Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Pomiary i analiza zjawiska elektryzacji strumieniowej w układzie wahadłowym
PL
W artykule przedstawiono układ do pomiaru elektryzacji strumieniowej oraz przykładowe wyniki pomiarów i analiz prądu elektryzacji. W tym układzie wykorzystano wahadłowy ruch elektrody poruszającej się w cylindrycznym zbiorniku do generacji i przemieszczania jonów, które powodują wytwarzanie prądu strumieniowego. Oscylacyjny charakter ruchu pozwala na wyznaczenie charakterystyk częstotliwościowych procesu elektryzacji. Przedstawiono przykładowe przebiegi sygnałów położenia, prędkości i prądu elektryzacji oraz wybrane charakterystyki widmowe.
EN
The article presents the system for measurement of streaming electrification current. Exemplary results of measurement and analysis are presented. In the device the inner cylinder moves oscillatory in the cylindrical tank. The movement leads to generation of charge and displacement of charges that produce the streaming electrification current. Oscillatory character of motion allows to determine the frequency characteristics of electrification process. Exemplary waveforms of position, velocity and electrification currents and selected spectral characteristics are presented.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania modułu mikroprocesorowego do sterowania nadążnym systemem fotowoltaicznym. Opisano użyte elementy niezbędne do zbudowania konstrukcji obracającej panelem fotowoltaicznym w stronę Słońca. Układ zwracał się w kierunku źródła najintensywniejszego światła za pomocą fotorezystorów. Do przechowywania nagromadzonej energii słonecznej przetworzonej na energię elektryczną, posłużył moduł z akumulatorem żelowym. Program sterujący stworzono w języku C++, przy użyciu środowiska Keil.
EN
The article presents the concept of using a microprocessor module to control the following solar systems. Elements used to build a structure that rotates the solar panel towards the sun are described. A system with a panel directed towards the source of the most intense light using photoresistors. To collect the accumulated solar energy transformed into electricity, a module with a gel accumulator was used. The control program was created in C ++ using the Keil environment.
PL
Artykuł przedstawia analizę wydajności samonadążnego systemu fotowoltaicznego własnego projektu. Za pomocą opracowanych skryptów wyznaczono charakterystyki zmiany napięcia i prądu w czasie. W badaniach zastosowano luksomierz do zmierzenia natężenia różnych źródeł światła (żarówki, świetlówki, światła słonecznego w słoneczny oraz pochmurny dzień). Na podstawie zmierzonego napięcia na wyjściu z modułu fotowoltaicznego i prądu ładowania akumulatora, wyznaczono charakterystyki dla zastosowanego układu w środowisku MATLAB i przeanalizowano wyniki pomiarów. Sprawdzono również wydajność modułu fotowoltaicznego podczas symulacji zabrudzeń jego powierzchni. Opisano skrypt sterujący napisany w środowisku Keil, który odpowiadał za pomiary wydajności nadążnego systemu fotowoltaicznego.
EN
The article presents the analysis of the efficiency of your own self-directed solar system. Using the developed scripts, the characteristics of voltage and current change over time were determined. The studies used a luxmeter to measure the intensity of various light sources (light bulbs, fluorescent lamps, sunlight on sunny and cloudy day). Based on the measured voltage at the output from the photovoltaic module and the battery charging current, the characteristics for the applied system in the MATLAB environment were determined and the measurement results were analyzed. The efficiency of the photovoltaic module during simulation of soil contamination was also checked. A control script written in the Keil environment was described, which was responsible for the performance measurements of the follow-up photovoltaic system.
