Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano demonstrator kontrolera procesu ładowania akumulatora bazującego na technologii LiFePO4, który powstał w wyniku współpracy Instytutu Technologii Elektronowej Oddziału w Krakowie i firmy Zamel sp. z o.o. z Pszczyny, dedykowany dla autonomicznych instalacji fotowoltaicznych. Powstał on z myślą o instalacjach fotowoltaicznych wyposażonych w akumulatory bazujące na technologii LiFePO4, ale z powodzeniem po niewielkich modyfikacjach może być stosowany do rozwiązań opartych o inne technologie. Główną zaletą kontrolera jest funkcja wyszukiwania rzeczywistego punktu mocy maksymalnej. Funkcja ta jest niezwykle istotna w przypadku współpracy z modułami częściowo przesłoniętymi. Zaprezentowano możliwość jego pracy w większych systemach. Przedstawiono koncepcję i schemat blokowy wspomaganego komputerem stanowiska badawczego, pozwalającego na przeprowadzenie licznych, w tym również długofalowych badań regulatora. Zaprezentowano i omówiono wyniki jego badań.
EN
The paper presents the demonstrator of the charging process controller based on LiFePO4 technology. Developed in cooperation between the Institute of Electron Technology Division in Krakow and Zamel in Pszczyna is dedicated for use with autonomous photovoltaic systems. The controller was designed for the photovoltaic installations equipped with LiFePO4 batteries. However, with minor modifications, it can be applied to other solutions. The main advantage of the controller is the actual maximum power point search capability. This feature is extremely important for cooperation with the partially shaded modules. The possibility of operation in larger systems has been discussed. The concept and schematic block diagram of a computer aided test bench that allows to perform numerous, including long-term, research of the controller has been presented. The results of research were also presented and discussed.
PL
Przedmiotem opracowania było określenie wartości niedoborów i nadmiarów opadów atmosferycznych w latach ekstremalnie suchych (1976, 1992 i 1994) i ekstremalnie wilgotnych (1974, 1980 i 1997). Jako roślinę testową wybrano pszenicę ozimą. Za dekadowe opady optymalne przyjęto wartości podane przez DZIEŻYCA, NOWAKA i PANEK [1987]. Obliczenia wykonano dla gleb średnich w okresie wegetacyjnym (IV-VII) w siedmiu regionach hydrograficznych Polski. Średnie dekadowe wartości niedoborów opadów dla pszenicy ozimej w kolejnych latach ekstremalnie suchych bez uwzględnienia zróżnicowania regionalnego były coraz większe i wynosiły odpowiednio 8, 10 i 14 mm. Również wartości nadmiarów opadów dla pszenicy ozimej w kolejnych latach ekstremalnie wilgotnych zwiększały się i wynosiły odpowiednio 15, 20 i 24 mm. Może to potwierdzać opinię o zwiększaniu się natężenia ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w badanych 30 latach końca XX wieku.
EN
The aim of the paper was to estimate the deficiencies and excesses of precipitation in extremely dry years (1976, 1992, 1994) and extremely wet years (1974, 1980, 1997). Winter wheat was chosen for testing. Optimal decade precipitation was taken from DZIEŻYC et al. [1987]. Calculations were carried out for medium soils in the vegetation period between April and July in seven hydrographic regions of the country, as distinguished by DZIEŻYC [1993]. Mean decade values of deficient precipitation for winter wheat in subsequent extreme years, neglecting regional differentiation, were increasing and amounted 8, 10 and 14 mm, respectively. Also the values of excess precipitation for winter wheat in extreme years increased consecutively and amounted 15, 20 and 24 mm, respectively. This finding might confirm the opinion of increasing intensity of extreme meteorological phenomena in the last 30 years of the 20th century under study.
PL
Na podstawie 100-letnich (1901-2000) danych dotyczących średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza i miesięcznych sum opadów atmosferycznych uśrednionych dla obszaru województwa podkarpackiego obliczono wartości odchyleń temperatury powietrza i procent normy opadów o empirycznym prawdopodobieństwie nieosiągnięcia i przewyższenia 1-5, 7 i 10% dla szeregów uporządkowanych rosnąco i malejąco. Umożliwiło to identyfikację ekstremalnych wartości średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznych sum opadów atmosferycznych, zwłaszcza w sytuacji obserwowanych zaburzeń ekologicznych i szkód gospodarczych. Uzyskane wyniki mogą być również uzupełnieniem charakterystyki zróżnicowania przebiegu pogody w krótkim, zazwyczaj kilkuletnim, okresie badań terenowych lub doświadczeń polowych jako punkt odniesienia nie tylko do normy, ale także do wartości ekstremalnych.
