Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jakie wnioski wyciągnięto z przeprowadzonych pomiarów parametrów pracy zespołów pompowych i rurociągów w kopalni głębinowej? Z czego wynikały nadmierne koszty pompowania?
PL
W artykule przedstawiono problematykę wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Przeprowadzono analizę opłacalności stosowania małych elektrowni wodnych (MEW). Przedstawiono koncepcję opracowanej w ITG KOMAG małej pływającej elektrowni wodnej, nie wymagającej zapory. Porównano opracowaną koncepcję z typowymi zbiornikowymi elektrowniami wodnymi.
EN
The problem of generating electricity generation from renewable energy sources (RES) is presented. Cost-effectiveness of small hydropower plants (SHPs) is analyzed. The concepts of floating SHPs, without dam, developed at ITG KOMAG are described. One of developed concept is compared with typical water storage power station.
PL
Zaprojektowano pompę wirową, odśrodkową, jednostopniową, typu WH-200 do hydrotransportu ciężkiego, ze zunifikowanym zespołem stojana. Zespół stojana posiada układ łożyskowy z wewnętrznym, wymuszonym obiegiem oleju oraz ujednolicony zespół dławnicy i jest wspólny dla całego typoszeregu pomp WH. Rozwiązanie tulei łożyskowej obniża temperaturę pracy łożysk i rozszerza zakres możliwego obciążenia pompy. Pompa posiada wirnik odciążający dławnicę, więc zamek dławnicy może być zasilany smarem stałym ze smarownicy automatycznej. Zespół wirujący pompy można przesuwać w kierunku osiowym. Dzięki unifikacji zespołów pompy WH-200, zmiana typu dowolnej pompy z typoszeregu WH, odbywa się przez prostą wymianę układu przepływowego, zabudowanego na stojanie pompy WH-200.
EN
Impeller, centrifugal, one-stage WH-200 pump for heavy hydro-transportation, with unified bearing system, was designed. Stator unit has a bearing system with internal, forced oil recycle and unified throttle system, and it is common for entire type series of WH pumps. The solution of bearing sleeve reduces the temperature of bearings operation and extends the range of possible pump load. The pump has a rotor reducing load to the throttle, so the throttle lock can be supplied with solid grease from an automatic greaser. Pump rotating unit can be moved in an axial direction. Due to unification of WH-200 pump systems, the change in type of any pump from WH type series consists in a simple change of flow system installed on the stator of WH-200 pump.
5
Content available Problem wysokości wieży w elektrowni wiatrowej
PL
W artykule omówiono wpływ wysokości wieży na efektywność pracy, rentowność i perspektywy rozwoju elektrowni wiatrowych. Uzasadniono celowość budowy wysokich wież kratowych oraz przedstawiono sposób taniego i bezpiecznego montażu wież kratowych o wysokościach powyżej 100 m.
EN
The article discusses the impact of the tower height on the efficiency, profitability and prospects of wind turbines. It justifies the purpose of constructing high truss towers and shows the way of cheap and safe installation of truss towers with heights above 100 m.
6
Content available remote Predykcyjny system monitoringu i diagnostyki pomp wirowych średniociśnieniowych
PL
Z prowadzonych analiz wynika, że w kraju eksploatuje się kilka tysięcy pomp wirowych średniociśnieniowych. Koszt remontu pompy średniociśnieniowej po awarii jest z reguły wysoki i stanowi nawet do 20-25% kosztu zakupu nowej pompy. Koszt eksploatacji pompy według zasady "praca do awarii" jest w przybliżeniu dwukrotnie większy w stosunku do kosztów wynikających z eksploatacji z remontami prewencyjnymi, uzasadnionymi skalkulowaną oceną stanu technicznego pompy [3]. Krótkie okresy między remontami prewencyjnymi, bazujące tylko na czasie pracy pompy, bez oparcia o bieżącą ocenę stanu technicznego, zwiększają z kolei koszty eksploatacji pompy o ok. 10-15%.
EN
Conducted analyses show that several thousands of medium-pressure centrifugal pumps are in operation in Poland. The cost of repair of medium-pressure pump after its failure is usually high and it is even up to 20-25% of the cost of a new pump. The cost of operation of pump according to the principle "operation until failure" is approximately twice as high as the costs resulting from the operation with preventive repairs, which are justified by a calculated assessment of technical condition of a pump [3]. Short periods between preventive repairs, which are based only on the time of pump operation, with no refer to current assessment of technical condition, increase the costs of pump operation by about 10-15%.
PL
W kopalniach odkrywkowych kruszyw naturalnych do wydobywania złóż zalegających na dnie akwenów wodnych służą koparki ssące, tzw. refulery. Głównym urządzeniem zapewniającym ich efektywną pracę jest pompa. Niniejszy artykuł omawia nowe propozycje pomp do refulerów wykorzystywanych w kopalniach kruszyw.
PL
Trzecia część cyklu artykułów omawiających pozyskiwanie kruszyw.
EN
Third of a series paper describing excavation of sands and gravels.
PL
Specyfika hydrotransportu kruszyw i współpracy pompy z rurociągiem.
EN
Working conditions and technical requirements for pumps in dredging and transporting solid materials in quarries.
PL
Druga część cyklu publikacji na temat pomp w procesie pozyskiwania kruszyw. Zadania, specyfika i konstrukcja pomp do ciężkich warunków pracy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.