Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Based on the exploitation research, the authors evaluated the possibilities of using the heat conducted through the side surface of the waste gases exhaust pipe of SB 1.5 drum drier for drying wood chips. According to the estimated calculations within one hour approximately 173 thousand of kJ of heat may be obtained from the external surface of the waste gases exhaust pipe with the height of 7 m and temperature of approximately 78oC which constitutes an equivalent of approximately 4 kilo of heating oil. In case the above mentioned heat source for drying wood chips in SPA 20 silo with a volume of 6800 kilo within 50% to 20% humidity is used, one may expect that the drying time will be approximately 100 hours.
PL
W oparciu o badania eksploatacyjne autorzy dokonali oceny możliwości wykorzystania ciepła przewodzonego przez pobocznicę rury gazów odlotowych suszarki bębnowej SB 1,5 do suszenia zrębków drewna. Jak wynika z szacunkowych obliczeń w ciągu godziny z zewnętrznej powierzchni rury gazów odlotowych o wysokości 7 m i temperaturze ok. 78°C można uzyskać ok. 173 tys. kJ ciepła, co stanowi ekwiwalent ok. 4 kg oleju opalowego. W przypadku wykorzystania wyżej wymienionego źródła ciepła do suszenia zrębków drewna w silosie SPA 20 o pojemności 6800 kg od wilgotności 50% do 20% można oczekiwać, że czas suszenia wyniesie ok 100 godzin.
PL
Wiele badań naukowych potwierdza, że zastosowanie procesów technologicznych do obróbki tkanki roślinnej (m.in. suszenie) może w różnym stopniu wpływać na jej wartość odżywczą, zawartość polifenoli i zdolność przeciwrodnikową. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu temperatury czynnika suszącego na dynamikę wysychania, aktywność przeciwutleniającą i zawartość polifenoli w papryce czerwonej suszonej fontannowo. Wzrost temperatury czynnika suszącego z 70 do 90oC przy zachowaniu stałości pozostałych parametrów procesu spowodował skrócenie czasu suszenia z 344 do 108 minut i zwiększenie średniego objętościowego strumienia wilgoci około 3,5 krotnie. W czasie suszenia papryki czerwonej stwierdzono, że wraz ze wzrostem temperatury czynnika suszącego wzrasta zawartość związków polifenolowych i aktywność przeciwutleniająca.
EN
Many research studies have confirmed that the use of processes for the treatment of plant tissue (including drying) can, to varying degrees affect its nutritional value, the content of polyphenols and antioxidant capacity. The paper presents results of studies on the effect of temperature on the dynamics of drying, antioxidant activity and polyphenol content of red peppers dried with the fountain method. The temperature rise from 70° C to 90° C while maintaining the stability of other process parameters resulted in reduction of the drying time from 344 to 108 minutes, and increase of the average volumetric moisture flux by about 3.5 times. During drying of red peppers it was found that along with the increase of temperature of the drying medium the content of polyphenol compounds and antioxidant activity increases.
PL
W laboratoryjnej suszarce fontannowej przeprowadzono doświadczenie nad suszeniem miąższu dyni zmieszanego z suchymi wytłokami z jabłek. Celem pracy była ocena dynamiki wysychania zgranulowanej mieszaniny odpadowej miazgi z miąższu dyni olbrzymiej i suchych rozdrobnionych wytłoków z jabłek w warunkach złoża fontannowego Suszenie prowadzono przy temperaturze czynnika suszącego 40, 60, 70ºC. Prędkość przepływu czynnika suszącego wynosiła 5,5 m.s-1, a początkowa grubość warstwy 0,07 m. Wzrost temperatury czynnika suszącego z 40ºC do 70ºC spowodował wzrost wartości średniego objętościowego strumienia odparowania wody od 4 do 11 kg H2O.h-1 w przeliczeniu na 1 m3 objętości komory suszenia.
EN
The trials were carried out in laboratory spouted dryer. The aim of this study was to assess the dynamics of dry granular mixture of waste pulp from the flesh of winter squash and dried apple pomace crushed under the fountain bed. Measurements were taken at constant air flow velocity (v=5,5 m.s-1) and theree temperaturas 40, 60, 70ºC. Interesting of the temperaturę of drying medium from 40 to 70ºC caused in the experiment conditions growth of average volumetric moisture flux value of ca 2,5 time.
