Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
The main goal of the present study was to examine muscle strength and power of dominant and non-dominant leg, knee extensors and flexors, and their correlations with jumping performances in soccer players. A secondary aim was to evaluate muscle sense. Methods: 31 male professional strikers (age 20.9 ± 2.3 years, body mass 75.1 ± 6.6 kg, body height 179.5 ± 4.7 cm) participated in the study. The power output of lower extremities and the height of rise of the body mass centre during vertical jumps were measured using a force plate. The maximum muscle torque of the flexors and extensors of the knee were measured under isometric conditions using a special isometric torquemeter. Force sense was measured in isometric conditions in two tests: (a) fifty percent of the maximal voluntary contraction was set as a value of target force and the participants were instructed to reproduce the target force, (b) the participants attempted to develop a torque reproducing a sine course within the range of 10 to 50% of MVC performed. Results: A direct relationship was observed between the peak muscle torque in knee extensors developed during isokinetic contraction at all velocities and power and height of three types of vertical jumps ( p < 0.05). No correlation was observed between jumping performance and muscle torque under isometric condition. No differences were found in strength and jumping abilities as well as in force sense between dominant and non-dominant legs. Conclusions: This study offered a comprehensive and complete evaluation of leg muscle strength, sense and power, with the use of using force plate and isokinetic dynamometry.
PL
Praca monotypowa jest powszechna w wielu gałęziach przemysłu. Powtarzające się sekwencje ruchów angażują tylko wybrane grupy mięśniowe, co prowadzi do wzrostu poziomu obciążenia pracą. Natomiast nadmierne przeciążenie mięśni jest istotnym czynnikiem decydującym o rozwoju dolegliwości oraz schorzeń kończyn górnych. Dlatego ważne jest, aby identyfikować czynniki podnoszące poziom obciążenia oraz próbować ograniczać ich wpływ zarówno przez odpowiednio zaprojektowane stanowisko pracy, jak i organizację czasu pracy. W artykule przedstawiono przegląd badań dotyczących rozwiązań organizacyjnych na stanowiskach pracy powtarzalnej, mających na celu poprawę warunków pracy i zminimalizowanie ryzyka pojawiania się dolegliwości bólowych oraz schorzeń mięśniowo-szkieletowych.
EN
Repetitive work is common in many branches of the industry. Repeating the sequence of movements involve only selected group of muscles, which leads to an increase of workload. Muscles overload in an important determinant of the development upper limb disorders. It is therefore important to identify the factors increasing the level of load and try to limit their impact by a well-designed workstation and work time organization. The article presents an overview of research on organization solutions on repetitive workplaces, which aim improvement working conditions and minimizing the risk of development of musculoskeletal disorders.
PL
W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowanie metody OCRA, służącej do oceny ryzyka podczas wykonywania czynności powtarzalnych za pomocą kończyn górnych. Dokonano oceny ryzyka pojawienia się dolegliwości mięśniowo-szkieletowych na stanowisku montażowym. Umiejętnie wykonywana ocena obciążenia na stanowiskach pracy powtarzalnej tak, aby możliwe było identyfikowanie i redukowanie ryzyka pojawienia się dolegliwości, będących konsekwencją tej pracy, ma duże znaczenie - istnieje bowiem wiele stanowisk, na których konieczne jest powtarzanie tych samych czynności.
EN
This article discusses using OCRA in practice to assess risk during repetitive work involving upper limbs. Risk was assessed at an assembly line workstation. It is important for risk assessment of load at repetitive workstations to be well done, so that it is possible to identify and reduce the risk of work-related complaints. After all, there are many workstations where it is necessary to repeat tasks.
PL
Skład odpadów komunalnych zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to miejsce powstania oraz standard życia. Celem pracy było przeprowadzenie badań i porównanie dwóch metod oznaczania składu morfologicznego odpadów komunalnych stałych oraz określenie jak wielkość próbki badanego materiału wpływa na dokładność uzyskanych wyników. Badania wykonywane były na podstawie dwóch zalecanych w Polsce metod. Pierwsza to PN-93/Z-15006 – Oznaczenie składu morfologicznego stałych odpadów komunalnych. Druga to metoda opisana w opracowaniu A. Jędrczaka i R. Szpadta, „Określenie metodyki badań składu sitowego, morfologicznego i chemicznego odpadów komunalnych”. Z przeprowadzonych badań składu morfologicznego zmieszanych odpadów komunalnych wynika, że bardziej wiarygodne wyniki uzyskano dla próbki o masie ok. 100 kg.
EN
The morphological composition of municipal waste depends on many factors, which the most important are generation place and life standard. The aim of the study was to conduct test and comparison of two methods for determining the morphological composition of municipal solid waste and show whether the quantity of tested material has a significant influence on the accuracy of the results. The test were made by using two methods preferred in Poland. The first is PN-93/Z-15006: „Determination of municipal solid waste (MSW) morphological composition”. The second is a method described by Jędrczak and Szpadt in paper: „Description of methodology of sieve analysis, morphological and chemical composition of municipal solid waste”. The outcome of conducted tests of MSW morphological composition show that most reliable results were obtained by using a 100 kg sample.
