Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a comparison of higher harmonics in induced phase voltages of a stator winding in the no-load state of a three-phase 5.5 kVA salient pole synchronous generator. The comparison is carried out for the synchronous generator with different salient pole rotor constructions: a non-skewed solid rotor, a non-skewed solid rotor with radial incisions, and a laminated electrotechnical steel rotor with skewed slots and damping bars. The calculations of higher harmonics are based on the magnetic field distributions in the air gap, which are carried out in a 2D model in a FEMM program and on the induced voltage waveforms in the stator windings registered during experimental investigations of the 5.5 kVA salient pole synchronous generator in the no-load state.
2
Content available remote Wpływ parametrów transformatora na wyznaczanie impedancji pętli zwarciowej
PL
W artykule przedstawiono wartości rezystancji i reaktancji impedancji pętli wyznaczonej podczas zwarcia jednofazowego przewodu liniowego do przewodu ochronnego. Obliczenie wartości impedancji pętli zwarciowej przeprowadzono w obwodzie z transformatorem trójfazowym z uwzględnieniem zmian współczynnika mocy impedancji obciążenia. Impedancję pętli zwarciowej wyznaczono przy pomocy wektorowego i algebraicznego pomiaru napięcia przy założeniu stałej wartości impedancji obciążenia dla różnych wartości kąta fazowego impedancji obciążenia. W niniejszym artykule pominięto wpływ udziału innych odbiorników na pomiar impedancji pętli obwodu zwarciowego.
EN
The article presents the resistance and reactance values of loop impedance determined during shortphase line conductor to the PE conductor. Calculation of the values of loop impedance is carried out with taking into account changes in the power factor of the three-phase transformer load impedances. Fault loop impedance is calculated by the vector and algebraic voltage measurement assuming a constant load impedance values for different values of the phase angle load impedance. This article does not affect the participation of other receivers to measure the short-circuit loop impedance circuit.
EN
The paper presents a comparison of the higher harmonics in the induced voltages in the stator windings of cylindrical synchronous generator rated at 8.5 kVA under no-load conditions. The comparison is made for the generator with linear and non-linear magnetic circuit without damping cage using constant and variable field current. The calculations of the electromagnetic parameters are carried out in FEMM program. The simulation results are verified experimentally.
EN
The paper presents a comparison of higher harmonics in the induced voltages in the stator windings of three salient pole synchronous generators with different rotor construction. The comparison is done for generators with solid rotor without a skew, with solid rotor with radial incisions and with a rotor which consists of laminated electrotechnical steel with a skew. The calculations of the magnetic field distribution in the air gap are made in FEMM program. Comparison of the induced voltage waveforms in the stator windings is based on experimental investigations.
EN
The article introduced some expressions for self- and mutual slot leakage inductance of phase windings for the mathematical model of an induction machine in the natural phase coordinate system and for dq0 model and in an arbitrary coordinate frame. Calculation of self- and mutual slot leakage inductance have been performed for threephase double-layer, delta and delta-modified winding connections. Introduced expressions may be useful in the design of windings and in the analysis of dynamic states of AC electrical machines.
6
Content available remote Utilization of BLDC motor in electrical vehicles
EN
The paper presents results of works concerning utilization of BLDC motor in electrical vehicles in mechatronic system composed of battery of accumulators, power electronic converter and three–phase winding brushless direct current motor (BLDCM) with permanent magnets. Comparison of simulation and registered steady states of electrical and mechanical quantities: voltages, currents, mechanical torque and speed of the rotor for the mechatronic drive system in a test–bed especially designed and constructed for the experiment have been carried out.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wykorzystania silnika BLDC w pojazdach z napędem elektrycznym w układzie mechatronicznym złożonym z baterii akumulatorów, przekształtnika oraz bezszczotkowego silnika prądu stałego (BLDCM) z magnesami trwałymi z trójfazowym uzwojeniem. Porównano wyniki badań wielkości elektrycznych i mechanicznych: napięć, prądów i momentu na wale przy ustalonej prędkości obrotowej dla układu mechatronicznego otrzymane na drodze symulacyjnej oraz eksperymentalnej w stanowisku badawczym specjalnie zaprojektowanym do przeprowadzania badań.
