termowizyjne. Ustalono przyczyny powstania uszkodzeń.
EN
The article describes the condition of the ventilated system façade, with gres tiles. An analysis of the thermal insulation in the pits was carried out, heat transfer coefficient and thermovision studies were carried out. The causes of damage were established.
7
Content available remote Sposoby oparcia stropów Vector na belkach wewnętrznych
PL
W artykule opisano sposoby oparcia zespolonych stropów Vector na podporach wewnętrznych. Przeanalizowano oparcie stropu na wykonanych wcześniej belkach żelbetowych oraz na dwuteowych belkach stalowych. Zaprezentowano możliwości oparcia stropu na belkach ukrytych oraz na belkach betonowanych wraz ze stropem. Podano zasady koniecznego dozbrojenia oraz sposoby zapewnienia właściwego połączenia stropu z belkami.
EN
The paper describes methods of Vector ceilings supporting on internal beams. The ceilings supports on prefabricated reinforced concrete beams and steel I-beams were analysed. The possibilities support on hidden beams and beams concreted along with the ceiling have been described. The rules of additional reinforcement and methods of proper connection of the ceiling with beams are given.
PL
W artykule opisano problemy z wykonaniem i utrzymaniem elewacji wentylowanej z okładziną z płyt gresowych. Przeprowadzono analizę stanu elewacji w odkrywkach i stwierdzono, że nie odpowiada ona założeniom projektowym. Wynika to częściowo z błędów wykonawczych, a częściowo z błędnych rozwiązań systemowych.
EN
The article describes the problems with the execution and maintenance of a ventilated facade with cladding made of porcelain tiles. An analysis of the technical condition of the elevation in opencasts was made and it was found that it does not correspond to the design assumptions. This is partly the result of executive errors and partly incorrect system solutions.
9
Content available remote Badania wypełnienia ceglanego stropów odcinkowych
PL
Uszkodzenia stropów odcinkowych wiążą się zazwyczaj z uszkodzeniami stalowych belek nośnych. Przyczyny uszkodzeń i sposoby naprawy tych elementów są dość dobrze opisane w literaturze technicznej. Znacznie mniej informacji można natomiast znaleźć na temat uszkodzeń ceramicznych sklepień w stropach odcinkowych. W artykule opisano pilotażowe badania murowanych sklepień z podłużnym i poprzecznym układem elementów murowych. Część sklepień dodatkowo wzmocniono powierzchniowo siatką z włókien szklanych, zatopionych w matrycy polimerowo-cementowej.
EN
Damage of the sectional ceilings are usually associated with damage to the supporting steel beams. The reasons for the damage and the ways to repair these elements are quite well described in the technical literature. Much less information can be found on the subject of damage to the ceramic vaults. The work describes a pilot study of brick vaults. The study covered the vaults with longitudinal and transverse layout of masonry units. Apart of the vaults was additionally reinforced with a grid of glass fibers embedded in a polymer-cement matrix.
PL
W artykule zamieszczono rezultaty badań ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w skali naturalnej. Ściany wzniesiono z bloczków o grubości 18 cm na cienkie spoiny. Badano ściany zbrojone i niezbrojone. Jako zbrojenie zastosowano siatki bazaltowe oraz typowe zbrojenie stalowe w postaci kratowniczki. Ściany poddano obciążeniom ściskającym. Obciążenie przykładano przez żelbetową belkę imitującą wieniec. Analizowano wpływ otworu na zachowanie się ścian zbrojonych i niezbrojonych. Wykazano, że zbrojenie ma istotny wpływ na ich nośność. W artykule opisano modele badawcze i stanowisko do badań. Natomiast w jego części drugiej, która ukaże się w następnym wydaniu, opublikowane zostaną wyniki badań.
EN
The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls on a full scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. Reinforced and non reinforced walls were tested. Basalt grids and typical steel reinforcement (truss type) were used as reinforcements. The walls were subjected to compressive loads. The load was applied by a reinforced concrete rim beam. The impact of the opening (window) on stress distribution and the load capacity of the wall was analysed. It was shown that reinforcement has a significant impact on the load-bearing capacity of the walls. The first part of the article describes research models and test stand. The second part will included research results.
