Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu nagrzewania wpustów kablowych, wykonanych z materiałów ferromagnetycznych oraz diamagnetycznych, będących elementami mocującymi przewody elektryczne przewodzące prąd stały ze składową tętniącą wynikającą z pracy przekształtnika energoelektronicznego. Ocena wpływu składowej tętniącej na proces nagrzewania stanowi istotny problem zarówno dla konstruktorów urządzeń elektrycznych (zwłaszcza wyposażonych w przekształtniki energoelektroniczne) przy wyborze odpowiednich elementów montażowych, jak również dla jednostek badawczych przy określaniu właściwej metodyki badań procesów nagrzewania. Wyniki badań pokazują potrzebę uwzględnienia specyfiki zasilania podczas badań procesu nagrzewania. Przeprowadzone badania uzupełniono analizą polową strat mocy potwierdzającą słuszność tezy związanej z powstawaniem prądów wirowych we wpustach kablowych.
EN
The paper presents results of warming up process of cable glands made of ferromagnetic and diamagnetic materials. The cable glands are used for fixing the electrical cables that conduct the DC current component with additional AC ripple current component that is caused by operation of power electronic converters. The analysis of influence of the AC ripple current component on warming up process is important for both constructors of electrical devices during selection of fixing elements (especially for devices equipped in power electronic converters) and for research institution during developing the procedure for testing this devices as well. Presented results show that it is necessary to take into account the specificity of supply conditions during warming up process. The additional analysis based on FEM method has been carried out that proves that AC ripple current components effects the eddy currents in cable glands.
2
Content available remote Poprawny pomiar prądu nieciągłego w przekształtniku DC/DC typu BOOST
PL
W artykule przedstawiono analizę dotyczącą problemu pomiaru nieciągłego prądu w pojedynczym i podwójnym przekształtniku typu BOOST sterowanym mikroprocesorowo. Podczas pracy z nieciągłymi prądami dławików mierzona wartość prądu wejściowego przekształtnika różni się względem rzeczywistej wartości średniej tego prądu. W artykule przedstawiono analizę przyczyn powstawania tej różnicy i zaproponowano wprowadzenie współczynnika korygującego wartość tego prądu w oparciu o mierzone wartości napięcia wejściowego i wyjściowego oraz wartość wypełnienia. Analizę zweryfikowano za pomocą badań laboratoryjnych.
EN
The paper shows the issue of the input current measurement in single stage and two-stage boost converter with the microcontroller based modulation. During the discontinuous conduction mode the measured value of the input current differs from the real average value of this current. In the paper the origin of such difference is theoretically explained with introduction of correcting coefficient which is based only on the input and the output voltages and actual duty cycle. The theoretical analysis is verified by experimental results.
EN
Operation of the Dual-Active-Bridge converter in steady state and dynamic conditions are presented in this paper basing on a simulation model taking into account the bridge inductance DC-bias current driven by the volt-second unbalance within PWM cycles. In the paper the bridge operation within the output power range from <1% to the 100% is presented under: a) basic output voltage closed loop control, b) output voltage with proposed DC-bias current compensation control strategies. At this stage of research power losses generated inside of the converter have not been taken into account.
PL
W artykule prezentuje się pracę przekształtnika typu DAB zarówno w stanie ustalonym jak i stanach dynamicznych bazując na modelu symulacyjnym w którym uwzględniono możliwość występowania składowej stałej prądu dławika spowodowanej niezerową wartością średniej bieżącej jego napięcia. W artykule analizuje się pracę w zakresie mocy równych od <1% do 100% mocy znamionowej gdy przekształtnik pracuje z a) podstawowym sterowaniem ze sprzężeniem od napięcia wyjściowego, b) sterowaniem napięcia wyjściowego z uwzględnieniem zaproponowanych metod kompensacji składowej stałej prądu. W pokazanej analizie nie uwzględniono strat mocy generowanych w przekształtniku.