PL
Silniki komutatorowe prądu stałego, mimo swoich wad, stosowane są nadal ze względu na łatwość regulacji prędkości i momentu elektromagnetycznego. Dodatkową zaletą jest to, że niezbyt skomplikowane sterowniki umożliwiają odzyskiwanie energii hamowania silnika do źródła zasilania z akumulatorami, np. w pojazdach elektrycznych. W artykule przedstawiono (opracowany w Katedrze Maszyn Elektrycznych i Systemów Mechatronicznych Politechniki Świętokrzyskiej) mikroprocesorowy układ sterowania prędkością obrotową silnika prądu stałego z magnesami trwałymi przy zastosowaniu mikrokontrolerów PICAXE. Układ sterowania umożliwia pracę ze sprzężeniem zwrotnym lub bez. Sterowanie silnikiem prądu stałego wspomagane jest układem programowalnym GAL. Ponadto w pracy przedstawiono przykładowe funkcje wykorzystane do sterowania układami mikroprocesorowymi PICAXE oraz wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
EN
DC commutator motors despite one's drawbacks are still applied with regard on easiness of speed and electromagnetic moment control. Moreover, the additional advantage of the motors is fact, that the not very complicated power electronic drivers enable recovering the braking energy to source of batteries (for example in electric vehicle). The paper presents PICAXE microprocessor system (carried out at the Chair of Electrical Machines and Mechatronic System of the Kielce University of Technology) used to control of DC commutator motor with permanent magnets. The microprocessor system enables user to control speed and moment with and without feedback and is supported by means of application-specific integrated circuits - gate array logic (GAL). In the paper special commands used to control of the PICAXE microprocessor system and the results of carried out simulations and experiments are presented.
EN
The article discusses possibility of using the LabView graphical environment for visualization and for quick and simple identification of electromagnetic synchronous machine parameters. For this purpose, two programs were elaborated which by changing the analog knob properties representing the equivalent circuit parameters and time-constants may be shaped the frequency characteristics, approximating the characteristics obtained in a numerical or an experimental way.
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowania środowiska graficznego LabView do wizualizacji oraz do szybkiej i prostej identyfikacji parametrów elektromagnetycznych maszyny synchronicznej. W tym celu opracowano program, w którym poprzez zmianę nastaw analogowych zadajników reprezentujących parametry schematu zastępczego oraz stałe czasowe możliwe jest kształtowanie charakterystyk częstotliwościowych, aproksymujących charakterystyki otrzymane na drodze obliczeń numerycznych lub w sposób eksperymentalny.
EN
The article discusses the possibility of using LabView graphical environment for visualization and quick and easy identification of parameters of the dynamic system. For further analysis a human driver model, sitting in a car seat, fastened with seatbelts is used. This model consists of eight rigid solids. The solids reflect parts of the human body. In the model head and neck are separate segments. The torso is divided into three parts: upper torso, middle torso and lower torso. In this model also a leg is a separate segment. The leg is divided into three parts: thigh, lower leg and foot. The individual solids are connected by torsionally vulnerable joints. Additionally a seat back was modelled too, which limits the movement of three segments of the torso. Similarly as in the standard car with the seat equipped with a three-point safety belt, in the model presented in this article, the location of the upper and lower seat belt was modelled and shown. The whole model has two frames of reference. For this purpose, a graphical language program was developed, in which by changing the settings of analogue units representing parameters such as mass ratios, stiffness, damping, moments of inertia, it is possible to determine the impact of these parameters on the delay shapes, speed, energy, etc.