EN
The article presents the results concerning the use of clustering methods to identify signals of acoustic emission (AE) generated by partial discharge (PD) in oil-paper insulation. The conducted testing featured qualitative analysis of the following clustering methods: single linkage, complete linkage, average linkage, centroid linkage and Ward linkage. The purpose of the analysis was to search the tested series of AE signal measurements, deriving from three various PD forms, for elements of grouping (clusters), which are most similar to one another and maximally different than in other groups in terms of a specific feature or adopted criteria. Then, the conducted clustering was used as a basis for attempting to assess the effectiveness of identification of particular PD forms that modelled exemplary defects of the power transformer’s oil-paper insulation system. The relevant analyses and simulations were conducted using the Matlab estimation environment and the clustering procedures available in it. The conducted tests featured analyses of the results of the series of measurements of acoustic emissions generated by the basic PD forms, which were obtained in laboratory conditions using spark gap systems that modelled the defects of the power transformer’s oil-paper insulation.
EN
This article presents the results of research connected with the development and industrial use of vibroacoustic methods for the evaluation of the technical condition of the active part of transformers. The article presents the results of the analysis of vibrations generated by the high power transformer in which a defect was found on the basis of tests of oil carried out using the chromatography tests. In order to confirm the damage of the active part of this transformer, vibroacoustic measurements were performed in three states of its operation. The measurement using the classical vibroacoustic method included the registration of vibrations at the idle speed and during the load operation of the transformer. The original diagnostic method, so-called the modified vibroacoustic method, was also used during the measurement. The analysis of signals recorded using the classical vibroacoustic method was carried out in the frequency domain by indicating the amplitude of even harmonic vibrations. However, the analysis of signals measured during the commissioning of the transformer was conducted in the time-frequency domain using the short-time Fourier transform (STFT), continuous wavelet transform (CWT), and discrete wavelet transform (DWT). On the basis of the analysis of the results obtained it was stated that the increased level of vibrations of this transformer is a consequence of the loss of rigidity of the mechanical structure of its core.
PL
W artykule przedstawiono sposób nowatorskiej metody badania wyładowań niezupełnych. Analizowane jest zjawisko towarzyszące generowanym WNZ. Promieniowanie rentgenowskie mierzone jest za pomocą detektora scyntylacyjnego w różnych układach iskierników. Porównane zostały wyniki z 2 układów. Wykazano przy tym, że nie tylko układ ale zmienne metryczne mają wpływ na uzyskiwany pomiar.
EN
The paper presents a new method of partial discharge test methods. Analyzed the phenomenon associated with PD generated. X-rays is measured using a scintillation detector in various systems of spark gap. Results were compared with 2 different schematics. Demonstrated by the fact that not only the system but metric variables influence the measurement obtained.
PL
Tematyka podejmowana w niniejszym artykule jest wynikiem cyklu prac badawczych dotyczących sygnału emisji akustycznej obserwowanej podczas kawitacji akustycznej w próbce czystego oleju izolacyjnego. W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu długiego oddziaływania zewnętrznego pola akustycznego na sygnał emisji akustycznej. Wyniki pracy dotyczą analizy widmowej oraz obserwowanych zmian w widmach rejestrowanych sygnałów. Artykuł przybliża również metodę wyznaczania niepewności pomiaru natężenia emisji akustycznej poprzez analizę statystyczną serii pomiarów. Wykreślone funkcje gęstości prawdopodobieństwa proponowanego wskaźnika intensywności kawitacji przy różnych parametrach źródłowego sygnału pokazują zaobserwowane różnice niepewności pomiaru.
