Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Buckling of elastic-plastic sandwich conical shells - theoretical studies
EN
An analysis of elastic-plastic stability of sandwich conical shells is performed. The shells under consideration consist of two load-carrying face-layers and a core layer made of lightweight aerated plastics. The shell faces are made of isotropic, compressible and work-hardening materials. The thickness of those faces may vary, just as their material properties. The core layer is assumed to be elastic, incompressible in the normal z direction and it resists transverse shear only. A two-parametrical external load is assumed. Deformation of the shells into the plastic range is possible before buckling. The Nadai-Hencky deformation theory alongside with the H-M-H (Huber-Mises-Hencky) yield condition constitutive relations are adopted in the analysis. The strain energy approach and the Ritz method are used to derive and solve the stability equations.
PL
Artykuł przedstawia analizę warunków ustalonego przepływu kohezyjnych materiałów ziarnistych w węźle zrzutowym z taśmą wznoszącą. Analizę wykonano dla przepływów ustalonych w czasie, przebiegających z dużymi prędkościami. Przedstawiono matematyczny sposób opisu prędkości materiału opuszczającego węzeł zrzutowy oraz równanie końcowe umożliwiające wyznaczenie wartości prędkości materiału z dokładnością wystarczającą dla zastosowań praktycznych. W artykule przedstawiono również praktyczny przykład zastosowania proponowanego równania dla dwóch różnych przypadków.
EN
The paper presents the analysis of a stationary flow of cohesive materials in a throwing point with an ascending belt. The analysis was carried out for stationary flows proceeding with high velocities. It also presents a mathematical method of description of the velocity of material leaving the throwing point as well as the final equation, which enables determination of the value of the velocity of the material with the accuracy sufficient for practical use. The example of a practical application of the proposed equation for two different cases has been also presented.
PL
Artykuł przedstawia analizą wpływu kąta pochylenia płaskiej płyty odbojowej na prędkość materiału typu cement opuszczającego płytę. Analizę wykonano dla ujemnych kątów pochylenia płyty -ϐp oraz dla rzeczywistych warunków produkcyjnych. Wykazano liczbowe wartości zmiany prędkości materiału w zależności od kąta pochylenia płyty, przyjmując za wartość wyjściową kąt pochylenia płyty odbojowej w przepływomierzu piętrzącym GRAN 30. Do analizy przyjęto liczbowe wartości prędkości materiału opuszczającego płytę przepływomierza, jako wartości odniesienia. Wartości te wyznaczono teoretycznie posługując się matematycznym modelem przepływu strumienia materiału miałkiego typu cement w węźle odbojowym z płaską płytą odbojową.
EN
The paper presents the analysis of the influence of the inclination angle of aflat impact plate on the velocity of material such as cement leaving the plate. The analysis was carried out for negative inclination angles of the plate -ϐp as well as for real production processes. The numerical values of changes of the material velocity depending on the impact plate inclination angle were calculated. The inclination angle of the impact plate in the GRAN 30 flowmeter was taken as an initial value. Numerical values of the velocity of the material leaving the flowmeters plate were taken as a reference values in the analysis. These values were determined theoretically with the use of the mathematical model of the flow of the fine material such as cement in impact point with fiat impact plate.
EN
The paper presents the analysis of conditions of a stationary flow of material of group III in an impact point with a flat impact plate. The analysis was carried out for stationary flows proceeding with high velocities. It also presents a mathematical model of description of the velocity of material leaving the impact plate of the impact point as well as the final equation, which makes possible the determination of the value of the velocity of the material of group III with the accuracy sufficient for practical use. The paper also describes the verification of the proposed mathematical model, which was carried out for material of group III of a cement type in industrial conditions i.e. a cement production line in the Cement Lafarge - Kujawy plant. The obtained results of the verification have been also presented and discussed.
PL
Artykuł przedstawia analizę warunków przepływu materiału ziarnistego we współpracujących ze sobą węzłach zrzutowym i odbojowym pracujących w systemach transportowych opartych na przenośnikach taśmowych. Analizę wykonano dla przepływów ustalonych w czasie, w których procesy transportu materiału zachodzą z dużymi prędkościami. Przedstawiono również propozycję matematycznego sposobu opisu prędkości materiału transportowanego za pomocą współpracujących węzłów, skupiając się głównie na teoretycznych możliwościach wyznaczenia liczbowej wartości prędkości materiału opuszczającego ich końcowy odcinek, którym jest płyta odbojowa. Przedstawiono uproszczoną metodę obliczeniową oraz metodę rozszerzoną wyznaczania prędkości na odcinku końcowym, a także przykładowe zastosowanie proponowanych rozwiązań matematycznych.