PL
Prezentacja projektu YOUTH (Youngsters Overhauls Today’s Urban Transport Habits). Realizacja projektu YOUTH w Gdyni. Wyniki badań ankietowych uczestników programu YOUTH przeprowadzonych przed realizacją programu projektu.
EN
The presentation of the education project YOUTH (Youngsters Overhauls Today’s Urban Transport Habits). The realization of the YUOTH project in Gdynia. The results of survey among the participants of YOUTH project that had been executed before the realization of the project.
PL
Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Gdyni. Promocja usług gdyńskiego transportu zbiorowego. Programy edukacyjno – informacyjne dla dzieci i młodzieży – nowa forma promocji gdyńskiego transportu zbiorowego.
EN
The strategy of sustainable development of transportation system in Gdynia. The promotion of Gdynian public transport services. The educational and information programmes for children and youth – the new form of promotion of Gdynian public transport.
EN
A method of mechanical parameter identification of the two-mass drive system containing the elastic element has been presented. The parameters have been determined on the base of static and dynamic measurements. The mechanical parameter estimation has been carried out in the Matlab environment, with the use of the static optimisation method. Good conformity of the calculation and measurement results has been obtained.
PL
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji parametrów mechanicznych dwumasowego układu napędowego zawierającego element sprężysty. Parametry te zostały wyznaczone na podstawie pomiarów statycznych oraz dynamicznych. Estymację parametrów mechanicznych przeprowadzono w środowisku Matlab, korzystając z metod optymalizacji statycznej. Uzyskano dobrą zgodność wyników obliczeń i pomiarów.
PL
Wyniki prac nad programem "Wychowanie komunikacyjne" prowadzonym w ramach projektu CIVITAS TELLUS w Gdyni w roku szkolnym 2005/2006. Ogólne założenia programu TELLUS. Ramowy plan zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Analiza wyników programu. YOUTH - podstawowe założenia kontynuacji programu edukacyjnego.
EN
Results of works under programme “Transportation education” running within CIVITAS TELLUS project in Gdynia in 2005/2006. General assumptions of TELLUS project. Frame schedule of educational activities in elementary schools, grammar schools and secondary schools. Analysis of project results. YOUTH – general assumptions for education project continuation.
PL
Huta Miedzi GŁOGÓW składa się z dwóch Zakładów o pełnym ciągu technologicznym od przetopu koncentratu do produkcji katod miedzianych rafinowanych elektrolitycznie. Huta Miedzi GŁOGÓW I została uruchomiona w 1971 r. i pracuje opierając się na technologii przetopu brykietowanych koncentratów w piecach szybowych, a następnie konwertorowania kamienia miedziowego do miedzi blister w konwertorach typu Hoboken z syfonowym odciągiem gazu. Huta Miedzi GŁOGÓW II została uruchomiona w 1978 r., a ciąg technologiczny jest oparty na wytopie jednostadialnym miedzi blister w piecu zawiesinowym. W perspektywie posiadanych przez KGHM zasobów rudy podaż koncentratów będzie zaspokajała produkcję miedzi przez następne 25 lat na poziomie zbliżonym do obecnie osiąganych wielkości. Obecnie eksploatowana technologia wytopu kamienia w piecach szybowych jest technologią przestarzałą i nie spełnia wielu wymogów stawianych przez współczesne metody produkcji oraz warunki korzystania ze środowiska. W perspektywie następnych 25 lat utrzymania produkcji w KGHM na dotychczasowym poziomie wymagane jest podjęcie działań w celu modernizacji ciągu technologicznego HMG I, tak aby spełniał wszystkie wymagania techniczno-ekonomiczne oraz ochrony środowiska. Możliwości rozwoju i modernizacji HMG I są opracowane na podstawie dostępnych światowych technologii produkcji miedzi i rozpatrywane w aspekcie specyfiki polskich koncentratów, które są unikatowe z uwagi na wysoką zawartość węgla organicznego. Możliwości rozwoju poprzez dobór nowej technologii lub modernizacji pieców szybowych są rozważane w kilku aspektach: uzyskania obniżki kosztów produkcji, wyeliminowania wad obecnie eksploatowanych linii technologicznych oraz możliwości zwiększenia zdolności produkcyjnych w perspektywie następnych lat.
