Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 108

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote O pewnych aspektach stosowania pochodnych ułamkowych w elektrodynamice
PL
W artykule zwrócono uwagę na pewne problemy związane z zastosowaniem pochodnych ułamkowych w opisie zjawisk elektromagnetycznych oraz często popełniane przy tym błędy.
EN
The article focuses on some of the problems associated with the use of fractional derivatives in the description of electromagnetic phenomena, and common errors.
EN
The numerous landslides which have developed in the mostly Cretaceous to Eocene turbiditic rocks of the Silesian Beskid are genetically and geometrically controlled by bedrock structural features, the Biała Wisełka Landslide Complex being no exception. Its location is in the headwater area of the Wisła River, on the slopes of Mt. Barania Góra (1220 m a.s.l.). The bedrock is represented by flysch strata of the Silesian Nappe (Outer Carpathian Fold-and-Thrust Belt), or, more specifically, the Upper Cretaceous turbiditic Upper Godula and Lower Istebna Beds of the Godula Thrust Sheet. The research work consisted in their mapping and structural analysis, facilitated by the use of a high-resolution digital elevation model based on LiDAR data. A comparative analysis enabled the determination of the relationships between landslides and the bedrock structure. The study results point to significant roles being played by the joint network, fault systems, the structural arrangement and the lithology of rock strata in the initiation and evolution of the studied landslide complex. An additional result of the methods applied methods was the identification and characterization of previously unknown fault zones in the study area.
3
Content available remote Riposta na ripostę prof. Piotra Ostalczyka
PL
Artykuł zawiera ripostę na ripostę prof. Piotra Ostalczyka. Jednak: „Rachunek różniczkowo-całkowy niecałkowitych rzędów” do artykułu Ryszarda Sikora „Pochodne ułamkowe w teorii obwodów elektrycznych Uwagi krytyczne. Przegląd Elektrotechniczny, R. 92, Nr 10/2016”
EN
This paper contains response to the remarks presented by Piotr Ostalczyk in the paper However: “Fractional calculus”, which referred to the work of Prof. Ryszard Sikora “Fractional derivatives in electrical circuits theory. Critical remarks”. Journal of Electroengineering, R 92, No 10/2016.
PL
Tematem artykułu są błędy popełniane w pracach z dziedziny teorii obwodów elektrycznych i teorii pola elektromagnetycznego. Rzutują one na całą elektrotechnikę w tym stosowaną. Brak, a nawet blokowanie dyskusji powoduje długotrwałe powielanie oczywistych błędów. Studenci ucząc się błędnych teorii ponoszą poważne straty. Przykładowo, błąd został popełniony w pracy [1]. Zapisano tam błędne równanie w „ABSTRACT” [wzór]. W dalszej części wspomnianej pracy autorzy usunęli ten błąd posługując się zmodyfikowaną pojemnością o / C o wymiarze powodującym spełnienie wymiarowej jednorodności powyższego równania na prąd w kondensatorze. Niestety błąd został powielony w pracach wymienionych w [2]. W pracy [3] napisano „Współcześnie teoria pochodnych ułamkowych jest dość dobrze rozwinięta, występują jednak problemy polegające na trudności w interpretacji fizycznej wyników obliczeń”. W pracy opisano istotę powyższych błędów. Obecna praca jest kontynuacją pracy [2].
EN
This paper describes errors, which appear in the works in the fields of Electrical Circuits Theory and Magnetic Field Theory. These errors impact Electrical Engineering overall and Applied Electrical Engineering in particular. Avoiding or blocking the discussion on this topic results with the repetitions of evident mistakes. Students suffer significantly, when absorbing erroneous approaches. For example, an error has appeared in the work [1]. A wrong formula[wzór] has been presented in the abstract. In the following part of mentioned paper authors removed this mistake by implementing an adjusted capacity o / C , which has the dimension that allows to meet the dimensional uniformity criterion for the current equation in the capacitor. Unfortunately, discussed error has been repeated in the works presented in [2]. In the paper [3] it has been mentioned that “Nowadays the fractional derivatives’ theory is quite well developed, still there appear problems with physical interpretation of the calculations’ results”. This paper describes the substance of the errors mentioned above and continues the work presented in the paper [2].
EN
This article presents the results of investigations on HR6W alloy and Sanicro 25 steel and the dissimilar welded joint made of them. The characteristic images of microstructure of the investigated materials in the as-received condition and following the creep test, observed with a scanning electron microscope (SEM), are shown. The X-ray analysis of phase composition of the existing precipitates was carried out. The method for evaluation of creep strength based on abridged creep tests carried out at a temperature higher than the design one is presented. The obtained results do not deviate from the values of creep strength determined in long-term creep tests. The maximum difference in creep strength of the investigated materials is ±20%, which is in compliance with the acceptable scatter band. The methodology presented can be used for verification of creep strength (life time) of the material of finished components to be operated under creep conditions.
