Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This article presents the preparation of composite casts made using the technology of precise casting by the method of melted models. The composite was reinforced with the ceramic sinter from Al2O3 particle shaped in a printed polystyrene female mould, which was fired together with precured ceramics. The resulting ceramic preform, after being saturated with paraffin and after the filling system is installed, was filled with liquid moulding sand and fired together with the mould. The reinforcement was saturated by means of the counter-pressure exerting action on the metal column, being a resultant of pressures inside and outside the chamber. The preliminary assessment showed no apparent defects in the shape of the cast. The casting was measured and the figures were compared with the dimensions of the matrix in which the reinforcing preform was made, the preform after firing and after saturation with paraffin. The results were presented in a table and dimensional deviations were determined. The composite casting was subjected to metallographic tests, which excluded any porous defects or damage to the reinforcement. It can therefore be said that, according to the predictions resulting from the previous calculations, the pressure values used allowed for complete filling of the reinforcement capillaries. The proposed method is therefore suitable for the preparation of precision composite castings with complex shapes.
PL
W pracy opisano zastosowanie aplikacji internetowej do oceny jakości dopasowania aparatów słuchowych. Metoda oceny polega na badaniu ankietowym, uzupełnionym testem rozumienia słów jednosylabowych w polu swobodnym. Opisywana aplikacja internetowa pozwala na przeprowadzenie badania z dowolnego komputera z dostępem do sieci. Dzięki implementacji metody w postaci aplikacji internetowej, można w systematyczny i uporządkowany sposób dokonywać oceny korzyści z użytkowania aparatów słuchowych. Daje też możliwość jej rozszerzenia czy modyfikacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że ok. 60% użytkowników uzyskało w ciągu 7 dni zysk z aparatu słuchowego ≥10%, co oznacza efektywne zaopatrzenie. Największy zysk osiągają pacjenci z 2. i 3. stopniem niedosłuchu według skali WHO (World Health Organization).
EN
The study presents application of the web-based application for the assessment of quality of hearing aid fitting. The method consists of a survey supplemented with the test for recognizing the single syllable words under free-field conditions. A web-based application has been developed to allow testing from any computer with the Internet access. The implementation of the method in the form of a web-based application, allows a systematic and organized assessment of the benefits gained from the hearing aid use. The application is an easy-to-use tool that can easily be modified. On the basis of the study performed, it may be observed that in the case of 60% of subjects it was possible to achieve benefit ≥10%, which signifies an effective fitting of the hearing aid. The highest benefit occurs for subjects with grade 2 and 3 of hearing loss according to the WHO scale.
EN
The paper presents a detailed description of one of the newest methods of vacuum saturation of reinforcing preforms in gypsum molds. As an appropriate selection of the infiltration time is a crucial problem during realization of this process, aim of the analysis shown in the paper is to present methods of selection of subatmospheric pressure application time, a sequence of lowering and increasing pressure, as well as examining influence of structure of reinforcing preforms on efficiency of this process. To realize the aim, studies on infiltration of reinforcing preforms made of a corundum sinter of various granulation of sintered particles with a model alloy were conducted. The infiltration process analysis was carried out in two stages. The first stage consisted in investigation of influence of lengthening of sucking off air from the reinforcing preforms on efficiency of this process. In the second stage, an analysis of influence of a two-staged infiltration process on saturation of the studied materials was conducted. Because the studied preforms were of similar porosity, the obtained differences of the saturation level of particular preforms have shown, that the saturation process is influenced mostly by size of pores present in the reinforcement. Because of these differences, each reinforcement type requires individual selection of time and sequence of the saturation process. For reinforcements of higher pore diameter, it is sufficient to simply increase air sucking off time to improve the saturation, while for reinforcement of smaller pore diameter, it is a better solution to apply the two-staged process of sucking off air. Application of the proposed analysis method allows not only obtaining composite castings of higher quality, but also economical optimization of the whole process.