EN
The Głogów Copper Smelter consists of two plants with full technological lines, from concentrate smelting to the production of electrolytically refined copper cathodes. The Głogów I Copper Smelter was started in 1971 and operates based on technology for smelting briquetted concentrates in shaft furnaces followed by copper matte converting to blister copper using Hoboken-type converters with a syphon off-gas duct. The Głogów II Copper Smelter was started in 1978 and its technological line is based on a single-stage process of smelting blister copper in a flash furnace. Considering the ore deposit resources owned by KGHM the concentrate supply will be sufficient to ensure copper production volume at the level close to the present one for the next 25 years. Technology for copper matte smelting in shaft furnaces, which is used at present, is obsolete and does not meet the requirements of modern production methods and environment protection standards. In order to maintain production volume at the current level over the next 25 years it is necessary to take appropriate measures aimed to modernize technological line at Głogów I Copper Smelter (HMG I) so as to meet all technical, economic and environment protection related requirements. The development and modernization plans for HMG I have already been prepared based on worldwide known technologies for copper production with an account of the specificity of Polish concentrates, which are unique due to high content of organic carbon. Possibilities of further development, including the choice of new technology and modernization of shaft furnaces, are being considered from several points of view: production costs reduction, elimination of drawbacks of currently operated technological lines and possibilities of increasing production capacity over the next years.
PL
Badania ilościowe dotyczące preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni w 2005 roku. Porównanie wyników badań z poprzednimi przeprowadzanymi co dwa lata od 1996 roku.
EN
Quantity research concerning preferences and transportation behaviours of Gdynia inhabitants in 2005. Comparison of survey results with previous ones executed every two years from 1996.
16
PL
Celem pracy jest opracowanie modelu procesu wytopu miedzi w piecu zawiesinowym przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych. Zawiesinowy proces wytwarzania miedzi jest procesem ciągłym i jest on bardzo złożony ze względu na dużą liczbę parametrów go opisujących. Trudności w sterowaniu tym procesem wynikają z jego złożonej struktury, jak również konieczności uwzględnienia wszystkich ograniczeń wynikających z reakcji fizyko-chemicznych zachodzących w piecu, ograniczeń pozostałych ogniw procesu technologicznego oraz wymogów jakości produktów finalnych. Obecnie, sterowanie pracą pieca zawiesinowego opiera się w głównej mierze na doświadczeniu technologów i sterników. Istniejące modele tego procesu, oparte o modele numeryczne przepływu masy i ciepła, są bezużyteczne dla celów sterowania w warunkach rzeczywistych, ze względu na długie czasy obliczeń. W ramach niniejszej pracy podjęto próbę opracowania modelu pracy pieca zawiesinowego przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych, który mógłby być wykorzystany w sterowaniu tym procesem w czasie rzeczywistym. W pracy przedstawiono ogólną koncepcję sterowania procesem zawiesinowym oraz wyniki sztucznych sieci neuronowych w przewidywaniu parametrów wyjściowych procesu zawiesinowego.
EN
The main objective of the work is elaboration of the artificial neural network model of the copper flash smelting process. The copper flash smelting process is continuous of extremely complex structure and many input and output variables. It causes difficulties for the automatic control of that process. Moreover, there are many technological restrictions that must be respected, as well as requirements of the final product quality. Therefore, the control of the process is mainly based on the experience of engineers and operators. The existing theoretical models are based on the thenno-physics of the occurring physical and chemical reactions and require time consuming solving of complex numerical equations, which makes them useless for the on-line control system. The worked out model of the copper flash smelting process can be used in the proposed on-line automatic control system. The main idea of such control system, as well as the results of predictions of the ANN model are presented.
