Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W światowym hutnictwie miedziowym ok. 90% miedzi otrzymuje się z rud siarczkowych. Wśród wielu pierwiastków towarzyszących, szczególną pozycję, również ze względu na zawartość, zajmuje ołów. W pirometalurgicznych procesach otrzymywania miedzi narożnych etapach, odprowadzane są związki ołowiu, stanowiące cenny surowiec do otrzymywania ołowiu metalicznego. W Polsce dominującym sposobem przerobu wtórnych surowców ołowionośnych jest proces prowadzony w piecach obrotowo-wahadłowych. Artykuł poświęcony jest głównie wyrobom ogniotrwałm do tego typu pieców. Prezentowane wyniki są efektem prac badawczo-technologicznych prowadzonych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE" 5.A. Dzięki posia¬danemu oprogramowaniu, możliwe było również wykonanie obliczeń termodynamicznych, umożliwiających szacowanie odporności chemicznej wyrobów w warunkach procesu. Opisano podstawowe czynniki korozyjne występujące w procesie, omówiono obserwowane efekty zużycia w skali makro oraz zmiany mikrostruktury materiałów. Zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury wyrobów po pracy, powiązano obserwowane zjawiska ze składem chemicznym wsadu. Przedstawiono wyniki obliczeń termodynamicznych, obrazujących trwałość wybranych faz występujących w wyrobach w zależności od charakteru wsadu. W oparciu o uzyskane wyniki badań i obliczeń, sformułowano rekomendacje odnośnie zastosowania w piecach obrotowo-wahadłowych, nowych odmian wyrobów oferowanych przez Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE" S.A.
EN
In the world copper industry about 90% of copper is obtained from sulfide ores. Among many associated elements a special position, also for the sake of its content, is occupied by lead. In the pyrometallurgical processes of copper production lead compounds, valuable raw materials for preparation of metallic lead, are separated on various stages. In Poland, processing of secondary lead-bearing raw materials is predominantly carried out in rotary-rocking furnaces. This paper focuses on refractory products for those furnaces. The results presented are the effect of technological researches conducted in the Research and Development Center organized by Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. The estimation of chemical resistance of refractoies was carried out by means of special thermodynamic calculations software. The basic factors of corrosion occurring in the process have been described, the obscene effects of material wear on the macro level and changes in the microstructure of materials have been discussed. The results of studies of the brick microstructure after work have been presented. The observed phenomena have been associated with the chemical composition of the charge. The results of thermodynamic calculations showing the stability of selected phases present in the refractory materials according to the type of charge have been shown. Basing on the results of tests and calculations, recommendations for the application of new materials offered by Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. have been formulated.
EN
In this article, the mechanism of wear of a refractory lining made of MgO-C materials in the slag zone of a steel ladle has been described. Results of an industrial experiment involving the examination of influence of various factors on the magnitude of a decrement in refractory lining shapes have been presented. It has been found that the magnitude of that decrement is principally influenced by oxidation of the MgO-C material during a time delay of the steel ladle prior to the next heat.
PL
W artykule opisano mechanizm zużycia wyłożenia ogniotrwałego wykonanego z materiałów MgO-C w strefie żużla kadzi stalowniczej. Zaprezentowano wyniki eksperymentu przemysłowego obejmującego badania wpływu różnych czynników na wielkość ubytku wyłożenia ogniotrwałego strefy żużla. Stwierdzono, że wielkość tego ubytku zależy głównie od utleniania materiału MgO-C podczas przerwy przed następnym ogrzewaniem.
3
PL
Kruszywa topione magnezjowe stanowią podstawę surowcową współczesnej technologii produkcji wyrobów magnezjowo-węglowych dla stref najwyższego zużycia urządzeń przemysłu stalowego. Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE” S.A. przy współudziale Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie w efekcie realizowanego wspólnie projektu POIG Działanie 1.4 „Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych”, opracowały technologię i uruchomiły linię technologiczną dla procesu topienia. W referacie przedstawiono doświadczenia z wdrażaniem technologii topienia komercyjnego koncentrując się na właściwościach otrzymywanych kruszyw topionych magnezjowych w zależności od zastosowanego wsadu. Równocześnie wskazano uzyskane efekty eksploatacyjne dla wyrobów magnezjowo-węglowych wyprodukowanych w oparciu o otrzymane kruszywa topione.
EN
Fused magnesia aggregates constitute the raw materials base of modern production technology of magnesia-carbon products for zones of the highest wear of steel industry installations. Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE” S.A. in partnership with the Faculty of Materials Engineering and Ceramics AGH-UST Kraków, as a result of a together realized project POIG Działanie 1.4 „Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych”, developed the technology and set working a technological line of fusion. The experience of implementation of commercial fusion technology is shown in the paper, concentrating on properties of the obtained magnesia fused aggregates depending on the charge used. Exploitation effects for magnesia-carbon products are also indicated, when the products have been manufactured by using the fused aggregates under consideration.
