Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Metodyka analizy przestrzeni porowej skał łupkowych
PL
Badania petrofizyczne i mineralogiczne stanowią podstawowy zestaw analiz skał zbiornikowych. Standardowe metodyki badawcze stosowane dla skał konwencjonalnych nie sprawdzają się w przypadku skał drobnoziarnistych, dlatego też wymagają modyfikacji w zakresie wykonywania pomiarów i interpretacji w celu sporządzenia poprawnego opisu potencjalnych „sweet spotów" w skałach łupkowych. Celem książki jest przegląd metodyk metodyk badawczych stosowanych do scharakteryzowania parametrów petrofizycznych i składu mineralnego skał łupkowych. Prace te zostały wykonane w ramach projektu pt. „Metodologia wyznaczania sweet spotów na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D", dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy, nr umowy BG1/MWSSSG/13. W pracy przedstawione zostały: • metody doboru i przygotowania próbek, • metody badania składu mineralnego z zastosowaniem metod mikroskopii optycznej, skaningowej (SEM), spektroskopii w podczerwieni (FTIR – ang. Fourier Transformed Infrared Spectroscopy) oraz badań rentgenostrukturalnych (XRD), • metody badania przestrzeni porowej: porometria helowa, porozymetria rtęciowa (MICP – ang. Mercury Intrusion Capillary Pressure), gęstość materiałowa, szkieletowa, objętościowa, rozkład wielkości porów, badania sorpcji, • pomiary współczynnika przepuszczalności metodą Pulse Decay, • metody interpretacji wyników dla skał łupkowych (skały drobnoziarniste). Zaprezentowane metodyki zostały opracowane na podstawie analiz wykonanych dla skał syluru i ordowiku basenu bałtyckiego opisanych w rozdziale 1. Przygotowane w ramach programu Blue Gas metodyki i interpretacje znajdą zastosowanie również w badaniach innych typów złóż niekonwencjonalnych. Mogą one zostać wykorzystane w badaniach złóż typu tight (o przepuszczalnościach do 100 razy większych od przepuszczalności złóż łupkowych) i CBM (Coal Bed Methane) / CMM (Coal Mine Methane) (przepuszczalności do 1000 razy większe od przepuszczalności skał łupkowych, przestrzeń porowa będąca mieszanką przestrzeni porowej typu tight i CBM).
EN
Petrophysical and mineralogical studies constitute a basic set of reservoir rock analysis. Standard research methods for conventional rocks do not work in the case of fine grained rocks, and thus require verification in terms of conducting measurements and interpretation, for a proper sweet spots description in shale rock formations. The aim of this book is to review methodologies of methodologies for petrophysical and mineralogical shale rocks characterization. These works were carried out in the frame of scientific project: "Methodology to determine sweet spots based on geochemical, petrophysical and geomechanical properties in connection with correlation of laboratory tests with well logs and generation model 3D" financed by National Center for Researches and Development in the frame of Blue Gas – Polish Shale Gas, no BG1/MWSSSG/13. The book contains: • methods of selection and preparation of samples, • methods of mineral composition analyses with the use of optical microscopic methods, scan microscopic methods (SEM), infrared investigations (FTIR – Fourier Transformed Infrared Spectroscopy) and x-ray measurements (XRD), • methods of pore space investigations: helium porometry, mercury porosimetry (MICP – Mercury Intrusion Capillary Pressure), material, skeletal and bulk densities, pore size distribution, adsorption analysis, • permeability coefficient analysis with the use of Pulse Decay method • methods of interpretation of obtained results for shale rocks (fine grained rocks). All presented methodologies were performed on the base of the Silurian and the Ordovician shale rocks from the Baltic basin descripted in the Chapter 1. Prepared in the frame of Blue Gas project methodologies and interpretation procedures will be also useful for other types of unconventional reservoirs. They might be apply for tight rocks reservoirs (permeabilities 100 time greater than permeabilities in shale rocks) and CBM (Coal Bed Methane)/CMM (Coal Mine Methane) (permeabilities up to 1000 times greater than permeabilities in shale rocks – pore space forms mix of tight and CBM pore spaces).
2
Content available remote Porównanie adsorpcji azotu, argonu i metanu na wybranym materiale skalnym
PL
W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy adsorpcji, porównano izotermy adsorpcji azotu, argonu i metanu otrzymane dla materiału łupkowego złoża niekonwencjonalnego. Badania zostały wykonane za pomocą urządzenia TriStar II 3020 firmy Micromeritics w INiG – PIB (azot i argon) oraz 3Flex tej samej firmy w USA (metan). Przedstawiono wartości powierzchni właściwej obliczonej metodą BET dla azotu, argonu i metanu.