PL
W artykule zamieszczono rezultaty badań ścian z Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (ABK) w skali naturalnej. Ściany wzniesiono z bloczków o grubości 18 cm na cienkie spoiny. Badano ściany zbrojone i niezbrojone. Jako zbrojenie zastosowano siatki bazaltowe oraz typowe zbrojenie stalowe w postaci kratowniczki. Ściany poddano obciążeniom ściskającym, które przykładano przez żelbetową belkę imitującą wieniec. Analizowano wpływ otworu na zachowanie się zbrojonych i niezbrojonych ścian. Wykazano, że zbrojenie ma istotny wpływ na nośność ścian. W drugiej części artykułu opisano uzyskane wyniki badań.
EN
The paper describes the results of testing Autoclaved Aerated Concrete (AAC) walls on a natural scale. The walls were made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. Reinforced and non-reinforced walls were tested. Basalt grids and typical steel reinforcement (truss type) were used as reinforcements. The walls were subjected to compressive loads. The load was applied by a reinforced concrete rim beam. The impact of the opening (window) on stress distribution and the load capacity of the wall was analysed. It was shown that reinforcement has a significant impact on the load-bearing capacityof the walls. The second part of the article describes the obtained test results.
PL
W [4, 5] zaprezentowano wyniki badań modeli ścian w skali naturalnej, a analizie poddano strefę wokół otworu okiennego. W dwóch częściach tego artykułu opisany zostanie drugi etap badań przeprowadzonych na tych samych modelach badawczych, czyli analiza strefy połączenia ścian prostopadłych. Ściany wykonano z bloczków z ABK o grubości 180 mm, z cienkimi spoinami. Badano ściany zbrojone i niezbrojone. Jako zbrojenie stosowano siatki bazaltowe oraz klasyczne stalowe zbrojenie typu kratowniczka. Obciążenie przykładano przez żelbetowy wieniec. W części pierwszej artykułu opisano stanowisko badawcze oraz uzyskane wyniki, a w drugiej przedstawiona zostanie szczegółowa analiza wyników badań i zarysowania modeli.
EN
In [4, 5], the results of wall models on a full scale were presented, and the zone around the window opening was analyzed. In two parts of this paper will be described the second stage of research carried out on the same research models, i.e. the analysis of the perimeter wall connection zone. The walls were made of 18 cm wide AAC blocks and thin layer joints. Reinforced and non-reinforced walls were tested. Basalt grids and typical steel reinforcement (truss type) were used as reinforcements. The load was applied by a reinforced concrete rim beam. The first part of the article describes the test stand and the tests results. The second part will contain a detailed analysis of the test results and crack pattern of the models.
13
Content available remote Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian. Cz. 5, Ankrowanie
PL
Artykuł niniejszy jest częścią serii prac poświęconych naprawie rys i sposobom wzmacniania murowanych ścian. Przedstawia metodę wzmacniania zarysowanych murów przez ankrowanie, czyli kotwienie. Omawia zasady stosowania tej metody, przybliża wykorzystywane technologie oraz materiały. Informacje praktyczne uzupełnia przedstawiona metoda obliczeniowa pozwalająca obliczyć kotwy zarysowanej ściany.
EN
This article is part of a series of works dedicated to repairing cracks and the methods of strengthening masonry walls. It presents the method of strengthening cracked walls by anchoring. The work discusses the principles of using this method, introduces the technologies and materials used. Practical Information is supplemented by the calculation method used to calculate the anchors of the cracked wall.
14
Content available remote Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian. Cz. 4, Wzmocnienie powierzchniowe
PL
Artykuł jest kontynuacją prac poświęconych naprawie rys i sposobom wzmacniania murowanych ścian. Omawia zasady stosowania wzmocnienia powierzchniowego oraz wymienia materiały stosowane podczas tej metody. W pracy podano ponadto przykłady obliczeń wzmocnień powierzchniowych.
EN
The present article is one in a series of papers devoted to fixing cracks and modes of reinforcement of masonry walls. It discusses the rules of application of surface reinforcement and lists materials used in this method.
15
Content available remote Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian. Cz. 3, Wybrane przykłady napraw
PL
Artykuł jest częścią serii prac poświęconych naprawie rys i sposobom wzmacniania murowanych ścian. Przedstawia przykłady napraw rys oraz innych uszkodzeń murów. Omawia naprawę ściany uszkodzonej przez zawalony pomost przenośnika taśmowego w kopalni węgla kamiennego, naprawę zarysowanych murów międzyokiennych oraz naprawę przybudówki odspojonej od bryty budynku.
