Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Producenci ceramicznych filtrów piankowych w Europie realizują program badawczy, ukierunkowany na podnoszenie parametrów użytkowych wyrobów przy równoczesnym dążeniu do ograniczenia kosztów ich wytwarzania. Analiza wyników na konieczność wprowadzenia zmian w aktualnie prowadzonym procesie technologicznym, zmierzających do poprawy jakości filtrów oraz optymalizacji wyników w zakesie ekonomii, ergonomii ekologii.
EN
Manufacturers of ceramic foam filters in Europe carrying out a research program focused on improvement of the operational parameters of products while striving to reduce their production cost. Analysis of the results of studies carried out at the Ferro-Term Company Ltd. has indicated the need for changes in the current technological process, leading to the improvement of the quality of filters and performance optimization in the area of economy, ergonomics and ecology. To accomplish the aforementioned tasks, in the years 2011-2012, a team of workers from the Fraunhofer Institute, Dresden, Foundry Research Institute, Cracow and Ferro-Term, Lodz, was appointed. The tasks were realized on the base of the project no ROW-III-160/2011 financed by CI NOT, entitled: "Application of 3E system (economy, ergonomics, ecology) in the process of manufacture of high-quality ceramic products".
PL
Producenci ceramicznych filtrów piankowych w Europie realizują program badawczy, ukierunkowany na podnoszenie parametrów użytkowych wyrobów przy równoczesnym dążeniu do ograniczenia kosztów ich wytwarzania. Analiza wyników prac prowadzonych w Ferro-Term Sp. z o.o. wskazała na konieczność wprowadzenia zmian w aktualnie prowadzonym procesie technologicznym, zmierzających do poprawy jakości filtrów oraz optymalizacji wyników w zakresie ekonomii, ergonomii i ekologii. Do realizacji takich zadań w latach 2011–2012 powołany został zespół złożony z pracowników Fraunhofer IKTS - Drezno, Instytutu Odlewnictwa - Kraków i Ferro-Term Sp. z o.o. - Łódź. W artykule przedstawiono wyniki prac zespołu, które prowadzono w następujących obszarach tematycznych: a) szczegółowa analiza właściwości piankowych filtrów ceramicznych wytwarzanych w Ferro-Term Sp. z o.o. i analiza porównawcza z parametrami wyrobów wytwarzanych przez producentów w Europie Zachodniej; oceniono właściwości filtrów wiodącego światowego producenta filtrów i Ferro-Term Sp. z o.o.; oceniono geometrię tworzywa poliuretanowego, skład chemiczny, parametry geometryczne i masowe filtrów, wytrzymałość mechaniczną, odporność na wstrząsy mechaniczne i mikrostrukturę wyrobów; b) opracowanie nowej technologii wytwarzania, pozwalającej na produkcję w Ferro-Term Sp. z o.o. wyrobów odpowiadających standardom UE przy równoczesnym uwzględnieniu działań pozwalających na poprawę ekonomii i ekologii procesu wytwórczego; zakres prowadzonych badań obejmował: 1 – dobór materiałów ceramicznych, spoiw i środków pomocniczych; 2 – opracowanie nowych receptur składu ciekłych mas ceramicznych, 3 – wykonanie partii informacyjnej filtrów ceramicznych i ich kontrola zgodnie z przyjętą metodologią oceny, 4 – próby technologiczne wyrobów – test uderzeniowy.
