Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Zrównoważony rozwój odwołuje się w założeniach do równowagi trzech elementów: środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Jednak w tak rozumianym rozwoju zrównoważonym nie ma żadnej równowagi. To wyłącznie zabezpieczenie interesów człowieka w kategoriach ekonomicznych i społecznych w przeciwstawieniu do będących w mniejszości kategorii przyrodniczych.
2
Content available remote Park krajobrazowy - możliwości ochrony przestrzeni
PL
Podstawowe znaczenie dla istnienia i ochrony parków krajobrazowych ma specyfika ich przestrzeni. Wynika ona nie tylko z fizjonomii krajobrazu i zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej, ale także z wartości zasobów kulturowych, istniejącego stanu zagospodarowania oraz świadomości społeczeństwa lokalnego. To całość tworząca nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. W celu prowadzenia działań ochronnych dla parków krajobrazowych sporządzane są plany ochrony z uwzględnieniem: charakterystyki i oceny stanu przyrody, identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych, analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego, wyników audytu krajobrazowego. Do najważniejszych wskazań zawartych planach ochrony należą: przyjęcie podziału funkcjonalno-przestrzennego, wyodrębnienie stref funkcjonalnoprzestrzennych będących obszarami realizacji działań ochronnych oraz określenie sposobu ochrony, zagospodarowania i użytkowania w ramach każdej strefy funkcjonalno-przestrzennej. Podstawą wyodrębniania stref funkcjonalno-przestrzennych, dla których określa się zakres prac związanych z ochroną przyrody, jest ich spójność przestrzenno-przyrodnicza. Parki krajobrazowe, ze względu na zajmowaną powierzchnię (8,08% powierzchni kraju) oraz pełnioną rolę i funkcje, powinny stanowić ważny element systemu ochrony przyrody w Polsce. Są one wyodrębnioną organizacyjnie strukturą wykonującą zadania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na ich terenie. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli regulacje prawne dotyczące funkcjonowania parków krajobrazowych są niespójne i nieprecyzyjne. Nie dają one podstaw do właściwej organizacji działalności parków krajobrazowych, utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają realizację podstawowego celu ich utworzenia, jakim jest zachowanie występujących na ich terenie wartości, zarówno przyrodniczych, jak i historycznych, kulturowych oraz krajobrazowych.
EN
The basic meaning for existing and protection of landscaped parks has the specific of their area. This is due not only to the physiognomy of the landscape and natural resources of animate and inanimate nature but also to the value of cultural resources, the existing state of development and the awareness of the local population. This all creates our natural and cultural heritage. To carry out protective measures for landscaped parks, protection plans are drawn up taking into account the characteristics and evaluation of the state of nature, identification and assessment of existing and potential internal and external threats, characteristics and evaluation of social and economic impact, analysis of the effectiveness of existing methods of protection, characterization and evaluation of the spatial development, the results of the landscape audit. The most important indications contained in the plans of protection include: the adoption of functional-spatial division, separation of functional-spatial zones which are areas of conservation implementation and determination of the way of protection within each functionalspatial zone. The basis for extracting functional and spatial zones, for which a range of work related to nature conservation is determined, is their spatial-nature consistency. Landscape parks, because of the space it occupies (8.09% of the country) and their official role and functions should be an important element of the system of nature protection in Poland. They are the only one organizational structure performing tasks in the field of nature and landscape protection in the conditions of doing business in their area. Fulfilling the role of centers of education in the broad sense should contribute to the preservation of the regions identity and distinctiveness. In the opinion of the Supreme Audit Office law regulations for the operation of parks are inconsistent and imprecise. They do not give any grounds for proper organization of landscaped parks activities, impede or completely prevent the realization of the basic purpose of their creation, which is to preserve existing in their area natural, historical, cultural and landscape values.
PL
Gospodarowanie krajobrazem winno mieć na celu ochronę i takie korzystanie z zasobów krajobrazu, aby pomnażaniu ulegał majątek w wymiarze zarówno ekonomicznym, jak i kulturowym. Niestety, przyjęta w ubiegłym roku tzw. ustawa krajobrazowa nie gwarantuje osiągnięcia tych celów.
PL
Aglomeracje jako wspólnoty miejskie kształtują się i rozwijają ponad granicami administracyjnymi, stanowiąc dla mieszkańców wspólną przestrzeń życia w określonym środowisku przyrodniczym, ze wspólną infrastrukturą techniczną. Wszelkie działania strategiczne w nich prowadzone winny zapewnić nie tylko rozwój gospodarczy, ale także poprawę ładu przestrzennego oraz stanu ochrony środowiska przyrodniczego i zasobów przyrody.
