Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Transportation processes – theoretical and practical aspects
EN
The article presents an overview of the concept of process definition which is widely used in various fields of life and, depending on the area, it is definitions adopt slightly different meanings. The analysis of the definitions allowed the authors arrive at a conclusion that processes are of a dynamic nature which is indispensable for the operation of every enterprise. The study also considered the issue of the processes in transportation and logistics. On the example of Public Transport Company in Rokietnica (ZUK Rokbus Sp. z o.o.) a classification of the processes in passenger transportation taking into account different components and processes was considered. The classification of processes allows adequate management of the company. The purpose of this article is to present the essence of the classification of processes occurring in a transport company. The considerations commence with an attempt to define the concept of process in which the dynamic nature of the processes occurring in transport and logistics will be shown.
PL
W artykule przedstawiono przegląd koncepcji definicji procesu. Pojęcie procesu jest szeroko stosowane w różnych dziedzinach życia i w zależności od obszaru przyjmuje nieco odmienne znaczeniowo definicje. Przeprowadzona w pracy analiza definicji pozwoliła na sformułowanie wniosku o dynamicznym charakterze procesów, który jest nieodzwonym zjawiskiem funkcjonowania przedsiębiorstwa. W pracy rozważono również zagadnienie procesów w transporcie i logistyce. Na podstawie Zakładu Usług Komunikacyjnych Rokbus Sp. z o.o. zaproponowano klasyfikację procesów w transporcie osób, uwzględniając istotne elementy składowe i przebieg procesów. Klasyfikacja procesów pozwala na odpowiednie zarządzanie nimi w przedsiębiorstwie, co jest kolejnym krokiem w osiągnięciu zamierzonego celu. Celem artykułu jest przedstawienie istoty klasyfikacji procesów w przedsiębiorstwie transportowym. Rozważania rozpocznie próba jednoznacznego zdefiniowania pojęcia procesu, w którym ukazany zostanie dynamiczny charakter procesów zachodzących w transporcie i logistyce.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
268--275, CD1
PL
W artykule przedstawiono koncepcję narzędzia wspomagającego decyzje dyspozytorskie w transporcie bazującego na sztucznych sieciach neuronowych. Procesy dyspozytorskie analizowane w pracy związane są z doborem odpowiedniego sposobu przewozu do zlecenia przewozowego. Sposób przewozu rozumiany jest jako jedna z pięciu możliwych opcji przewozu, różniąca się między sobą: kosztem realizacji, czasem dostawy, ładownością pojazdu oraz priorytetem załadunku, wynikających z charakterystyki danego przedsiębiorstwa. W pracy przeanalizowano warunki i sposób postępowania dyspozytora, który poszukując najkorzystniejszego dopasowania sposobu przewozu do przesyłki kieruje się maksymalizacją zysku z tytułu realizacji usługi przewozowej. W wyniku przeprowadzonej analizy wyodrębniono zbiór najważniejszych zmiennych decyzyjnych istotnych z punktu widzenia zastosowanego kryterium. Następnie z szeregu informacji zaproponowano zbiór uczący, który w dalszej kolejności posłużył w procesie uczenia 4 wybranych typów sztucznych sieci neuronowych: liniowej, MLP, RBF, GRNN. Opracowane narzędzie zastosowano równocześnie z pracą wykonywaną przez dyspozytora. Na podstawie otrzymanych rezultatów oceniono skuteczność metody pod względem prognozowania zysku, wynikającego z wyboru odpowiedniego sposobu przewozu. Modelowanie neuronowe przyniosło pożądane rezultaty. Porównanie opracowanej metody z dotychczasowym podejmowaniem decyzji przez dyspozytora spowodowało poprawę procesów dyspozytorskich, postrzeganą jako zwiększenie zysku z tytułu wykonania usługi.
EN
The article presents an application of artificial neural networks to support dispatching processes in road transport. These processes are associated with the selection of the appropriate mode of transport for the transport order. The method of transport is understood as one of five possible options carriage differ among them selves at the expense of implementation, delivery time, vehicle load capacity and load priority resulting from the characteristics of the company. The study analyses the conditions and procedure dispatcher, who in search of the best possible matching mode of transport for shipment headed to maximize the profit for the implementation of a transport service. The analysis distinguished collection of the most important decision variables relevant to the used criterion. Then, with a range of information offered training set, which followed was used in the learning process four selected types of artificial neural networks: Linear, MLP, RBF, GRNN. The developed tool was used simultaneously with the work performed by the dispatcher. Based on the obtained results, t he efficacy of the method in terms of prediction of profit resulting from the selection of the appropriate mode of transport. Neural modelling has brought the most desirable results. Comparison of this method with the existing decision - making by the dispatcher resulted in improved processes, perceived as an increase in profit for the service.
PL
W niniejszej pracy autorzy poruszyli tematykę przygotowania planu transportowego dla jednostki samorządowej. Przedstawili uwarunkowania prawne i realia w jakich tworzone są tego typu dokumenty w Polsce. Pokazali również kilka praktyk z innych krajów. Wskazano ponadto w jaki sposób projektowana jest metodyka tworzenia planu transportowego. Zidentyfikowane podejścia zaprezentowano w formie grafów.
EN
In this paper, the authors discussed the issue of preparing transport plans for local governments. They presented the legal situation as well as the reality in which such documents are created in Poland. They also showed some practical solutions from other countries. Furthermore, the authors indicated the manner of designing a transport plan. The identified approaches are presented in the form of graphs. Based on the analysis, several conclusions were drawn.
