Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W dniach 11-12 sierpnia 2017 r. nad Polską przeszła rozległa burza wiatrowa. Cała burza obejmowała obszar około 540 km od Wrocławia, przez Poznań, Bydgoszcz, wzdłuż Gdyni i Gdańska oraz część Wybrzeża. Z dużą siłą wiatru przeszła przez trzy województwa: Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie. Pomierzone prędkości wiatru osiągnęły 130 km/h, powodując duże zniszczenia na swojej drodze, a w jednej stacji synoptycznej, tj. w Elblągu prędkość wiatru przekroczyła 150 km/h. Maksymalne prędkości wiatru zostały pomierzone w następujących miejscowościach: Chojnice: 31.2 m/s (112 km/h), Gniezno: 34.8 m/s (125 km/h), Chrząstowo/Noteć: 36.0 m/s (130 km/h), Elbląg: 42,0 m/s (151 km/h). Ścieżka przejścia burzy była w przybliżeniu liną prostą, miała ponad 400 km długości i w trzech miejscach oddalonych około 70 km wiatr wiał z prędkością 100 km/, czyli burza spełniała kryteria burzy „derecho”. Burza wiatrowa spowodowała ofiary ludzkie i ogromne straty materialne opisane w pracy [8]. Celem artykułu jest oszacowanie krytycznej prędkości wiatru w zdarzeniu zerwania dachu jednopiętrowego ceglanego budynku podczas burzy wiatrowej w dniu 11 sierpnia 2017 r. W tym celu obliczono ciężar konstrukcji i pokrycia dachu oraz oszacowano siłę połączenia między murłatami i ściankami kolankowymi. Wzajemne porównanie obu tych sił umożliwiło obliczenie krytycznej prędkości wiatru, która okazała się znacznie większa od wartości pomierzonych na stacjach meteorologicznych.
EN
Types of wind storms in Poland and examples of economic damage, threats to human life and health caused by two extreme wind events are presented. Then, a house with the roof blown-off during the derecho wind storm in Poland on August 11-12, 2017, is considered. Based on the rafter framing of the house, i.e. wooden roof structure elements and roof covered, the weight of the roof is calculated. Two cases of the strong connection between rafter plates and knee walls are estimated. With the estimation of connection strength between rafter plates and knee walls, it was possible to calculate the total force required to blow-off the roof of the house. Next, an aerodynamic force acting on the house is calculated using pressure coefficients for a low-rise house with a gable roof. The pressure coefficients were taken from the Tokyo Polytechnic University aerodynamic database. The aerodynamic force acting on the roof blown-off was calculated for a low-rise building with a gable roof for similar ratios for length, width, and height. Three wind directions, for the unknown orientation of the building, were considered, i.e. the wind direction perpendicular, parallel, and oblique to the gable wall. By comparison, the aerodynamic force with the total force required to blow-off the roof of the house, it was possible to calculate the critical wind speed needed for the roof blown-off. This wind speed is much bigger than measured by meteorological stations on the path of the derecho.
PL
W artykule scharakteryzowano rodzaje lotnych związków smakowo-zapachowych występujących w maśle. Przedstawiono źródła i czynniki determinujące ich występowanie. Omówiono profil lotnych związków smakowo-zapachowych, które zidentyfikowano metodą HS-SPME-GC-MS w dziewięciu próbkach masła komercyjnego, w jednej próbce masła produkowanego ze śmietany oraz w jednej próbce masła handlowego ocenianego po terminie przydatności do spożycia. Wskazano, że najliczniejszą grupą związków lotnych zidentyfikowanych w badanych próbkach masła były lotne wolne kwasy tłuszczowe i ketony, co wskazuje na hydrolityczny rozkład i dalej zachodzące przemiany tłuszczu mlekowego.
EN
In the article, the types of volatile aroma and flavour compounds found in butter were described. Their sources and determinants of their occurrence were presented. There was also discussed the profile of volatile aroma and flavour compounds, which were identified with HS-SPME-GC-MS method in nine samples of commercial butter, one sample of butter produced from cream and one sample of butter assessed after its expiry date. It was indicated that the largest group of volatile compounds identified in the samples was constituted by volatile free fatty acids and ketones which, in turn, points to hydrolytic degradation and further changes in milk fat.
