Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available The effects of milking automation on a family farm
EN
Analysis of consequences after changes in the system of maintenance and milking on a family farm has been carried out. In a conventional cowshed a herd of 30 cows was tethered, with littered cubicles and a pipeline milking system. In December 2014 the herd was taken to a modern, newly built shed. This shed was designed so as to use a free stall cow maintenance system and was equipped with 85 stands in cubicles with litter and cavity floor at corridors. A single-station robot, Astronaut A4, manufactured by Lely was used for milking. Daily labour inputs in a conventional shed amounted to 14.5 minutes per 1 cow, whereas in a modern shed they have decreased fivefold and amounted to 2.8 minutes per 1 cow. The working conditions of service, as well as environmental conditions of cows have also improved. After relocation of cattle to a new shed a rapid increase in the milk yield has been noted, both in the first year, as well in the following years. The year-to-year increase in productivity was over 2 thousand kg per head. Cytological quality of milk has improved and the number of cows with subclinical and clinical inflammation of the udder has decreased.
PL
Przeprowadzono analizę następstw po zmianie systemu utrzymania i doju krów w gospodarstwie rodzinnym. W oborze konwencjonalnej stado 30 krów utrzymywane było na uwięzi, z legowiskami ścielonymi i dojem do rurociągu. W grudniu 2014 r. stado przeprowadzono do nowoczesnej, nowo wybudowanej obory. Obora ta zaprojektowana w celu zastosowania systemu wolnostanowiskowego utrzymania krów była wyposażona w 85 stanowisk w boksach legowiskowych ze ściółką i podłogę szczelinową na korytarzach. Do doju krów zastosowano jednostanowiskowy robot Astronaut A4 firmy Lely. Dobowe nakłady pracy w oborze konwencjonalnej wynosiły 14,5 minut na 1 krowę, a w oborze nowoczesnej zmniejszyły się pięciokrotnie i wynosiły 2,8 minuty na 1 krowę. Poprawiły się również warunki pracy obsługi oraz warunki bytowania krów. Po przejściu zwierząt do nowej obory nastąpiło skokowe zwiększenie wydajności mleka, zarówno w pierwszym roku, jak i w latach następnych. Wzrost wydajności rok do roku wyniósł ponad 2 tys. kg od sztuki. Poprawiła się jakość cytologiczna mleka oraz zmniejszyła się liczba krów z podklinicznymi i klinicznymi stanami zapalnymi wymienia.
EN
The subject of the study refers to the effect of housing and milking systems on yield, chemical composition, and cytological quality of milk from primiparous cows held in two barns belonging to the same owner where cows were fed using the same feed. Cows from barn C were kept in deep litter and milked in a fishbone milking parlour, whereas cows from barn M were kept in box stalls with litter bedding and milked using milking robots manufactured by Lely. Data on 305-day lactation was collected from 82 cows in barn C and 246 primiparous cows in barn M. Primiparous cows from barn M showed better yields and better cytological quality of milk. Milk yield obtained during lactation in barn C was equal to 8,108 kg and in barn M - to 9,175 kg. Differences in kg milk yield, fat yield, and protein yield were statistically highly significant in favour of the herd in barn M. The percentage of milk samples with a somatic cell count (SCC) exceeding 400,000 per 1 ml was 10.5% for barn C and 2.5% for barn M. Percentage of milk samples of the highest quality, with an SCC lower than 100,000, was higher in barn M.
PL
Badano wpływ systemu utrzymania i doju na wydajność, skład chemiczny i jakość cytologiczną mleka krów pierwiastek w dwóch oborach należących do tego samego właściciela w których krowy żywiono tymi samymi paszami. W oborze C krowy utrzymywane były na głębokiej ściółce i dojone w hali „rybia ość”, w oborze M w boksach legowiskowych ścielonych i dojone robotami udojowymi firmy Lely. W oborze C uzyskano dane o 305 dniowej laktacji dla 82 krów, a w oborze M dla 246 pierwiastek. Pierwiastki w oborze M miały większą wydajność i lepszą jakość cytologiczną mleka. Wydajność za laktację w oborze C wyniosła 8108 kg, a w M 9175 kg. Różnice w wydajności kg mleka, tłuszczu i białka były statystycznie wysoko istotne na korzyść stada w oborze M. Procent prób mleka z liczbą komórek somatycznych (LKS) powyżej 400 tys. w ml w oborze C wyniósł 10,5%, a w oborze M 2,5%. Procent mleka o najwyższej jakości, poniżej 100 tys. w ml był wyższy w stadzie M.