EN
The subject area taken in this article is a result of a cycle of research work concerning the analysis of ultrasonic cavitation phenomenon in mineral insulating oils. The article includes an analysis of the impact of long measurement time for an acoustic emission signal generated during cavitation phenomenon. The study focuses on spectral analysis of acoustic emission signal and changes in the spectra of recorded signals. The paper introduces a method of evaluation of measurement uncertainty of acoustic emission intensity by the statistical analysis of series of observations. The drawn probability density functions of used cavitation intensity factor values at different generated source signal parameters show the differences of its uncertainty.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy czasów działania pomp wykorzystywanych do pompowania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych w miejskich systemach kanalizacyjnych. Obiekty te należą do urządzeń, których parametry pracy, a w szczególności czas, zależą od bardzo wielu czynników. Wybrano jeden przykładowy tygodniowy przebieg czasowy pracy zestawu dwóch pracujących naprzemiennie pomp. Wyznaczono ich rozkłady gęstości prawdopodobieństwa, a następnie dopasowano je do funkcji Fiska. Wyznaczono również przebieg różnicy czasów działania pomp, dla którego wyznaczono rozkład gęstości prawdopodobieństwa. Nowy rozkład aproksymowano przy użyciu modelu Cauchy’ego. Stwierdzono, że model ten bardzo dobrze oddaje statystyczne cechy różnicy czasów działania pomp. Może zatem zostać wykorzystany w automatycznym systemie diagnostyki awarii pomp w pompowni ścieków bytowo-gospodarczych.
EN
Analysis results of operation times of pumps applied for pumping of municipal and household wastewater in urban and industrial sewage systems are presented in the paper. These facilities belong to the equipment, which operating parameters and in particular the operation time, depend on numerous factors. An example of weekly time course of a set of two alternatively working pumps was chosen. Theirs probability density distributions have been determined and afterwards they were adjusted to the Fisk function. Furthermore, the difference time course of pump operation was determined, for which the probability density distribution was estimated. The new distribution was approximated using a Cauchy model. It was found that this model reflects truly statistical properties of the difference operation times of the considered pumps. Therefore, It can be applied in an automatic fault diagnosis system of pumps in pumping station of municipal and household wastewater.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy czasów działania pomp wykorzystywanych do pompowania ścieków w oczyszczalni ścieków. Wybrano kilka przykładowych tygodniowych przebiegów czasowych. Następnie wyznaczono rozkłady gęstości prawdopodobieństwa oraz dystrybuanty. Rozkłady gęstości prawdopodobieństwa dopasowano do kilku standardowych funkcji asymetrycznych prawoskośnych. Stwierdzono, że najbardziej optymalny jest rozkład log-logistyczny Fiska. W większości przypadków uzyskiwał on najlepsze rezultaty dopasowania.
EN
Topics of this article concern the study of the fundamental nature of the sonoluminescence phenomenon occurring in liquids. At the Institute of Electrical Power Engineering at Opole University of Technology the interest in that phenomenon known as secondary phenomenon of cavitation caused by ultrasound became the genesis of a research project concerning acoustic cavitation in mineral insulation oils in which a number of additional experiments performed in the laboratory aimed to determine the influence of a number of acoustic parameters on the process of the studied phenomenona. The main purpose of scientific research subject undertaken was to determine the relationship between the generation of partial discharges in high-voltage power transformer insulation systems, the issue of gas bubbles in transformer oils and the generated acoustic emission signals. It should be noted that currently in the standard approach, the phenomenon of generation of acoustic waves accompanying the occurrence of partial discharges is generally treated as a secondary phenomenon, but it can also be a source of many other related phenomena. Based on our review of the literature data on those referred subjects taken, it must be noted, that this problem has not been clearly resolved, and the description of the relationship between these phenomena is still an open question. This study doesn’t prove all in line with the objective of the study, but can be an inspiration for new research project in the future in this topic. Solution of this problem could be a step forward in the diagnostics of insulation systems for electrical Power devices based on non-invasive acoustic emission method.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac mających na celu ocenę powtarzalności wyników pomiarowych podczas badania podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ) metodą emisji akustycznej (EA). Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych analizując wpływ stopnia zużycia styków roboczych głowicy PPZ na rejestrowane sygnały EA. Ocenę powtarzalności wyników pomiarowych przeprowadzono na podstawie analizy wartości czasów charakterystycznych wyznaczonych z zarejestrowanych sygnałów EA.
EN
The article presents the results of scientific - research to assess the reproducibility of the measurement results during the diagnosis of onload tap changers (OLTC) by acoustic emission (AE). The study was conducted in a laboratory studying the effects of wear pin head OLTC working on the recorded AE signals. Assessment of the repeatability of the measurement results performed on the basis of the characteristic time.