3
Content available remote Zastosowanie dronów do termowizyjnych badań obiektów budowlanych
PL
W ocenie stanu technicznego obiektów wysokich, takich jak kominy, wieże czy hale przemysłowe, częstym problemem jest dotarcie do miejsc trudno dostępnych. Jedną z możliwości rozwiązania tego utrudnienia jest wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (dronów) do oględzin i oceny stanu technicznego w tych miejscach. W artykule omówiono zastosowanie dronów w budownictwie. Innowacyjnym rozwiązaniem jest wyposażenie drona w dedykowaną kamerę termowizyjną. Umożliwia to wykonywanie badań termowizyjnych, np. stropodachów oraz obiektów wysokich. W artykule wskazano zalety i ograniczenia wykorzystania dronów w budownictwie.
EN
In assessing the technical condition of high buildings such as chimneys, towers or industrial halls, it is often a problem to reach inaccessible places. One solution to this problem is the use of unmanned aerial vehicles (drones) to inspect and assess the technical condition of these areas. The article discusses the numerous uses of drones in the construction industry. The innovative solution presented in this article is to equip dron in a dedicated thermal camera. This gives new possibilities for thermal imaging e.g. roofs and high objects. The article highlights the advantages and limitations of the use of drones in construction.
PL
W artykule omówiono zagadnienie wykorzystania termografii aktywnej w nieniszczących badaniach przegród budowlanych, w tym przebieg doświadczenia z wykorzystaniem termografii aktywnej w trybie odbiciowym. Wewnętrzne wtrącenia materiałowe w badanych modelach przegród zostały wykonane ze styropianu XPS, stali oraz granitu. Otrzymane wyniki opisano za pomocą bieżącego kontrastu temperaturowego. Artykuł prezentuje sposób wyznaczania głębokości położenia defektu w przegrodzie budowlanej za pomocą metody echo defect shape. Na podstawie wniosków z przeprowadzonego doświadczenia potwierdzono przydatność nieniszczących badań za pomocą termowizji aktywnej do detekcji głębokości defektów w przegrodach.
EN
The paper presents the problem of building envelope investigation with the use of active thermography. Examples of active thermography in the reflective mode application and a description of the experimental investigation has been shown on a wall model with the inclusion of materials with significantly different thermal conductivity and heat capacity, i.e. styrofoam, steel and granite. Article presents a method of determining the depth of the defect in the building envelope using the echo defect shape method. Finally, the summary and conclusion is shown along with the prospects of development of this kind of investigation in inclusions depth detection.
5
Content available remote Termografia aktywna jako nowoczesna metoda badań elementów żelbetowych
PL
W pracy przedstawiono wykorzystanie termografii aktywnej do nieniszczących badań elementów żelbetowych. Głównym celem opracowania było zbadanie przydatności termografii aktywnej do lokalizacji wtrąceń materiałowych w postaci prętów stalowych w elemencie betonowym. Do pobudzenia cieplnego użyto promiennika podczerwieni ogrzewając badaną powierzchnię długim impulsem ciepła (long pulse thermography). Zastosowano indywidualnie dwa źródła ciepła. Pierwsze z nich składało się z sześciu podłużnych lamp grzejnych łącznie o mocy 6 kW, natomiast drugie źródło ciepła stanowiło szesnaście promienników podczerwieni emitujących energię podczerwoną (każdy o mocy 250 W). Przebadano cztery belki żelbetowe o zróżnicowanej średnicy zbrojenia głównego tj. 12, 16, 20 oraz 25 mm i strzemionach o średnicy 6 mm, w rozstawie co 200 mm. Badaniom poddano również płytę żelbetową o grubości 5 cm zbrojoną siatką z prętów zbrojeniowych o średnicy 8 mm i oczku zbrojenia 100 mm. Badanie składało się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na nagrzewie badanej powierzchni, natomiast drugi na cyklicznej rejestracji termogramów. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci termogramów pokazujących różnicę temperatury na powierzchni badanego elementu w miejscu z prętem stalowym i bez pręta (sam beton) w czasie stygnięcia. Przy nagrzewie przez 30 minut, zbrojenie było najlepiej widoczne po około 1-10 minut od rozpoczęcia fazy stygnięcia. Wyniki potwierdzają przydatność użytej metody badań do lokalizacji zbrojenia w elementach żelbetowych przy założonych otulinach do 26 mm. Termografia aktywna jako badanie nieniszczące może być alternatywą dla innych znanych metod badawczych, jednakże musi być ona w dalszym ciągu udoskonalana.