EN
Manufacturers of ceramic foam filters in Europe carry out a research program focused on improvement of operational parameters of products while striving to reduce their production costs. Analysis of the results of studies carried out at the Ferro-Term Company Ltd. has indicated the need for changes in the current technological process, leading to an improvement in the quality of filters, and optimisation of the filter performance in the area of economy, ergonomics and ecology. To accomplish the aforementioned tasks, in the years 2011–2012, a team of workers from the Fraunhofer IKTS, Dresden, Foundry Research Institute, Kraków and Ferro-Term, Łódź, was appointed. This paper presents the results of the team activities that were carried out in the following thematic areas: a) detailed study of the properties of ceramic foam filters produced by Ferro-Term Company Ltd. and comparative analysis of the obtained parameters with the parameters of products made by manufacturers in Western Europe. Consequently, the properties of filters made by the leading global manufacturer of filters and Ferro-Term, Łódź were evaluated, comparing the geometry of polyurethane material, its chemical composition, geometrical and mass parameters of filters, mechanical strength, mechanical shock resistance and microstructure of products; b) development of production technology allowing Ferro-Term Ltd to maintain its position of the producer of filters meeting the requirements of the EU standards, while implementing some measures to make the manufacturing process more cost-effective and environment-friendly. The scope of the studies included: (i) selection of ceramic materials, binders and additives, (ii) development of new chemical composition of the liquid ceramic slurries, (iii) making a pilot batch of ceramic filters and their inspection according to the adopted methodology of assessment, (iv) technological tests of the filters – impingement tests.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej i wizualizację procesu wykonywania modeli wytapianych. Symulację komputerową przeprowadzono przy zmiennej lepkości masy modelowej i zaprogramowanych parametrach techniczno-technologicznych wykonania modelu - ciśnienie wprowadzenia masy modelowej do matrycy, usytuowanie i wymiary układu zasilającego, geometria przepływu. Przedstawione wyniki to efekt zapoczątkowanych badań symulacyjnych procesu wykonywania modeli.
EN
The results of computer simulation and visualisation of the process of making investment patterns are presented. Computer simulation was carried out on pattern materials of variable viscosity, with preset technical and technological parameters of the pattern-making process, including pressure under which the wax composition was introduced to the die, the configuration and dimensions of the feeding system, and the flow geometry. The results presented here are an outcome of the started simulation programme for the pattern-making process.
PL
W artykule przedstawiono prace związane z zastosowaniem symulacji komputerowych do projektowania procesu wykonywania modeli stosowanych w metodzie wytapianych modeli w odniesieniu do właściwości reologicznych masy modelowej. Możliwość wykorzystania symulacji komputerowej procesu zapełniania matrycy, wstępna ocena parametrów tej operacji technologicznej oraz analiza zmiany właściwości reologicznych masy modelowej pozwala na szybkie wprowadzanie modyfikacji w konstrukcji formy metalowej oraz dostosowanie parametrów wykorzystywanej masy modelowej w procesie produkcji modelu bez konieczności wykonywania prototypu. Takie możliwości umożliwia program do analizy przepływów CFD Flow3D. Zaimplementowane algorytmy pozwalają na analizowanie w przestrzeni trójwymiarowej przepływu masy modelowej o różnych właściwościach fizykochemicznych(gęstość) oraz reologicznych (lepkość). Prezentowane w artykule zagadnienia stanowią fragment wykonywanych prac w trakcie projektu realizowanego przez instytut Odlewnictwa i Lotos Parafiny. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie nowej generacji mas modelowych przeznaczonych do produkcji wysokiej jakości odlewów precyzyjnych przy zastosowaniu metody wytapianych modeli.
PL
W artykule zaprezentowano opracowaną metodykę badań pozwalającą na ocenę kinetyki krzepnięcia i stygnięcia mas modelowych w formie metalowej - matrycy. Przedstawiono zastosowaną aparaturę oraz wyniki badań wytypowanych mas modelowych. Określono szybkość krzepnięcia i stygnięcia przy zmiennych parametrach przebiegu procesu technologicznego.
EN
The article presents the developed research methodology that allows the evaluation of the kinetics of solidification and cooling of pattern material in a metal mould (die). The apparatus was described and the results of investigations carried out on selected pattern materials were presented. The solidification and cooling rate under the variable parameters of a technological process was determined.