EN
This two-year study analysed production performance in a barn with about 300 cows, equipped with milking robots, robotic feed pushers and barn cleaners. Cell count quality and chemical composition of milk as well as inputs and working conditions of personnel were analysed. Both primiparous and older cows up to the 7th lactation easily adapted themselves to the new technology. High milk production was achieved. In 2014, the average yield was 10,700 kg and in 2015 - 11,300 kg of milk. Chemical composition of milk was typical for the Holstein Friesians. In 2014, only 5.3% of these cows showed subclinical, and 2.1% - clinical signs of mastitis, which suggests a very good quality of the milk produced at the barn, measured by somatic cell count. In 2015, these signs were found in 4.8% and 1.5% of cows, respectively. The frequency of milking varied by yield and lactation stage. Cows were milked 3 times per day on average. Each robot conducted 150-160 milkings per day, which is a very high utilization rate. The work of personnel consisted mainly in control activities and was very efficient. Labour input was less than 3 minutes per cow per day.
PL
Przeprowadzono dwuletnie badania efektywności produkcji obory na około 300 krów, w której zastosowano roboty udojowe, roboty podgarniające paszę i czyszczące podłogę. Analizowano jakość cytologiczną i skład chemiczny mleka, wydajność krów, a także nakłady i warunki pracy obsługi. Stwierdzono, że zarówno krowy pierwiastki, jak i starsze - do 7. laktacji - łatwo przystosowywały się do nowej technologii. Uzyskano wysoką wydajność produkcji mleka. W 2014 roku średnia wydajność wyniosła 10,7 tys. kg, a w 2015 roku 11,3 tys. kg mleka. Skład chemiczny mleka był typowy dla rasy holsztyńskofryzyjskiej. W 2014 roku stwierdzono u 5,3% krów w stadzie podkliniczne stany zapalne wymion, a 2,1% - kliniczne stany zapalne wymion, co wskazuje na bardzo dobrą jakość cytologiczną mleka produkowanego w tej oborze. W 2015 roku stwierdzono, że stany zapalne wymion występowały odpowiednio u 4,8 i 1,5% krów. Krotność doju była zróżnicowana w zależności od poziomu wydajności i stadium laktacji. Krowy były dojone średnio trzykrotnie na dobę. Jeden robot wykonywał 150-160 dojów na dobę, co wskazuje na dobre jego wykorzystanie. Praca obsługi polegała głównie na czynnościach kontrolnych i była bardzo wydajna. Nakłady pracy wynosiły poniżej 3 minut na krowę i dzień.
4
PL
W pracy przedstawiono tendencję zmian w Polsce ilości metanu wytwarzanego w procesie fermentacji jelitowej przez krowy od 2000 do 2012 r. Dane o pogłowiu i wydajności mlecznej krów w Polsce zaczerpnięto ze sprawozdań publikowanych przez związek producentów mleka, a wartości jednostkowej produkcji metanu przez krowy – z pracy JENTSCH i in. [2009]. W rozpatrywanym okresie zwiększyła się o 1,4 tys. kg jednostkowa wydajność mleczna krów w roku, a całkowita produkcja mleka w Polsce zwiększyła się o ok. 15%, w warunkach spadku pogłowia krów o 470 tys. szt., tj. o ok. 15%. W tym samym czasie zmniejszyła się całkowita produkcja metanu o ok. 11%. Oszacowano także zawartość mocznika w mleku krów o podobnej wydajności 9 tys. kg·szt.-1·rok-1, w czterech stadach. Stwierdzono występowanie różnic dochodzących do 30%. Istnieje dodatnia korelacja między zawartością mocznika w mleku i moczu (r2= 0,96). Mocznik w moczu jest substancją wyjściową do powstawania amoniaku. Żywienie wpływa istotnie na zawartość mocznika w mleku i w moczu.
