Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Anonsowany przez naszą redakcję Niemiecki Kongres Logistyczny BVL (s. 31) nie jest jedynym wydarzeniem, które w końcówce roku przyciąga uwagę menedżerów logistyki. 20 i 21 listopada we Frankfurcie n. Menem na kolejnej konferencji z serii „Exchainge” spotkają się eksperci zainteresowani wymianą opinii na temat najlepszych praktyk w branży. Tym razem konferencja odbywa się pod hasłem „Zarządzanie 4.0. Nowe formy pracy”. Wybór tematyki nie jest przypadkowy. W opinii organizatorów tegorocznego „Exchainge” to właśnie logistyka ma szansę odnieść najwięcej korzyści z transformacji cyfrowej, a jej oddziaływanie na inne branże może być coraz większe, pod warunkiem, że zmianom w obszarze cyfryzacji procesów będą towarzyszyć zmiany w sferze zarządzania organizacjami.
PL
Szanse i zagrożenia dla logistyki i globalnych łańcuchów dostaw w kontekście cyfrowej rzeczywistości były tematem tegorocznego 35. Niemieckiego Kongresu Logistycznego BVL, który w dniach 17-19 października br. odbył się w Berlinie. Do stolicy Niemiec przyjechało aż 3500 menedżerów, przedstawicieli opiniotwóczych organizacji branżowych (m.in. Federalnego Związku Przemysłu – BDI i Fundacji Ludwiga Erharda), instytutów badawczych (Instytutu Fraunhofera i Europejskiego Instytutu Handlu - EHI), a także uczelni wyższych. Wydarzeniu towarzyszyło duże zainteresowanie ze strony mediów; w Berlinie obecnych było 170 akredytowanych dziennikarzy. O randze Kongresu świadczy również udział polityków – z ministrem gospodarki i energii Niemiec, Peterem Altmaierem na czele.
PL
Celem artykułu jest ukazanie możliwości systemów klasy GIS, które coraz częściej są wykorzystywane do wspomagania analiz optymalizacyjnych w logistyce. Złożoność tych procesów sprawia, że przydatne jest wykorzystanie tego typu systemów w procesach analitycznych. Przewagą systemów klasy GIS nad innymi jest możliwość analizy danych w ujęciu przestrzennym. Dzięki temu są one coraz częściej wykorzystywane, przede wszystkim przy optymalizacji sieci dystrybucji. W artykule przedstawiono przykład zastosowania narzędzia ArcGIS Network Analyst w zakresie wspomagania podejmowania decyzji odnośnie lokalizacji magazynu.
EN
The aims of article is show the possibilities of GIS systems, which are increasingly being used to support the analysis of logistics. The complexity of these processes makes it useful for this type of systems in analytical processes. The advantage of GIS systems over others is the ability to analyze data in spatial terms. Therefore, they are increasingly being used, primiarly in the optimization of the distribution network. This article presents an example of using the tools of ArcGIS Network Analyst in supporting decision- making regarding the storage location.
PL
Ponad 3400 gości z 40 krajów uczestniczyło w wydarzeniach 34. Niemieckiego Kongresu Logistycznego BVL, który odbył się w dniach od 17 do 19 października 2017 roku w Berlinie. Konwencja tegorocznego szczytu logistycznego w stolicy Niemiec nawiązywała do zaakcentowanej już w poprzednim roku tematyki związanej z zadaniami i rolą logistyki w dobie czwartej rewolucji przemysłowej.
EN
The subject of the research is a footbridge across the river Brda in Bydgoszcz. The measurements of the footbridge displacements with the test load were undertaken. The paper presents the results of the measurements and compares them with the theoretical results obtained using the finite element method (FEM). On this basis, discrepancy between actual work of the structure and numerical simulations was found. Attempt to explain the reasons for the observed differences and direction of further research were included in the conclusions.
PL
Przedmiotem przeprowadzonych badań jest kładka przez rzekę Brdę w Bydgoszczy. W ramach badań wykonano pomiary przemieszczeń kładki przy przyłożonym próbnym obciążeniu. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych pomiarów oraz porównano je z wynikami teoretycznymi otrzymanymi przy zastosowaniu metody elementów skończonych (MES). Na tej podstawie stwierdzono rozbieżności pomiędzy rzeczywistą pracą konstrukcji a symulacjami numerycznymi. We wnioskach podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn zaobserwowanych różnic oraz wskazano kierunek dalszych badań.