PL
Na przykładzie odlewu wpustu pokazano przebieg przepływu w układzie wlewowym, podczas wpływania do wnęki formy oraz w formie odlewniczej. Analizowano sposób doprowadzenia metalu do wnęki formy na jego końcowe właściwości. Zwrócono szczególną uwagę na prawidłowy proces ewakuacji powietrza z formy, mieszania się metalu z powietrzem w powiązaniu ze sposobem doprowadzenia, czyli wlewami doprowadzającymi. Analizę przeprowadzono dla klasycznego układu wlewowego, także z wykorzystaniem filtrów oraz z wykorzystaniem filtrów w układzie wlewowym.
EN
On the example of a street inlet casting, the metal flow in the gating system on entering the mould cavity and inside the mould was depicted. The effect of the technique by which the metal is fed into the mould cavity on the final properties of castings was examined. Special attention has been paid to the correct process of air evacuation from the mould cavity and to the effect of metal mixing with air as a result of the feeding technique, i.e. the design of the ingates. The analysis was performed for the traditional gating system, and also for the system using filters.
7
Content available remote Filtracja staliwa – symulacja procesu na przykładzie odlewu o masie 700 kg
PL
W artykule przedstawiono wybrany zakres prac badawczych i technologicznych dotyczących filtracji staliwa. Na przykładzie wybranego odlewu ogniwa gąsienicy maszyny budowlanej opisano symulację komputerową wypełniania wnęki formy poprzez układ wlewowy, w którym zainstalowano filtry ceramiczne piankowe. Potwierdzono celowość stosowania filtracji dla poprawy jakości wytwarzanego odlewu.
EN
In the article a chosen scope of research and technological work concerning the filtration of cast steel is presented. On the example of a chosen casting of the building machine caterpillar a simulation of the process of filling the mould cavity trough a gating system with the installed ceramic foam filters was carried out. The beneficial effect of the filters on casting quality improvement was confirmed.
PL
W artykule przedstawiono wybrany zakres prac badawczych i technologicznych dotyczących filtracji staliwa. Omówiono metody kontroli filtrów z szczególnym zwróceniem uwagi na testy technologiczne prowadzone z wykorzystaniem ciekłego tworzywa metalowego. Na przykładzie wybranego odlewu wspornika przeprowadzono symulację komputerową wypełnienia wnęki formy poprzez układ wlewowy, w którym zainstalowano filtry ceramiczne piankowe. Podsumowaniem prowadzonych badań i prób było wykonanie partii informacyjnej odlewów staliwnych i ich analiza w aspekcie oceny procesu filtracji. Analiza wyników potwierdziła celowość stosowania opisanych metod kontroli filtrów ceramicznych piankowych oraz przyjętej technologii filtracji staliwa.
EN
In article a chosen scope of research and technological works concerning the filtration of cast steel is presented. The methods of filter control are discussed but a special attention was paid to the technological test carried out by application of liquid steel. By way of an example of the chosen casting of a bracket a simulation of the process of filling the mould cavity through the gating system with the ceramic foam filters installed in was carried out. The summary of the executed research and tests was the fabrication of an information series of steel castings and their analysis evaluating the filtration process. The result analysis confirmed the usefulness of application of the described methods of the control of ceramic foam filters as well as of the adopted technology of cast steel filtration.
PL
METALODLEW ART-KOLOR jest jedyną odlewnią w kraju, która gwarantuje możliwość realizacji wszystkich zamówień dotyczących wytwarzania odlewów artystycznych niezależnie od ich masy i stopnia skomplikowania. W trakcie realizacji wielu projektów uwidoczniła się konieczność uruchomienia odlewni, w której zaistnieją, optymalne warunki do wytwarzania odlewów artystycznych z różnych tworzyw metalowych (stopów metali nieżelaznych, stopów żelaza) Przedsiębiorstwo METALODLEW ART-KOLOR spełnia te wymagania. W szczególnych przypadkach istnieje również możliwość połączenia stosowanej metody tradycyjnej z metodą precyzyjną co pozwala być odlewnią bardzo nowoczesną i elastyczną do potrzeb i wymagań rynku. Celem firmy jest dążenie do wykonywania odlewów wysoko przetworzonych z zastosowaniem technologu precyzyjnych z czym chcemy Państwa bliżej zapoznać.