PL
Celem pracy była neuronowa identyfikacja stopnia rozkładu materiału organicznego (słomy) na podstawie informacji graficznej, uzyskanej przy użyciu metod analizy obrazu. W tym celu opracowano oryginalny system informatyczny "nStraw", umożliwiający edycję obrazów cyfrowych, akwizycję danych graficznych, ich analizę oraz konwersję do zbiorów uczących w postaci akceptowalnej przez symulator sztucznych sieci neuronowych.
EN
The aim of this study was to describe a neural identification of the level of decomposition of organic material, based on graphic information, which is obtained by using image analysis. For this purpose, a neural network "nStraw" was generated for editing images, data retrieval and analysis.
PL
Celem pracy było zbadanie możliwości pozyskiwania informacji z obrazów przedstawiających oocyty świni domowej z wykorzystaniem procesu binaryzacji, w celu tworzenia zbiorów uczących, niezbędnych do generowania modeli neuronowych. Zwrócono uwagę na główny problem związany z stosowaniem tego przetwarzania, jakim jest dobór odpowiedniego progu. W niniejszym opracowaniu zestawiono efekty zastosowania binaryzacji dla analizowanych zdjęć z wykorzystaniem różnych metod doboru progów. Zweryfikowano celowość używania tej metody w badanych obrazach, jak również przesłanki do stosowania odpowiednich parametrów binaryzacji.
EN
The aim of this study was to analyze the possibilities of the acquisition of information from images of porcine oocytes using binarization. Also attention was paid to the main problem of this processing, which is the selection of an adequate threshold. In this study summarizes the effects of binarization for the analyzed images using different methods of selecting thresholds. Purposefulness of using this method in the test images was verified, as well as the conditions for application of the adequate parameters of binarization.
PL
Nie istnieje tania i szybka metoda określania stopnia dojrzałości kompostu, która mogłaby zostać przeprowadzona przez osobę nie posiadającą doświadczenia w tej dziedzinie. Podjęto zatem próbę jej estymacji wykorzystując jako narzędzie sztuczne sieci neuronowe. Opisana metodyka przestawia kolejne etapy prac badawczych przeprowadzonych w celu pozyskania reprezentatywnych danych do trenowania inteligentnych systemów klasyfikujących.
EN
There is no cheap and quick method for determining the degree of compost maturity, which could be carried out by a person having no experience in this field. Therefore, there has been an attempt made to estimate it using artificial neural networks as a tool. Described methodology presents subsequent stages of research works carried out in order to acquire representative data for training intelligent classifying systems.
PL
W pracy podjęto próbę wytworzenia aplikacji, która potrafi rozpoznać wybrane odmiany jabłek tylko i wyłącznie na podstawie ich wyglądu zewnętrznego, czyli głównie koloru i kształtu. Ilość i różnorodność występujących odmian oraz możliwość deformacji poszczególnych owoców sprawia, że celowe okazuje się zastosowanie metod sztucznej inteligencji. W programie JabVis posłużono się modelowaniem neuronowym, które do takowych się zalicza, a osiągnięte wyniki wydają się być obiecujące, szczególnie w kontekście w przyszłych badaniach.
EN
The paper seeks to establish the application, which will recognize the variety of apples and only on the basis of their appearance that is mainly the color and shape. The number and diversity of existing varieties and the possibility of deformation of each fruit makes it advisable to apply the methods of artificial intelligence. In JabVis used neural modeling, which is to include such, and the results achieved seem to be good predictors of future research.
PL
W pracy podjęto próbę rozpoznawania odmian jabłek na podstawie ich cech charakterystycznych, z wykorzystaniem wybranych metod sztucznej inteligencji. W tym celu zastosowano wybrane topologie sztucznych sieci neuronowych, jako narzędzi do identyfikacji jabłek na podstawie ich cyfrowych obrazów.
EN
The paper attempts to identify varieties of apples on the basis of their characteristics, using the chosen methods of artificial intelligence. For this purpose were used the selected topologies of artificial neural networks as tools to identify the apples on the basis of their digital images.
EN
The paper presents the experiments of compost images analysis carried out with two types of digital cameras working in daylight and ultraviolet light. The data collected with two cameras were analysed with the usage of neural network model (using part of application Statistica v. 8.0). The results of images analysis were combined also with the results of chemical and physical analysis of composted material.
PL
W pracy zaproponowano oryginalną metodę oceny jakości kompostu, z wykorzystaniem nowoczesnych technik analizy obrazu, dokonaną w oparciu o zdjęcia pozyskane z dwóch typów aparatów cyfrowych, pracujących w świetle dziennym oraz świetle ultrafioletowym. Zebrane dane poddane zostały analizie za pomocą sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem numerycznego symulatora SNN zaimplementowanego w postaci modułu w komercyjnym pakiecie Statistica v. 8.0. Otrzymane wyniki zostały następnie skojarzone z danymi uzyskanymi w oparciu o przeprowadzoną analizę chemiczną oraz fizyczną wybranych materiałów organicznych, poddanych procesowi kompostowania w warunkach laboratoryjnych.
PL
Celem pracy było omówienie neuronowych metod prognozowania oraz porównanie ich efektywności w wybranych zagadnieniach inżynierii rolniczej przy użyciu sztucznych sieci neuronowych. Wskazano przy tym topologie sieci, które w rozwiązaniu problemów predykcyjnych charakteryzowały się najlepszą skutecznością.
EN
The aim of the following thesis was the description of chosen methods of the prediction and the comparison of their efficiency in the field of agricultural engineering with the use of artificial neural networks. There were also pointed the typolgies of networks which turned out to be the most effective in the process of solving the prediction problems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.