EN
Presented are the theoretical basis of adsorption, compared are adsorption isotherms of nitrogen, argon and methane obtained for a shale sample derived from a non-conventional deposit. The tests were carried out using the Micromeritics Tristar II 3020 in the Oil and Gas Institute – National Research Institute (nitrogen and argon) and the Micromeritics 3Flex apparatus in USA (methane). Values of BET surface area obtained from sorption of nitrogen, argon and methane are given.
PL
W kopalni Rudna nad stropem wyrobisk górniczych odnotowano występowanie poziomu dolomitu, w obrębie którego znajduja się izolowane pułapki z gazem pod wysokim ciśnieniem. Badany poziom stanowi duże zagrożenie dla prowadzonych robót górniczych i jest obiektem prac badawczych. Do oceny bezpieczeństwa prowadzenia prac górniczych konieczna jest znajomość sposobu występowania gazu w przestrzeni porowej badanych dolomitów. Szczególnie, że dotychczas za „niebezpieczne” uważano dolomity o wysokiej porowatości, gdy tymczasem w wielu otworach wiertniczych stwierdzono produkcję gazu z dolomitów o niskiej porowatości. Celem artykułu jest określenie potencjału zbiornikowego badanych dolomitów i interpretacja ich potencjalnego zagrożenia dla prowadzonych prac górniczych. Na podstawie obserwacji mikroskopowych, analizy mikrotomografii rentgenowskiej i badań porozymetrii rtęciowej stwierdzono, że w poziomie zbiornikowym występują trzy typy dolomitów o zróżnicowanym charakterze porowatości: dolomity o dobrych parametrach zbiornikowych, dolomity o obniżonych parametrach zbiornikowych i dolomity o charakterze skały uszczelniającej. Na szczególną uwagę zasługują dolomity o charakterze skały uszczelniającej, które na podstawie badań porozymetrycznych charakteryzują się bardzo niską porowatością. Na podstawie obserwacji mikroskopowych stwierdzono w nich 4% porowatość zamkniętą, w której jest również uwięziony gaz. Obecność gazu zamkniętego w porach dolomitów jest zjawiskiem dość powszechnym, jednak to obecność wysokociśnieniowych pułapek gazowych w obrębie lokalnie bardziej porowatych, mikroszczelinowatych i przepuszczalnych dolomitów stanowi zasadnicze zagrożenie.
EN
Reservoir dolomites saturated with gas under high pressure were found in the ceiling of excavations in a Rudna copper mine in southwestern Poland. Reservoir dolomites are a major concern in the mining industry and the focus of substantial research. High-porosity dolomites are definitively considered "hazardous", but the gas is extracted from the dolomites with low porosity, too. So, it is necessary to know way of gas occurrence in the pore space. This article aims to describe the reservoir potential of the dolomites through pore space characterisation and determine whether the gas can migrate into the excavations. A comprehensive analysis of the distribution of pore size and nature using microscopic observations, X-ray microtomography and mercury porosimetry. The results distinguished three types of dolomites with different porosities: dolomites with high effective porosity, dolomites with reduced effective porosity, and sealed dolomites. Particular attention should be paid to sealed dolomites. Their effective porosity results from mercury porosimetry are very low. However, they also contained 4% closed porosity described from microscopic observations, where gas is accumulated, too. Presence of gas in the closed pores dolomites is a common phenomenon. However, the presence of high-pressure gas traps within locally more porous, microcraced and permeable dolomites is a major threat.
EN
Magnetite nanoparticles have become a promising material for scientific research. Among numerous technologies of their synthesis, co-precipitation seems to be the most convenient, less time-consuming and cheap method which produces fine and pure iron oxide particles applicable to environmental issues. The aim of the work was to investigate how the co-precipitation synthesis parameters, such as temperature and base volume, influence the magnetite nanoparticles ability to separate heavy metal ions. The synthesis were conducted at nine combinations of different ammonia volumes - 8 cm3, 10 cm3, 15 cm3 and temperatures - 30°C, 60°C, 90°C for each ammonia volume. Iron oxides synthesized at each combination were examined as an adsorbent of seven heavy metals: Cr(VI), Pb(II), Cr(III), Cu(II), Zn(II), Ni(II) and Cd(II). The representative sample of magnetite was characterized using XRD, SEM and BET methods. It was observed that more effective sorbent for majority of ions was produced at 30°C using 10 cm3 of ammonia. The characterization of the sample produced at these reaction conditions indicate that pure magnetite with an average crystallite size of 23.2 nm was obtained (XRD), the nanosized crystallites in the sample were agglomerated (SEM) and the specific surface area of the aggregates was estimated to be 55.64 m2·g-1 (BET). The general conclusion of the work is the evidence that magnetite nanoparticles have the ability to adsorb heavy metal ions from the aqueous solutions. The effectiveness of the process depends on many factors such as kind of heavy metal ion or the synthesis parameters of the sorbent.