EN
The paper presents the research results on acoustic emission signal observed during acoustic cavitation in fresh insulating oil sample. The paper introduces a method of evaluation of measurement uncertainty of acoustic emission spectra by the statistical analysis of series of observations. The drawn probability density functions of used cavitation intensity factor values at different generated source signal parameters show the differences of its uncertainty.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sygnału emisji akustycznej obserwowanej podczas kawitacji akustycznej w próbce czystego oleju izolacyjnego. Artykuł przybliża przede wszystkim metodę wyznaczania niepewności pomiaru widm emisji akustycznej poprzez analizę statystyczną serii pomiarów. Badania emisji akustycznej dokonano przy wzajemnych kombinacjach następujących wartości skutecznych sygnału: 200 V, 400 V, 600 V, 800 V, 1000 V, 1100 V; oraz jego częstotliwości: 100 kHz, 105 kHz, 110 kHz, 115 kHz. Wykreślone funkcje gęstości prawdopodobieństwa proponowanego wskaźnika intensywności kawitacji przy różnych parametrach źródłowego sygnału pokazują zaobserwowane różnice niepewności pomiaru. Wybór odpowiedniego punktu pracy układu do generacji kawitacji akustycznej pozwala na znaczne ograniczenie niepewności wyznaczania wartości przyjętego wskaźnika intensywności kawitacji poprzez minimalizację wpływu rezonansu naczynia kawitacyjnego.
PL
Tematyka podejmowana w artykule jest wynikiem cyklu prac badawczych dotyczących analizy zjawiska kawitacji ultradźwiękowej w mineralnych olejach izolacyjnych. Zawarta w artykule analiza wpływu własności starzeniowych mineralnych olejów izolacyjnych na sygnał emisji akustycznej generowanej zjawiskiem kawitacji ma na celu opracowanie podstawowych metod analizy i interpretacji danych pomiarowych umożliwiających oszacowanie stopnia zestarzenia oleju izolacyjnego. Postawiona w projekcie badawczym teza mówi o możliwości wyznaczenia stopnia zestarzenia oleju izolacyjnego na podstawie analizy widmowej sygnału emisji akustycznej towarzyszącej kawitacji. W celu sprawdzenia poprawności postawionej tezy przeprowadzono badania eksperymentalne zależności wskaźnika intensywności kawitacji PCAV od czasu starzenia próbki oleju izolacyjnego tst oraz określono charakter zmian wartości wskaźnika dla uzyskanych wyników pomiarów. Dokonano również odwzorowania zmian wskaźnika PCAV w zależności od parametrów sygnału źródłowego wykorzystywanego do generacji zjawiska kawitacji akustycznej w postaci dwuwymiarowych kolorowych wykresów konturowych
EN
The subject area of this paper is a result of a cycle of research work concerning the analysis of ultrasonic cavitation phenomenon in mineral insulating oils. The paper includes analysis of the impact of aging properties of mineral insulating oils on an acoustic emission signal generated during cavitation phenomenon. This study aims at developing the basic methods for analysis and interpretation of measurement data to estimate the degree of insulating oil aging. The study focuses on spectral analysis of the acoustic emission signal and changes in spectra of the recorded signals. There was investigated the acoustic emission of cavitation accompanying the forced signal frequencies ranging from 100 kHz to 140 kHz in steps of 200 Hz and rms values from 0 V to 1000 V in steps of 50 V. The sampling frequency of the acoustic emission signal was 1 MHz. The thesis in the research project talks about the possibility of estimating the degree of insulating oil aging on the basis of spectral analysis of acoustic emission signals accompanying cavitation phenomenon. In order to validate the hypothesis, experimental investigations of the dependency of the cavitation intensity factor PCAV on the insulating oil sample aging time tst were performed, as well as the factor changes according to the measurement results were determined. There were also determined the mapping changes of PCAV factor ratio depending on the parameters of a source signal used for generation of acoustic cavitation in the form of two-dimensional color contour plots. These plots allowed identifying the areas most suitable for the acoustic cavitation phenomena in insulating oils.