EN
ART-KOLOR is the only foundry in Poland which quarantees the possibility of realisation of all orders concerning making art castings, irrespective of the weight and degree of their complications. During the realisation of many projects the necessity arose of putting a foundry in which there are optimum conditions of manufacturing art castings of various materials (non-ferrous metals alloys, ferroaloys]. In special cases there is also a possibility to join the traditional method with the precision method, what permits the foundry to be bath very modern and flexible for the needs and requirements of the market. The aim of the firm is the aspiration for making castings highly processed by the technology of investment patterns.
PL
W wyniku wspólnie prowadzonych przez Instytut Odlewnictwa i Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa ,,SPECODLEW" Sp. z o.o. prac (projekt celowy 7 T08 B 252 2000 C15 1090) przy współpracy przedstawicieli odlewni czeskich i słowackich została opracowana zmodernizowana wersja dokumentacji techniczno-technologicznej i wykonany prototyp zmechanizowanej linii do wykonywania form ceramicznych stosowanych w metodzie wytapianych modeli i technologii PREST (wypalane modele styropianowe). W artykule przedstawiono ogólne dane dotyczące konstrukcji urządzenia, parametrów działania oraz efektów technicznych i ekologicznych.
EN
As an output of the research conducted by Foundry Research Institute joinly with the SPECODLEW Innovative Foundry Enterprise in Cracow (Target Project 7 TO8 B 252 200 C/109) and in cooperation with the representatives of foundries in the Czech Republic and Slovakia, a new, modernised version of the technical and operating documentation was prepared and a prototype of the mechanised line for manufacture of ceramic moulds used in investment casting process and in PREST technology was made. The paper gives general data regarding the construction of the equipment, its operating parameters as well as the obtained technical and economical effects.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych przepływu ciekłego metalu w układach wlewowych bez filtra oraz z ceramicznym filtrem piankowym. Wykazano pozytywny wpływ filtra na rozkład prędkość, zwartość strugi , jak również spokojne wypełnianie wnęki formy.
EN
The paper shows the results of numerical: computations of the liquid metal flow in the gating systems with and without a foamed ceramic filter. A favourable effect of the filter on the distribution of velocity, metal stream compactness and turbulence-free filling of mould cavity has been proved.
PL
Jedną z dziedzin polskiego odlewnictwa są odlewy artystyczne. Zdobią one nie tylko nasz kraj, lecz także znajdują odbiorców zagranicą. W pracowni artysty rzeźbiarza Karola Badyny zostały zaprojektowane i odlane pomniki Jana Karskiego, legendarnego kuriera AK, a w latach powojennych wykładowcy na Uniwersytecie Georgetown, i Artura Rubinsteina, światowej sławy wirtuoza. Posługując się opracowaną w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie technologią uzyskano odlewy pozbawione wad powierzchniowych i o żądanej grubości ścianki. Zamawiającym była strona amerykańska i Ministerstwo Spraw Zagranicznych R P. Pomnik Jana Karskiego usytuowano na terenie Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, a pomnik Artura Rubinsteina ozdabia siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
EN
One of the domain of the Polish foundry practice are decorative and art castings. They not only decorate our country, but also find customers abroad. In the studio of the artist-sculptor Karol Badyna monuments to Jan Karski, the legendary courrier of the Home Army and in the post war years the lecturer at the Georgetown University, and to Arthur Rubinstein, the world famous virtuoso were designed and cast. Applying the technology elaborated at the Foundry Institute in Kraków castings without any surface defects and with the required wall thickness were obtained. The customer was the American Party toggether with the Ministry of Foreign Affairs ofd the Republic of Poland. The monument to Jan Karski has been located on the premises of the Georgetown University, while the monument to Arthur Rubinstein decorates the headquarters of the United Nations Organisation in New York.