EN
The paper presents the use of active thermography for non-destructive testing of reinforced concrete elements. The main goal of the study was to investigate the method to locate inclusions in the material as steel bars in the concrete element. For thermal stimulation used infrared heating lamp and heated up surface by long impulse. Two heat sources were used individually. The first one consisted of six elongated heating lamp a total power of 6 kW, and the second heat source was composed of sixteen infrared bulbs (each with a power of 250 W). Four reinforcement beams with different diameter of main reinforcement:. 12, 16, 20 and 25 mm and stirrups with a diameter of 6 mm, in increments of 200 mm were examined. Also reinforced concrete slab with a thickness of 5 cm and grid reinforced rods of diameter 8 mm were tested. The study consisted of two stages: heat up examined surface, and periodically recording thermograms. The results are shown at thermovision image, it is shown a temperature differences on the surface of the cross-section with steel rod and the cross-section without steel, during cooling process. After 30 minutes heat up, reinforcement bar was visible after about 1-10 minutes from the start of the cooling phase. The results confirm the usefulness the method used to study the location of reinforcement in concrete elements with established lagging up to 26 mm. Active thermography as a non-destructive testing can be an alternative to other well-known research methods, however it must be still improved.
PL
Zyski słoneczne w skali roku w budynkach o dużym stopniu przeszklenia elewacji mogą być kształtowane przez odpowiednie konstrukcje zacieniające, a w tym przez nadwieszenia horyzontalne (pozwalają na kontrolę zysków cieplnych od promieniowania słonecznego w okresie letnim oraz redukcję strat ciepła w zimie). Dzięki temu można istotnie zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na energię w budynkach. Poza oczywistym wpływem systemów zacieniających na bilans cieplny w skali roku, mają one wpływ na komfort cieplny i wizualny. Artykuł prezentuje wybrane wyniki kompleksowej analizy wpływu nadwieszeń zacieniających na roczny bilans cieplny budynków oraz na komfort cieplny i wizualny użytkowników.
EN
The annual solar gains in buildings with a large percentage of glazing can be shaped by different kind of shading construction, including horizontal overhangs (make possible to control solar gains in summer and reduce heat loss in winter). Consequently, they can considerably reduce annual energy consumption in buildings. Except obvious influence of shading systems on the annual heat balance of the building, they have influence on parameters of thermal and visual comfort. The paper presents selected results of the complex analysis of the influence of horizontal overhangs on the annual thermal balance of buildings and on thermal and visual comfort of users.
7
Content available remote Pionowe systemy zieleni a zużycie energii w budynkach
PL
Ze względu na coraz wyższe wymagania w zakresie zużycia energii w budynkach poszukuje się rozwiązań zwiększających izolacyjność cieplną przegród zewnętrznych. Jedną z metod poprawy charakterystyki energetycznej jest zastosowanie pionowych systemów zieleni, które zapewniają wiele korzyści ekologicznych, ekonomicznych i wizualnych. Dzięki nim możliwe jest zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła, poprawa bioróżnorodności, a przede wszystkim ograniczenie zużycia energii zarówno na cele grzewcze, jak i chłodzenie. W artykule przedstawiono klasyfikację systemów wegetacyjnych zintegrowanych ze ścianami budynku oraz omówiono wybrane zagadnienia dotyczące ich funkcjonowania. Przytoczono wyniki badań i symulacji energetycznych, których celem była ocena wpływu zielonych ścian na zużycie energii w budynkach.
EN
Due to the increasing energy consumption requirements, there are being sought solutions that could increase the thermal insulation of the building envelopes. One of the methods of improving the energy performance is the use of vertical greenery systems that provide a range of ecological, economical and visual benefits. Thanks to it is possible to mitigate the urban heat island effect, improve biodiversity, and first of all reduce energy consumption both for heating and cooling. The paper presents classification of vegetation systems integrated with building envelopes and some issues relating to their operating mechanisms. There are described results of field experiments and energy simulations that show estimation the impact of the green wall on energy performance in buildings.
8
Content available remote Nieniszczące badania przegród budowlanych za pomocą termografii aktywnej
PL
Jedną z nieniszczących metod badania przegród budowlanych o nieznanej strukturze jest termografia aktywna w trybie odbiciowym. Metodę tę zastosowano do badania modeli ściany betonowej, z płyt OSB oraz płyt g-k z zamodelowanymi wtrąceniami materiałowymi o znacznie różniących się właściwościach cieplnych. Badanie w komorach klimatycznych polegało na nagrzewaniu modelu ściany impulsem ciepła o mocy 7,2 kW, a następnie rejestrowaniu termogramów podczas stygnięcia ściany, w stałych odstępach czasu za pomocą kamery termowizyjnej. Na podstawie zarejestrowanego na termogramach rozkładu temperatury wnioskowano o właściwościach cieplnych i położeniu defektów podpowierzchniowych.
