Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Do wytworzenia kompozytów metodą SPS wykorzystano aluminium pochodzące z odzysku materiałowego po obróbce skrawaniem. Dzięki metodzie SPS możliwe było uzyskanie praktycznie bezporowatych spieków. Wytworzono trzy typy kompozytów Al + SiC oraz hybrydowe Al + (WC + 12Co) i A[SiC + (WC + 12 Co)] określono ich gęstość, odporność na zużycie przez tarcie oraz parametry topograficzne powierzchni przed i po testach tribologicznych. W oparciu o uzyskane wyniki badań wykazano, że kompozyty hybrydowe wykazują lepsze charakterystyki tribologiczne w porównaniu do kompozytów umacnianych tylko cząstkami SiC. Wykazano również, że współczynnik tarcia zależy głównie od różnicy twardości występującej pomiędzy trzpieniem i tarczą. Większa różnica powoduje, że współczynnik tarcia przyjmuje większe wartości.
EN
Recyclable aluminum after machining was used to make composites using the SPS method. Due to the SPS method, it was possible to obtain the sinters practically without pores. Three types of composites Al + SiC and hybrid composites such as Al + (WC + 12Co) and Al + [SiC + (WC + 12 Co)] were produced. Their density, resistance to friction wear and surface topographic parameters have been determined. Based on the results, it has been shown that in the case of hybrid sinters, better tribological characteristics compared to composites reinforced with SIC particles only can be obtained. It was also shown that the friction coefficient primarily depends on the difference between the hardness of the pin and the disc. The greater difference in hardness causes the values of the friction coefficient to be higher.
PL
W pracy podjęto problem możliwości wykorzystania cyfrowej korelacji obrazu do oceny zmian właściwości mechanicznych kompozytu polimerowego z dodatkiem grafenu (1% wag) w postaci płatków. Próbki do próby jednoosiowego rozciągania zostały wytworzone w procesie selektywnego spajania laserowego z cząstek proszku poliamidu i grafenu wielopłatkowego. W przeprowadzonych testach przy wykorzystaniu systemu trójkamerowego rejestrowano zmienny rozkład odkształceń w heterogonicznym materiale kompozytu PA-G. Opracowane w procesie ewaluacji mapy – w szczególności odkształceń stycznych pozwoliły sformułować wnioski odnośnie wpływu obciążenia osiowego na zachowanie PA-G w czasie w obszarze polimerowej osnowy, aglomeratów grafenowych i ich interfejsu. Przeprowadzone badania pokazały, że technika cyfrowej korelacji obrazu stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnych testów mechanicznych przy określaniu właściwości nowych kompozytów heterogenicznych, a w szczególności kompozytu poliamid-grafen. Obserwacja w trybie rzeczywistym zmian w mapie materiału umożliwia przeprowadzenie szczegółowych analiz złożonych aspektów mikromechanicznych.
EN
The problem of the possibility of using digital image correlation to assess changes in the mechanical properties of a polymer composite with the addition of graphene (1% by weight) in the form of flakes was taken up in the paper. Samples for uniaxial tensile testing were produced by selective laser sintering from polyamide powder particles and multi-flake graphene. In the tests carried out using the three-camera system, a variable strain distribution was recorded in the heterogenic PA-G composite material. Maps developed in the evaluation process – in particular, tangential deformations – allowed to conclude the impact of axial load on PA-G behaviour in time in the area of the polymer matrix, graphene agglomerates, and their interfaces. The research showed that the digital image correlation technique is a perfect complement to traditional mechanical tests when determining the properties of new heterogeneous composites, in particular, polyamide-graphene composite. Real-time observation of changes in the material map allows for a detailed analyzes of complex micromechanical aspects.
PL
Celem pracy była ocena zjawisk na poziomie mikrostrukturalnym w procesie odkształcania popularnego w zastosowaniach medycznych materiału jakim jest miedź, a w szczególności zbadanie wpływu parametrów indentacji tj. prędkości odkształcenia, czasu przetrzymania i siły obciążania/odciążania na jej właściwości mechaniczne. Szczególną uwagę zwrócono na zależności między strukturą materiału, charakterem odkształcenia i właściwościami mechanicznymi. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że największy wpływ na parametry określone w procesie indentacji spośród badanych zmiennych ma siła, z jaką wgłębnik zagłębia się w materiał. Najwyższą twardość odnotowano przy sile 500 mN i prędkości 5000 mN/min. Również na wielkość energii odkształcenia niesprężystego największy wpływ ma siła obciążenia/odciążenia – jej wzrost o 50% powoduje dwukrotny wzrost pracy odkształcenia niesprężystego.
EN
The aim of the paper was to evaluate phenomena at the microstructural level in the deformation process of copper – a material popular in medical applications, and in particular to investigate the influence of indentation parameters, i.e. strain rate, holding time and loading / unloading force on its mechanical properties. Particular attention was paid to the relationships between the structure of the material, the nature of the deformation and the mechanical properties. As a result of the conducted tests, it was found that from the tested variables the force with which the indenter sinks into the material has the greatest influence on the parameters determined in the indentation process. The highest hardness was recorded at the force of 500 mN and the strain rate of 5000 mN/min. Also, in the inelastic, the loading/unloading force plays has the most important role greatest influence on the amount of inelastic and total work – its increase by 50% causes the twofold increase in the value of the inelastic deformation work.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.