PL
W artykule zaprezentowano przebieg badań nad wybranymi aspektami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeprowadzonych z wykorzystaniem aparatury eyetrackingu mobilnego (SMI Eye Tracking Glasses; częstotliwość próbkowania 60Hz, rozdzielczość nagrania 720p). Celem badania było określenie charakterystyki procesów percepcji oznakowania pionowego i poziomego na testowych odcinkach dróg publicznych (wybranych po wcześniejszym ustaleniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy – odcinek drogi krajowej oraz Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – odcinek drogi miejskiej). Badania przeprowadzono na grupie 20 osób, włączonych do grupy badanych na zasadzie losowego doboru. Grupa osób badanych charakteryzowała się zróżnicowanym poziomem umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdów. Zebrane w trakcie badania dane i wyniki pozwoliły na stworzenie tzw. map cieplnych, stanowiących podstawę dalszej jakościowej analizy percepcji oznakowania pionowego i poziomego. Analiza danych ilościowych i jakościowych zebranych w ramach badań pozwoliła na sformułowanie konkretnych zaleceń w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w odniesieniu do analizowanych fragmentów dróg publicznych. Badania mają charakter eksploracyjny. Potwierdziły potencjalną użyteczność zastosowanej metodologii eyetrackingu mobilnego w optymalizacji oznakowania dróg publicznych oraz wskazują zasadność prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.
EN
The article describes research on chosen aspects of road safety carried out with the use of mobile eye tracking devices (SMI Eye Tracking Glasses, 60Hz sampling rate 720p resolution). The article aims at the analysis of traffic signs and markings perception on sample sections of public roads (selected by prior arrangement with the General Directorate of National Roads and Motorways in Bydgoszcz (GDDKiA) – section of national roads and the Municipal Roads and Public Transport in Bydgoszcz (ZDMIKP) – municipal road section). A random XIV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA SYSTEMY TRANSPORTOWE TEORIA I PRAKTYKA 18-20 września 2017 Patronat Medialny Organizator konferencji Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8 http://www.SystemyTransportowe.polsl.pl Główne tematy konferencji:  Zaawansowane rozwiązania w systemach transportowych w dobie rosnącej mobilności o zaawansowane rozwiązania z zakresu modelowania i optymalizacji o zintegrowany transport miejski o rozwiązania dla integracji transportu towarowego w miastach o informacja w ramach inteligentnego systemu transportowego  Najnowsze osiągnięcia z zakresu inżynierii ruchu w systemach i sieciach transportowych o rozwój inżynierii ruchu i modele podróży o analiza bezpieczeństwa w zaawansowanych systemach i sieciach transportowych o determinanty rozwoju systemów transportowych w Unii Europejskiej o problemy optymalizacji sieci transportowych sample of twenty drivers characterized by different driving skills took part in the research. Data obtained during the process and its results resulted with creation of heat maps which will be used for further qualitative analysis of the perception of road signs and markings. The quantitative and qualitative data analysis results in formulating specific recommendations considering road safety on the above mentioned public road sections. The research is exploratory and it confirms the potential utility of the applied mobile eye tracking methodology for the road signs and markings effectiveness. Its findings indicate legitimacy for further research on the subject.
EN
The combat potential of future warships will be directly related to the use of modern electronic devices being parts of advanced systems, such as, for instance, radar systems, fire aiming systems, fire detection systems, electric drive systems, and even electronic and radio-electronic weaponry, railguns and lasers, installed on these warships. The capacity and functionality of these devices is continually increasing, at decreasing mass and dimensions, which results in higher power consumption. Heat collection becomes a growing problem in operation of these devices. The paper presents a concept of the use of the CPL (Capillary Pumped Loop) cycle for passive heat collection from precise electronic devices used on warships. It also includes the description of the experimental rig and discussion of the results of laboratory tests performed on this rig and confirmed using the mathematical model developed by the authors.