EN
Changes in methane production in the process of intestinal fermentation in cows were shown for the years 2000 to 2012. In this period, the unit milk output increased by 1400 kg while the total milk production in the country increased by about 15% and the number of cows decreased to 470 000 heads. At the same time the total methane production decreased by about 11%. Data concerning the urea content in milk in four herds of a similar output of 9000 kg per cow per year were analysed. The differences of up to 30% were found. There was a significant correlation (r2 = 0.96) between the urea content in milk and urine. Urea in the urine is the initial substance for ammonia formation. Nutrition significantly affects the urea content in milk and urine.
PL
W pracy zebrano i przeanalizowano wyniki produkcyjne z 7 stad krów mlecznych w województwie wielkopolskim, w których dój robotem udojowym trwał co najmniej 12 miesięcy. Roboty firm De-Laval i Lely uruchomiono w oborach z różnym systemem utrzymania, o zróżnicowanym poziomie wydajności mlecznej oraz wieku krów. Dane do analizy stanowiły wyniki kontroli użytkowości mlecznej, prowadzonej metodą A4. Po wprowadzeniu robota we wszystkich stadach zaobserwowano wzrost wydajności mlecznej krów. Wykazano, że bez strat wydajności mlecznej można doić robotem nawet krowy w 10 laktacji. Zastosowanie robota jest szczególnie uzasadnione w stadach o wysokiej wydajności mlecznej, zwłaszcza powyżej 10 tys. kg rocznie. Stwierdzono, że wprowadzenie robota udojowego nie miało wpływu na zawartość tłuszczu i białka oraz liczbę komórek somatycznych w mleku.
EN
Production results from seven herds of dairy cows with the use of AMS for at least twelve month in Wielkopolska province have been collected and analyzed. DeLaval and Lely robots were in-stalled in cowsheds with various livestock management systems, different milk production levels and cows age. After the introduction of the AMS in all herds an increase in milk productivity of cows has been observed. It has been shown that without loss of milk yield cows can be milked with the robot use even in tenth of lactation. The use of the AMS is particularly justified in the herds of high milk yield, especially over ten thousand kilograms. It was found that the introduction of the AMSt did not affect the level of fat, protein and the number of somatic cells in the milk.
PL
W pracy przedstawiono analizę energetycznego i białkowego zrównoważenia żywienia krów. Badania przeprowadzono w latach 2009–2012, w gospodarstwie rodzinnym, na stadzie ok. 50 krów. W okresie badań stado uległo podwojeniu, a przeciętna roczna wydajność mleczna zwiększyła się z 8160 do 10 291 kg*szt-1. Wraz ze wzrostem wydajności liczonej za 305 dni laktacji zmniejszała się zawartość białka w mleku. Świadczy to o występowaniu deficytu energetycznego krów o wydajności większej niż 11 tys. kg mleka. Zawartość białka w mleku była związana z fazą laktacji – najmniejsza była w pierwszych 100 dniach, a największa w końcowej części laktacji. Ilość białka podawanego krowom w paszach zasadniczo odpowiadała ich potrzebom we wszystkich fazach laktacji. Deficyt białka podawanego w paszy występował u 7,3–10,6% krów w stadzie. Zdrowotność wymion krów i jakość higieniczna mleka w 2012 r. znacznie się poprawiły i stan obecny można ocenić jako dobry.
EN
The paper presents analysis of feeding cows for balance of energy and protein. The study was carried out in 2009–2012 in the family farm with herd of about 50 cows. At that time, the number of cows in herd has doubled and average annual milk yield increased from 8160 kg*cow-1 to 10 291 kg*cow-1. The high milk production per 305 days of lactation caused the decrease of protein content in milk. This indicates energy deficit in feed for cows with high milk yield (over 11 000 kg*y-1*cow-1). The protein content in milk was related to phase of lactation. The lowest was in the first 100 days and the highest at the end of lactation. The protein content in fodder was balanced according to the cows needs at all stages of lactation. The protein deficit occurred in 7.3 to 10.6% of cows in the herd. The sanitary conditions of cow udder and hygienic quality of milk in 2012, greatly improved and current status can be assessed as good.