EN
The paper presents the analysis of flow conditions of bulk material in throwing and impact points cooperating with each other, which operate in conveying systems with belt conveyors. The analysis was carried out for a stationary flow, where the flow processes proceed with high velocities. It also presents the proposal of a mathematical method of description of velocity of bulk material transported with the use of cooperating points. The paper focuses mainly on theoretical abilities of determination of numerical value of the velocity of material leaving their final section i.e. the impact plate. A simplified calculation method and a broadened calculation method of the determination of the velocity at the final section and also an example application of the proposed mathematical solutions have been presented.
PL
Artykuł przedstawia analizę warunków przepływu materiału ziarnistego typu cement w węźle odbojowym, zbudowanym w oparciu o płaską płytę odbojową. Analizę wykonano dla przepływów ustalonych w czasie przebiegających z dużymi prędkościami. Przedstawiono matematyczny sposób opisu prędkości materiału opuszczającego płytę odbojową węzła odbojowego oraz równanie końcowe umożliwiające wyznaczenie wartości prędkości materiału z dokładnością wystarczającą dla zastosowań praktycznych. W artykule przedstawiono również weryfikację proponowanych rozwiązań matematycznych zrealizowaną dla warunków przemysłowych panujących na linii produkcyjnej cementu w Cementowni Lafarge - Kujawy oraz omówiono uzyskane wyniki poznawcze.
EN
The paper presents the analysis of a stationary flow of fine material, such as cement, in an impact point with a flat impact plate. The analysis was carried out for stationary flows proceeding with high velocities. It also presents a mathematical method of description of the velocity of material leaving the impact plate of the impact point as well as the final equation, which enables determination of the value of the velocity of the material with the accuracy sufficient for practical use. The verification of the proposed mathematical method was carried out in industrial conditions i.e. in the cement production line in the Cement Lafarge - Kujawy plant. The obtained results of the verification have been also presented and discussed.
EN
The paper presents elements which are used in constructing portal robots. Basic structures of portal robots used in completation systems of cumulative pallet cargo have been presented. Employing some accompanying appliances broadens the possibilities of modification of the structure of the completation systems of cumulative pallet cargo which has been presented in the paper.
PL
Artykuł przedstawia podział i metody pomiarów realizowanych w składowaniu zbiornikowym i zautomatyzowanym transporcie materiałów ziarnistych. Omówiono stosowane sposoby automatycznego pomiaru poziomu materiałów sypkich znajdujących się w zbiornikach zamkniętych lub otwartych, sposoby pomiarów zapełnienia taśmociągów realizowane w oparciu o sondy pomiarowe, sposoby i metody automatycznego pomiaru przepływów materiałów masowych oraz zastosowanie i przeznaczenie metod pomiaru przepływu i poziomu, w procesie automatycznego sterowania przepływem materiału ziarnistego na stanowisku badawczym realizowanym w ramach pracy doktorskiej w IKiEM Politechniki Wrocławskiej.
EN
The paper presents general division and measurement methods which are applied in vessel storage and in automated transport of bulk materials. The paper shows the necessity and the essence of usage of measurement appliances while the changes of material levels in vessels and in flow bulk materials in conveyor transport. Methods of level measurement and methods of flow measurement of bulk materials have been presented in more details. Contact and non-contact methods as well as a continuous measurement method and a detection of selected levels method (for example in overfill protection) have been presented for the level measurement methods. The working principles of pulse-echo sensors, pulse-radar sensors, microwave sensors, radiometric sensors and laser sensors have been presented for the non-contact methods. The working principles of vibration sensors and electro-mechanic sensors been presented for the contact methods. An example application of pulse-echo sensors have been presented, especially hardware structure of the continuous level measurement of dusting bulk materials which are located in closed vessels has been presented.
PL
Omówiono podstwowe cechy plynięcia mediów półpłynnych, problemy związane z ich składowaniem, monitorowaniem i sterowaniem wypływami; zaprezentowano opracowaną przez autorów instalację doświadczalną umożliwiajacą w miarodajny sposób realizację badań i analiz testowych dotyczących automatycznie sterowanych procesów przepływowych oraz monitoringu dystrybucyjnego mediów półpłynnych o zróżnicowanych parametrach płynięcia, aktywności chemicznej, toksyczności, itp.
EN
The authors discuss the basic features of flow of semi-fluid media and problems associated with their storing, monitoring and controlling their outflows. Am experimental installation developed by the autors is presented that permits to conduct analyses and tests in a reliable way concernes with automatic control of flow processes and a distribution monitoring of semifluid media of different flow parameters, chemical activity, toxicity, etc.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.