4
Content available remote Stanowisko do badania dławików dla napędów
PL
W artykule przedstawiono ideę oraz wyniki badań symulacyjnych stanowiska przeznaczonego do badania dławików oraz filtrów pasywnych, stosowanych docelowo w napędach prądu przemiennego. W napędach tych występują jako stopień wejściowy prostowniki diodowe lub przekształtniki tranzystorowe (tzw. AFE – Active Front End). W celu zapewnienia poprawnej pracy takich układów wymagane są odpowiednie dławiki lub filtry pasywne. Artykuł przedstawia ideę budowy stanowiska pozwalającego na testowanie dławików/ filtrów pasywnych dla obu rozwiązań, w warunkach zbliżonych do docelowych (moce, harmoniczne prądu). W pierwszej części artykułu omówiono niniejsze rozwiązanie oraz wytyczne związane z jego potencjalną realizacją. Następnie przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych rozwiązania, wraz z możliwościami ograniczania wymaganej mocy zwarciowej w punkcie przyłączenia oraz mocy znamionowych wybranych komponentów stanowiska.
EN
The paper presents an idea of station for testing chokes that are used in drive systems and selected simulation results of operation of such system. Typically for low voltage drive systems, as the line side converter, the diode rectifier or active front end converters (for energy recuperation) are used. To ensure proper operation of such type of converters and for reduction of negative influence of drives for the line it is neces-sary to use chokes or input filters that have to be properly designed. The paper presents the idea of station for testing inductors and input filters for diode rectifiers and AFE converters, that ensures possibility of testing the filters in operation conditions similar to real (power, current harmonics). The first part of the paper presents scheme, description, features and requirements for realization of presented station for testing chokes. After that the selected results of simulation and possibilities of power limitation the selected components of station are presented and described.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję algorytmu dobierania wag dla Wagowego Algorytmu Wyboru węzłów funkcyjnych (WAW) na przykładzie węzłów pośredniczących (GW, ang. GateWay) w sieci klastrowej. Zaprezentowano propozycję przyporządkowania priorytetów i progów do poszczególnych składników wagi w postaci parametrów związanych ze stopniem mobilności węzłów, poziomu baterii i stosunku mocy sygnału do mocy szumu. Wynikiem działania algorytmu dla sieci podzielonej na klastry jest zestaw GW zapewniający minimalizację energii zużytej na retranslację z jednoczesnym maksymalizowaniem przeżywalności sieci i prawdopodobieństwa dostarczenia wiadomości.
EN
The concept of Weighted Algorithm for Functional Node in MANET is presented in this article. The solution uses priorities and level limits for taken weight components related with mobility, battery level and received signal to noise power ratio for each node. Moreover, possible restrictions related with chosen policy and objective functions were taken into account. As a result of this algorithm we can have a clustered network with e.g. GateWay set minimizing energy consumed for transmission while maximizing network life time as well as probability of information delivery.
EN
The article presents an assessment of the maximum Hello period value required for maintaining the assumed network awareness in the context of available transmitter power, number of nodes and their velocity. The Lowest ID algorithm was used for defining the node functions. This problem is especially important for low density and high mobility networks. Assuming that 1% of network nodes have the wrong knowledge about their states, the length of the Hello period in a typical system behavior cannot be higher than 0.1 to 0.5 seconds.
PL
W artykule przedstawiono szacunek czasu powtarzania wiadomości Hello, który zapewnia założony poziom świadomości sieci. W ocenie wzięto pod uwagę zmienność mocy nadawania węzłów, ich prędkość przemieszczania się oraz liczbę. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu algorytmu klasteryzacji Lowest ID. Prezentowany problem jest szczególnie ważny dla sieci mobilnych o małej gęstości. Ocenia się, że dla typowych zastosowań czas powtarzania wiadomości Hello nie powinien być dłuższy niż 0,1 do 0,5 sekundy.
PL
W artykule przedstawiono ocenę maksymalnej wartości okresowości wysyłania wiadomości Hello, zapewniającej świadomość poprawnych stanów węzłów sieci mobilnej. Doświadczenia przeprowadzono z wykorzystaniem sieci klastrowej stosującej protokół klasteryzacji Lowest ID dla różnej liczności sieci i prędkości przemieszczania się węzłów. Rezultaty pozwalają na określenie maksymalnej wartości okresowości wiadomości Hello zależnie od maksymalnej prędkości węzłów i oczekiwanej świadomości poprawnych stanów węzłów w sieci.