6
Content available remote Flexural strength of hybrid epoxy composites with carbon fiber
EN
The paper presents a flexural strength comparison of hybrid epoxy composites with different reinforcing phases and amounts of used fillers. As the reinforcement, carbon fiber was used in mat and fabric forms. As the matrix, an epoxy resin and a mixture of the epoxy resin with a filler in the form of coal fly ash was used. The samples were produced according to the PN-EN ISO 178 standard and bending stress values of the studied composites were determined. The work is a part of studies related to selecting material for the hull of an innovative yacht with a hybrid drive, fueled by renewable energy sources, in the scope of the “RepSail” project in the “Era Net Future Travelling” contest realized at the Maritime University of Szczecin.
PL
Porównano wytrzymałość na zginanie hybrydowych kompozytów epoksydowych w postaci laminatów różniących się rodzajem fazy zbrojącej oraz ilością użytego napełniacza. Zbrojenie stanowiło włókno węglowe w postaci: maty i tkaniny, osnową była żywica epoksydowa oraz mieszanina żywicy epoksydowej z napełniaczem w postaci popiołu lotnego. Próbki wykonano zgodnie z PN-EN ISO 178, określono wielkości naprężeń zginających dla badanych kompozytów. Praca stanowi części badań, związanych z wyborem materiału do zastosowania na kadłub innowacyjnego jachtu z napędem hybrydowym, zasilanego z odnawialnych źródeł energii, w ramach projektu "RepSail" w "Era Net Future Travelling" konkursu realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie.
PL
W artykule opisano najczęściej stosowane w trakcie realizacji inwestycji kolejowych wzory warunków kontraktowych. Przedstawiono części składowe i podstawę prawną kontraktów realizowanych w oparciu o Program Funkcjonalo-Użytkowy oraz umowy między zamawiającym i wykonawcą, będącymi elementami przygotowania i realizacji kontraktów. Na przykładach wskazano błędne zapisy w dokumentacjach przetargowych mogące być źródłem sporów między stronami procesu budowlanego. Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano wnioski.
EN
The article describes the most commonly used patterns of contract terms used in railway investments. Components and legal basis for conventions implemented on the basis of the Functional-Utility Program and the agreement between the contracting authority and the contractor, which are part of the preparation and implementation of contracts, are presented. Examples are incorrect entries in tender documents that may be the source of disputes between parties to the construction process. On the basis of the analyzes, the conclusions were formulated.
8
EN
This paper presents the possibility of practical use of the adsorption cooling method in the shipbuilding technology allowing for the conversion of low temperature waste heat (at approx. 60°C) coming from e.g. main engine cooling water. This work describes the construction and operation of such a device, the characteristics of typical adsorbent-adsorbate combinations, the advantages of such solution and the mathematical model.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania modernizacyjne parkingu leśnego, położonego w pobliżu miejscowości Łaś, przy drodze krajowej nr 61 łączącej Warszawę z Augustowem. W rozwiązaniach wykorzystano techniki geomatyczne. W koncepcji poruszono następujące aspekty: podział strefowy, odwodnienie, zagospodarowanie rekreacyjne, edukacja przyrodniczo-leśna. W terenie pomierzono punkty sytuacyjne, jak również dokonano pomiaru niwelacyjnego. Projekt zawiera mapy sytuacyjne oraz numeryczne modele terenu przedstawiające faktyczne i przyszłe ukształtowanie terenu. Wszystkie rezultaty niewątpliwie przyczynią się do wzrostu użyteczności zmodernizowanego parkingu i tym samym do zwiększenia zakresu możliwości, dotyczących odpoczynku w czasie podróży samochodem.
EN
The paper presents the modernising solutions for a forest parking lot, considering as an example thelocation close to the £aœ village, by the domestic road 61, which connects Waszawa and Augustów. These solutions are based on geomatic techniques. The following aspects were considered in the conceptual works: division into zones, water melioration, recreation arrangements, natural-and-forest education. Topographic points were measured in the field and levelling measurements were also performed. The parking design contains topographic maps and digital terrain models, which present the existing and the future terrain relief. All results will contribute to the increase of the useful value of the modernised parking lot and, therefore, to the development of recreational opportunities during travelling by car.