4
Content available remote Korozja żużlowa materiału MgO-C w ujęciu analizy wymiarowej
PL
Warunki eksploatacji materiałów ogniotrwałych stosowanych w różnych urządzeniach są zmienne, a szereg różnych czynników ma wpływ na trwałość tych materiałów. Podjęto próbę wyznaczenia zależności kryterialnej określającej stopień zużycia materiału ogniotrwałego typu MgO-C, użytego do wyłożenia kadzi głównej stalowniczej, w zależności od kluczowych czynników eksploatacji kadzi i korozyjnego oddziaływania żużla na ogniotrwałe wyłożenie kadzi. Kształt proponowanej zależności kryterialnej jest charakterystyczny dla wybranego urządzenia, ale współczynniki tej zależności są zmienne i charakterystyczne dla konkretnego materiału ogniotrwałego. Zależność kryterialna wyprowadzona w niniejszej pracy stosuje się do materiału MWH643 przeznaczonego na wyłożenie ogniotrwałe kadzi głównej stalowniczej.
EN
Working conditions for refractory materials applied in various high temperature devices are variable, and the lifetime of these materials depends on many different factors. Therefore an attempt to determine a dimensionless dependency of wear degree of MgO-C materials used for a steel ladle lining has been undertaken. The form of the dimensionless equation consists of key factors of ladle operating conditions and corrosive effect of slag on the refractory lining. The equation is characteristic for a specific high temperature device, but its constant and exponents are variable and distinctive to the type of refractory material in use. The relationship, which was elaborated, was accurate for the material MWH643 used in refractory linings of steel ladles.
PL
Procesy zużywania się materiałów ogniotrwałych stanowią punkt odniesienia do rozwoju i właściwego doboru tworzyw stanowiących wyłożenia robocze głównych agregatów metalurgicznych. Od wielu już lat podejmuje się próby modelowania procesów fizykochemicznych, które choćby w przybliżeniu pozwalałyby na prognozowanie ilościowego zużywania się materiałów ogniotrwałych w przyjętych modelowych warunkach. W artykule podjęto próbę matematycznego opisu procesu korozji materiałów zasadowych w obrotowym laboratoryjnym piecu do badania odporności materiałów na ciekłe żużle. Proces prowadzony był metodą dynamiczną. W modelu wykorzystano analizę wymiarową. Dzięki serii przeprowadzonych testów określono współczynniki wyprowadzonych równań kryterialnych i podano zależność ubytku materiału ogniotrwałego w czasie. Testy przeprowadzono dla trzech rodzajów żużla o różnym stosunku CaO/SiO2, dla trzech różnych prędkości kątowych obracającego się bębna.
EN
Processes of refractory materials’ wear are a reference point for the development and proper selection of materials used in the working linings of major metallurgical units. For many years, attempts have been undertaken to model physical and chemical processes which at least slightly would allow forecasting the quantitative wear of refractory materials in the assumed modelling conditions. In the paper, an attempt has been undertaken to mathematically describe the process of basic materials’ corrosion in a laboratory rotary kiln for testing materials’ resistance to liquid slag. The process was run by the dynamic method. The dimensional analysis was applied in the model. Owing to a series of tests, the coefficients of the derived criterial equations were determined as well as a correlation between refractory material loss and time. Tests were conducted for three types of slag having different CaO/SiO2 ratios, for three different angular velocities of the rotating drum.
6
PL
W artykule omówiono kierunki rozwoju zasadowych materiałów ogniotrwałych dla przemysłu cementowego i wapienniczego. Przedstawiono wpływ składu chemicznego, fazowego oraz parametrów procesu produkcyjnego na właściwości użytkowe tych materiałów. Na podstawie badań SEM/EDS omówiono mikrostrukturę wybranych wyrobów magnezjowo-spinelowych przed i po pracy. Omówiono zjawisko pojawiania się fazy ciekłej w wyrobach oraz przedstawiono schemat przemian korozyjnych w zależności od składu fazowego i stosunku molowego CaO/SiO2 w wyrobach.
EN
The article discuses the directions in development of basic refractory materials for the cement and lime industry. The influence of chemical and phase composition as well as the effect of production process parameters on the usable properties of these materials have been presented. On the basis of SEM/EDS investigations, the microstructure of magnesia-spinel products has been discussed. The influence of microstructure on selected corrosive processes in rotary kiln has been presented using selected examples. Basing on the presented investigation results, the phenomenon of liquid phase appearance in products has been discussed and a pattern of corrosive changes depending on their phase composition and CaO/SiO2 mole ratio has been presented.