PL
Nanocząstki magnetytu stanowią obiecujący materiał badań ze względu na możliwość ich praktycznego zastosowania w różnorodnych dziedzinach. Wśród wielu metod ich syntezy, jako jedną z najwygodniejszych, najmniej pracochłonnych oraz ekonomicznych, wyróżnić można chemiczne współstrącanie. Efektem metody chemicznego współstrącania są drobne nanocząstki tlenku żelaza o dużej czystości, odpowiednie do zastosowań w zagadnieniach środowiskowych. Celem pracy było badanie w jaki sposób warunki syntezy chemicznego współstrącania, takie jak temperatura reakcji czy też ilość użytej zasady wpływają na zdolności separacyjne nanocząstek magnetytu względem jonów kilku metali ciężkich. Syntezy prowadzone były w dziewięciu kombinacjach przy różnej objętości dodawanego amoniaku – 8 cm3, 10 cm3, 15 cm3 oraz temperaturze – 30°C, 60°C, 90°C. Powstałe podczas każdej z syntez tlenki żelaza były badane jako adsorbenty jonów siedmiu metali ciężkich: Cr(VI), Pb(II), Cr(III), Cu(II), Zn(II), Ni(II) and Cd(II). Ponadto próbka magnetytu zsyntezowanego w wybranych warunkach była badana przy użyciu metod XRD, SEM oraz BET. Analizując wyniki procesu sorpcji stwierdzono, iż najbardziej efektywny materiał, dla większości metali ciężkich, powstał w temperaturze 30°C przy użyciu 10 cm3 amoniaku. Dodatkowa charakterystyka powstałego w tych warunkach sorbentu wykazała, iż stanowił on czysty magnetyt o średniej wielkości ziarna 23,2 nm (XRD). Ponadto wykazano, iż pojedyncze ziarna w badanej próbce są zaglomerowane (SEM) a powierzchnia właściwa agregatów wynosi 55,64 m2/g (BET). Ogólnym wnioskiem z pracy jest dowód, iż warunki syntezy badanego adsorbentu mają wpływ na jego zdolność separacyjne względem niektórych jonów metali ciężkich.
PL
Poster przedstawia eksperymentalne dane izotermiczne otrzymane dla próbek pobranych z wybranego odwiertu gazu łupkowego z głębokości od 2803 do 2834 metrów, dla analizy z użyciem argonu i azotu w temperaturze 77,4 K. Porównano wyniki dla średnich wartości Rozkładu Wielkości Porów (ang. Pore Size Distribution – PSD) używając algorytmu BJH (ang. Barret – Joyner – Halenda) dla krzywych desorpcji z użyciem krzywej grubości zgodnie z równaniem Halsey’a oraz zastosowaniem poprawki Fass. Scharakteryzowano i porównano rozkład wielkości porów (PSD) i odpowiednio zajmowanych przez nie objętości przy użyciu metod BJH i DFT (ang. Density Functional Theory).
EN
We present experimental isotherm data obtained for the samples collected from a selected shale gas borehole at the depth from 2803 to 2834 meters for both Argon and Nitrogen analysis at 77.4 K. The results are compared for the mean value of Pore Size Distribution (PSD) using BJH (Barret – Joyner – Halenda) algorithm for desorption curves applying thickness curve based on Halsey equation and also on Faas correction. Pore Size Distributions (PSD) and their volumes are characterized and compared for both BJH and DFT (Density Functional Theory) methods.
6
Content available remote Pore size distribution in shale gas deposits based on adsorption isotherm analyses
EN
Experimental isotherm data obtained for the samples collected from a selected shale gas borehole at the depth from 2803 to 2834 meters for both Argon and Nitrogen analysis at 77.4 K are presented. The results are compared for the mean value of Pore Size Distribution (PSD) using BJH (Barret–Joyner–Halenda) algorithm for desorption curves with application of thickness curve based on Halsey equation and also on Faas correction. Pore Size Distributions (PSD) and their volumes are characterized and compared for both the BJH and DFT (Density Functional Theory) methods.