EN
A number of critical remarks related to the application of fractional derivatives in electrical circuit theory have been presented in this paper. Few cases have been pointed out that refer to observed in selected publications violations of dimensional uniformity of physical equation rules as well as to a potential impact on the Maxwell equations.
7
Content available remote Wind turbine blades inspection techniques
EN
Wind turbines are complex composite structures, which condition should be constantly tested. In this paper the techniques which are already used or are implementable for non-destructive examination of wind turbine blades will be presented shortly. New electromagnetic techniques like active IR testing or terahertz imaging will be more widely presented and some exemplary results of inspections will be shown.
PL
Turbiny wiatrowe są złożonymi strukturami kompozytowymi, których stan powinien być stale badany. W niniejszym opracowaniu krótko przedstawiono metody nieniszczącego badania łopat turbin wiatrowych, które są obecnie stosowane lub są możliwe do wdrożenia. Nowe techniki wykorzystujące zjawiska elektromagnetyczne, jak aktywna inspekcja w podczerwieni, czy obrazowanie terahercowe, zostaną szerzej omówione. Zaprezentowane zostaną również przykładowe wyniki badań.
8
Content available remote Pochodne ułamkowe w teorii obwodów elektrycznych Uwagi krytyczne
PL
W pracy przedstawiono krytyczne uwagi dotyczące wykorzystania ułamkowych pochodnych w teorii obwodów elektrycznych. Wskazano na naruszenie zasady jednorodności wymiarowej równań fizycznych oraz na zmianę równań Maxwella.
EN
This paper presents the critical comments on the use of fractional derivatives in the theory of electrical circuits. It was pointed to the violation of the principle of dimensional physics equations uniformity, and changes the Maxwell equations.
9
Content available remote Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymi
PL
Tematem artykułu jest krótki zarys historyczny rozwoju badań nieniszczących z uwzględnieniem prac naukowych prowadzonych w tej dziedzinie w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie.
EN
The paper describes briefly the historical development of the non-destructive testing. It includes the scientific work conducted in this area at the Chair of Electroengineering and Informatics of Westpomeranian Technological University.
10
Content available remote Wpływ sterowania światłem na bezpieczeństwo ruchu drogowego
PL
W artykule przedstawiono wymagania norm PN-EN 12301 Oświetlenie dróg wraz z aktualnymi zmianami. Określono granice sterowania oświetlenia dla przykładowej oprawy oświetleniowej i instalacji oświetlenia drogowego. Zaproponowano harmonogramy sterowania światłem przy zmianie parametrów ruchu drogowego zapewniające spełnienie wymagań normy dla założonych klas oświetleniowych drogi.
EN
The article presents the requirements of PN-EN 12301 Road Lighting, together with the current changes. Specified the boundaries of lighting control for the example luminaire and installation of road lighting. Proposed schedules light control when changing traffic parameters to ensure that the requirements according to the founded class lighting of road.
11
Content available remote Czy pochodne ułamkowe unieważniły prawa Maxwella?
PL
W pracy przedstawiono krytyczne uwagi dotyczące wykorzystania ułamkowych pochodnych w teorii obwodów elektrycznych i teorii pola elektromagnetycznego. Wskazano, że w wielu pracach nie jest przestrzegana wymiarowa jednorodność. Powoduje to nieświadomą zmianę równań Maxwella, całego elektromagnetyzmu.
EN
This paper presents the critical comments on the use of fractional derivatives in the theory of electric al circuits. It was pointed to the violation of the principle of dimensional physics equations uniformity, and changes the Maxwell equations and all electromagnetism.
EN
The paper presents an analysis of the impact of lighting luminaires on the quality of the power supply in low voltage distribution network. For the analysis were selected luminaires for high pressure sodium lamps with magnetic ballasts and electronic ballasts and LED luminaires. Sodium luminaires with electronic ballasts and LED luminaires generate less disturbance to the supply network than luminaires with magnetic ballasts. However, their application changes the character of the power factor from inductive to capacitive and it should be taken into account in the analysis of operation of the supply network.
PL
W referacie przedstawiona została analiza wpływu opraw oświetleniowych na jakość napięcia zasilającego w sieci rozdzielczej niskiego napięcia. Do analizy zostały wybrane oprawy do wysokoprężnych lamp sodowych ze statecznikami magnetycznymi i elektronicznymi oraz oprawy LED. Oprawy sodowe ze statecznikami elektronicznymi oraz oprawy LED generują mniejsze zaburzenia do sieci zasilającej niż oprawy ze statecznikami magnetycznymi. Natomiast ich zastosowanie zmienia charakter współczynnika mocy z indukcyjnego na pojemnościowy, co powinno być uwzględniane przy analizie pracy sieci.