6
PL
W artykule omówiono okładziny ścian i sufitów zaprojektowane i wykonane w Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu. Były to elementy nowatorskie, opracowane przez głównego architekta obiektu, prof. Fernanda M. Menisa. Wykonano je jako konglomerat składający się z betonu oraz z gruzu ceglanego lub potłuczonego tufu, poddany odpowiedniej obróbce powierzchniowej. Opisano również wykonane w laboratoriach uczelnianych badania dotyczące tych okładzin.
EN
The article presents the wall and ceiling hard finishes designed and made for the Concert Hall in Toruń. They were innovative elements developed by the object’s main engineer, professor Fernando M. Menis. They were made as conglomerates consisting of concrete, brick rubble and crashed tuff – a rock of volcanic origin. The conglomerate underwent an appropriate surface processing. Additionally, studies concerning these hard finishes, conducted in university laboratories, were also described.
PL
W artykule omówiono przypadek rygla żelbetowej ramy portalowej o bardzo dużej rozpiętości. Rygiel został wybudowany, ale błędy projektowe i wykonawcze spowodowały jego uszkodzenie (spękania). Przedstawiono przyczyny tych błędów oraz omówiono nowatorski sposób wzmocnienia rygla, eliminujący zaistniałe problemy i przywracający mu wymaganą nośność.
EN
The article discusses the case of a very wide reinforced concrete spandrel beam of a portal frame. The spandrel beam was built but the design and construction mistakes caused it to be severely damaged (cracks). The article presents the reasons for these mistakes to appear as well as discusses an innovative way of strengthening the spandrel beam that eliminates the problems and restores the required bearing.
PL
W artykule przeprowadzono analizę uszkodzeń oraz zaprezentowano koncepcję wzmocnienia stropu drewnianego w budynku użyteczności publicznej. Wstępne oględziny wykazały niepokojące ugięcia belek stropowych. Po demontażu podłogi na stropie przeprowadzono szczegółowe badania geodezyjne i wykonano inwentaryzację budowlaną w niezbędnym zakresie. Otrzymane dane posłużyły do wykonania obliczeń statycznych i sprawdzenia wytrzymałości elementów konstrukcyjnych. Stan techniczny stropu nie pozwalał na dalszą eksploatację obiektu. Podano propozycje wzmocnienia stropu. Podstawowa trudność przy opracowaniu koncepcji wzmocnienia polegała na konieczności zapewnienia ciągłości użytkowania pomieszczenia archiwum, znajdującego się w obiekcie.
EN
The article presents the analysis of damages and concept of reinforcing of the wood ceiling at the public utility building. The initial inspection reveals alarming, excessive beams deflections. After the existing floor coating was removed, the detailed geological research and other necessary condition survey was conducted. The received data was used to perform static calculations and to test the strength of the structural elements. Due to its poor technical condition, further exploitation of the ceiling is forbidden. The solution how to strengthen the ceiling was presented. The basic difficulty in developing the concept of reinforcement was the need to ensure the continuity of use of the room below.
PL
W piętnastoletniej historii Targów LogiMAT swój udział zaznaczyła również redakcja „Logistyki”. Podczas targów LogiMAT w Stuttgarcie występowaliśmy dwukrotnie. Pierwszy raz w 2007 roku, moderując forum pt. „Centra logistyczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. Z kolei w 2010 roku mieliśmy okazję zapoznać międzynarodową publiczność z projektami w obszarze zarządzania zapasami, wdrożonymi w polskich przedsiębiorstwach przez Instytut Logistyki i Magazynowania.
PL
5 Logistyka 2/2017 2 marca 2017 roku to ważna data dla środowiska logistyków w Polsce i w Niemczech. W tym dniu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nadał Profesorowi Hansowi-Chiristianowi Pfohlowi tytuł doktora honoris causa. Uroczystość była ważnym punktem programu obchodów jubileuszu 70-lecia tej uczelni. Promotorem w postępowaniu o nadanie honorowego tytułu był prof. dr hab. Jarosław Witkowski, natomiast recenzentem dorobku – prof. dr hab. Mirosław Chaberek. Zasługi niemieckiego logistyka najlepiej oddaje następujący fragment laudacji: „Międzynarodowy dorobek naukowy, wybitne osiągnięcia w organizacji nauki i zawodowych stowarzyszeń logistycznych oraz zasługi dla rozwoju logistyki w Polsce, w tym zwłaszcza współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, w pełni uzasadniają nadanie tytułu honorowego naszej almae matris”.