EN
One of the non-destructive testing methods of building envelope of unknown structure is active thermography in reflective mode. This method was used to test model of the concrete wall and model made of oriented strand board (OSB) and drywall with the inclusions of materials with significantly different thermal properties. The study in climatic chambers consisted on heating the model wall heat pulse of 7,2 kW, and then recording the thermograms during cooling wall, at regular intervals, using a thermal imaging camera. Based on the thermograms recorded temperature distribution requested thermal properties and location of subsurface defects.
EN
The paper describes the problem of building envelope investigation with active thermography. Mainly emphasized is its application to detect different material of wall inclusions. Examples of active thermography application and description of experimental investigation has been shown on a model envelope, with inclusion of significantly different thermal conductivity and heat capacity materials; XPS polystyrene, steel and granite. Thermograms received for every kind of inclusion have been compared and analyzed. Finally, the summary and conclusion have been shown along with the prospects of development and practical application of this kind of investigation in construction.
PL
Artykuł porusza problem wykonywania badań przegród budowlanych za pomocą termografii aktywnej. Podkreślono w nim możliwość detekcji różnych wtrąceń materiałowych w przegrodzie. Praca przedstawia wykonane badanie doświadczalne na modelu przegrody, w którym zamodelowano wtrącenia z materiałów o znacznie różniącym się współczynniku przewodzenia ciepła tj. styropian XPS oraz stal. Otrzymane termogramy porównano ze sobą i poddano analizie. W podsumowaniu przedstawiono wnioski wraz z perspektywami rozwoju badań i praktycznego zastosowania termografii aktywnej w budownictwie.
PL
Artykuł porusza zagadnienie badań przegród budowlanych za pomocą termografii aktywnej. Szczególny nacisk położono na jej zastosowanie do wykrywania różnego rodzaju wtrąceń materiałowych w ścianach. Podane są przykłady wykorzystania termografii aktywnej oraz opis wykonywanego badania modelowej przegrody z wtrąceniami z materiałów znacznie różniących się współczynnikiem przewodzenia ciepła i pojemnością cieplną, tj. ze styroduru, stali oraz granitu. Porównano ze sobą i poddano analizie otrzymane termogramy dla każdego rodzaju wtrącenia. Artykuł zawiera podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badań oraz wskazuje możliwości rozwoju i zastosowania tego typu badań w budownictwie.
EN
Paper contains problem of building envelope investigation with active thermography. Mainly emphasized is its application to detection of many different material inclusions in wall. Examples of active thermography application and description of experimental investigation has been shown on model envelope with inclusion of materials significantly different thermal conductivity and heat capacity of styrofoam, steel and granite. Thermograms received for every kind of inclusion have been compared and analyzed. Finally, summary and conclusion have been shown along with prospects of development and practical application of this kind of investigation in construction.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę i klasyfikację magazynów chłodniczych, a także główne problemy związane z projektowaniem pod względem cieplno-wilgotnościowym ścian zewnętrznych, stropodachów i podłóg na gruncie w budynkach chłodni składowych i mroźni.
EN
The article presents the characteristics and classification of cold stores as well as the main problems related to temperature-related and humidity-related design of external walls, roofs and floors on the ground in cold stores and freezers.
12
Content available remote The use of active thermography to detect material inclusions in the walls
EN
One of the non-destructive testing methods of building envelope of unknown structure is active thermography in reflective mode. This method was used to test a model of the concrete wall with the material inclusions with significantly different thermal properties. The study performed in climatic chambers consisted of heating the model wall with a 7.2 kW heat pulse, and then recording the thermograms during wall cooling, at regular intervals, using a thermal imaging camera. Based on the recorded temperature distribution on the thermograms the thermal properties and location of subsurface defects were concluded.
PL
Jedną z nieniszczących metod badania przegród budowlanych o nieznanej strukturze jest termografia aktywna w trybie odbiciowym. Metodę tę zastosowano do badania modelu ściany betonowej z wtrąceniami materiałowymi o znacznie różniących się właściwościach cieplnych. Badanie w komorach klimatycznych polegało na nagrzewaniu modelu ściany impulsem ciepła o mocy 7,2 kW, a następnie rejestrowaniu termogramów podczas stygnięcia ściany w stałych odstępach czasu za pomocą kamery termowizyjnej. Na podstawie zarejestrowanego na termogramach rozkładu temperatury wnioskowano o właściwościach cieplnych i położeniu defektów podpowierzchniowych.
