Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Small midfield ponds have important functions in the hydrology and ecology of hummocky areas of Poland. Because of their sensitivity to meteorological conditions, their number and hydroperiod are altered as a result of climate changes and agriculture pressure. Accurate estimation of the pond area and storage capacities requires up-to-date high-resolution elevation data. In this paper, we developed 0.2 m and 1.0 m bare-earth DEMs from LiDAR data and compared them with DEMs obtained from old bathymetric maps. Then, we calculated A-h and V-h relations and compared them with the relations derived from simplified models describing the pond shape. The analyses showed that LiDAR data are also useful for detecting changes in the ponds morphometry.
PL
Artykuł przedstawia rozwój oraz stan sieci kanalizacyjnej na terenie gmin województwa wielkopolskiego w latach 1999–2015 w kontekście wymagań stawianych w Dyrektywie EWG 91/271 (1991). Podstawą analizy były dane z roczników statystycznych GUS, a także z raportów wdrażania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji na terenie województwa obrazują kartogramy wykonane w programie QGIS. Przeprowadzona analiza potwierdziła systematyczną poprawę stanu gospodarki ściekowej w gminach województwa wielkopolskiego. Zaobserwowano jednak duże zróżnicowanie poziomu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, szczególnie na obszarach wiejskich. Widoczny jest wyraźny przyrost ludności, korzystającej z oczyszczalni ścieków oraz z sieci kanalizacyjnej. Obserwuje się przy tym tendencje do wzrostu ilości ścieków, oczyszczanych w wysokosprawnych technologiach. Niestety nie przekłada się to na znaczącą poprawę jakości wód w regionie. Pomimo wyraźnej poprawy stanu gospodarki ściekowej nie udało się również w pełni osiągnąć założeń wynikających z KPOŚK zarówno w skali województwa jak kraju.
EN
The article presents the development and condition of the sewage system in the cities and municipalities of Wielkopolska Voivodeship in the years 1999–2015. The data from Statistical Yearbook from Central Statistical Office – Environment Protection and Local Data Bank, and from National Programme for Municipal Waste Water Treatment implementation reports constituted the basis for the analysis. Over the last 16 years, the system of sewage management in municipalities has steadily improved. The study showed a heterogeneous state of development of the sewage network and wastewater treatment plant (WWTP), different growth of network, as well as variability in the share of the population using the sewage network. In last years the number of people who use the WWTP and sewage network has clearly increased. Moreover, the tendency for increasing amount of sewage treated in high performance technologies is observed. Unfortunately, this does not translate into significant improvements in the water quality in the region. Despite the clear improvement of the state of the sewage economy, it was not possible to fully achieve the assumptions arising from the National Programme for Municipal Waste Water Treatment, both in the voivodship and in the country.
EN
The paper presents the evaluation of seasonal and long-term changes in selected nutrients of three lakes of the Poznań Lakeland. The lakes were selected due to the high risk of pollution from agricultural and residential areas. Water samples were taken in 6 control points in the spring, summer and autumn, from 2004 to 2014. Trophic status of the lakes was evaluated based on the concentration of nutrients (nitrates, nitrites, ammonium, nitrogen and phosphorus) and indicators of eutrophication. Studies have shown that the concentration of nutrients varied greatly both in individual years and seasons of the analyzed decades, especially in Lakes Niepruszewskie and Pamiątkowskie. The main problem is the high concentration of nitrates. In general, it showed an upward trend until 2013, especially in the spring. This may indicate that actions restricting runoff pollution from agricultural sources have not been fully effective. On the other hand, a marked downward trend in the concentrations of NH4 over the years from 2004 to 2014, especially after 2007, indicates a gradual improvement of wastewater management. Moreover, seasonal variation in NH4 concentrations differed from those of NO3 and NO2. The highest values were reported in the autumn season, the lowest in the summer. Concentrations of nutrients and eutrophication indexes reached high values in all analysed lakes, indicating a eutrophic or hypertrophic state of the lakes. The high value of the N:P ratio indicates that the lakes had a huge surplus of nitrogen, and phosphorus is a productivity limiting factor.