PL
Tematyka podejmowana w artykule jest wynikiem cyklu prac badawczych dotyczących analizy zjawiska kawitacji ultradźwiękowej w mineralnych olejach izolacyjnych. Temperatura jest czynnikiem, który w znaczący sposób wpływa na większość parametrów charakteryzujących oleje izolacyjne. W pracy wykazano, iż temperatura cieczy izolacyjnej również wpływa na powstawanie i dynamikę zjawisk kawitacyjnych w niej występujących. W pracy skupiono się na analizie widmowej sygnału emisji akustycznej i zmianach w widmach rejestrowanych sygnałów.
EN
The subject area of this paper is a result of research work concern-ing the analysis of ultrasonic cavitation phenomenon in mineral insulating oils. Temperature is a factor which influences significantly the majority of parameters characterizing insulating oils. This work shows that the insulating liquid temperature also affects formation and dynamics of cavitation phenomena generated in it. The study focuses on spectral analysis of the acoustic emission signal and changes in spectra of the recorded signals. There is also performed the assessment of changes in acoustic cavitation intensity factor as a function of the oil temperature. Before measurements the oil temperature was 85 oC. Then the acoustic emission accompanying cavitation was investigated for the following frequencies (100 kHz, 105 kHz, 110 kHz and 115 kHz) and RMS values (400 V, 600 V, 800 V) of the source signal. The used sampling rate was 1 MHz. During investigations of the temperature influence on the cavitation intensity factor values, characteristic step changes of the intensity factor values were observed. In spite of it, it is possible to observe the diminishing function temperature in the acoustic emission signal spectrum The changes were observed for different source signal frequencies and RMS values. This effect can be clearly visible in Fig. 5. The most probable reason for it are violent changes of the acoustic emission signal spectrum caused by rapid transition from cavitation phenomenon to pseudocavitation and vice versa.
15
Content available remote Właściwości fizykochemiczne nanomodyfikowanych olejów transformatorowych
PL
Praca przedstawia wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu domieszkowania fulerenami na właściwości fizykochemiczne mineralnych olejów izolacyjnych. Analizowano zmiany stanu zawilgocenia oraz liczbę kwasową w nano-modyfikowanych, zestarzonych próbkach olejowych. Zaobserwowano, że zarówno zawartość wody mierzonej metodą Karla-Fishera jak i liczba kwasowa mają tendencje malejące ze wzrostem stężenia fulerenów.
EN
The paper presents the result of preliminary researches concerning the influence of fullerene doping on the physicochemical properties of insulating oil. The influence of fullerenes doping of aged oil on both, moisture and total acid number has been analyzed. The water content measured with K-F method has tendency to decrease with the fullerene content. Additionally, the C60 addition also reduces total acid number.
16
Content available remote Widma absorpcji transformatorowych olejów izolacyjnych modyfikowanych fulerenami
PL
W artykule przedstawiono problem pomiaru stopnia rozpuszczenia fulerenów C60 w izolacyjnym oleju transformatorowym. Przedstawiono w nim widma transmisji olejów dla różnych stężeń fulerenów w oleju transformatorowym. Wskazano również wybór optymalnej długości promieniowania dla pomiarów transmisji. Na tej podstawie została zbudowana mieszarka magnetyczna, w której dokonuje się na bieżąco pomiaru transmisji podczas mieszania.
EN
The article presents the problem of measuring the degree of dissolution of fullerenes C60 in the transformer insulating oil. It presents the transmission spectra for different concentration of fullerenes in the transformer oil. It also identifies the optimal choice of radiation length for transmission measures.