PL
W Dortmundzie – nieprzerwanie od 35 lat – odbywa się konferencja logistyczna pod nazwą „Rozmowy Dortmundzkie”. Tegoroczna edycja tego wydarzenia już wkrótce – 12 i 13 września. Jego podtytuł – „Kongres Przyszłości” – dobitnie akcentuje skupienie uwagi na trendach w obszarze transformacji cyfrowej w logistce i przemyśle.
PL
Pierwsze miesiące 2017 roku kalendarza światowej klasy eventów logistycznych były wyjątkowym impulsem dla wielu branż. Przypomnijmy – w marcu jubileuszowy „Logimat” w Stuttgarcie, w tym samym miesiącu CEBIT, w kwietniu Hannover Messe w Hanowerze, a w maju transport logistic w Monachium. Wspólnym tematem wszystkich tych wydarzeń była cyfryzacja łańcuchów dostaw.
PL
W artykule omawia się autorski algorytm nieliniowej analizy belek żelbetowych. Algorytm składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wyznaczane są funkcje sztywności przekrojów żelbetowych z uwzględnieniem zbrojenia oraz nieliniowych związków konstytutywnych opisujących beton i stal zbrojeniową. Drugi etap obejmuje iteracyjną procedurę dotyczącą analizy statycznej belek przy aktualizacji sztywności w kolejnych krokach obliczeń. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki obliczeń wykonanych przy pomocy autorskiego programu komputerowego, w którym wykorzystano metodę różnic skończonych (MRS). Przedstawiono trzy przykłady obliczeniowe, w których porównano wyniki analizy nieliniowej belek z wynikami ciągle powszechnie stosowanej analizy liniowosprężystej.
EN
The article discusses an authorial algorithm of nonlinear analysis of reinforced concrete beams. The algorithm comprises of two stages. During the first stage stiffness functions of reinforced concrete cross-sections including the reinforcement as well as nonlinear constitutive relations concerning concrete and steel reinforcements are set. The second stage includes iteration procedure concerning a static analysis of beams with updating the stiffness at each phase of calculations. The other part of the article presents the results of calculations made using an authorial computer software which uses the finite differences method. Three calculation examples have been presented. In these examples the results of a nonlinear beam analysis were compared with the results of still commonly used linear-elastic analysis.
14
PL
W artykule omówiono wybrane problemy projektowania Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu. Wynikały one głównie z tego, że w realizowanym obiekcie wprowadzono wiele nowatorskich, wcześniej nigdy niestosowanych rozwiązań materiałowych i funkcjonalnych, np. okładziny ścian i sufitów w postaci konglomeratów betonu z cegłą lub tufem wulkanicznym, wprowadzono ruchome sufity oraz możliwość połączenia dwóch sal koncertowych w jedną większą. Określono przyczyny powstania problemów. Na koniec sformułowano zalecenia umożliwiające uniknięcie ich w przyszłości przy realizacji podobnych przedsięwzięć inwestycyjnych.
EN
The article covers selected problems appearing while designing Multipurpose Concert Hall in Toruń. The problems resulted mainly from the fact that a lot of innovative, never before applied, solutions concerning both materials and design were introduced in the process. They concern for example using wall and ceiling linings made of conglomerate of concrete with brick or volcanic tuff, introducing movable ceilings or the possibility of joining two concert halls into a bigger one. The reasons for which the problems arose were determined and then formulated the recommendations which would allow avoiding various problems while dealing with similar projects in future.
15
Content available remote Historia Mostów „Solidarności” w Bydgoszczy
PL
Artykuł przybliża historię przepraw mostowych w ciągu ulicy Marszałka Focha w Bydgoszczy, przerzuconych przez rzekę Brdę i jej odnogę Młynówkę. Obecnie składają się one z dwóch pasm drogowych i jednego tramwajowego, obsługujących ruch w centrum miasta. Noszą wspólną nazwę Mostów „Solidarności”. Najstarsze przeprawy w tym miejscu, czyli Wilhelmsbrücke i Hafenbrücke wybudowane zostały w drugiej połowie XIX w. Po I wojnie światowej przeszły w ręce polskie, ale nie przetrwały zawirowań II wojny. Istniejące obecnie obiekty wybudowano w II połowie XX w. Niektóre z nich były innowacyjnymi konstrukcjami.