EN
The article is part of a series of papers dedicated to repairing cracks and the methods of strengthening masonry walls. It presents examples of repairs of cracks and of other damage to the walls. Discussed are repairs of walls damaged by a collapsed belt conveyor platform in a coal mine, of cracked walls between windows and the repair of a building annex detached from the building's main body.
PL
Artykuł niniejszy jest drugim spośród serii prac poświęconych naprawie rys i sposobom wzmacniania murowanych ścian. Przedstawia pierwszą część zagadnień związanych ze zszyciem rys zbrojeniem: technologię, zastosowane materiały i analizę obliczeniową.
EN
This article is the second of a series of papers dedicated to repairs of cracks and ways of strengthening masonry walls. It presents the first portion of the issues related to stapling with reinforcement: technology, materials used, and computational analysis.
PL
Artykuł niniejszy należy do serii prac poświęconych naprawie rys i sposobom wzmacniania murowanych ścian. Przedstawia zagadnienia związane ze zszyciem rys zbrojeniem. Omawiając problemy współpracy strefy wzmocnionej z murem, przedstawia wyniki badań zakotwienia prętów na rozciąganie, zginanie i ściskanie, badania materiałowe zaprawy systemowej na zginanie i ściskanie, badania próbek zbrojonych prętami zbrojeniowymi i ze zbrojeniem spiralnym. Opisano ponadto wyniki badań ścian wzmocnionych przez zszycie rys.
EN
This article belongs to a series of works on repairing cracks and the methods of strengthening masonry walls. It presents issues related to stapling cracks using reinforcing bars. Discussing the problems of cooperation of the reinforced zone with the masonry, it presents the results of tests of anchoring the bars to secure against elongation, bending and compression, material testing of system mortar for bending and compression characteristics, testing of samples reinforced using reinforcing bars and spiral reinforcement. Moreover, the results of tests of walls strengthened by stitching of scratches are described.
PL
Ostatnie dwadzieścia pięć lat to okres, w którym w naszym kraju wprowadzono nowe technologie, dzięki czemu mury są obecnie wznoszone szybciej i dokładniej. Poprawiono parametry mechaniczne, cieplne i akustyczne elementów murowych. Opracowano zaprawy do cienkich spoin oraz kleje do łączenia elementów murowych. W artykule podjęto próbę przedstawienia stanu obecnego i perspektyw rozwoju konstrukcji murowych.
EN
The last twenty-five years is in Poland a period of dynamic development of masonry structures. New technologies have been introduced, thanks to which the walls are now made faster and more accurately. The mechanical, thermal and acoustic parameters of masonry elements have been changed. Mortars for thin joints and adhesives for joining wall elements have been developed. The article describes the current state and prospects for the development of masonry structures.
PL
Opisano sposób zaprojektowania i wykonania ścian wypełniających ze zbrojeniem poziomym i pionowym. Ściany wzniesiono z elementów silikatowych w jednym z budynków wysokościowych Warszawy. Omówiono problemy z uzyskaniem odpowiedniej nośności ścian wypełniających.
EN
The design and construction of masonry filling walls with horizontal and vertical reinforcement were described. The walls were erected from silicate units in one of the highest buildings of Warsaw. The problems with obtaining the appropriate load-bearing of filling walls has been discussed.
PL
Badania nieniszczące coraz częściej wykorzystuje się podczas wznoszenia oraz adaptacji obiektów istniejących. Oprócz metod znanych od dawna (np. metoda sklerometryczna) stosuje się obecnie metody młoteczkowe, radarowe, elektromagnetyczne, oraz prowadzi się badania mieszanek betonowych. W pracy omówiono podstawowe metody nieniszczące stasowane pzy analizę istniejących obiektów w kraju. Przedstawiono możliwości urządzeń diagnostycznych dostępnych na rynku. Zaprezentowano wyniki badań prowadzonych przy pomocy różnych metod i urządzeń.
EN
Non-destructive testing is increasingly used in the construction and adaptation of existing buildings. In addition to methods that have been known for a long time (eg the sclerometric method), we currently use acoustics, radar, electromagnetic methods, and research on concrete mixes. The work discusses the basic non-destructive methods placed on buildings in Poland. The possibilities of diagnostic devices available on the market are presented. The results of research conducted using various methods and devices are presented.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.