EN
For the sake of identification of extreme thermal and precipitation phenomena the paper presents deviations of mean monthly temperature from the norm and the per cent of mean precipitation of the probability of 1-5, 7 and 10 % in the period of 100-years. The study period concerned the years 1901-2000 and covered the area of south-eastern Poland.
PL
Opracowanie jest wstępną charakterystyką reżimu termiczno-opadowego klimatu Polski w trzydziestoleciu 1971-2000 z uwzględnieniem ważniejszych skutków agroekologicznych spowodowanych zmiennością przebiegu pogody w badanym okresie. Podstawowym materiałem są wartości temperatury powietrza, wysokości opadów atmosferycznych oraz stan upraw i warunków wykonywania prac polowych zaczerpnięte z ,,Miesięcznego Przeglądu Agrometeorologicznego" IMGW a w ostatnich dwu latach z ,,Dekadowego Biuletynu Agrometeorologicznego". Plony roślin uprawnych zaczerpnięto z ,,Roczników Statystycznych" GUS. Wartość temperatury średniej rocznej dla obszaru całej Polski za trzydziestolecie 1971-2000 wynosi już 8,0 stopni C a więc jest o 0,3 stopnia C wyższa od obowiązującej normy 1961-1990. Jeszcze cieplejsza jest ostatnia dekada XX wieku. Przyrost temperatury rocznej w porównaniu do okresu normalnego 1961-1990 wynosi już 0,6 stopnia C. Sumy opadów atmosferycznych uśrednione dla obszaru Polski w porównywanych okresach 1961-1990, 1971-2000 i 1991-2000 wynoszące odpowiednio 609, 601 i 612 mm nie uległy większym zmianom. Wzrosła natomiast zmienność opadów wyrażona przez wartość współczynnika zmienności i wyniosła 0,168 za 30-lecie (1971-2000) dla sum rocznych. Niedobór opadów powodujących skutki agroekologiczne zaznacza się w sytuacji, gdy suma opadów w miesiącach od kwietnia do listopada jest odpowiednio mniejsza o 25, 14, 20, 24, 13, 23, 30% od normy, czyli wartości średniej z okresu 1971-2000. Obniżenie plonów pszenicy w latach suchych 1979, 1988, 1992, 1994 i 2000 można szacować kolejno na 14, 9, 15, 12, i 11% plonu z lat najbardziej urodzajnych o optymalnym przebiegu pogody. Jest to ocena aktualna dla obszaru całej Polski. Obniżenie plonów ziemniaków podczas lat suchych 1971, 1982, 1992, 1994 i 1999 szacować można odpowiednio na 23, 24, 31, 30 i 19% w stosunku do plonów spodziewanych przy optymalnym przebiegu pogody w okresie wegetacyjnym. Nadmiar opadów zaznacza się wyraźnie w okresie wegetacyjnym IV-X przy przekroczeniu miesięcznej sumy opadów odpowiednio o 20, 21, 21, 24, 33, 18 i 36%. Straty w plonach pszenicy w warunkach produkcyjnych w latach mokrych 1972, 1975, 1977, 1980, 1981 i 1997 w stosunku do plonów z lat urodzajnych szacować można odpowiednio na 20, 10, 8, 17, 6 i 11%. Straty w plonach ziemniaków w latach mokrych 1980 i 1997 oceniać można na 41 i 18%.
EN
A preliminary characteristics of the thermal and atmospheric precipitation regime of the Poland's climate in a three-decade period of 1971-2000 is developed taking into account major agroecological effects caused by changeability of the weather course in the investigated period. The basic data include the values of air temperature, atmospheric precipitation, condition of crops and performed field works. The data originates from the "Monthly Agrometeorological Survey " (,,Miesięcznik Przeglądu Agrometeorologicznego) of the Institute of Meteorology and Water Management (IMGW) and for the last two years - from the "Decade Agrometeorological Buletin" (,,Dekadowy Biuletyn Agrometeorologiczny"). Data on crops were taken from the Statistical Year Books of the Central Statistic Office (GUS). The value of the mean annual temperature for the territory of Poland in the three-decade period 1971-2000 has reached 8,0 degree C i.e. by 0,3 degree C higher than the norm effective for the period 1961-1990. The last decade of the 20th century has turned out to be even warmer. An annual increase of temperature compared to the normal period of 1961-1990 has already amounted to 0,6 degree C. Total atmospheric precipitation values averaged for Poland in the compared periods 1961-1990, 1971-2000 and 1991-2000 amounted respectively 609, 601 and 612 mm and showed no significant changes while the variability of precipitation expressed by the variability coefficient increased and amounted to 0,168 for annual totals for the three decade period (1971-2000). Shortage of precipitation resulting in agroecological effects takes place when the total precipitation for the months of April to November is respectively lower by 25, 14, 20, 24, 13, 23, 30% than the norm i.e. average value for the period 1971-2000.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.