PL
Przedstawiono eksperymentalne dane izotermiczne otrzymane dla próbek pobranych z wybranego odwiertu w niekonwencjonalnym złożu gazu z głębokości od 2803 do 2834 metrów, dla analizy z użyciem argonu i azotu w temperaturze 77,4 K. Porównano wyniki dla średnich wartości Rozkładu Wielkości Porów (ang. pore size distribution, tj. PSD) używając algorytmu BJH (ang. Barret–Joyner–Halenda) dla krzywych desorpcji z użyciem krzywej grubości zgodnie z równaniem Halsey’a oraz zastosowaniem poprawki Faas. Scharakteryzowano i porównano rozkład wielkości porów (PSD) i odpowiednio zajmowanych przez nie objętości przy użyciu metod BJH i DFT (ang. Density Functional Theory).
7
Content available remote Necessary conditions and methodology for fitting pore size distribution curves
EN
The analysis was conducted for both MICP and adsorption cumulative pore distribution curves. The big question was: is it possible to fit both curves to obtain one pore size distribution curve, covering the whole range of interesting pore radii. Analysis of conducted research showed that curves could only be identical in certain ranges of pore radii. In other words, their relationship is defined, by the flow phenomena in nanopores which depends on pore diameter and shape. Merging of both curves gives additional information about the pore structure of investigated rocks.
PL
Przeanalizowano krzywe kumulacyjne otrzymane z pomiarow porozymetrii rtęciowej oraz z badań adsorpcyjnych. Podstawowym problemem była możliwość połączenia obu krzywych w jedną, obejmującą cały zakres interesujących porów. Stwierdzono, że jedynie dla pewnych interwałów obie krzywe mogą mieć identyczny przebieg. Dla innych zakresów, szczególnie dla nanoporów, ich przebieg jest inny i jest sterowny przez inne zjawiska zachodzące przy przepływie płynów przez nanoprzestrzeń porową. Tym niemniej takie próby łączenia obu krzywych dają dodatkową informację o badanych skałach.
8
EN
This paper presents the interpretation of the spectral gamma ray (SGR) log focused on geological analysis regarding determination of the clay content in studied deposits, evaluation of the types of clay minerals, identification of fissure zones, determination of the organic matter content, determination of radiogenic heat value secreted during the decay of radioactive elements, and the characteristics of sedimentary conditions. The method was tested on data collected from five boreholes.
PL
Bezpośredni pomiar koncentracji potasu, uranu i toru jest cenną informacją geochemiczną, mineralogiczną i w niektórych przypadkach złożową. W niniejszym artykule przedstawiono interpretację spektrometrycznego profilowania gamma (sPG) pod kątem określania wielkości zailenia badanych utworów oraz oceny rodzaju minerałów ilastych. Przedstawiono także wyniki w zakresie identyfikacji stref szczelinowych, wyznaczania zawartości substancji organicznej, wielkości ciepła radiogenicznego wydzielonego podczas rozpadu pierwiastków promieniotwórczych oraz charakterystyki środowiska sedymentacji. Metodę przetestowano na materiałach pochodzących z pięciu otworów wiertniczych.
EN
Two main models of fluids flow through nanopore space were considered. Single tube capillary model(and its improvements) and net model of nanopore space. Flexibility, efficiency and reliability of each was taken into account. Among others the Javadpour model seems to be relatively reliable and easy to apply for Polish shale gas reservoirs. Additionally it is possible to improved it, by introducing results of new investigations, such as Klinkenberg permeability obtained by Pulse Decay measurements.
PL
Dwa główne typy modeli zostały poddane dyskusji. Model pojedynczej walcowej kapilary oraz model sieciowy bazujący na krzywej adsorpcji. Rozważano możliwości, elastyczność i rzetelność obu modeli. Model prezentowany przez Javadpoura, zmodyfikowany o wyniki badań efektu Klinkenberga przy zastosowaniu aparatu Pusle Decay wydaje się być najbardziej odpowiednim do szacowania przepuszczalności polskich złóż łupkowych.
10
Content available remote Charakterystyka fraktalna przestrzeni porowej skał łupkowych
PL
Przedstawiono wyniki badań struktury skał łupkowych z utworów ordowiku i syluru. Strukturę porowatą skał określono na podstawie izoterm adsorpcji azotu w temp. 77,5 K. Przeprowadzono analizę wyników sorpcji azotu w celu oznaczenia dominujących kształtów porów występujących w analizowanych skałach. Dla wszystkich analizowanych próbek wyznaczono powierzchnię właściwą oraz rozkład średnic porów, które były podstawowymi parametrami w analizie fraktalnej badanych skał. Analizę fraktalną przeprowadzono na podstawie modelu adsorpcji Frenkela, Halseya i Hilla. Dla wszystkich próbek wydzielono dwa zakresy, w których manifestuje się struktura fraktalna przestrzeni porowej. W obszarze adsorpcji monowarstwowej (wymiar fraktalny D1) obserwowane oddziaływania odniesiono bezpośrednio do powierzchni właściwej skał. Z kolei w obszarze adsorpcji wielowarstwawej, wymiar fraktalny D2 przypisano procesom adsorpcyjnym w skałach formacji łupkowych oraz występowaniu kondensacji kapilarnej gazu.