EN
The article presents an assessment of maximum Hallo period value for keeping clustered mobile network connected assuming that Lowest ID algorithm is used for defining the nodes states. We determined the expected Hello period in dependence on network density, its mobility and expected percentage of nodes with wrong knowledge about theirs states. The problem was no previously studied, and its solvation is important especially in low data networks.
PL
Opieka zdrowotna jest jednym z najważniejszych aspektów życia ludzkiego. Tradycyjna opieka zdrowotna coraz częściej ustępuje miejsca technologiom informacyjnym. Nowoczesna opieka medyczna oparta o IT, znana pod nazwą e-Healthcare, wykorzystuje różne funkcje technologii informatycznych i sprawia, że jest to skuteczne rozwiązanie dla człowieka. Aplikacje e-Healthcare oparte o sieci WSN to jedne z najważniejszych osiągnieć w tej dziedzinie. W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję sieci zdalnego monitorowania pacjenta w oparciu o technikę WSN. Uzasadnienie takiego rozwiązania poparte jest wynikami ankiety przeprowadzonej w środowisku medycznym.
EN
Healthcare service is one the most important aspects of human life. Traditional healthcare industry has shifted to Information Technology. Modern IT-based healthcare also known as e-Healthcare uses various features of IT and makes it a smart and effective choice for human being. EHealthcare applications based on WSN are some of the most important advancements in this field. Taking into account the results of questionnaire in medical environment, as well as basing on analysis of technical possibilities, the concept of WSN for monitoring of patient was proposed in this paper.
EN
One of the prerequisites for information delivery through the radio network is to have an interconnected network, which means at least one communication path from any one node to other nodes. This article presents a connectivity verification method for in 2-dimensional networks. The method can be used for any multi-node, wide area or self-organizing network (e.g. WSN, MANET, and VANET) at its planning stage. The key step of the verification process is correct selection of the nodes distribution function which should be the reflection of real-world terrain scenario. Depending on assumed types of input parameters (an expected connectivity value and a node deployment mode), it is possible to estimate limits for radio range, number of nodes or task area.
PL
Jednym z warunków poprawnego dostarczenia informacji wewnątrz sieci radiowej jest istnienie drogi komunikacyjnej pomiędzy żądnymi węzłami. W artykule przedstawiono metodę oceny spójności w sieciach dwuwymiarowych. Zaproponowana metoda może być stosowana dla dowolnej sieci typu WSN, MANET, VANET itp. Kluczowym krokiem w procesie weryfikacji poprawności działania algorytmu jest wybór funkcji rozkładu węzłów w sposób najbardziej odzwierciedlający warunki rzeczywiste. W zależności od założonych parametrów wejściowych możliwe jest oszacowanie minimalnej liczby węzłów niezbędnej dla zapewnienia spójności w określonym obszarze zadań.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienia dotyczące napędu przekształtnikowego średniego napięcia 3,3 kV, zintegrowanego z silnikiem indukcyjnym klatkowym dużej mocy. W napędzie zastosowano przekształtniki sieciowy (AC/DC) i silnikowy (DC/AC) oraz zintegrowano je w jednej obudowie z silnikiem klatkowym i niezbędnym do prawidłowej pracy przekształtnika AC/DC dławikiem sieciowym. Uzyskano dzięki temu układ napędowy o zwartej konstrukcji, umożliwiający regulację prędkości obrotowej, który może zastąpić klasyczny silnik klatkowy. Dodatkowo dla każdej prędkości możliwa jest praca napędowa, jak i hamowanie ze zwrotem energii do sieci, prądy sieci są quasi-sinusoidalne, a współczynnik mocy bliski jedności. Napęd zaopatrzono w obudowę przeciwwybuchową, co umożliwia jego stosowanie w środowisku zagrożonym wybuchem. W artykule przedstawiono właściwości napędu i przekształtników, wybrane zagadnienia konstrukcyjne i techniczne oraz wybrane wyniki badań prototypowego napędu zintegrowanego o mocy 850 kW. Badania te dotyczą analizy pracy napędu w różnych stanach statycznych i dynamicznych oraz analizy termicznej napędu.