PL
Celem pracy było określenie możliwości zastosowania suszarki fontannowej z nagrzewaniem mikrofalowym surowca i uzyskanie informacji odnośnie przebiegu procesu i kinetyki ubytków wody oraz przedstawienie wpływu procesu suszenia na aktywność przeciwutleniającą i zawartość polifenoli w papryce czerwonej. W czasie suszenia papryki czerwonej stwierdzono, że wraz ze wzrostem mocy mikrofal wzrasta zawartość związków polifenolowych i aktywność przeciwutleniająca. Wyniki badań wskazują, że suszenie fontannowo-mikrofalowe pozwala uzyskać susz dobrej jakości i wpływa na poprawę jakości suszu z papryki w porównaniu z tradycyjnym suszeniem konwekcyjnym.
EN
The purpose of the study was to determine the applicability of spouted dryer heated by microwave material and obtain information about the process and the kinetics of water loss and of the effect of the drying process on antioxidant activity and polyphenol content of red pepper. During drying red peppers was found that with the increase of the microwave power is increased content of polyphenolic compounds and antioxidant activity. The results indicate that fountain-microwave drying ovens allows for drought of good quality and improving the quality of dried peppers over traditional convection drying.
PL
Doświadczenie przeprowadzono w laboratoryjnej suszarce fontannowej przy temperaturze czynnika suszącego 23°C i 40°C. Prędkość przepływu czynnika suszącego w komorze wynosiła 6*m s-1, a początkowa grubość warstwy surowca 0,065 m. Wzrost temperatury czynnika suszącego od 23°C do 40°C spowodował w warunkach doświadczenia - zwiększenie średniej szybkości suszenia oraz wzrost wartości średniego objętościowego strumienia odparowanej wody o ok. 50%. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów oraz równań korelacyjnych.
EN
The experiment was performed in the laboratory fountain dryer with the drying agent temperature of 23°C and 40°C. The speed of the drying agent flow in the chamber was 6 m*s-1 and the initial thickness of the material layer was 0.065 m. The rise of the temperature of the drying agent from 23°C to 40°C caused the increase of average drying speed in the experimental conditions as well as almost 50% increase of average volume of a stream of evaporated water. The results were presented in the form of schemes and correlation equations.
6
Content available Suszenie owoców jałowca w złożu fontannowym
PL
Celem pracy było zbadanie przebiegu procesu oraz kinetyki ubytków wody w owocach jałowca w laboratoryjnej suszarce fontannowej przy temperaturze czynnika suszącego 40°C i jego prędkości 4,5 m*s-1. Wysokość statyczna złoża wynosiła 10 cm. Surowiec - owoce jałowca o wilgotności 52% suszono wg dwóch wariantów - to znaczy w sposób ciągły i cyklicznie z przerwami. Zastosowanie 3 godzinnych przerw w suszeniu skutkowało skróceniem efektywnego czasu suszenia oraz 20% wzrostem wielkości objętościowego strumienia wilgoci - w porównaniu z suszeniem bez przerwy.
EN
The purpose of the work was to examine the course of the process and kinetics of water loses in juniper fruit in a laboratory fountain drier at the temperature of drying factor at 40°C and its speed at 4.5 m*s-1. Static height of the bed was 10 cm. Raw material - juniper fruit of 52% moisture content were dried according to two options - that is, continuously and in cycles with breaks. Application of three-hour breaks to drying process resulted in shortening the effective time of drying as well as in 20% increase in the size of moisture stream volume - in comparison with drying without breaks.
PL
Celem pracy było zbadanie dynamiki wysychania owoców rokitnika w warunkach konwekcji naturalnej. Do badań użyto świeżych owoców rokitnika pospolitego o wilgotności ok. 79% - przygotowanych na 3 sposoby - to jest gniecionych, nakłuwanych oraz całych. Suszenie prowadzono w suszarce laboratoryjnej w nieruchomej warstwie przy jej wysokości 3cm i temperaturze 50°C. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów oraz równań korelacyjnych.