PL
Przeprowadzono analizę wyników produkcyjnych dwu stad krów, w okresie sześciu lat, po przejściu z utrzymania konwencjonalnego (uwięziowego) do obór z wolnostanowiskowym bezściołowym systemem utrzymania. Stada liczyły po 60-70 krów. Struktura wiekowa stad pozostała stabilna od momentu zasiedlenia. Przeciętny okres użytkowania to cztery wycielenia, a życiowa wydajność krów wybrakowanych - 26-27 tys. kg mleka. Głównymi przyczynami brakowania były choroby układu rozrodczego, kończyn i wymienia - każda po ok. 20%. Przeciętna wydajność krów wynosiła ok. 9,5 tys. kg mleka rocznie. System wolnostanowiskowy bezściołowy można stosować w przypadku krów o wysokiej wydajności.
EN
Analysis of productivity was carried out for two herds of the dairy cows over the 6-years period after change of housing system from the conventional (littered, tying stands), into free-stall, litterless system. Both herds amounted to 60-70 cows. Age structure remained stable since the cows have been settled in the new barns. The average life-span included 4 calvings and the life productivity of culled cows reached 26-27 thousand kg milk. Main reasons of culling were the diseases of reproductive system, limbs and udders, each estimated for about 20%. The average annual productivity reached about 9.5 thous. kg milk. Free-stall, litterless housing system may be applied in case of high milk productivity cows.
PL
Przeprowadzono analizę produkcji mleka w stadzie krów o wysokiej wydajności, mającego zaplecze paszowe na gruntach o niskiej bonitacji. Obornik uzyskiwany w ściołowym utrzymaniu bydła korzystnie wpływał na produkcję pasz z gruntów ornych i użytków zielonych. Konserwacja pasz poprzez jej zakiszanie zapewniała dobrą jakość pasz gospodarskich. Żywienie systemem PMR oraz dokarmianie krów o wysokiej wydajności dobowej mleka dwoma rodzajami pasz treściwych ze stacji paszowej skutkowało dużą produkcją mleka o dobrej jakości chemicznej i higienicznej. Długość użytkowania krów wynosiła 4,9 laktacji, z wydajnością życiową 42 445 kg mleka. Na glebach o niskiej bonitacji produkcja mleka może być efektywnym rozwiązaniem.
EN
Milk production analysis was performed on high-performance cow herd, having feed resources on low grade soils. Manure obtained from litter-type cattle breeding advantageously affected the fodder production from arable lands and grasslands. Preservation by forage ensilage provided a good quality livestock feed. The use of PMR nutrition system and feeding highly efficient cows with two fodder types from feed station resulted in high milk production, with both chemical and hygienic quality. The length of herd utilisation was 4.9 lactating periods with a 42 445 kg yield of milk. On low grade soils, milk production can be an effective solution.
PL
Wykonano analizę poprawności żywienia krów mlecznych pod względem energetycznym i białkowym. Materiał badawczy stanowiły wyniki użytkowości stada 250 krów za 6 miesięcy, od listopada 2010 r. do kwietnia 2011 r. Stado podzielono na 3 grupy technologiczno-żywieniowe na podstawie wydajności mlecznej krów. Zmian składu grup dokonywano raz w miesiącu. Grupa A, o najwyższej wydajności mleka, otrzymywała dawkę obliczoną na 38 kg mleka. Dawkę pokarmową dla grupy B zaplanowano na 28 kg, a dla grupy C - przed zasuszeniem na 19 kg mleka. Przeciętne wydajności grup w kolejnych miesiącach badań były dość stabilne. Różnice w wydajności mlecznej w obrębie grup były bardzo duże i przekraczały 20 kg. W grupie A u 34% krów zaobserwowano niedobór energii pobranej w paszy w stosunku do aktualnych potrzeb, natomiast w grupach B i C - nadmiar energii w pobranej paszy, odpowiednio u 62% i 75% krów. Niedobór białka w pobranej paszy wystąpił u 11% krów w grupie A, u 10% krów w grupie B i 24% w grupie C, a nadmiar odpowiednio - u 28, 19 i 22%.