EN
The paper presents aspects of realization of medium voltage 3,3 kV power electronic drive integrated with high power induction motor. The drive consists of two converters, the grid-side converter (AC/DC) and motor side converter (DC/AC) that have been integrated in one explosion-proof enclosure with squirrel cage induction motor and the line inductors which are needed for proper operation of AC/DC converter. The integration leads to the construction of the compact drive which allows controlling the motor in full range of speed and can be used instead of the classical induction motor. For any speed it is possible to operate as a motor or as a generator with energy recuperation to the grid. Additionally, the drive system ensures achieving quasi-sinusoidal line currents and power factor close to one. Explosion-proof construction of the drive makes it possible to operate in potentially explosive environments. The paper presents properties of the drive and converters, technical aspects of construction of the drive and selected results of tests of prototype of the integrated drive with the rated power of 850 kW. These results cover operation of the drive in steady state and during transients. The analysis of thermal aspects of operation of the drive is also presented in the paper.
EN
Three converter leg variants are analyzed for low power converter used for power electronic system for residential buildings. The two-level Si-IGBT and SiC-MOSFET converters are compared with Si-IGBT three-level T-type converter. Power losses generated in each of these converters over a predicted period of 20 years of operation are contrasted with the cost of converter options. The detailed selection procedure for output inductor is presented in this paper. This procedure shows the influence of the inductor parameters like number of turns, air gap length on its losses, cost and size. Theoretical approach is verified with simulations and experimental results.
PL
Artykuł identyfikuje zagrożenia jakie mogą być wywołane przez powojenną amunicją chemiczną zatopioną w Morzu Bałtyckim w aspekcie ich wpływu na bezpieczeństwo transportu morskiego oraz innych przejawów działalności człowieka na morzu.
EN
This article identifies the threats that can be caused by post-war chemical munitions dumped into the Baltic Sea in terms of their impact on maritime transport safety and other manifestations of human activities at sea.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka w kontekście dostępu do szerokopasmowych usług. Po krótkim wprowadzeniu i zaprezentowaniu podstawowych definicji, omówiono wybrane usługi szerokopasmowe i przedstawiono szereg statystyk rynkowych obrazujących stopień rozpowszechnienia wybranych technik i rodzajów usług w poszczególnych rejonach Świata na przestrzeni lat. Obserwując rozwój tego rodzaju rozwiązań łatwo dostrzec fakt, że ludzie znacznie się od nich uzależniają. W odniesieniu do powyższego, pomijając problem zachowania prawa do prywatności, warto mieć na uwadze skutki możliwych do zrealizowania scenariuszy, w których moglibyśmy zostać choćby czasowo pozbawieni tego rodzaju udogodnień.
EN
The analysis of influence of broadband wireless data communications techniques on contemporary human being was presented in this article. Problems were described in the context of broadband services. After short introduction, chosen services as well as some statistical information related with broadband wireless access in the World were discussed. As a result, omitting our privacy rights problem, it is observed that people are becoming very dependent on such services. Therefore we have to be aware of possible to realize scenarios in which we can, even temporary, be deprived of such conveniences.
PL
W artykule zaprezentowano projekt ePEDlab, mający na celu uatrakcyjnienie procesu nauczania napędu elektrycznego. Przedstawiono efekty projektu – zestawy interaktywnych materiałów teoretycznych i symulacyjnych. Jako przykład wykorzystania projektu opisano proces nauczania zagadnień związanych ze sterowaniem układami serwonapędowymi. Podkreślono kompletność i wzajemne uzupełnianie się części teoretycznej, symulacyjnej i laboratoryjnej.