PL
Innowacyjność wyrobów z materiałów monolitycznych może wynikać zarówno z optymalizacji ich składu chemicznego, jak i parametrów wytwarzania (technologii). Innowacyjność wyrobów z materiałów heterogenicznych, w tym kompozytowych, jest dodatkowo pochodną udziału drugiego komponentu (zbrojenia) w strukturze. W artykule przedstawiono stan prac Instytutu Odlewnictwa w zakresie syntezy stopów monolitycznych wraz z omówieniem specyfiki technologicznej na przykładzie odlewania ciśnieniowego, odlewania w stanie półstałym (semi-solid, thixoforming), prasowania w stanie ciekłym (squeeze casting) i odlewania odśrodkowego. Zakres materiałowy w danym obszarze analitycznym obejmuje stopy aluminium, magnezu, miedzi i tytanu. Szczególną uwagę zwrócono na stan aktualny i perspektywy rozwoju metalowych materiałów kompozytowych zbrojonych fazą gazową (tzw. gazarów) i fazą stałą, w postaci cząsteczek i włókien ceramicznych. Omówiono zagadnienia wytwarzania odlewanych wyrobów kompozytowych zbrojonych w całej objętości (dyspersyjnie) oraz lokalnie (miejscowo). Spośród kompozytów zbrojonych dyspersyjnie ważne miejsce w pracach Instytutu Odlewnictwa zajmują kompozyty aluminiowe, zawierające cząsteczki węglika krzemu i cząsteczki popiołu lotnego (kompozyty ALFAŽ), których wysoka odporność na ścieranie i szoki cieplne umożliwia zastosowanie jako materiału tarcz hamulcowych. Lokalne zbrojenie wyrobów z kompozytów metalowych umożliwia otrzymywanie struktur funkcjonalnych i gradialnych, co zilustrowano przykładami odlewów tłoków do silnika spalinowego i łożysk ślizgowych. Prace w danym obszarze badawczym koncentrują się na kompozytach na bazie stopów aluminium i miedzi.
EN
The innovativeness of products made from monolithic materials may consist in optimizing their chemical composition and parameters (technology) of manufacture. The innovativeness of products made from heterogeneous materials, this including composites as well, is additionally driven by the presence of the second component (reinforcement) in the structure. In this article, the present state of the studies carried out by Foundry Research Institute in the scope of synthesis of monolithic alloys is presented along with description of some specific technological aspects of this synthesis, using as an example die casting, semi-solid casting (thixoforming), squeeze casting and centrifugal casting. The range of materials used in the investigation covered alloys of aluminum, magnesium, copper and titanium. Special attention was paid to the current state and prospects of development of metal matrix composites reinforced with gaseous phase (the, so called, gasars) and with solid phase (ceramic particles or fibers). Composite castings reinforced within the entire volume of material (particulate reinforced) and locally reinforced composite castings were discussed. Among the particulate reinforced composites, an important position in the studies done by Foundry Research Institute in Kraków hold aluminum composites containing particles of silicon carbide and fly ash (ALFAŽ composites). Very high resistance of these composites to abrasion and thermal shocks makes them useful as a material for brake discs. The local reinforcement of products made from metal matrix composites enables obtaining functionally and graded structures which has been illustrated on examples of cast pistons for I.C. engines and slide bearings. The studies within this area are focused on composites based on aluminum and copper alloys.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące procesu filtracji ciekłych tworzyw metalowych, mechanizmów filtracji oraz warunki przepływu ciekłego metalu przez filtr. Opisano warunki produkcji oraz opinie odbiorców filtrów ceramicznych wytwarzanych w firmie FERRO-TERM w Łodzi. Szczegółowo określono parametry kontroli gotowych filtrów i ich ocenę na podstawie badań wizualnych, laboratoryjnych i testów produkcyjnych. W podsumowaniu określono warunki dalszego rozwoju techniki filtracji żeliwa w oparciu o wyroby wytwarzane w FERRO-TERM.