EN
Twenty shale rocks were studied for sp. surface, N2 adsorption and fractal dimensions under rel. pressure up to 1. Bottle neck and slit-shaped pores dominated in the rock pore morphol. The total rock porosity was 4.26–11.75%. The low-temp. sp. surface was 2.03–15.04 m2/g.
11
Content available remote The influence of reservoir conditions on filtration parameters of shale rocks
EN
Pulse Decay apparatus enable measurement of shale formations reservoir permeability. For such type of pore space, permeability is not only a function of pore size distribution and porosity but also depends on pressure and temperature. Moreover, the type of flow varies as a function of pore radius in nano-pore range (Darcy flow, slip flow, diffusion). In this work, the impact of reservoir parameters on apparent permeability of the Polish shale rocks was discussed.
PL
Aparat Pulse Decay umożliwia pomiary parametrów filtracyjnych skał ze zbiornikowych formacji złożowych typu łupkowego. Dla przepływów w nanoporach (zakres średnic d < 100 nm) przepuszczalność jest nie tylko funkcją parametrów przestrzeni porowej, lecz również takich parametrów jak ciśnienie i temperatura. Analiza przepływów dla przestrzeni nanoporowych pokazuje, że zmienia się mechanizm przepływu w zależności od rozkładu parametrów przestrzeni porowej (przepływ Darcy’ego, przepływ z poślizgiem, dyfuzja). W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ i zmiany przepuszczalności pozornej w zależności od parametrów złożowych dla polskich skał łupkowych.
EN
The paper presents a method for estimating the permeability of the shale rock based on the results of desorption and using a radial flow model in calculations. In this model, the volumetric flow rate is a function of both the pore size distribution (various flow mechanisms) and of the organic matter content. The tests confirmed the validity of the assumptions. Deviations from the correlation between permeability and TOC content, are the result of anomalous water saturation. The permeability estimation method for large sections of the core significantly reduces the fluctuations caused by the presence of local range microfractures.
PL
Przedstawiono metodę szacowania przepuszczalności skał łupkowych na podstawie wyników desorpcji oraz wykorzystanie jej do obliczeń modelu radialnego. W modelu tym wielkość objętościowego strumienia przepływu będzie funkcją zarówno rozkładu parametrów przestrzeni porowej (różne mechanizmy przepływu), jak i zawartości substancji organicznej. Przeprowadzone badania potwierdziły zasadność przyjętych założeń. Odstępstwa od krzywej korelacyjnej przepuszczalność – zawartość TOC są efektem anomalnych nasyceń wodą. Metoda estymacji przepuszczalności dla dużych odcinków rdzenia w sposób zdecydowany zmniejsza fluktuacje spowodowane obecnością mikroszczelin o lokalnym zasięgu.
13
Content available remote Pragmatyczne podejście do adsorpcji w skałach łupkowych złóż typu shale gas
PL
W publikacjach przedstawiono wyniki badań 32 próbek sylurskich skał łupkowych wykonanych na aparaturze Tristar II 3020 w celu pomierzenia powierzchni właściwej i wykreślenia krzywej kumulacyjnej rozkładu średnic porów powyżej 1 nm. Pomiar umożliwia wyznaczanie krzywej kumulacyjnej objętości porów w funkcji ich średnicy (BJH - adsorpcja lub desorpcja i pomiar powierzchni właściwej BET). Analizy te pozwolą na wykonanie obliczeń parametrów charakteryzujących właściwości zbiornikowe skały (będącej jednocześnie skałą macierzystą i uszczelniającą), do których należy zaliczyć: porowatość całkowitą, gęstość materiałową i objętościową oraz rozkład średnic porów do mikroporów do makroporów, a także powierzchnię właściwą.
EN
This publication describes research work conducted on 32 samples of Silurian Shale Rocks using Tristar II 3020measuring their Specific Surface Area and plotting pore diameter distribution accumulation curves from diameters above 1 nm. The measurement allows plotting pore volume accumulation curves as a function of pore diameter (BJH - adsorption / desorption and BET specific surface measurement). The resultant analyses allow characteristic calculations for container rock (which is also both the source rock and the seal rock) which includes: total porosity, mass and bulk densities and the distribution of pore diameter from micro- to macro-pores and also the specific surface.