EN
Thermal management of electronics semiconductor technologies that are located i.e. in a novel marine power plants or computer server rooms become very important issue for designers of such systems. Motivation and need for research in development of novel cooling strategies for modern electronics is of paramount importance. Heat exchangers filled by the porous material are a novel research topic in current heat pipe science. The design of such heat exchangers is rather complex with many things to consider. In this paper the focused is the get knowledge about who to select the working fluid to be used.
PL
Artykuł przedstawia opis obecnie stosowanych metod tworzenia sygnałów wzorcowych. Realizacja wielu skomplikowanych funkcji w złożonym systemie elektronicznym wymaga wytworzenia wysokiej jakości źródeł sygnałów wzorcowych, które po odpowiedniej obróbce dystrybuowane są w kompletnym systemie. Autorzy niniejszego artykułu, na podstawie praktycznie zrealizowanych układów, dokonali analizy porównawczej współczesnych układów analogowej syntezy mikrofalowych sygnałów odniesienia. Skonfrontowano najważniejsze parametry generatorów opartych na powielaczach, pętli sprzężenia fazowego oraz komercyjnym układzie scalonego syntezera.
EN
The paper presents modern design methods for microwave reference signal sources. Implementation of many specialized features in complex electronic system requires high quality reference signal sources to generate and distribute reference and synchronization signals throughout the system. Authors analyzed and compared modern methods of microwave signal analog synthesis based on the existing devices. Most important parameters of direct analog multipliers, specialized phase-locked loop and commercial MMIC synthesizer were compared.
EN
The paper presents results of an evaluation of the reinforcing phase particles in identical test castings of small overall dimensions, obtained from a composite suspension in diversified casting conditions. The composite suspension behavior has been studied in different casting conditions: gravitational, gravitational aided by subatmospheric pressure and under centrifugal force. The beneficial influence of the factors intensifying the process of filling mold cavities with a composite suspension was found. Gravitational casting of the composite suspension is limited by the size of the casting modules - in the analyzed experiment conditions they cannot be lower than 1.4 mm. In the castings obtained using subatmospheric pressure, uniform distribution of the reinforcing phase particles was found. Additionally, highly diversified particle distribution was observed in castings from a suspension subjected to centrifugal forces.
PL
Przedstawiono wyniki oceny rozkładu cząstek fazy zbrojącej w identycznych odlewach próbnych o małych gabarytach, uzyskanych z zawiesiny kompozytowej w zróżnicowanych warunkach jej odlewania. Zbadano zachowanie się zawiesiny kompozytowej w warunkach odlewania: grawitacyjnego, grawitacyjnego wspomaganego podciśnieniem oraz pod działaniem siły odśrodkowej. Stwierdzono korzystny wpływ czynników intensyfikujących proces wypełniania wnęk form zawiesiną kompozytową. Grawitacyjne odlewanie zawiesiny kompozytowej ograniczone jest wielkością modułów odlewów, które w analizowanych warunkach doświadczeń nie mogą być mniejsze niż 1,4 mm. Stwierdzono równomierny rozkład cząstek fazy zbrojącej w odlewach uzyskanych z wykorzystaniem podciśnienia, a ponadto bardzo zróżnicowany rozkład cząstek w odlewach z zawiesiny poddanej działaniu sił odśrodkowych.