EN
The basic infonnation concerning the filtration process of liquid metals, the mechanisms of filtration and the conditions of the flow of the liquid metal through the filter are given. The production conditions and opinions of the users of the ceramic filters made by FERRO-TERM in Łódź have been described. The control parameters of the ready filters and their assessment based on the visual and laboratory inspection as well as on the production tests have been determined in detail. In summing up the conditions of further development of the cast iron filtration technique basing on the products made by FERRO-TERM have been stated.
PL
Technologia modeli zgazowywanych jest najmłodszą technologia odlewniczą. Od dwudziestu lat daje się zauważyć dynamiczny rozwój technologii modeli zgazowywanych i coraz powszechniejsze jej zastosowanie, szczególnie w państwach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Również coraz większe zainteresowanie tą technologią zauważa się w Polsce, w ślad za którym idą konkretne działania. W zaprezentowanym artykule podano informacje dotyczące uruchomienia w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Odlewnictwa w Krakowie oddziału doświadczalno-produkcyjnego do wytwarzania odlewów według technologii modeli zgazowywanych. Przedstawiono zalety i korzyści z zastosowania tej technologii. Omówiono wszystkie etapy procesu technologicznego: wykonywanie modeli styropianowych (spienianie wstępne i wtórne polistyrenu), wykonywanie zestawów modelowych, wykonywanie powłok ceramicznych, formowanie i zalewanie. Podana została charakterystyka poszczególnych stanowisk oraz zastosowanych urządzeń w uruchomionym oddziale.
EN
The lost foam process is the newest casting technology. For twenty years a very dynamic development of this process has been noticed along with its wide-spread use, especially in Northern America and in Western Europe. In Poland more and more attention is also put to this process, followed by some definite practical actions. This paper presents information concerning the process of setting in work an experimental & production shop for evaporative pattern casting process at Pilot Plant of the Foundry Research Institute in Kraków. The advantages and benefits coming from this process are presented. All the stages of the technological process are discussed. i.e. making of evaporative patterns (preliminary and secondary foaming of polystyrene), making of pattern assemblies, preparation of ceramic moulds, moulding and pouring. The paper also presents the performance of particular stands and of equipment used in the new shop.
PL
W artykule przedstawiono metodę wytwarzania implantów z tytanu i jego stopów, w której zastosowano technologię odlewania precyzyjnego i proces izostatycznego zagęszczania. Przedstawiono wyniki badań prowadzonych w trakcie realizacji procesu: ocenę składu chemicznego w stanie lanym, ocenę mikrostruktury oraz własności wytrzymałościowych uzyskanych w stanie lanym i po izostatycznym zagęszczeniu.
EN
In the article a method of making implants from titanium and its alloys has been presented. In this method both investment casting and the process of hot isostatic pressing have been applied. The results of investigations carried out during the realization of the process have been presented, and namely: the evaluation of the chemical composition in as-cast state, the assesstment of microstructure and of the mechanical properties obtained in as-cast state and after isostatic pressing.
17
Content available remote Symulacja komputerowa w technologii odlewania precyzyjnego tytanu
PL
Przedstawiono metodę komputerowej symulacji procesu zalewania i krzepnięcia odlewu precyzyjnego z tytanu, analizowano rozkład temperatury wewnątrz odlewu od momentu zalania formy ceramicznej, czas krzepnięcia oraz kryterium porowatości. Otrzymany materiał badawczy pozwolił na opracowanie technologii wytwarzania odlewu precyzyjnego. Zaproponowana metoda skraca czas i koszty projektowania technologii. Ze względu na rodzaj materiału formy i odlewu, metodyka ma charakter nowatorski. Na podstawie uzyskanych wyników symulacji opracowano dokumentację oraz oprzyrządowanie umozliwiające prowadzenie prób odlewania.