PL
W pracv wykazano wpływ klinów aluminiowych stanowiących klatkę tłumiąca na przebieg charakterystyki amplitudowej oraz fazowej indukcyjności widmowej. Charakterystyki powyższe wyznaczono w sposób eksperymentalny. Umożliwiły one określenie parametrów elektromagnetycznych maszyny synchronicznej. W celu oceny adekwatności wyznaczonych parametrów porównano charaktery styki modułowe i fazowe indukcyjności widmowych otrzymanych z pomiarów i obliczonych na podstawie przyjętego schematu zastępczego. Badaniom poddano maszynę synchromczną, której wynik wykonano z litej stali.
EN
The influence of the aluminium wedges, as a dumping cage on magnitude and phase characterislics of spectrum inductance is determined in in this paper. These characteristics have been determined experimentally, It made possible the calculations of electromagnetic parameters of synchronous machine. For the purpose of the adequacy determining parameters, the magnitude and phase spectrum inductance characteristics, given experimentally and analytically from the equivalent circuit have been compared. The synchronous machine with solid rotor has been investigated.
EN
This paper presents a method of identifying parameters of equivalent circuit of the induction motor with solid rotor. The results have been obtained from stationary d.c. decay test and frequency response measurement at standstill. The solid rotor impedance is represented by the circuit with distributed constants.
PL
W pracy przedstawiono metody wyznaczenia parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego z litym wirnikiem na podstawie zanikania prądu stałego oraz w oparciu o pomierzoną charakterystykę częstotliwościową indukcyjności operatorowej stojana. Impedancja litego wirnika w powyższym schemacie jest reprezentowana przez obwód o stałych rozłożonych.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metody wyznaczania parametrów elektromagnetycznych maszyn elektrycznych. metoda powyższa polega na zasileniu uzwojenia badanej maszyny elektrycznej jednofazowym napięciem sinusoidalnym o regulowanej częstotliwosci i amplitudzie. W pracy przedstawiono układ pomiarowy oraz zamieszczono wyniki pomiarów generatora synchronicznego o mocy 8,5 kW.
EN
Modern method of determining electromagnetic parameters of electric machines is presented in the paper. The method requires suppluing the investigated machine winding with a voltage of regulated amplitude and frequency. Measurement system, used apparatus and results obtained in this method for synchronous generator rated 8.5 kW are presented.
20
Content available remote Consideration of solid rotor damping circuit in natural hunting of turbogenerator
EN
The paper refers to the problem of rotor hunting of large power synchronous generator during its stable operation on infinite bus-bar with description of solid rotor damping system by means of electrical circuit with distributed parameters represented by synthetic time constant tau(e) resistance r(k) and reactance x(k delta) having constant values. Exemplifying calculation have been performed for 200 MW turbogenerator on the basis of linearised equations of synchronous machine motion. As the result of analysis of the roots of equation describing the variation of load angle ... the aperiodic components as well as natural hunting pulsation have been determined.
PL
W pracy przeprowadzono rozważania dotyczące kołysań wirnika generatora synchronicznego dużej mocy w zakresie pracy stabilnej, współpracującego z siecią sztywną przy przedstawieniu działania układu tłumiącego wirnika obwodem elektrycznym o stałych rozłożonych reprezentowanych przez syntetyczną stałą czasową tau(e) oraz rezystancję r(k) i reaktancję x(k delta) o stałych wartościach. Na podstawie zlinearyzowanych równań ruchu maszyny synchronicznej wykonano obliczenia dla turbogeneratora TWW-200-2. W wyniku przeprowadzonych obliczeń jak również wykonanej analizy otrzymanych pierwiastków równania opisującego zmianę kąta (przyrost kąta = funkcji pierwiastka z p) wyznaczono składowe aperiodyczne, jak również współczynnik tłumienia oraz pulsację kołysań własnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.