EN
The purpose of the study was to investigate drying dynamics of the sea-buckthorn fruit in condition of natural convection. Fresh fruit of common sea-buckthorn of 79% moisture content were used for research. They were prepared in three forms- mashed, pricked and whole fruit. Drying process was carried out in a laboratory drier in a motionless layer at 3 cm height and temperature at 50°C. The results were presented in the form of schemes and correlation equations.
PL
Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania suszarki fontannowej do suszenia kalafiora w warunkach stałego złoża z cyklicznym przemieszaniem przy temperaturze czynnika suszącego wynoszącej 60, 80, 90°C. Prędkość przepływu czynnika suszącego na wlocie wynosiła ok. 1 m*s-1 (przemieszanie złoża v=4 m*s-1). Do badań użyto kalafiora odmiany "Idol" o wilgotności ok. 90%. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów oraz równań korelacyjnych.
EN
The purpose of the study was to investigate possibilities of a fountain drier application for a cauliflower drying process in the condition of a solid bed with cyclic movement at the temperature of a drying medium of 60, 80 and 90 oC. Drying medium flow velocity at the inlet was about 1m*s-1 (bed movement v=4 m*s-1). The "Idol" cultivar of cauliflower of 90 % moisture content was used for experiment. The results were presented in the form of schemes and correlation equations.
PL
Celem pracy było określenie wpływu temperatury czynnika suszącego, średniej średnicy kropel surowca, strumienia masy surowca i powietrza - na wielkość strumienia wody z jednostki objętości komory suszenia w suszarce rozpyłowej APV ANHYDRO LAB1. Wyniki pozwoliły na sformułowanie liczb podobieństwa modelowego opisujących wymianę masy w komorze suszenia.
EN
The purpose of the study was to determine the influence of drying factor temperature, average diameter of a material drop, material and air mass stream on the size of water stream out of a volume unit of drying chamber in the APV ANHYDRO LAB1 spray drier. The results allowed for determining model similarity numbers describing mass exchange in the drying chamber.
PL
Celem pracy było określenie wpływu zawartości ekstraktu soku z buraków ćwikłowych na jego gęstość, lepkość dynamiczną, naprężenia ścinające oraz przebieg suszenia pojedynczych kropel soku. Na rotametrze rotacyjnym HAAKE RS-100 badano przebieg zmian lepkości dynamicznej soku z buraków ćwikłowych dla różnych zawartości ekstraktu SM=10, 20, 30, 40, 50%. Określono też zależność naprężenia ścinającego od szybkości ścinania. Podczas suszenia pojedynczych kropel soku z buraków ćwikłowych (przy zawartości ekstraktu jak wyżej), przy stałej prędkości (v=2 m*s-1) i temperaturze (t=70°C) czynnika suszącego określono wpływ zawartości ekstraktu na średni strumień wilgoci odparowanej z jednostki powierzchni kropel i niezbędny czas suszenia. Stwierdzono, że wzrost zawartości ekstraktu w kroplach powyżej 30% utrudnia proces suszenia.
EN
The purpose of the work was to determine the impact of garden beet juice extract content on its density, dynamic viscosity, shearing stresses, and drying progress for single juice drops. The researchers used rotary rotameter (HAAKE RS-100) to examine progress of changes in dynamic viscosity of garden beet juice for different extract content values: SM=10, 20, 30, 40, 50%. Moreover, the research allowed to determine relationship between shearing stress and shearing rate. While drying single garden beet juice drops (extract content as before), at constant velocity (v=2m*s-1) and temperature (t=70°C) of drying medium, the researchers determined extract content impact on average stream of moisture evaporated from drop area unit and necessary drying time. It has been observed that the increase of extract content in drops exceeding 30% makes drying process difficult.
PL
Wykonano doświadczenie nad suszeniem soku buraczanego w przeciwprądowej laboratoryjnej suszarce rozpyłowej AVP ANHYDRO LAB1. Proces prowadzono przy temperaturze czynnika suszącego 140, 180, 220°C, przy zawartości suchej substancji w surowcu - 10, 20, 30%. Końcowa wilgotność suszu wynosiła 3-4%. Określono wpływ temperatury czynnika suszącego na wlocie i wylocie z suszarki, początkowej zawartości wody na wartość objętościowego strumienia wilgoci.