17
Content available remote Badania elektryzacji strumieniowej olejów transformatorowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prądu elektryzacji strumieniowej w układzie wirującym. Skupiono się zwłaszcza na wpływie domieszkowania nanocząstkami węgla – fulerenami C60 mineralnego oleju transformatorowego na jego właściwości elektrostatyczne. W wyniku badań stwierdzono, że fulereny w pewnym zakresie stężeń powodują zmniejszanie tendfencji do elektryzacji oleju mineralnego.
EN
In the paper results of streaming electrification current measurement are presented. The research concentrates on the influence of carbon nanoparticles – C60 fullerenes on mineral; transformer oil electrostatic properties. According to the results we claim that fullerenes decrease mineral oil electrostatic charging tendency in the specified concentration range.
PL
Modyfikacja oleju transformatorowego jest stosowana w celu wyeliminowania zjawiska elektryzacji oleju. W Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Opolskiej prowadzone są badania wpływu fulerenów na właściwości elektroizolacyjnych olejów transformatorowych. Problemami są długi czas rozpuszczania fulerenów w oleju oraz pomiar on-line stopnia rozpuszczenia. Do pomiaru stopnia rozpuszczenia zaproponowano pomiar transmisji promieniowania o paśmie od 400 nm do 560 nm. W artykule skupiono się na różnicach w transmisji różnych długości fal podczas pomiaru rozpuszczania fulerenów w oleju transformatorowym.
EN
Modification of transformer oil is used to eliminate the electrification of oil. In the Institute of Electrical Power the Opole University of Technology, research is performed on the impact of fullerenes on the electrical properties of transformer oil. One of the problems is a long time of dissolution of fullerenes in the oil and the problem of on-line measurement of the degree of dissolution. To measure the degree of dissolution it was proposed to measure the radiation transmission band of 405 nm to 560 nm. The paper focuses on the differences in the transmission of different wavelengths during the measurement of dissolution of fullerenes in the transformer oil.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu domieszkowania fulerenów na zawartość wody w olejach elektroizolacyjnych. Analizie poddano zmiany stanu zawilgocenia w nanomodyfikowanych, zestarzałych próbkach olejowych. Przeprowadzone badania dowodzą, że wraz ze wzrostem stężenia domieszkowanych fulerenów C60 obniża się tendencja do zawilgocenia badanych próbek olejowych. Do badań zawartości wody wykorzystano bezpośrednią metodę miareczkowania kulometrycznego Karla Fischera.
EN
This paper presents the results of the initial researches concerning the influence of fullerene doping on water content properties of insulating oil. The analysis showed the changes of moisture in nanomodified, aged oil samples. The conducted researches show that the water content has a tendency to decrease while C60 fullerene content increase. The measurement of the water content was made on the basis of Karl Fisher method.
EN
In the paper measurements of streaming electrification current in the range of low velocities are presented. The measurements were conducted in spinning disk system using wireless rotating electrometer. Several dependencies of averaged electrification current on rotational speed were shown. Both fresh and aged transformer oil were used as an electrification source. For aged oil the current changes its sign due to charge reversal in electrical boundary layer. The system presented in paper extends the range of possible research in the field of electrification on low velocities and can be useful in developing of streaming electrification phenomena.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów prądu elektryzacji strumieniowej wyznaczonych w zakresie niskich prędkości obrotowych. Pomiary wykonano w układzie z wirującą tarczą wykorzystując bezprzewodowy, obracający się elektrometr. Pokazano charakterystyczne przyklady zależności średniej wartości prądu elektryzacji od prędkości obrotowej. Rozpatrywano elektryzację świeżego oleju izolacyjnego, oraz oleju utlenionego, w którym zaobserwowano zmianę znaku generowanego prądu. Przedstawione w artykule urządzenie rozszerza zakres możliwych badań na niskie wartości pradów elektryzacji, co umożliwia m.in. eksperymentalne badanie zjawiska przeładowania a w konsekwencji uogólnienie modeli zjawiska elektryzacji strumieniowej.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.