PL
Technologia wytwarzania odlewów precyzyjnych z tytanu i jego stopów jest zagadnieniem trudnym i bardzo skomplikowanym ze względu na występowanie szeregu zjawisk na granicy metal - forma odlewnicza. Efekt reakcji ocenia się na podstawie wyglądu zewnętrznego (chropowatość powierzchni), zmian struktury i składu chemicznego warstwy powierzchniowej oraz powstających związków chemicznych. W artykule opisano typowe mechanizmy reakcji na granicy ciekły metal - forma odlewnicza. Przedstawiono wyniki prób i badań pozwalających na ocenę jakości odlewów poprzez określenie wielkości warstwy wadliwej (α - case), ilość mikrowtrąceń, chropowatość powierzchni oraz właściwości tworzywa metalowego.
EN
Making elements in titanium and its alloys by investment casting is a very difficult and complex process, mainly because of a high chemical activity of molten titanium, high melting and pauring temperature, low density combined with high viscosity, and problems in choosing suitable moulding materials sufficiently resistant to the action of molten metal. [...]
PL
Instytut Odlewnictwa w Krakowie prowadzi od kilku lat badania naukowe nad topieniem, odlewaniem i obróbką cieplną stopu Ti6Al4V. Jednym z ważniejszych parametrów, określających jakość wyrobu jest mikrostruktura, badana na całym przekroju odlewu. Wykorzystuje się tu z powodzeniem metodę kolorowego trawienia chemicznego, które powoduje zabarwienie anodowej fazy alfa, podczas gdy katodowa faza beta pozostaje nie zabarwiona. Badania w świetle spolaryzowanym pozwalają odróżnić anizotropową fazę alfa od izotropowej fazy beta, natomiast zastosowanie interferencyjnego kontrastu fazowego ułatwia pokazanie większej ilości szczegółów mikrostruktury. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań metalograficznych stopu Ti6Al4V, wykonanych z wykorzystaniem opisanych wyżej metod badawczych. Rozkład mikrotwardości, przeprowadzony w kierunku od powierzchni odlewu do jego środka, potwierdził wyniki badań, uzyskane drogą kolorowego, selektywnego trawienia chemicznego. Trawienie to okazało się najbardziej przydatną metodą do wyeksponowania różnic, jakie zaobserwowano zarówno w mikrostrukturze odlewów, otrzymywanych w kilku formach, jak też na przekroju poprzecznym każdego z nich.
EN
The Foundry Research Institute in Krak˘w conducts scientific research on the lost-wax process technology applied to a Ti6Al4V alloy. The casting of this alloy is made in a vacuum arc furnace provided with "garnissage" crucible and a centrifugal force system operating during pouring of the lost-wax process moulds. The temperature of liquid metal is 1760(+/-)20 grades C and the temperature of moulds is +20 grades C. For casting the following moulds were used: ceramic moulds (made of ZrO[2]); graphite moulds; metallic moulds (copper chill moulds). In the case of titanium castings the most common reactions on the mould-molten metal boundary are: dissolving of casting mould; dissolving of casting mould combined with a reaction at the phase boundary; penetration of mould by liquid metal. Due to reactions at the mould-molten metal boundary, roughness of the casting surface and the chemical composition change, and the presence of a "white layer" microstructure is observed. Microstructure, examined over the entire casting cross-section, is one of the important parameters of product quality. This paper presents the results of metallographic examinations using colour etching, polarised light and interference differential contrast. The measurement of microhardness, which was conducted from the surface to the middle of many specimens, confirmed the changes of microstructure revealed by colour etching. Summing up the above results it can be firmly concluded that the selective, colour immersion etching is the best method for examination of microstructure in double-phase titanium alloys like Ti6Al4V.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.