EN
An experiment on beet juice drying was performed in a counter-current laboratory spray drier - AVP ANHYDRO LAB1. The process was carried out at drying medium temperature values: 140, 180, 220°C, and for dry matter content in the material: 10, 20, 30%. Final humidity of dried material was 3-4%. The research allowed to determine the impact of drying medium temperature at drier inlet and outlet, and initial water content on the value of volumetric moisture stream.
PL
Na stanowisku laboratoryjnym przeprowadzono doświadczenia nad suszeniem pojedynczych kropel koncentratu soku z buraków ćwikłowych o zawartości ekstraktu 30% przy temperaturach czynnika suszącego 50, 60, 70, 80, 90°C oraz jego stałej prędkości v=1m*s-1. Wpływ temperatury czynnika suszącego na spadek zawartości wody opisano równaniem wykładniczym. Określono też wielkość strumienia wilgoci.
EN
A laboratory setup was used to carry out experiments on drying single drops of garden beet juice concentrate with extract content of 30% for drying medium temperatures: 50, 60, 70, 80, 90°C, and its constant velocity v=1m*s-1. The impact of drying medium temperature on content drop.
PL
Doświadczenie realizowano na laboratoryjnym stanowisku badawczym wyposażonym w przeźroczysty cylinder z podziałką o średnicy 30 mm i wysokości 120 mm - wypełniony rozdrobnionym suchym nośnikiem. Dolny koniec cylindra zamknięty od dołu gęstą siatką fosforobrązową zanurzano płytko w destylowanej wodzie - rejestrując tempo jej podsiąkania. Badanie wykonano wg istniejącej metodologii. Zastosowane nośniki porowate różniły się istotnie dynamiką chłonności wody.
EN
The experiment was carried out in a laboratory test stand equipped with transparent graduated cylinder, diameter 30 mm and height 120 mm - filled with ground dry carrier. Lower cylinder end closed from bottom by a dense phosphor-bronze mesh was immersed shallowly in distilled water, recording its infiltration rate. The test was carried out according to existing methodology. Employed porous carriers differed considerably in water absorptivity dynamics.
14
Content available Charakterystyka suszarnicza owoców bzu czarnego
PL
Badano wpływ temperatury suszenia na dynamikę narastania temperatury wnętrza owoców bzu czarnego, szybkość ich wysychania a także ich skurcz suszarniczy i zdolność do rehydracji. Suszenie prowadzono w warunkach konwekcji naturalnej w temperaturach 50, 60, 70°C przy początkowej wilgotności surowca około 75%. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów oraz równań korelacyjnych.
EN
The research involved examination of drying temperature impact on the dynamics of temperature rise inside elder fruits, drying rate, and their drying shrinkage and ability to rehydration. Drying was carried out in natural convection conditions at temperatures: 50, 60, 70°C at initial material humidity.
PL
Doświadczenie przeprowadzono w laboratoryjnej suszarce fontannowej przy temperaturze czynnika suszącego w zakresie 60-90°C. Prędkość przepływu czynnika suszącego na wlocie wynosiła ok. 1 m*s-1 (przemieszanie złoża v=4 m*-s-1), a początkowa grubość warstwy surowca 0,05 m. Wzrost temperatury czynnika suszącego od 60 do 90°C spowodował w warunkach doświadczenia - zwiększenie średniej szybkości suszenia oraz wzrost wartości średniego objętościowego strumienia odparowanej wody o ok. 50%. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów oraz równań korelacyjnych.
EN
The experiment was carried out in a laboratory fountain drier at drying medium temperature variable within range 60-90°C. Drying medium flow velocity at inlet was approximately 1m*s-1 (bed movement v=4 m*s-1), and initial material layer thickness: 0.05m. In experimental conditions, drying medium temperature increase from 60 to 90°C caused growth in average drying rate and rise of the value of average volumetric evaporated water stream by approximately 50%. Obtained results are shown in form of diagrams and correlation equations.