EN
Correctness of feeding dairy cows was analysed in terms of sufficient energy and protein quantities supplied in the diet. As the source data for research, production results over 6 months (since November 2010 till April 2011) for the herd of 250 dairy cows were used. The herd was divided into 3 technological-nutrition groups of cows on the basis of milk yields. Once a month the structure of groups was corrected. The group A, of highest milk yielding cows, was fed with a diet provided for 38 kg milk production. Diet B was provided for group of cows yielding 28 kg milk, whereas for group C - the cows just before drying off - diet for 19 kg milk production. Average milk yields of particular groups in succeeding months of experiment were quite stable. However, the differences in milk yielding within particular groups were considerable and exceeded 20 kg. Shortage of energy in diets, in relation to the actual demands, was observed in 34% cows of group A; instead, in groups B and C the surplus of energy in diets fed - was noted in 62% and 75% cows. Protein deficiency in uptaken feed occurred in 11% cows of group A, in 10% cows of group B and in 24% cows of group C, while the excess in 28, 19 and 22% cows, respectively.
PL
Celem badań było określenie wielkości pogłowia trzody chlewnej utrzymywanej w różnych systemach w województwie wielkopolskim, według stanu na 30 czerwca 2010 r. W stadach większych, powyżej 1000 sztuk fizycznych, uwzględniono utrzymanie bezściołowe, na płytkiej oraz na głębokiej ściółce. W stadach mniejszych przyjęto utrzymanie na płytkiej ściółce. Zarówno w stadach większych, jak i w pogłowiu masowym przeważało utrzymanie na płytkiej ściółce. Utrzymanie bezściołowe stwierdzono w stadach większych: 54,5% loch z prosiętami, 42,5% loch luźnych i prośnych, 12,3% warchlaków oraz 12,8% tuczników. W chowie masowym utrzymanie bezściołowe obejmowało 13,1% loch z prosiętami, 10,1% loch luźnych i prośnych, 4,5% warchlaków i 4,4% tuczników. Występowały różnice między powiatami pod względem systemów utrzymania. W powiatach o dużej produkcji trzody chlewnej przeważało utrzymanie bezściołowe.
EN
The study aimed at determination of pig population kept under various raising systems in Wielkopolska province, according to the state on 30 June, 2010. At the herds bigger, above 1000 heads, the litterless keeping system, as well as housing on shallow and deep litter, were considered. Housing on shallow litter was assumed mostly for smaller herds. Both, in the larger herds and in mass herd raising, housing on shallow litter dominated. Litterless system of pig housing was dominating in bigger herds, including 54.5% sows with piglets, 42.5% loose and pregnant sows, 12.3% weaned piglets and 12.8% porkers. Data concerning mass raising herds under litterless system were as follows: 13.1% sows with piglets, 10.1% loose and pregnant sows, 4.5% weaned piglets and 4.4 % porkers. Some differences in pig raising system were observed among the administrative districts. Litterless system of housing prevailed in the districts with larger scale of swine production.
PL
Celem badań była identyfikacja struktury systemów utrzymania bydła w województwie wielkopolskim, wg stanu na 30 czerwca 2010 r. Określono pogłowie w większych stadach (ponad 100 sztuk fizycznych) w podstawowych systemach utrzymania, w poszczególnych powiatach województwa. W grupie stad większych przeważało utrzymanie wolnostanowiskowe (56,3% stad, 63,4% zwierząt) nad uwięziowym. W przypadku całego pogłowia bydła w Wielkopolsce odsetek zwierząt utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym wynosił 12,9%, a na uwięzi - 87,1%. W systemie bezściołowym utrzymywano ok. 0,3% zwierząt, a z pastwiska korzystało ok. 10% zwierząt.
EN
The aim of study was to recognize the structure of cattle raising systems in Wielkopolska province, according to the status on 30 July, 2010. The numbers of animals kept in bigger herds (above 100 heads) under different raising systems were determined in particular administrative districts of the province. In groups of the bigger herds the free-stall housing system predominated (56.3% of herds, 63.4% animals), above the tying system. However, in case of the total cattle population in Wielkopolska province, the percentage of animals kept in free-stall housing system amounted to 12.9%, while the tying system included as much as 87.1%. Only 0.3% animals were kept in litter less system (on the slatted floor), and about 10% of total cattle population took advantage of the pasture grazing.