EN
In the following scientific work, an analysis of the impact of luminaires on the quality of power supply voltage in low voltage distribution network is presented. For the investigation purposes, luminaires for high pressure sodium lamps with magnetic and electronic ballasts, as well as LED luminaires were selected. Mathematical models of luminaires were developed in MATLAB®/Simulink®, based on controlled current sources. In this paper an analysis of changes in the voltage supply parameters at the point of PCC (the secondary side of the transformer) was carried out. A variant of supply network, wherein the transformer supplies only the light luminaires, was selected for investigation. This case occurs in lighting installations, inter alia, at points of the travellers’ service on the highways. The analysis aimed at estimating the impact of the various lighting luminaires on the quality of electricity and changes in the degree of the transformer’s load in this type of installation.
PL
W referacie przedstawiona została analiza wpływu opraw oświetleniowych na jakość napięcia zasilającego w sieci rozdzielczej niskiego napięcia. Do analizy zostały wybrane oprawy do wysokoprężnych lamp sodowych ze statecznikami magnetycznymi i elektronicznymi oraz oprawy LED. Modele matematyczne opraw oświetleniowych zostały opracowane i wykonane w środowisku MATLAB®/Simulink® w oparciu o sterowane źródła prądowe. W referacie została przeprowadzona analiza zmian parametrów napięcia zasilającego w punkcie PCC (po stronie wtórnej transformatora). Do rozważań wybrany został wariant sieci rozdzielczej, w której z transformatora zasilane są tylko oprawy oświetleniowe. Taki przypadek występuje w instalacjach oświetleniowych m.in. w punktach obsługi podróżnych na autostradach. Przedstawiona analiza ma na celu oszacowanie wpływu pracy różnych opraw oświetleniowych na jakość energii elektrycznej oraz zmian stopnia obciążenia transformatora zasilającego w tego rodzaju instalacji.
16
Content available remote Droga naukowa i zawodowa
PL
Poniżej zamieszczono informację, jaką o swojej drodze naukowej i zawodowej przedstawił prof. dr hab. inż. Robert Sikora na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej (Red.).
17
Content available remote Badania nieniszczące: historia, stan obecny i perspektywy rozwoju
PL
W artykule w skrócie przedstawiono historię, stan obecny i perspektywy rozwoju badań nieniszczących. Wskazano na ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa urządzeń, środowiska i ludzi. Zasygnalizowano, że badania nieniszczące można podzielić na metody: testowania (pomiaru), rozpoznawanie, gromadzenia danych, obróbki informacji i podejmowania decyzji o stanie badanego obiektu. Wszystkie wymienione operacje podlegają ciągłemu rozwojowi.
EN
In this paper an overview of the history, current state and prospects of development of non-destructive testing is provided. Their impact on improving the safety, the environment and human health was pointed out. It was also described that the non-destructive testing methods can be divided into several processes: a test (measurement), identification, a data collection, an information processing and algorithms of making decisions about the state of the tested object. All these operations are subject of continuous development.
PL
W artykule przedstawiono proces stabilizacji wybranych parametrów elektrycznych oraz strumienia świetlnego opraw oświetleniowych dostępnych na rynku. Zasadniczym celem było porównanie procesu stabilizacji parametrów elektrycznych takich: moc czynna, prąd wejściowy, współczynnik mocy i generowane zaburzenia, jak również strumienia świetlnego oprawy oświetleniowej wyposażonej w wysokoprężne sodowe źródło światła oraz opraw LED.
EN
The stabilization process of chosen electric parameters and light flux of the available on the market luminaires was presented in the paper. The fundamental purpose was comparison of stabilization process of electrical parameters such like: real power, supply current, power factor and generated disturbances, as well as light flux of the luminaires for the high pressured sodium lamp and the LED luminaires.
PL
Celem projektu była ocena odporności na pełzanie, zmian struktury i stanu wydzieleń oraz ocena właściwości mechanicznych stali X10CrMoVNb9-l (P91) po eksploatacji odpowiadającej obliczeniowemu czasowi pracy. Zbadano właściwości mechaniczne w temperaturze pokojowej i podwyższonej, przeprowadzono skrócone próby pełzania dla materiału eksploatowanego przez ponad 90 000 godzin i porównano z materiałem odpowiadającym typowemu stanowi wyjściowemu uzyskano poprzez obróbkę cieplną materiału eksploatowanego. Ponadto przeprowadzono obserwację mikrostruktury w mikroskopie skaningowym oraz wykonano rentgenowską analizę fazową wydzieleń.
EN
The purpose of the project was to evaluate the creep strength, structural changes and state of precipitations as well as mechanical properties of X10CrMoVNb9-l (P91) steel after service equal to the design work time. Mechanical properties at room and elevated temperature were investigated and abridged creep tests for material operated for more than 90,000 hours were carried out and compared to the material corresponding to typical initial state obtained by heat treatment of the material under operation. In addition, the observation of microstructure under scanning microscope and X-ray phase analysis of precipitations were performed.
PL
Przedstawiono analizę porównawczą parametrów oświetleniowych na określonej drodze z oprawami samochodowymi i różnymi typami opraw LED.
EN
The paper presents comparative analysis of lighting parameters on a particular road for car lighting fittings and different LED fittings.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.