EN
The article presents the ePEDlab project, which was created in order to improve the quality of education in the field of power electronic drive systems. Its aim is to create a complete tool, consisting of three elements: interactive teaching materials, simulation models and laboratory sets. The course is divided into two parts: basic and advanced level. An integral part of the project is a website http://kener.elektr.polsl.pl/epedlab which is used to publish interactive teaching materials and simulation models. The scope of the project also includes the construction of new laboratory sets equipped with industrial power electronics converters, which the listeners of the course (students) can meet in their future careers. The results of the project are used in the teaching process for students of first and second degree at the Faculty of Electrical Engineering, Silesian University of Technology. The article shows the way of using described tool, based on an example concerning control servo drives issues. Teaching proces concerning control systems of different types of machine (eg. squirrel-cage induction motors, DC motors as well as stepper motors) is similar to given example. Due to the complementarity between theoretical materials, simulation models and laboratory exercises, the teaching process is complete.
PL
Obecnie w Polsce trwają prace nad budową polskiej części europejskiej infrastruktury informacji geoprzestrzennej w ramach inicjatywy INSPIRE. Jednym z kluczowych i jednocześnie bardzo trudnym zadaniem jest utworzenie zbiorów danych spełniających wymagania dokumentów INSPIRE jako rezultat przekształcenia zbiorów krajowych w ich obecnej postaci. Problem ten dotyczy wszystkich dziedzinowych tematów wyszczególnionych w załącznikach Dyrektywy, w tym także danych hydrogeologicznych. Monografia ta przedstawia wyniki prac wykonanych w ramach projektu badawczego, którego celem było opracowanie technologii i metodyki transformacji krajowych danych hydrogeologicznych do formy i struktury określonej w specyfikacji INSPIRE dotyczącej tego tematu. Podstawą tej transformacji jest koncepcja technologiczna określana akronimem ETL: Extract – Transform – Load, co w skrócie sprowadza się do procesu złożonego z trzech faz: 1 – pobierz dane ze źródła i zapisz je w formie znacznikowej (XML), 2 – przekształć je do określonej nowej treści i formy (również XML) przy pomocy procesora XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations), 3 – umieść uzyskane wyniki w repozytorium lub bazie danych. Przyjęte tu rozwiązania technologiczne i metodyczne nie ograniczają się jedynie do danych hydrogeologicznych, które były głównym przedmiotem analiz i testów. Uzyskane wyniki mogą bez istotnych modyfikacji być zastosowane do geoinformacji z innych dziedzin, w tym szczególnie z zakresu dyscyplin związanych ze środowiskiem przyrodniczym. Przedstawiana w tej monografii problematyka składa się z szeregu aspektów i do najważniejszych z nich należą: Stan obecny krajowych danych hydrogeologicznych – ich zawartość, struktura, forma zapisu, sposób przechowywania i zasady udostępniania. Wymagania określone w dokumentach INSPIRE, w tym w aktach prawnych, specyfikacjach tematycznych i technicznych, a także przyjęte w infrastrukturze reguły organizacyjne. Przyjęte międzynarodowe normy i standardy dotyczące geoinformacji, interoperacyjności systemów geoinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem modeli danych, które mają bezpośrednie zastosowanie do danych hydrogeologicznych. Standardowe rozwiązania technologiczne dotyczące przetwarzania danych zapisanych w formie znacznikowej (XML), a w szczególności języków XPointer, XPath, XLink i XQuery, ponieważ są bezpośrednio związane z technologią XSLT. Metodyka i służące jej narzędzia przechowywania i pobierania danych w formie znacznikowej, a w tym bazy danych dedykowanie takiej formie zapisu. Specjalistyczne systemy narzędziowe przeznaczone do przekształcania danych geoprzestrzennych, zarówno komercyjne jak i typu Open Source. Oprogramowanie wspomagające procesy transformacji, jak na przykład edytory XML i przeglądarki danych geoprzestrzennych zapisanych w języku GML. Wykonane prace analityczne i testowe w rama tego projektu wykazały, że realizacja zadań z zakresu przedstawionej tu transformacji danych hydrogeologicznych jest w pełni wykonalna, jednak nie wszystkie szczegółowe operacje mogą na tym etapie być wykonane automatycznie bez interwencji manualnej. Z tego względu potrzebne są dalsze prace badawcze, które pozwolą w pełni zautomatyzować proces transformacji, a bezpośredni udział człowieka będzie sprowadzał się do wyznaczenia zadań przetwarzania wsadowego i do weryfikacji uzyskanych wyników.