PL
Przeprowadzono analizę procesu żywienia krów w oborze wolnostanowiskowej na 65 krów w gospodarstwie rodzinnym. Organizacja bazy paszowej, mechanizacja zbioru, konserwacji i zadawania pasz były poprawne. Zadawanie podstawowej dawki paszy w formie PMR oraz dokarmianie mieszanką treściwą krów o wyższej wydajności z automatycznej stacji paszowej spełniło podstawowe wymagania zootechniczne. Uzyskano wysoką średnią wydajność, ponad 9 tys. kg mleka rocznie, nie występowały choroby metaboliczne i otłuszczenie krów. Żywienie zimowe było lepiej zbilansowane pod względem energetycznym, a żywienie letnie - pod względem białkowym.
EN
Process of feeding the cows was analysed on a family farm, in free-stall cattle barn for 65 cows. Fodder base organization, mechanization of the harvest, conservation, maintenance and feed distribution were properly arranged. Supply of the basic fodder dose in form of PMR (partly mixed ration) and additional feeding of higher milk yielding cows, with concentrate mixture from automatic feeding station, complied with basic rules of animal husbandry. High average milk yielding of above 9 thousand kg milk per year, was obtained. Neither metabolic diseases, nor adiposity of the cows were observed. Winter feeding was better balanced in terms of energy, whereas the summer feeding - in terms of protein content.
PL
W oborze wyposażonej w robota udojowego przeanalizowano zachowanie się krów związane z dojem oraz organizacją żywienia. Odstęp czasu między dojami ustalano indywidualnie na podstawie aktualnej mlecznej wydajności dobowej krowy. W czerwcu 2010 r. minimalny odstęp mieścił się w przedziale 320-800 minut. Faktyczny średni odstęp wynosił 393-921 minut, co oznacza od 1,5 do 3,6 dojów na dobę. Żywienie odbywało się w trzech miejscach. Podstawową dawkę PMR krowy dostawały do żłobu. Na stanowisku udojowym zadawano pierwszą mieszankę treściwą dla wszystkich krów, w zróżnicowanej ilości zależnie od wydajności. W stacji paszowej drugą mieszankę paszową otrzymywały krowy o wydajności powyżej 20 kg, w ilości zróżnicowanej zależnie od mleczności. W pierwszym roku eksploatacji obory średnia wydajność 66,8 krów wynosiła 10 346 kg mleka.
EN
Milk yielding behaviour of the cows and feeding organization were analysed in a cattle barn equipped with milk yielding robot. Time intervals between successive milkings were individually settled on the basis of total 24 hrs' milk yield of a cow. In June 2010 the minimum time intervals ranged from 320 to 800 minutes. Actual average interval lasted 393-921 minutes, what means 1.5 to 3.6 milking yields per 24 hrs. Feeding was realized in three places. Main PMR (partly mixed ration) was put down into crib. On the milking stand first part of concentrate mixture was given to all cows - in the amounts adequate to milking capacity. Second feed mixture got in feeding station - in amounts according to milk yield - the cows of milking capacity above 20 kg. In the first year of barn exploitation the average milk yield from 66.8 cows reached 10.346 kg per cow.
PL
Określono wielkość pogłowia bydła wg systemów utrzymania w poszczególnych kategoriach wiekowych i produkcyjnych w województwie wielkopolskim w 2010 roku. Obliczono wielkość emisji amoniaku dwoma metodami. W pierwszej zastosowano klasyfikację źródeł emisji SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution), w drugiej uwzględniono wiek bydła, poziom wydajności mlecznej krów oraz system ich utrzymania. Wielkość emisji obliczona według pierwszej metody była wyższa o około 10% w porównaniu do drugiej metody. W kraju następuje stopniowy wzrost odsetka bydła utrzymywanego w systemie wolnostanowiskowym oraz wzrost wydajności mlecznej krów. Dlatego celowe jest śledzenie tempa tych zmian, które wpływają na wielkość emisji amoniaku.
EN
The amount of cattle heads according to the keeping systems for particular age and production categories for the year 2010 in wielkopolska province has been determined. Two methods for the ammonia emission calculation have been used. For the first one the emission sources classification SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution) has been used, while for the second one the cattle age, cows milking capacities as well as animal keeping systems have been considered. Ammonia emission calculated by using the first method was about 10% higher than the one calculated by using the second method. In our country the cattle amount keeping in the free stall system as well as the cows milking capacity are increasing. Therefore it is important to monitor the amount of ammonia emission.