14
Content available remote Bilansowanie przekrojów geologicznych z rejonu Błażowa–Dynów
PL
W pracy przedstawiono bilansowanie dwóch przekrojów sejsmicznych: 3-6-04K i 13-6-10K z rejonu Błażowa–Dynów, wykonanych w ramach opracowania Interpretacja danych sejsmicznych 2D Błażowa–Dynów. Przy konstruowaniu profili kierowano się podstawową zasadą respektowania danych: mapy geologicznej odkrytej, profili sejsmicznych, korelacji międzyotworowej i końcowego modelu prędkości, użytego do transformacji czasowo-głębokościowej, w taki sposób, aby wyinterpretowany układ geometryczny struktur był w najwyższym stopniu zgodny z obrazem sejsmicznym. Interpretacja czasowych profili sejsmicznych przedstawia uaktualniony obraz tektoniki jednostki skolskiej serii karpackiej, uwzględniający zarówno formy kompresyjne, ekstensyjne, jak i przesuwcze. Załączone w opracowaniu przekroje zbilansowane przedstawiają odmienną od prezentowanej dotychczas formę budowy jednostki skolskiej, wynikającą z zastosowania integracyjnego podejścia do budowy geologicznej tego rejonu Karpat.
EN
Two balanced seismic cross sections (3-6-04K and 13-6-10K from the Błażowa–Dynów region) were presented in this paper. The cross sections mentioned were prepared as a part of the project Interpretation of 2D seismic data Błażowa–Dynów. In order to interpret which geometry of structures was most consistent with seismic data, the construction of cross sections was based on a geological map, seismic profiles, correlation between wells and final velocity model, which was used for time to depth conversion. The interpretation of seismic profiles in time domain presents updated tectonic structure of the Skole Unit, with compression, extension and slip structures. The balanced cross sections mentioned present a different interpretation of the Skole Unit structure, which is a result of an integrated approach to formation description of this part of the Outer Carpathians.
15
Content available remote Bilansowanie przekrojów geologicznych z rejonu Błażowa-Dynów
PL
W niniejszej pracy autorzy przedstawili bilansowanie dwóch przekrojów sejsmicznych 3-6-04K i 13-6-10K z rejonu Błażowa—Dynów wykonanych w ramach opracowania: Interpretacja danych sejsmicznych 2D Błażowa—Dynów. Przy konstruowaniu profili kierowano się podstawową zasadą respektowania danych: mapy geologicznej odkrytej, profili sejsmicznych, korelacji międzyotworowej i końcowego modelu prędkości użytego do transformacji czasowo-głębokościowej w taki sposób, aby wyinterpretowana geometria struktur była w najwyższym stopniu zgodna z obrazem sejsmicznym. Interpretacja czasowych profili sejsmicznych przedstawia uaktualniony obraz tektoniki jednostki skolskiej serii karpackiej, uwzględniający zarówno formy kompresyjne, ekstensyjne, jak i przesuwcze. Załączone w opracowaniu przekroje zbilansowane przed- stawiają odmienną od prezentowanej dotychczas, formę budowy jednostki skolskiej, wynikłą z zastosowania integracyjnego podejścia do budowy geologicznej tego rejonu Karpat.
EN
Two balanced seismic cross sections (3-6-04K and 13-6-10K from Błażowa—Dynów region) were presented in this paper. The mentioned cross sections were prepared as a part of the project: Interpretation of 2D seismic data Błażowa—Dynów. In order to interpretated geometry of structures be the most consistent with seismic data, the construction of cross sections was based on geological map, seismic profiles, correlation between wells and final velocity model which was used for time to depth conversion. The interpretation of seismic profiles in time domain presents updated tectonic structure of Skole Unit, with compression, extension and slip structures. The mentioned balanced cross sections present a different interpretation of Skole Unit structure, which is a result of integrated approach to formation description of this part of Outer Carpathians.
PL
W pracy przedstawiono model migracji węglowodorów na północ od linii Bochnia-Brzesko-Tarnów, na podstawie powierzchniowych badań mikrobiologicznych i powierzchniowego zdjęcia gazowego, oraz porównano otrzymane wyniki z wynikami uzyskanymi na rozpoznanym złożu Grobla. Do badań pobrano próby powierzchniowe z rejonu Strzelce Wielkie-Rajsko, Grobla Wschód-Okulice-2 oraz rejonu Grobla i zaznaczono miejsca poboru na mapie w skali 1:10 000. Wykonano analizy ilościowe w celu wykazania obecności i liczby mikroorganizmów utleniających węglowodory. Analizy jakościowe przeprowadzono w celu szczegółowej identyfikacji bakterii metanotrofowych (utleniających metan) oraz mikroorganizmów metabolizujących wyższe węglowodory (bakterie i grzyby). Przedstawiono charakterystykę geologiczną omawianego obszaru uwzględniającą aktualną interpretację budowy geologicznej. Wykonano dwa poprzeczne przekroje geologiczne na linii Grobla-33-Strzelce Wielkie-1-Waryś-5 oraz Grobla-33-Strzelce Wielkie-1-Rajsko-3. Wyniki badań i ich omówienie zamieszczono w niniejszej publikacji.