PL
Diagnostykę termiczną obiektów budowlanych, głównie budynków mieszkalnych, przeprowadza się obecnie za pomocą standardowej metody badań termowizyjnych, które umożliwiają zbadanie stanu izolacji cieplnej przegród budowlanych, zlokalizowanie mostków cieplnych, wady różnego typu instalacji, zlokalizowanie miejsc zawilgocenia przegród i nadmiernej infiltracji powietrza. Wyniki tych badań wymagają jednak od operatora kamery termowizyjnej rzetelnej wiedzy z zakresu interpretacji termogramów. Jednym z elementów wpływających na wyniki pomiarów termowizyjnych jest cieplne promieniowanie środowiska zewnętrznego. W artykule przedstawiono ogólny opis radiacyjnego oddziaływania środowiska zewnętrznego na budynki, istotę radiacyjnego chłodzenia zewnętrznych powierzchni przegród budowlanych oraz wpływ tego promieniowania na wyniki termowizyjnych badań budynków i na interpretację termogramów.
EN
Thermal diagnostics of building objects, mainly of residential buildings is currently realized with the standard method of thermographic examinations which enables the search the state of the thermal insulation of building envelope, the location of thermal bridges, defects in installations of different types, places of the moisture of barriers and the excessive infiltration of air. However, the operator of the IR-camera must have the solid knowledge in the range of thermograms interpretation. Thermal radiation of the outside environment is one of many factors affecting the results of thermal imaging measurements. The article presents a general description of the thermal radiation influence of the outside environment on buildings, the importance of radiative cooling of building envelope and the influence of this radiation on thermal imaging inspections of buildings and on interpretation of thermograms.
14
Content available remote Single boarded PC controller for draughts-playing robot
EN
The paper presents a student’s project of draughts-playing robot. The device was designed and fabricated as the part of engineering thesis assuming the low cost strategy. It allows to play with computer emulating the artificial intelligence. Some examples of the most crucial and interesting parts of the project are presented together with associated case studies for the discussed working principles. Following chapters describe the three major parts of the playing system: the image processing unit, the game-playing algorithm and motion controller. Due to the modular structure of the device it was possible to develop and test several algorithms and solutions separately in order to choose the best tailored. The paper is concluded with short summary that names the possible challenges for future development.
PL
W artykule omówiono problemy związane z mikroklimatem wnętrz o dużym przeszkleniu. Pomiary wykazały, że poprzez zastosowanie odpowiednich konstrukcji zacieniających istnieje możliwość poprawy składowej radiacyjnej bilansu cieplnego człowieka w tych pomieszczeniach. Mimo to nie zawsze jest możliwe uzyskanie pełnych warunków komfortu cieplnego.
EN
The paper presents problems related to the indoor climate in glazed buildings. Measurements show that overhang shading of windows is a quite good method for improving the radiation component of human thermal balance. Nevertheless, during very hot days it is not enough to maintain thermal comfort conditions.
PL
W artykule podjęto próbę wyznaczania wartości oporu cieplnego zewnętrznej ściany wielowarstwowej na podstawie badań na obiekcie istniejącym. Analizy dokonano dwiema metodami - pierwsza na podstawie pomiarów temperatury powietrza po obu stronach przegrody oraz na jej powierzchniach zewnętrznej i wewnętrznej, druga na podstawie pomiarów gęstości strumienia ciepła przepływającego przez przegrodę, temperatury powietrza po obu stronach i temperatury powierzchni granicznych ściany oraz na podstawie badań termowizyjnych. Istotą doświadczenia było porównanie wyników badań obu metod.
EN
This article attempts to calculate the thermal resistance based on the results of research on the multi-layer wall of the existing building. The analysis was conducted in two ways -first from measurements of air temperature on both sides of the partition and on its outer and inner surfaces, the other on the basis of heat flow through the wall and on the thermography measurements. The essence of the experiment was to compare the results of the calculations of these two methods.