PL
Rozwój Tomaszowa Mazowieckiego rozpoczął się wraz z rewolucją przemysłową. Miasto powstało z inicjatywy hrabiego Antoniego Ostrowskiego, który osadę nazwał na cześć swojego ojca Tomasza. Intensywny rozwój Tomaszowa nastąpił w latach 1822-1823, kiedy to hrabia Antoni Ostrowski postawił na włókiennictwo, które z biegiem czasu stało się wiodącym przemysłem Tomaszowa. Po roku 1989 przemysł i miasto zaczęły podupadać, systematycznie zmniejsza się liczba mieszkańców. W 2008 roku projekt rewitalizacji Centrum Tomaszowa Mazowieckiego znalazł się na liście projektów indykatywnych. Kon¬cepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji centrum nawiązywała do przedwojennego Tomaszowa, małego przemysłowego miasta z wiersza Juliana Tuwima, miasta wieloetnicznego zamieszkałego przez Polaków, Niemców, Żydów. Rewitalizacja miała być próbą stworzenia miejsca o niepowtarzalnym charakterze i duchu, miejsca w ponowoczesnej globalnej wiosce.
EN
The rise and development of Tomaszow Mazowiecki was connected with the Industrial Revolution. The city name derived from the name of count's Antoni Ostrowski father Tomasza Ostrowski. Till the 1989 it used to be an important industrial centre of textile, ceramic, engineering, metal and leather industry. After 1989 the decline of industry and the city commenced. In 2008 the Revitalization of the City Core of Tomaszow Mazowiecki was enlisted by the Marshal Office of Lodz Province to the group of project of crucial importance for Lodz Region. The main idea was to base revitalization of the City Core on local history and industrial heritage, to revive the multi cultural city which used to be inhabited by Poles, Germans, Jews. The objective of the revitalization was to create the place of unique character and local spirit, deriving from the poem of Julian Tuwim, spirit so often lost in the overwhelming 'global village' of the 21 century.
PL
W publikacji przedstawiono zbudowane w Laboratorium Maszynowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej stanowisko doświadczalne przeznaczone do badań obiegu z pompowaniem kapilarnym CPL (ang, Capillary Pumped Loop). Na wstępie autorzy stwierdzają, że w obiegach CPL stosuje się podobne materiały konstrukcyjne i płyny robocze jak w przypadku rurki ciepła LHP (ang. Loop Heat Pipe). W związku z tym omawiają najczęściej wykorzystywane materiały i płyny w obu urządzeniach. Szczegółowo prezentują budowę zarówno wspomnianego stanowiska eksperymentalnego jak i dwóch zaprojektowanych i wykonanych konstrukcji parowników z wypełnieniem porowatym. W części końcowej artykułu przedstawiają wybrane wyniki badań doświadczalnych stwierdzając, że mogą one być wykorzystane w wielu perspektywicznych zastosowaniach technicznych, na przykład do budowy nowoczesnych, zwartych wymienników ciepła pracujących w mikrosiłowniach domowych.
EN
The paper presents built at the Laboratory of the Faculty of Mechanical Engineering Machine Gdansk position for experimental research capillary circulation pumping CPL (ang, Capillary Pumped Loop). At the outset, the authors state that CPL circuits used similar materials of construction and working fluids as in the case of heat pipe LHP (ang. Loop Heat Pipe). Therefore discuss the most commonly used materials and fluids in both devices. Present in detail the construction of this position both experimental and designed and constructed two evaporators structure filled porous. In the final article present the selected experimental results stating that they can be used in many technical applications perspective, for example, to build a modern, compact heat exchangers employed in domestic gyms.