EN
The paper presents a model hydrocarbon migration north of the line Bochnia-Brzesko-Tarnow, on the basis of microbial prospecting and surface methane analysis. The results are compared with those obtained for a known Grobla oil reservoir. 450 samples were collected on the area of Strzelce Wielkie-Rajsko, Grobla Wschód, Okulice-2 and Grobla oil field and marked on the map in scale 1:10 000. Quantitative analyses were performed to demonstrate the presence and number of hydrocarbon-oxidizing microorganisms. Qualitative analyses were performed to identify methanotrophic bacteria and hydrocarbon-oxidizing (propane and butane) microorganisms. The geological characteristics of the area is presented regarding taking into account the current interpretation of geological structure. Two geological cross sections were taken on the line of Grobla-33-Strzelce Wielkie-1-Waryś-5 and Grobla-33-Strzelce Wielkie-1-Rajsko-3.
PL
Tematem pracy jest ocena zmian historycznych w zasobach złóż węglowodorów w wybranym rejonie zapadliska przedkarpackiego, z uwzględnieniem wpływu czasu, temperatury oraz głębokości pogrążania tych złóż. Praca ma charakter złożony, lecz pozwala na skuteczną i precyzyjną ocenę zmian w procesie generacji węglowodorów, jakie występują w obrębie zapadliska przedkarpackiego. Wnosi ona nowy wymiar w ocenę złóż roponośnych oraz pozwala zrozumieć proces ich dojrzewania dzięki wykorzystaniu programu PetroCharge, służącego do ilościowej oraz jakościowej oceny zachodzących w nich procesów.
EN
The main objective of this Research Thesis is assessment of historical changes in quantities of hydrocarbon reservoirs versus time for selected region of Carpathian Foredeep with consideration given to time, temperature and burial history of these resources. Although this Research work is very complex it allows a precise and thorough assessment of changes occurring in hydrocarbon generation processes for the selected region. It also opens new dimension in both assessment of hydrocarbon reservoirs and understanding their maturity processes using PetroCharge simulation program in assessing quantitatively and qualitatively these processes.
PL
Poster przedstawia wyniki modelowania 3D przy użyciu oprogramowania PetroCharge, uwzględniając metodyczne podejście do wykorzystania danych geofizyki wiertniczej, powiązanych z wynikami badań geochemicznych w profilu piaszczysto-ilastych utworów paleozoiku podłoża Karpat. Dzięki tego typu symulacji możemy ilościowo określić związek po- między poszczególnymi elementami, niezbędnymi do powstania złoża węglowodorów: skała macierzysta—kolektor—uszczelnienie. Można również uzyskać dokładniejsze informacje o: czasie geologicznym w jakim węglowodory mogły powstawać, ilości wygenerowanych węglowodorów ciekłych i gazowych, ekspulsji i procesie migracji wraz z wyznaczeniem ścieżek migracji i możliwych miejsc akumulacji. Modelowanie 3D uwzględniające procesy migracji obejmowało rejon Tarnów—Pilzno—Dębica. Symulacje wykonano na bazie cyfrowanych map geologiczno- strukturalnych paleozoicznego podłoża Karpat zewnętrznych i zapadliska przedkarpackiego pod redakcją Zbigniewa Buły i Ryszarda Habryna z 2008 r. [4]. Wykorzystano również profilowania geofizyki wiertniczej w celu przyporządkowania odpowiednich facji dla skał potencjalnie macierzystych i zbiornikowych, wyznaczono rzeczywistą miąższość warstw oraz ilościowo oszacowano zailenie, aby otrzymać jak najbardziej wiarygodne wyniki modelowań, kierując się zasadą: prawidłowy dobór parametrów gwarantuje poprawność modelu.