16
Content available Suszenie nasion gorczycy w złożu fontannowym
PL
Doświadczenie przeprowadzono w laboratoryjnej suszarce fontannowej przy zmiennej temperaturze czynnika suszącego w zakresie 50-90°C. Prędkość przepływu czynnika suszącego na wlocie wynosiła ok. 4 m.s-1, a początkowa grubość warstwy surowca 0,12 m. Wzrost temperatury czynnika suszącego od 50 do 90°C spowodował w warunkach doświadczenia zwiększenie średniej szybkości suszenia oraz wzrost wartości średniego objętościowego strumienia odparowania o ok. 55%.
EN
The experiment was carried out in a laboratory fountain drier at drying medium temperature variable within range 50-90°C. Drying medium flow velocity at inlet was approximately 4m.s-1, and initial material layer thickness - 0.12m. In experimental conditions, increase of drying medium temperature from 50 to 90°C caused growth in average drying rate and rise of the value of average volumetric evaporation stream by approximately 55%.
PL
Przeprowadzono na skalę laboratoryjną doświadczenie nad wpływem zabiegu blanszowania na proces suszenia sublimacyjnego kostki pietruszki. Suszenie prowadzono przy temperaturze płyty grzejnej 0, 20, 40, 60°C. Określono wpływ zabiegu blanszowania na kinetykę procesu. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów oraz równań korelacyjnych.
EN
Laboratory experiment was led in order to check the influence of blanching process on freeze drying process applied on parsley cubes. The drying process was carried at the temperature of 0, 20, 40 and 60°C on the heating plate. The influence of the blanching process on the kinetics was described. The resultsof studies were presented in form of diagrams and corelation equations.
PL
Badano wpływ temperatury powietrza na proces suszenia zrębków drzewnych. Zrębki suszono w laboratoryjnej suszarce fontannowej. Doświadczenie prowadzono przy temperaturze 40, 50, 60, 70°C, przy stałej wysokości złoża ok. 160 mm i stałej prędkości czynnika suszącego 0,3 ms-1. Określono szybkość suszenia oraz wartość strumienia wilgoci z jednostki objętości komory suszenia. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów oraz równań korelacyjnych.
EN
The research focused on the impact of air temperature on wood chips drying process. The chips were subject to drying in a laboratory fountain drier. The experiment was carried out at the temperature of 40, 50, 60, and 70°C, at approximate constant bed height 160 mm and constant drying medium velocity 0.3 m s-1. The experiment allowed to determine drying rate and the value of moisture stream from drying chamber volume unit. The results are shown in form of diagrams and correlation equations.
PL
Przeprowadzono doświadczenie nad suszeniem ziarna jęczmienia browarnego odmiany "Scarlet" w suszarce daszkowej - kompaktowej typu M856/1 S311P firmy "Araj". Wyniki badań przedstawiono na wykresach oraz tabelarycznie.
EN
The scope of the research included an experiment involving drying of the "Scarlet" variety brewery barley grain in a compact roof drier, M856/1 S311P type, manufactured by "Araj". The research results are shown on diagrams and in charts.
PL
Praca przedstawia analizę możliwości wykorzystania programu EXCEL do aproksymowania danych empirycznych wybranymi równaniami w kontekście porównania tych dopasowań z uzyskanymi przez program STATISTICA. Wyniki symulacji wykazały, że metoda Gradient zastosowana w EXCELU nie daje wyników porównywalnych do metody Newtona w EXCELU czy programu STATISTICA. Zastosowanie równań Oswina, Halseya i GAB daje w obu programach dla ustalonych procedur identyczne wyniki stałych, a zastosowanie równania Hendersona powoduje uzyskanie dwóch różnych krzywych otrzymanych poprzez zastosowanie obu programów.
EN
The paper presents an analysis of possibilities to use the EXCEL spreadsheet to approximate empirical data with selected equations in the context of comparing these matches to those obtained using the STATISTICA application. Simulation results have proven that the Gradient method used in EXCEL does not give results comparable to the Newton method in EXCEL, or to STATISTICA application. Using of the Oswin, Halsey and GAB equations gives identical outcomes as regards constants in both applications for fixed procedures, and as a result of using the Henderson equation we obtain two different curves, received when using both applications.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.