PL
W roku 2007 zaobserwowano zmniejszenie trwałości wyłożenia ogniotrwałego pieców obrotowo-wahadłowych w Wydziale Ołowiu Huty Miedzi GŁOGÓW. W celu wyjaśnienia przyczyn zwiększonego zużycia materiałów oraz wskazania rozwiązania tego problemu podjęty został ciąg działań o charakterze badawczym i rozwojowym, którego najważniejsze elementy są przedmiotem niniejszej publikacji. Przedstawiono charakterystykę procesu oraz zaprezentowano poglądy na mechanizm zużywania się wyrobów ogniotrwałych w urządzeniach cieplnych w metalurgii ołowiu. Sformułowano hipotezę roboczą, z której wynikał zakres badań materiałowych. Zaprezentowano wyniki analizy termodynamicznej charakteryzujące trwałość wybranych ośmiu odmian materiałów ogniotrwałych w warunkach procesu. Analiza ta umożliwiła wyodrębnienie materiałów korundowo-chromowych jako potencjalnie najbardziej odpornych chemicznie na działanie czynników metalurgicznych. Przedstawiono wyniki obliczeń charakteryzujące ekstrakcję wybranych składników materiałów zasadowych przez powstające żużle. Badania podstawowych własności wytypowanych materiałów wraz z wynikami oznaczeń ścieralności i odporności na reakcję Bella stanowiły podstawę do wyboru do próby przemysłowej dwu odmian materiałów korundowo-chromowych. Wstępne testy stosowania wyrobów w warunkach przemysłowych potwierdziły prawidłowość zastosowanych metod oraz postulowanych zmian wyłożenia ogniotrwałego pieców obrotowo-wahadłowych.
EN
In 2007 year in the Lead Plant of GŁOGÓW Copper Smelter and Refinery an appreciable decrease of durability of the rotary-rocking furnaces refractory lining was noted. To explain the reasons of the increased refractories consumption and to solve the problem of refractories some research and development activities have been undertaken. The most important elements of these actions are the subject of this paper. The characteristics of the process and opinions on the phenomena resulting in wear of refractories in thermal units of lead metallurgy have been presented. The scope of material research have resulted from adopted hypothesis concerning the main components of wear mechanism. The results of thermodynamic calculations carried out for the eight kinds of refractories have been presented. This analysis have distinguished alumina-chrome materials as potentially most resistant in conditions of the process. The results of calculations on the extraction of MgO, CaO, Al2O3 and Cr2O3 from the refractories have been shown. Investigations of basic properties of tested materials as well as the results of abrasion wear and resistance to Bell's reaction have been the base for the final selection of two brands of alumina-chrome refractories to industrial application trials. Preliminary industrial tests have confirmed the correctness both the conclusions resulting from R and D phase as well as the postulated changes of the refractory lining in rotary-rocking furnaces.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przepływu stali i flotacji wtrąceń niemetalicznych w kadzi pośredniej z systemem iniekcji argonu i podstrumieniowym regulatorem turbulencji. W artykule zaprezentowano przegrodę gazoprzepuszczalną produkowaną przez Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A. Zastosowanie systemu iniekcji gazu obojętnego (Ar) w kadzi pośredniej wpływa na rozkład pola przepływu stali oraz na flotację wtrąceń niemetalicznych. W rezultacie obliczeń otrzymano procentowe udziały ilości wtrąceń niemetalicznych wypływających poszczególnymi wylewami kadzi pośredniej i absorbowanych przez zasypkę żużlową. W pracy oceniono wpływ intensywności natężenia wdmuchiwanego gazu na ilość wtrąceń niemetalicznych usuwanych ze stali podczas procesu ciągłego odlewania stali.
EN
The paper presents the results of computer simulation steel flow and flotation of non-metallic inclusions in the tundish with a system of argon injection and subflux controller of turbulence. This article presents the gas permeable barrier produced by a magnesite plant - Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" s.c. Application of argon injection system in the tundish has an influence on the field of steel flow and flotation of non-metallic inclusions. In effect of calculations percentage participation of non-metallic inclusions which flow through tundish outlets and are absorbed through tundish powder has been obtained. The paper contains estimation of the influence of argon blowing intensity on the quantity of non-metallic inclusions removed from the steel during continuous casting of steel.
PL
Przedstawiono charakterystykę nowego typu wyrobów niskowęglowych przeznaczonych w strefę metalu kadzi stalowniczej w aspekcie jej nowego modelu ogniotrwałego wyłożenia typu MgO-C. Równocześnie podsumowano wyniki przeprowadzonych prób eksploatacyjnych podkreślając zalety nowego tworzywa.
EN
The characteristics of new type of low-carbon products for liquid metal zone in steel casting ladle in the aspect of a new refractory lining of MgO-C type. In addition the results of conducted practical tests have been summarised, emphasising the new material advantages.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.