EN
At present, teams of experts are carrying out works on development of the Polish part of the European geospatial information infrastructure under the INSPIRE initiative. One of the key and very difficult tasks is to create datasets that meet the requirements of INSPIRE documents as a result of transformation of national data sets from their present form. This problem applies to all domain-specific themes listed in the Annexes of the Directive, including hydrogeological data. This monograph presents the results of works performed within the framework of a research project which aim was to develop technology and methodology of the national hydrogeological data transformation to the form and structure specified in INSPIRE guideline documents related to this theme. The basis for this transformation is the technological concept referred to as the ETL: Extract – Transform – Load, which basically boils down to a process consisting of three phases: 1 – download the data from the source and save it in a tagged form (XML), 2 – convert it to a given new content and forms (including XML) using an XSLT processor (Extensible Stylesheet Language Transformations), 3 – put the results in a repository or a database. Assumed methodological and technological solutions are not limited to hydrogeological data, being the main subject of analysis and testing. The results can – without significant modifications– be applied to geospatial data from other fields, particularly in the scope of disciplines related with the natural environment. Problems presented in this monograph concern a number of aspects; the most important of them include: m The present state of national hydrogeological data – their content, structure, forms of encoding, the way of storage and the rules of sharing. m The requirements of the INSPIRE documents, including legal acts, thematic and technical specifications, as well as the adopted organizational rules in the infrastructure. m Accepted international standards for geoinformation, geospatial systems, their interoperability with particular emphasis on data models, which are directly applicable to the hydrogeology. m The standard technological solutions for data processing in the tagged encoding (XML), and particularly the use of XPointer, XPath, XLink, and XQuery languages because they are directly related to the XSLT technology. m The methodology and its tools for storing and retrieving data in the form of tagged encoding, and databases dedicated to this form of data storage. m Specialized tool systems, both commercial and Open Source, designed to transformation of geospatial data. m Software tools for supporting transformation processes, such as XML editors and GML data viewers. Analytical and test works performed in the frame of this project have shown that transformation of presented hydrogeological data is fully feasible, but not all the detailed operations can be automatically performed at this stage without manual intervention. Therefore, the need for further research exists, that would fully automate the process of transformation and direct human intervention would be required only to determine the tasks for batch processing and to check the results.
PL
W artykule przedstawiono metodę weryfikacji zapewnienia spójności sieci z zadanym prawdopodobieństwem, która może być stosowana dla każdej wieloelementowej, rozległej sieci radiowej typu Ad-Hoc czy WSN na etapie jej planowania. Odzwierciedleniem rzeczywistego scenariusza, czyli sposobu rozmieszczenia węzłów sieci radiowej w terenie jest dobór odpowiedniej funkcji losowania. Przedstawione wytyczne postępowania zostały opracowane dla sieci radiowej działającej na płaszczyźnie dla zmiennego zasięgu radiowego, liczności węzłów i obszaru działania.
EN
This article presents the verification method for expected connectivity in 2-dimensional networks. The method can be used for any multi-node, wide area or selforganizing network (e.g. WSN, MANET, and VANET) at its planning state. The key step of the verification process is to correctly select the distribution function of nodes as a reflection of a real-world terrain scenario. Depending on the assumed types of input parameters (expected connectivity value and node deployment mode), it is possible to estimate limits for radio range, number of nodes or task area.
PL
W artykule przedstawiono uruchomioną w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Politechniki Śląskiej wirtualną platformę wspomagającą proces nauczania w zakresie energoelektronicznych układów napędowych. Przedstawiono ideę projektu, format opublikowanych materiałów oraz źródła finansowania. Potencjalny sposób wykorzystania platformy w procesie dydaktycznym pokazano na przykładzie zagadnienia sterowania polowo zorientowanego silnika indukcyjnego klatkowego.