PL
W artykule zobrazowano wpływ rodzaju oszklenia na natężenie światła dziennego w funkcji odległości od okna. Podjęto również próbę określenia zależności między wartością współczynnika LT (ang. Light Transmittance), a natężeniem światła dziennego na płaszczyznę pionową. Pomiary prowadzono w modelu pomieszczenia w dwóch różnych warunkach nasłonecznienia oraz dla ośmiu różnych typów szkła budowlanego.
EN
The influence of glazing types on daylight distribution in function of window distance is presented in the paper, shown The correlation between Light Transmittance coefficient and daylight distribution in the room The daylight measurements in the room model for were carried for 8 various types of glazing in different solar irradiation conditions.
EN
The interest in the use of earth as an energy storage dates back to over 5000 years ago when in some cultures whole towns were built under the ground. Owing to its very high thermal capacity, the temperature of the ground is lower than that of the outdoor air in summer and higher in winter. Consequently, the heating and cooling energy of a building considerably sunk into ground is lower than that of a corresponding aboveground building. In aboveground buildings the type of soil on which they are founded may influence only slightly their annual energy balance since the floor is the only envelope being in direct contact with soil. In buildings partly sunk into ground (earth-sheltered buildings) not only the floor but also the walls and the flat roof are in contact with soil whereby the kind of soil may have a significant influence on the annual energy balance of the buildings. Separate analyses of an aboveground building and an earth-sheltered building with its south elevation exposed and glazed in 80% and a one meter thick layer of soil on its flat roof were carried out. Calculation simulations were run for several thermal insulation (polystyrene foam) thicknesses, i.e. 5 cm, 10 cm and 20 cm, and for a case without thermal insulation.
PL
Pierwotnie zainteresowanie wykorzystaniem gruntu jako magazynu ciepła datuje się na ponad 5000 lat temu, kiedy w niektórych kulturach budowano pod ziemią całe miasta. Bardzo duża pojemność cieplna gruntu powoduje, że latem temperatura gruntu jest niższa niż powietrza zewnętrznego, a zimą wyższa. Właściwość ta powoduje, że budynek zagłębiony w gruncie charakteryzuje się mniejszym zapotrzebowaniem na energię do ogrzewania i chłodzenia niż odpowiadający mu budynek naziemny. W budynkach naziemnych rodzaj gruntu, na którym są one posadowione może mieć znikomy wpływ na roczny bilans energetyczny, ponieważ podłoga jest jedyną przegrodą, która styka się bezpośrednio z gruntem. W analizowanych w tej pracy budynkach częściowo zagłębionych w gruncie liczba przegród stykających się z gruntem nie ogranicza się tylko do podłogi na gruncie, ale dotyczy również ścian i stropodachu, stąd rodzaj gruntu może znacząco wpływać na roczny bilans energetyczny tych budynków. W artykule przedstawiono wyniki analizy obliczeniowej, której poddano osobno budynek naziemny i podziemny z eksponowaną jedną elewacją, przy 80% stopniu przeszklenia elewacji południowej, z metrową warstwą gruntu, zalegającego na stropodachu budynku. Symulacje przeprowadzono dla kilku grubości termoizolacji, tj. 5 cm, 10 cm i 20 cm oraz przy jej braku.
PL
Przedstawiono rys historyczny badań termograficznych, metodykę pomiarów, a także wyniki badań za pomocą termografii aktywnej w trybie transmisyjnym oraz odbiciowym. Przeanalizowano przegrodę budowlaną w aspekcie obliczania jej oporu cieplnego za pomocą termografii w trybie transmisyjnym, jak również modele ścian zewnętrznych z wtrąceniami z innego materiału.
EN
The historical background of thermographic research is discussed. The paper presents the measurement methodology and test results based on active thermography in the transmission and reflection mode. The method of calculating the thermal resistance of the building envelope using thermography in transmission mode were examined. The paper presents also the results of measurements using thermography in reflection mode of the wall models with material inclusions.
PL
Przedstawiono opis i klasyfikację uszkodzeń i zniszczeń budynków mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej po przejściu trąby powietrznej 15 sierpnia 2008 r. Oszacowano prędkość wiatru trąby, omówiono proces odbudowy uszkodzonych budynków i podano propozycję rozwiązań technicznych zmniejszających skutki działania silnych wiatrów.
EN
Tornado near Opole passed over the area of six villages in the early evening of Friday 15th August 2008 and caused severe damage to buildings and infrastructure. An assessment of buildings performance and the engineering estimates of wind velocity were conducted in that case for the first time in Poland. The paper ends with recommendations for design and construction of buildings against very strong winds.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.