EN
This poster presents 3D modeling results obtained by PetroCharge Simulation Programme using methodological approach to utilisation of well logging data combined with geochemical lab results for the Paleozoic sand-silt structures of Carpathian Basement. Using this type of simulation we can obtain quantitative relationship between particular elements necessary for creation of hydrocarbon basin: source rock—reservoir—seal. More detailed information can also be obtained, such as: in which geological period were these hydrocarbons generated, quanti ties of generated liquid and gaseous hydrocarbons, expulsion and migration processes with their migration paths and possible accumulation reservoirs. 3D modeling including migration processes covered the region: Tarnów— Pilzno — Dębica. Computer simulations were based on digitised geological-structural maps of Paleozoic Foredeep of the Outer Carpathians and Carpathian Fore-deep created by Zbigniew Buła and Richard Habryn in 2008 [4]. Data profiles obtained by geophysical well logging were also utilised in order to associate appropriate facies to its potential source and reservoir rocks; real thicknesses of the layers were obtained and quantitative assessment of contamination by silts was determined, to obtain most trustworthy results of simulations, following to the principle that correct choice of parameters guaranties model's accuracy.
PL
Kotły wodne retortowe są urządzeniami stosowanymi do ogrzewania obiektów kubaturowych w instalacjach wodnych nisko- i średniotemperaturowych oraz do wytwarzania pary wodnej technologicznej, z automatycznym systemem pracy i sterowania w zależności od obciążenia cieplnego. Stosowane w kotłach niektóre gatunki węgli kamiennych sortymentu ekogroszek, charakteryzujące się bardzo dobrymi właściwościami energetycznymi powodują szlakowanie oraz wczesną korozję zasobnika i mechanizmu podającego węgiel do palnika retortowego. W celu wyeliminowania tych zjawisk podjęto próbę zastosowania preparatu EKOSOL CARBO, którego producentem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o.
EN
Retort water boilers are devices used for cubature object heating in low- and semi-temperature water installations and for the generation of technological steam, with an automatic work and steering system depending on heat load. The applied in boilers some hard coal sorts of the ecopea assortment, characterised by very good energy properties, cause slagging and early corrosion of the bunker and mechanism feeding coal to the retort bunker. In order to eliminate these phenomena, an attempt was undertaken to use the EKOSOL CARBO preparation produced by the Production-Commercial Enterprise ASW Sp. z o.o. (Ltd).
PL
W pracy przedstawiono wyniki modelowania 3D przy użyciu oprogramowania PetroCharge, uwzględniając metodyczne podejście do wykorzystania danych geofizyki wiertniczej - powiązanych z wynikami badań geochemicznych w profilu paleozoicznych utworów odwiertów Tarnawa-1 i Pilzno-40. Podstawową zaletą wykorzystania ciągłych danych uzyskanych z pomiarów geofizyki wiertniczej w profilu otworu wiertniczego jest możliwość oceny własności petrofizycznych przewierconych formacji skalnych w warunkach in situ. Możliwość określenia zmienności litologicznej ośrodka skalnego, wyznaczenie rzeczywistej miąższości warstw oraz ilościowe oszacowanie zailenia pozwala na: korelację wyników badań geochemicznych z rzeczywistą budową ośrodka skalnego, wydzielenie skał potencjalnie macierzystych z punktu widzenia generacji węglowodorow oraz obliczenie TOC i potencjału generacyjnego. Podstawowym założeniem metodycznym jest wykorzystanie - znanego z literatury - modelu katagenezy basenu sedymentacyjnego w kryteriach temperatura-czas oraz wynikającej z niego zależności wskaźnika przeobrażenia materii organicznej LOM z refleksyjnością witrynitu (Ro). Parametr LOM można bezpośrednio powiązać z TOC poprzez analizę pomiarów oporności i porowatości, uzyskanych wzdłuż profilu otworu.
EN
This paper presents full 3D methodical hydrocarbon generation and migration modeling, approach to utilisation of Well Logging Measurements related to and together with Geochemical Tests in Palaeozoic profile structure of wells Tarnawa-1 and Pilzno-40. The main advantage of continuous data obtained from Well Logging Measurements of drilled well profile is its ability to estimate petro-physical properties of drilled rock formation in situ. Ability to describe lithologic variation of rock formation, calculation of real layer thicknesses and quantitative estimation of clay concentration allows correlation of Geochemical Tests with real structure of rock formation, isolation of potential Source Rock formation with Hydrocarbon Generation in view and calculation of TOC and Hydrocarbon Generation Potential. The main methodical assumption of this work is application of – known from world literature – Catagenesis Model of sedimentary basin using time and temperature criteria and its resultant organic matter transformation coefficient (LOM) dependence on Vitrinite Reflectance (Ro). Level of Maturity parameter (LOM) can be directly related to TOC through analysis of resistance and porosity measurements obtained along the well profile.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.