PL
W pracy przedstawiono koncepcje wykorzystania zdjęć wykonywanych z pokładu bezzałogowego statku powietrznego (BSP) do realizacji różnych zadań z zakresu ochrony przyrody i leśnictwa. Zastosowano BSP, który jest platformą czterowirnikową, napędzaną elektrycznie. Sterowanie odbywa się ręcznie, za pośrednictwem aparatury RC (Radio Control). Urządzenie wyposażone jest w trzyosiowy żyroskop, akcelerometr, kompas, ciśnieniomierz GPS oraz awaryjnego autopilota. Wszystkie moduły sterujące dają dużą stabilność w powietrzu oraz częściową odporność na działanie wiatru do 7 m/s. Badania oraz testy zostały przeprowadzone na hali sportowej oraz na zewnątrz podczas bezwietrznej i słonecznej pogody. Do badań wykorzystano amatorską kamerę niemetryczną, która była sterowana zdalnie. Celem badań było przedstawienie przydatności BSP jako narzędzia do zbierania informacji w zakresie leśnictwa i ochrony przyrody. Skoncentrowano się na kilku praktycznych zastosowaniach np.: do oceny żywotności pomników przyrody oraz oceny defoliacji w sosnowym drzewostanie nasiennym. Kolejnym aspektem była ocena stanu zdrowotnego uprawy starszej oraz młodnika, gdzie weryfikowano prawidłowy rozwój młodego drzewostanu. Następnym aspektem była ocena powierzchni uszkodzonej przez zwierzynę łowną, gdzie porównano nową metodę z pomiarami tradycyjnymi stosowanymi przez Polski Związek Łowiecki. Dodatkowo przedstawiono koncepcję systemu lokalizacji pożaru w czasie rzeczywistym, który może być zastosowany np. w dużych kompleksach leśnych. Wszystkie badania przyniosły wymierne i pozytywne efekty pracy.
EN
The paper presents a concept for photos taken from unmanned aerial vehicles (UAV) to carry out various tasks in the field of nature conservation and forestry. The machine used was a quadrocopter platform with electric motors. UAV control is performed manually by means of RC (Radio Control). The device is equipped with a three-axis gyroscope, accelerometer, compass, GPS, pressure gauge and emergency autopilot. All the control modules provide a high stability in air and partial resistance to the wind (to 7 m/s). The tests were carried out in a sports hall and outside during calm and sunny weather. For the study a remotely controlled non-metric amateur camera was used. The aim of this study was to present applications of UAV as the optimal system for forestry and assessing environment protection. Practical applications tested included viability of natural monuments, assessment the damaged area by game, assessment of defoliation of pine (Pinus sylvestris L.) seed stand. Another aspect was the health status assessment of old and young forest. A new method to calculate area damaged by game was proposed as compared to the traditional one used by the Polish Hunting Association. In addition, a system for fire location in real time was presented. All studies brought measurable and positive effects.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki pierwszych w Polsce testów kamer 3d MVC-F5 i MVC-F5 SR. Narzędzia te posiadające unikatową funkcjonalność powstały w oparciu o wyniki projektu prowadzonego przez armię Izraelską w latach 2007-2012. Od momentu udostępnienia technologii użytkownikom cywilnym WAT prowadzi współpracę z producentem w zakresie jej wdrażania i rozwijania. Przykładem takich prac są przykładowe wyniki wstępnych prób pomiarowych. Oprócz wyników udostępnionych przez producenta przedstawiono tu również wyniki skanowania dwóch pojazdów na Wydziale Mechanicznym WAT. Pierwszym z nich był samochód dostawczy Transit. Drugim pojazdem był samobieżny robot transportowy. W oparciu o dostępne kamery 3d przeprowadzono pomiar i analizę wyników bazując na opisanych obiektach referencyjnych Przykładowe rezultaty wraz z charakterystyką przebiegu prac pomiarowych przedstawiono w niniejszym artykule.
EN
This article presents the results of the first tests in Poland of new handheld structured light scanne. These tools having unique functionality are based on the results of a project conducted by the Israeli army in 2007-2012. Since the technology to civil users MUT cooperates with the manufacturer in terms of its implementation and development. Examples of such works are examples of the results of preliminary tests of measurement. In addition to the results provided by the manufacturer presents the results of the scan are also two vehicles at the Faculty of Mechanical Engineering WAT. The first was a Transit van. The second vehicle was a self-propelled robot transport. Based on the available 3D cameras were conducted to measure and analyze the results based on the described objects of reference Sample results together with the characteristics of measuring the progress of work presented in this article.