EN
The article presents the history of the bridges along the Marszalka Focha Street. They are also over the Brda River and its branch Młynówka. Nowadays, they consist of two traffic lanes and one tramline in each direction. They support traffic in the city centre. The bridges are known as the “Solidarity” bridges. The oldest bridges located at that place are Wilhelmsbrücke and Hafenbrücke. They were built in the second half of the nineteenth century. The bridges were taken over by Polish authorities after the World War I. Unfortunately, they did not survive the chaos during the World War II. The existing bridges were built in the second half of the twentieth century. While under construction, some of the bridges were considered to be innovative.
16
Content available remote Diagnostyka wiaduktu drogowego
PL
Artykuł dotyczy niewielkiego, ale liczącego sobie ok. 75 lat żelbetowego wiaduktu drogowego. Obiekt był bardzo zaniedbany. Nie zachowała się jego jakakolwiek dokumentacja archiwalna. Autorzy artykułu wykonali pomiary i badania umożliwiające m. in. określenie stanu technicznego wiaduktu oraz oszacowanie jego nośności. Umożliwiło to sformułowanie zaleceń dotyczących koniecznego remontu, zapewniających bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników.
EN
The article concerns a small but 75-year-old reinforced concrete road bridge. The object was very neglected. No archival documentation of the bridge survived. The authors of the article conducted measurements and research which enabled them to assess the bridge technical state as well as its carrying capacity. It made it possible to formulate certain recommendations concerning necessary renovations that would ensure the object’s as well as its users’ safety.
PL
65 godzin wykładów i debat ekspertów, 120 referentów, 3200 gości z całego świata. Tak najkrócej można zaprezentować statystykę 33. Niemieckiego Kongresu Logistycznego BVL. Oczywiście dane statystyczne to tylko jedno z kryteriów oceny tego wydarzenia. Z punktu widzenia uczestnika na uwagę zasługuje podjęcie próby przedstawienia wizji rozwoju logistyki przyszłości w kontekście 4. rewolucji przemysłowej.
PL
29 listopada 2016 roku był ważną datą dla badaczy historii logistyki. W tym dniu w Berlinie odbyło się uroczyste podsumowanie międzynarodowej kampanii pod hasłem Historic Milestones of Logistics, a tym samym uhonorowania wybitnych osobowości, których pionierskie osiągnięcia i dorobek zasługują na miano kamieni milowych w rozwoju logistyki. Międzynarodowe jury złożone z 32 przedstawicieli prasy mediów, przedsiębiorstw, uczelni i organizacji otoczenia logistycznego, wybrało 13 nowych członków Logistics Hall of Fame. Do grona dotychczasowych laureatów dołączyli twórcy rozwiązań, dzięki którym logistyka zajmuje obecnie tak ważne miejsce nie tylko w gospodarce, ale również w świadomości indywidualnych użytkowników rozwiązań i innowacji.
PL
Opracowano nowe podejście do rozwiązania płytowych konstrukcji inżynierskich nazwane metodą makroelementów. Rozwiązanie konstrukcji sprowadza się do rozwiązania układu liniowych równań algebraicznych. Metoda daje lepszą dokładność rozwiązania w porównaniu z metodą elementów skończonych przy mniejszej liczbie równań. Rozwiązano dwa typy konstrukcji: płyta prostokątna swobodnie podparta oraz utwierdzona na obwodzie poddana działaniu obciążenia stałego.
EN
The new approach to solving of engineering constructions called as macroelement method has been worked. The solution of construction is reduced to solv-ing of system of algebraic equations. The method gives a better accuracy in comparing of finite element method for less number of equations. There are considered two types of constructions: rectangular plate free supported or clamped at the counter and loaded uniformly.
PL
Artykuł przedstawia metodę badań laboratoryjnych umożliwiających ocenę wytrzymałości murów na ściskanie w istniejących budynkach. Omówiono ją na przykładzie murów w XIX-wiecznym obiekcie. Pobrano próbki muru, których wymiary były niezgodne z zaleceniami normowymi. Takie postępowanie wynikało z ograniczeń technicznych oraz obawy o osłabienie istniejącej konstrukcji. W związku z tym wyznaczono współczynniki kształtu, które umożliwiły ustalenie normowej wytrzymałości badanych murów. Wymagało to przeprowadzenia dodatkowej serii badań na specjalnie przygotowanych próbkach.
EN
The paper presents the laboratory research method that allows to assess the compressive strength of brick masonry for existing structures. The method has been analysed by the example of conducting research concerning XIX century building from which brick samples with non-standard dimensions were taken. The certain aspect ratios have been determined. They allow to determine standard compressive strength values of studied brick masonry. It required to run some extra tests with specifically prepared samples.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.