EN
The paper presents the evaluation of trophic status of Lake Niepruszewskie in the years 1994–2013. This is the first lake in the Samica Stęszewska river, flowing dis-tally through the lakes of the Wielkopolski National Park. Source part of the Samica Stęszewska river basin was, in the years 2004–2012, included to the nitrate vulnerable zone (NVZ), and Niepruszewskie Lake was considered to be threatened by eutrophication. The evaluation of trophic status of the lake was made based on the concentration of nutrients (nitrogen and phosphorus) and indicators of eutrophication (chlorophyll a, water transparency Secchi disk marked) by referring them to the limit values for the eutrophication of surface waters as defined in the Regulation of the Minister of Environment of 23 December 2002 and other criteria used for the classification of the eutrophication of surface waters. Detailed and synthetic indexes of the trophic status (TSI) using the formula Carlson and the ratio of N:P were also made. Concentrations of the nutrients in Lake Niepruszewskie and eutrophication indexes reached high values, indicating a eutrophic or hypertrophic state of the lake. Detailed values of the trophic status index (TSI), on average over the period, corresponded to eutrophic, while in subsequent years they were varied – from mesotrophic to hypertrophic. The worst trophic status was recorded in 2003–2006, after the lowering of the lake dam-ming. The high value of N: P ratio indicates that the lake has huge surplus of nitrogen, and phosphorus is a productivity limiting factor.
PL
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska zobowiązana jest do wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE), której głównym celem jest osiągnięcie do roku 2015 dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych. Niestety, jak wykazują wyniki monitoringu podstawowego i regionalnego wykonanego w latach 1999-2006 przez WIOŚ w Poznaniu spośród zbadanych 84 jezior (o powierzchni powyżej 100 ha lub mniejszych, ważnych dla regionu ze względu na walory gospodarcze, przyrodnicze i rekreacyjne), jedynie trzy charakteryzowały się bardzo dobrym stanem wód zaliczanym do I klasy czystości. Wody klasy II oznaczono w 28 jeziorach o łącznej powierzchni 4783,5 ha, tj. 27,7% powierzchni przebadanej w okresie ośmiu lat, natomiast wody III klasy czystości wyznaczono dla 55 zbiorników o łącznej powierzchni 7216,4 ha, tj. 41,9% powierzchni zbadanych jezior. W 38 zbadanych jeziorach jakość wód nie odpowiadała żadnej z klas czystości, dlatego zostały one uznane za pozaklasowe, silnie zanieczyszczone (Stan środowiska w Wielkopolsce, WIOŚ 2007). Większość zbiorników w tym okresie w ramach monitoringu badana była tylko raz, dlatego badania te nie są wystarczające do analizowania zmian jakości wody w ujęciu średniookresowym. Wymaga to bardziej szczegółowych obserwacji. Celem badań przedstawionych w niniejszej pracy była ocena zmian jakości wody w wybranych jeziorach Pojezierza Poznańskiego w latach 2004-2009.
EN
The results described in this paper contain a fragment of longterm studies on water quality changes conducted since 1999 in selected lakes on the area of Poznań Lakeland. The research realized in 2004÷2009 covered three lakes: Niepruszewskie Lake, Pamiątkowskie Lake and Strykowskie Lake. These lakes are exposed to significant pollution because of agricultural character of the catchment areas and large number of residential and recreational buildings which are not connected to the sewage system. Water quality assessment was performed on the basis of the Decree of the Minister of Environment in 2004 (Journal of Laws No. 32, item. 284), which had been in force in water monitoring until 2008. Average annual values of the studied physical and chemical parameters of water quality were found among the "very good" and "good" classes in most cases. Poor and bad water quality in lakes was mainly determined by the adverse oxygen conditions and high values of biochemical oxygen demand (BOD5). It indicated a strong eutrophication level. The study showed a decrease in phosphates, nitrates and ammonia concentrations in the waters, however an increased trend was found in reference to the concentrations of sulphates and calcium. Other components showed an irregular variation in the individual years.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.