EN
The virtual teaching platform of power electronic drive systems launched in the Department of Power Electronics, Electrical Drives and Robotics of Silesian University of Technology is presented in the paper. The overall idea and sources of funding are described. An example of using, based on field oriented control method of induction machine, has been given.
18
PL
W artykule prezentuje się wybrane zagadnienia związane ze stratami mocy w trójpoziomowym przekształtniku z diodami poziomującymi o napięciu 3,3 kV i mocy 1 MW. Zagadnienia strat mocy w przekształtniku są szczególnie ważne w zastosowaniach charakteryzujących się ograniczonym miejscem, np. w napędach elektrycznych w górnictwie podziemnym. Ograniczenie rozmiarów przekształtnika może zostać uzyskane tylko gdy rozpoznane zostaną zagadnienia cieplne w przekształtniku, w tym generacja strat mocy i przebiegi temperatury złącz elementów półprzewodnikowych.
EN
This paper presents selected aspects of power losses generated in a 3.3 kV three-level neutral-point clamped converter. These aspects are particularly important in some applications characterized with a limited room, for instance underground mining. The limited size of the converter can only be performed when all thermal aspects like converter generation of power losses or junction temperature distribution in all converter semiconductor devices are recognized.
PL
Artykuł dotyczy tematyki nauczania napędu elektrycznego za pomocą opracowanej wirtualnej platformy nauczania ePEDlab. Stanowi on uzupełnienie do artykułu prezentującego ideę platformy ePEDlab [1]. W pracy skupiono się na zagadnieniach związanych z środowiskiem do modelowania GeckoCIRCUITS oraz opracowanymi modelami symulacyjnymi. Przedstawiono tu właściwości oprogramowania GeckoCIRCUITS, opisano udostępnione za pomocą platformy modele symulacyjne, a następnie, dla wybranych dwóch przykładów, przedstawiono program ćwiczeń symulacyjnych i dostępne w GeckoCIRCUITS narzędzia do analizy wyników symulacji.
EN
The article presents selected aspects of electric drive teaching methods using ePEDlab – the developed virtual educational platform. It is a suplement to an article presenting the idea of an ePEDlab platform [1]. The work focuses on issues related to GeckoCIRCUITS software and developed simulation models. It presents GeckoCIRCUITS software features and provided by the platform simulation models. Then two selected models are described.
PL
W artykule przedstawiono i przeanalizowano podstawowe dyskontowe wskaźniki oceny opłacalności ekonomicznej inwestycji takie jak: CKR – całkowite koszty roczne, NPV – wartość bieżącą netto, DPP – zaktualizowany okres zwrotu, PI – wskaźnik rentowności, IRR – wewnętrzną stopę zwrotu. Następnie dokonano analizy porównawczej wybranych wskaźników, oceniając, który z rozpatrywanych wariantów jest najkorzystniejszy. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w oparciu o rachunek dyskonta, uwzględniając zmienność wartości pieniądza w czasie. Jako narzędzie wykorzystano program Excel. Analizę wykonano dla elektrociepłowni dla dwóch rodzajów paliwa (węgla kamiennego i biomasy), rozpatrując trzy warianty. Wariant pierwszy dotyczy spalania biomasy, wariant drugi spalania węgla, w wariancie trzecim mamy do czynienia z układem hybrydowym węgiel i biomasa.
EN
The article presents and analyzes the basic discount indicators of economic viability of investment such as: CKR – the total annual cost, NPV – net present value, the DPP – updated payback period, PI – rate of return, IRR – internal rate of return. Then a comparative analysis of selected indicators, assessing which of the options under consideration is most preferred. All calculations were performed on the basis of bill discounting, taking into account the volatility of the value of money over time. As a tool used Excel. The analysis was performed for the power plant for two types of fuel (coal and biomass), considering three variants. The first option applies to biomass, the second option of burning coal, the third variant we are dealing with a hybrid system coal and biomass.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.