PL
Przeprowadzono analizę poprawności żywienia krów o wysokiej wydajności mlecznej w szczycie laktacji pod względem zapewnienia odpowiedniej ilości energii i białka w dawce pokarmowej. Średnia wydajność stada w gospodarstwie farmerskim wynosiła ponad 11,5 tys. kg mleka rocznie. Analizując wyniki 51 krów, wzięto pod uwagę zawartość białka i mocznika w mleku w pierwszych trzech miesiącach laktacji. Średnia dobowa wydajność pierwiastek wynosiła ponad 36 kg, a wieloródek - ponad 45 kg mleka. Całe stado było żywione mieszanką TMR, obliczoną na 40 kg mleka. Tylko ok. 20% krów pobrało paszę równoważną ich aktualnej wydajności, natomiast u ok. 60% krów występował niedobór energii w pobranej paszy.
EN
The study analyzed correctness of feeding dairy cows of high milking productivity, at a peak of lactation period, in respect of supplying sufficient amounts of energy and protein in diets. The average milking yield of cows in herd on the farm amounted to above 11.5 thousand kg milk per head per year. The contents of protein and urea in milk were tested in 51 cows during first three months of lactation. Average daily milk yield for primiparaes reached above 36 kg, whereas for multiparous cows - above 45 kg. Total herd was fed with the TMR mixture diets accounted for milk yield of 40 kg. Only about 20% cows were supplied with the nutrients equivalent to their actual milk production, whereas the shortage of energy was observed in diets for about 60% cows.
16
PL
Analizowano efektywność wykorzystania jednostanowiskowego robota udojowego VMS DeLaval w stadzie 59 krów pierwiastek. Badanie wykonano na przełomie drugiego i trzeciego miesiąca od uruchomienia robota - okres A (30 dni), oraz w piątym i szóstym miesiącu eksploatacji - okres B (27 dni). Krowy doiły się w ciągu całej doby dość równomiernie. Łączna liczba dojów w obu okresach była zbliżona i wynosiła średnio 153 na dobę w okresie A oraz 139 w okresie B. Średnia ilość udojonego w ciągu doby mleka w obu analizowanych okresach wynosiła około 1700 kg/dobę. Dobowa zmienność liczby dojów oraz ilości udojonego mleka z dnia na dzień podlegała małym wahaniom. Procent dojów niekompletnych wynosił około 1-2 %, co świadczyło o łatwym przystosowaniu krów do doju robotem.
EN
The research involved efficiency analysis for using a single-position milking robot (VMS DeLaval) in a herd consisting of 59 heifer cows. The test was carried out at the end of second and the beginning of third month after robot startup - period A (30 days), and in fifth and sixth month of its operation - period B (27 days). The cows were giving milk quite evenly throughout a day (24 hours). Total number of milking operations in both periods was similar, on average reaching 153 per day in period A and 139 - in period B. In both analysed periods, average volume of milk received in twenty four hours was approximately 1700 kg/day. Daily variability of the number of milking operations and the volume of received milk slightly fluctuated day by day. Percent of incomplete milking operations reached approximately 1-2 %, proving that cows easily adapt to being milked by a robot.
PL
Celem pracy było określenie wpływu użytkowania mlecznego na rozród krów, długość ich życia i użytkowania. Porównano dwa stada o podobnej wielkości, utrzymywane w takiej samej technologii chowu, ale o różnym poziomie wydajności mleka. Średnia wydajność mleka w okresie 305-dniowej laktacji w jednej oborze wynosiła 7641 kg, a w oborze o wyższej intensywności produkcji 8657 kg. Wykazano, że intensywne użytkowanie krów wpłynęło na wydłużenie laktacji, a w konsekwencji spowodowało wydłużenie okresu międzywycieleniowego. Nie wpłynęło natomiast na poziom wydajności życiowej i długość użytkowania krów.