EN
Packaging and thermal management of electronic equipment that are located i.e. in a novel marine power plants or computer server rooms has led to the demand for new and reliable methods for electronic cooling. Because of bigger and bigger power levels and miniaturization of the electronic devices, lack of free space in marine power plant, typical cooling techniques such as conduction and forced convection are not able to cool such a high heat flux. The increasing integration of electronic systems requires an improved cooling technology that supposed to be designed for high thermal performance, low mass, and able to work in harsh environments. In this paper presented a prototype of thermosiphon loop heat exchanger developed in Institute of Energy and Industrial Processes in Gdansk University of Technology. This thermosyphon loop is heated from below horizontal side and cooled from upper horizontal side, the working fluid that circulate inside the loop is acetone.
PL
Praca dotyczy badań nad użytecznością elektrodializy bipolarnej (EDBM) w separacji i zatężaniu kwasu fumarowego z modelowych brzeczek pofermentacyjnych zawierających obok głównego produktu biokonwersji inne kwasy mono- i dikarboksylowe, a także glicerol i 1,3-propanadiol. Stwierdzono, że proces EDBM może stanowić jeden z etapów oczyszczania i zatężania produktu biokonwersji albowiem proces nie jest całkowicie selektywny dla kwasu fumarowego, co oznacza, że otrzymany produkt, chociaż zatężony jest nadal zanieczyszczony. Na efektywność procesu ma wpływ gęstość prądu płynącego przez stos oraz pH roztworu poddawanego EDBM.
EN
The work deals with research on usefulness of bipolar electrodialysis (EDBM) in separation and concentration of fumaric acid from model solutions of post-fermentation broths. Except main product of bioconversio other mono- and dicarboxylic acids as well as glycerol and 1,3-propanadiol were present in model solutions. It was found that EDBM process may be one of purification and concentration stages of bioconversion product. Nonetheless, the process is not fully selective for fumaric acid what implies that the obtained concentrated product is still contaminated. The efficiency of EDBM process is dependent on current density and feed solution pH.
19
Content available remote Multi-criteria certification of buildings in Poland
EN
The certification of green buildings has become more and more popular as a tool used for comparison and evaluation of newly built structures. The authors of this article analyse various certification systems of green buildings in Poland with particular interest paid to newly built multi- and one-family residential buildings. The reason there is such little interest in green building certification processes is also considered. Additionally, the major constraints behind introducing green building certificates for newly built structures is also presented. The Article also presents an analysis of benefits resulting from green building certification for investors, contractors and final users of a particular building.
PL
Certyfikacja budynków ekologicznych staje się coraz popularniejszym narzędziem dla porównania i oceny nowo powstających obiektów. W artykule dokonuje się analizy dostępnych w Polsce systemów certyfikacji ekologicznej budynków ze zwróceniem uwagi na powstające obiekty mieszkalne zarówno wielorodzinne, jak i jednorodzinne. Rozważa się przyczyny małego zainteresowania procesem certyfikowania oraz prezentuje największe przeszkody w wprowadzaniu ekologicznych certyfikatów dla nowo budowanych obiektów. W artykule przeprowadzono także analizę korzyści wynikających z certyfikacji obiektu dla inwestora, wykonawcy i użytkownika końcowego obiektu.
EN
Article presents the results of the effect of humidity on early shrinkage of normal concrete with variable W/C ratio. As known for a long time, shrinkage is dependent of many factors. One of them is the W/C ratio and the quantity of water which is located in the concrete mix. In article there were discussed changes taking place in the concrete mix, the methods of research and the partial results obtained by the authors of the paper. Shrinkage is a phenomenon well known and studied by various research centers. The total amount of shrinkage may depend on various factors such as humidity, temperature, composition of the concrete mix, the W/C ratio, the size of the item. The study was conducted to determine the amount of shrinkage in its early stages. It is very important for concrete floors contractors, precast manufacturers to start at the right time finishing work and prevent the formation of shrinkage cracks.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.