EN
The main aim of the study was to design a new system to measure punching and kicking forces as well as reaction times in combat sport athletes. In addition, the study examined whether there were any intergender differences in the force of punches thrown by boxers and kicking forces delivered by taekwondo athletes. Boxers (male, n = 13; female, n = 7) were examined for the force of single straight punches and taekwondo athletes (male, n = 14; female, n = 14) for force of single Apdolio and Dwit Chagi kicks. The punching bag was equipped with acceleration transducers and gyroscopes embedded in a cylinder covered with a layer to absorb shock as well as a set of colour signal diodes. Value of the punching bag’s acceleration was used for calculating: strike force; the punching location on the bag; and time of a strike. The relative error of force calculation was 3%; the relative error in acceleration measurement was less than 1%. The force of a straight rear-hand punch was greater than the force of a lead-hand punch among male and female boxers. The force of Apdolio kick delivered with a rear leg was greater compared to a lead leg among female and male taekwondo athletes. Significant gender differences were noticed in the force in both types of kicks. In boxers, intergender differences were reported only for the force of a punch thrown with the rear hand. Based on these findings, it was concluded that the modified punching bag is a good diagnostic tool for combat sports.
6
PL
Podstawowym dokumentem regulującym procedury wyznaczania mocy akustycznej jest PN-EN ISO 3740: 2003 – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu. Wytyczne stosowania norm podstawowych. W normie tej przedstawiono wytyczne do stosowania serii norm międzynarodowych ISO 3740 i ISO 9614 opisujących wiele metod wyznaczania mocy akustycznej różnych typów maszyn i urządzeń. Zalecaną klasą dokładności dla celów deklarowania hałasu jest klasa dokładności technicznej, tj. klasa dokładności 2. Do badań wytypowano dwie normy PN-EN ISO 3744 oraz PN-EN ISO 3746. Norma PN-EN ISO 3744 spełnia wymagania 2 klasy dokładności, natomiast norma PN-EN ISO 3746 spełnia wymagania 3 klasy dokładności. W artykule opisano i porównano wymagania obydwu norm. Wykonano badania 9 źródeł hałasu zgodnie z normą PN-EN ISO 3744 i wyznaczono dla nich moce akustyczne. Przeprowadzono analizę spełnienia wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 3744 wykorzystanej do badań. Wszystkie wymagania zostały spełnione, w związku z czym można było uznać wyniki badań jako wykonane z 2 klasą dokładności.
EN
The basic document regulating procedures of determination of sound power is a polish standard no. PN-EN ISO 3740 called – Acoustics. Determination of sound power levels of noise source. Guidelines for the use of basic standards – which was published in October 2003. In this standard the guidelines for the use of international standards ISO 3740 and ISO 9614 were presented, which describe different methods of determining the sound power for machinery and equipment of various types. Favoured accuracy class for the purposes of noise declaration is technical accuracy class, i.e. 2. accuracy class. Two standards PN-EN ISO 3744 and PN-EN ISO 3746 were chosen for research. PN-EN ISO 3744 meets requirements 2. accuracy class and PN-EN ISO 3746 meets requirements 3. accuracy class. In this paper the requirements of two standards were described and compared. The research of 9 noise sources according to PN-EN ISO 3744 standard were performed and the sound powers were determined for these sources. The analysis of the requirements used in this standard was performed. All the requirements were met therefore the research results were accepted as performed according to the accuracy class 2.
PL
Skład odpadów komunalnych zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to miejsce powstawania oraz standard życia. Istotną część odpadów komunalnych stanowią odpady biodegradowalne, które mogą być przetwarzane w instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. W artykule przedstawiono wyniki badań składu morfologicznego odpadów z obszarów miejskich i wiejskich.
EN
The morphological composition of municipal waste depends on many factors, which the most important are generation place and life standard. An important part of municipal waste is biodegradable waste which can be treated in mechanical biological treatment plant. The paper present the research results of morphological composition of municipal waste coming from urban and rural areas.
PL
W artykule przedstawiono roczne emisje gazów cieplarnianych, wśród których szczególną uwagę zwrócono na problem wzrostu emisji metanu ze składowania odpadów. Metan – oprócz tego, że jego niekontrolowana emisja negatywnie wpływa na zmiany klimatu – jest gazem bardzo wartościowym energetycznie. Scharakteryzowano właściwości energetyczne metanu oraz jego zawartość w biogazie z odpadów. Oszacowano potencjał biogazu z nieprzetworzonych odpadów komunalnych oraz na podstawie przeprowadzonych badań określono wpływ procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na jego ograniczenie. Zwrócono również uwagę na efektywność energetyczną biologicznego przetwarzania odpadów w procesie tlenowym i beztlenowym.
EN
This paper presents the annual greenhouse gas emissions among which particular attention was paid to the problem of increasing methane emissions from waste landfilling. Methane – except that the uncontrolled emission has a negative impact on climate change – is a gas very valuable energetically. Energy properties and contents of methane in the biogas from waste were characterized. Potential of biogas from untreated municipal waste and, on the basis of the research, the influence of processes of mechanical and biological treatment of waste at its limitation were estimated. Attention was also drawn to the energy efficiency of the biological treatment of waste in the aerobic and anaerobic process.
PL
Nowe obowiązki dla instalacji IPPC wynikają z wdrożenia Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, inaczej zwanej dyrektywą IED. Nowe regulacje będą miały przede wszystkim wpływ na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w związku z koniecznością dostosowania się do wymagań nowych przepisów. W artykule przedstawione zostały obowiązki spoczywające na operatorze instalacji IPPC, zwłaszcza w zakresie ochrony gleb. Wymieniono przykładowe zanieczyszczenia gleby oraz opisano zasady poboru próbek.
EN
New responsibilities for IPPC installation result from implementing of directive 2010/75/UE on industrial emission, otherwise called „IED directive”. New directives will have – first and foremost – impact on the functioning conditions of the enterprises according to a need of an adaptation to the requirements of the new regulations. In the article the responsibilities imposed on the operator of IPPC installation were described, especially in the field of soil protection. There were also described examples of contamination of the soil. The rules of soil sampling were also described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.