EN
The aim of studies was to evaluate the effect of milk yield level on reproduction of dairy cows, their lifespan and production lifetime. The investigations compared two dairy herds of similar size, under the same housing conditions, but characterized by different milk production levels. The average milk yield over 305-day lactation achieved 7641 kg in lower yielding herd, and 8657 kg in the higher yielding herd. It was stated that the intensive milking performance tended to prolong the lactation but also to lengthen the inter-calving periods. However, the milking performance did not affect the lifetime milk yield level, nor the productive lifespan of cows.
PL
W latach 2001-2004 w oborze uwięzionej z dojarką rurociągową, badano wpływ rodzaju gum strzykowych na kształtowanie się liczby komórek somatycznych w mleku. Część krów pierwiastek (76 szt.) dojono gumami standardowymi, część (61 szt.) gumami silikonowymi. Stwierdzono korzystny wpływ silikonowych gum strzykowych na LKS w mleku. Za 4.letni okres badań od 77,3% krów dojonych gumami silikonowymi uzyskano mleko o LKS poniżej 400 tys./ml, w porównaniu do 72,5% dojonych gumami standardowymi. Różnica ta okazała się statystycznie istotna.
EN
From 2001 to 2004 the investigations were conducted in a tying-stall cow barn with pipeline milking system, on how the kind of teat cup liners affected the somatic cell count (SCC) in milk. One group of 76 first calved cows were milked with the use of standard liners, the other 61 cows - using the silicone liners. Positive effect of the latter liners was confirmed: over the four year period 77.3% cows milked with silicone liners yielded the milk of SCC below 400 000/ml, as compared with 72.5% cows milked with the standard liners. The difference was found statistically significant.
PL
W wyniku badań przeprowadzonych w zmodernizowanej chlewni z płytką ściółką w cyklu zamkniętym o stadzie 25 loch stwierdzono racjonalne wykorzystanie pomieszczeń inwentarskich, gospodarowanie sprzętem oraz nakładami, co pozwoliło uzyskać dobre wyniki produkcyjne, tj. średni wiek pierwszego oproszenia 365 dni, średni okres między kolejnymi oproszeniami 174 dni, średnią liczbę urodzonych prosiąt w miocie 10,25, a odsądzonych 9,63 i wyprodukowanych średnio rocznie od jednej lochy 20,04 tuczników, przy zadowalających przyrostach i zużyciu paszy. Dochód na tuczniku bez uwzględnienia robocizny własnej wyniósł 64,4 zł.
EN
The research aimed at evaluating the production and economic effects in a modernized piggery building with the shallow bedding, housing the herd of 25 sows. Authors stated rational usage of the animals' rooms, equipment and inputs management, what brought about the satisfactory production results: the average age at first farrowing 365 days, average period between successive farrows 174 days, average number of piglets bom in a litter 10.25 and weaned 9.63 (means for four litters); average annual number of fattened porkers per 1 sow reached 20.04, at satisfactory body weight gains and feed consumption indices. The profit per 1 porker was 64.4 PLN, excluding the farmer's own labour.
PL
Dokonano porównania wyników oceny jakości higienicznej mleka przeprowadzonej dwiema metodami - przez badanie przewodności elektrycznej mleka (system Afimilk) oraz wykonanego w laboratorium oznaczenia LKS. Ponadto określono wpływ czynników fizjologicznych na kształtowanie się przewodności elektrycznej mleka. Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu stadium laktacji i wydajności dobowej mleka na przewodność, ale stwierdzono istotne różnice (p<0,05) w przewodności między laktacjami. Ponadto wyższą przewodność obserwowano w mleku o LKS powyżej 400 tys. ml niż w mleku dobrym.
EN
Actually, the problem of hygienic milk quality is of great importance in the cattle husbandry. The research undertaken aimed at analysis of the problem by studying two approaches: one by inspecting the electric conductivity of milk (by using Afimilk system), and the other by old-fashioned straight-forward somatic cell count (SCC) check-up. Moreover, the relationship between milk conductivity and well understood physiological factors was investigated. No statistically significant influence was observed of the lactation phase or the dairy milk yield on conductivity, but the differences were found (p<0.05) in conductivity between lactations. Furthermore, lower conductivity was observed in milk of SCC below 400 000/ml, than in the milk of undesirable SCC level.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.