EN
The spatial range of the present analysis spans the rural and urban communities of Lower Silesia region. The aim of the study was to determine the needs in terms of environmental protection and development, due to environmental resources and equipment in the communal infrastructure. The environmental aspect of spatial order was evaluated. It was assumed that the implementation of the spatial order in the aspect of the environment is done by means of developing that environment, and especially by the presence / absence of the biotic (natural) elements and the presence / absence of technical infrastructure (utilities), as well as the proper use thereof. Analyses were performed using the following indicators: the share of protected areas in the total area of the community, the share of green areas in the total area of the community, forestation rates, share of the population using sewage system in the general population of the community, number of domestic sewage treatment plants and number of septic tanks per 1000 inhabitants, as well as the total municipal waste per capita. Rural and urban communities were compared. The data was obtained from GUS (Central Statistical Office), the local data bank. The results allowed for ranking the communities included in the study according to a hierarchy, and grouping them in the terms of spatial order in the environmental aspect.
PL
Opracowaniem objęto gminy wiejskie i miejskie województwa dolnośląskiego. Celem pracy było określenie potrzeb ochrony i kształtowania środowiska ze względu na zasoby środowiskowe oraz wyposażenie w infrastrukturę komunalną badanych jednostek. Oceniano stan ładu przestrzennego w aspekcie środowiskowym. Przyjęto założenie, że realizacja ładu przestrzennego w aspekcie środowiskowych odbywa się poprzez kształtowanie środowiska, a zwłaszcza poprzez obecność/brak jego elementów ożywionych (przyrodniczych) oraz obecność/brak infrastruktury technicznej (komunalnej) oraz jej prawidłowe wykorzystanie. Analizy przeprowadzono korzystając z następujących wskaźników: udział powierzchni obszarów chronionych, lasów i terenów zieleni urządzonej w powierzchni gminy ogółem, udział osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie ludności, liczba oczyszczalni przydomowych i zbiorników bezodpływowych na mieszkańców, ilość odpadów komunalnych przypadających na mieszkańca. Gminy wiejskie porównano z gminami miejskimi. Dane pozyskano z Banku Danych Lokalnych (GUS). Uzyskane wyniki pozwoliły na hierarchizację badanych gmin oraz ich grupowanie pod względem poziomu ładu przestrzennego w aspekcie środowiskowym.
PL
Podobnie jak dla parków narodowych i rezerwatów przyrody, plany ochrony sporządza się i realizuje także dla parków krajobrazowych. Dokument ten ustanawia się w terminie pięciu lat od dnia utworzenia parku krajobrazowego.
PL
Jedną z ustawowych zasad planowania przestrzennego jest ochrona walorów krajobrazowych, krajobrazu kulturowego i dziedzictwa kulturowego. Wartość ta jest uwzględniana we wszystkich dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. A jak sytuacja przedstawia się z praktycznego punktu widzenia?
PL
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2012 r. poz. 647 - u.p.z.p.) jednoznacznie określają kompetencje gminy w zakresie gospodarowania przestrzenią na swoim terenie. A zatem mogłoby się wydawać, że całkowicie zabezpieczają one przestrzeń gminy przed obcą ingerencją i nie są one niczym zagrożone.
PL
Układ stosunków wodnych w hydrosferze nie jest stały, lecz podlega ciągłym zmianom i przeobrażeniom. Każda ingerencja w obieg wody, zarówno bezpośrednia, jak i pośrednia, wywołana przez czynniki naturalne lub przez człowieka, powoduje zakłócenia w dotychczasowym układzie obiegu wody. Przykładem może być dolina Warty, przez wieki zagospodarowywana na różne cele gospodarcze.
PL
Gospodarka wodna winna opierać się głównie na podstawach przyrodniczych, a nie na wizjach niekompetentnych polityków. Od lat rozwijana jest i skutecznie pielęgnowana utopijna technokratyczna wizja ochrony przeciwpowodziowej, zakładająca, że istnieje możliwość eliminacji zagrożeń wyłącznie poprzez środki techniczne. Mimo ogromnych nakładów przeznaczanych na ten cel rezultaty tych działań są niewielkie, a na wielu terenach żadne.
PL
Rozwój społeczności ludzkich zawsze związany był z rzekami. Powstałe w dolinach wielkich rzek dawne cywilizacje rozwinęły skuteczne metody upraw zbóż, rybactwa, planowania miast i ich zabudowy oraz budowy rozwiniętych systemów nawadniających, a także wprowadziły wydajny śródlądowy transport wodny. Cyklicznie występujące wezbrania były wyczekiwanym zjawiskiem, które nie było niszczącą powodzią, ale dawało podstawy dla utrzymania gospodarki i dalszego wzrostu dobrobytu mieszkańców.
PL
Świadczenie, będące pod względem prawnym przedmiotem stosunku zobowiązaniowego, jest takim zachowaniem dłużnika, którego celem jest wypełnienie ciążącego na nim obowiązku prawnego, będącego zadość uczynieniem roszczenia wierzyciela. Może ono dotyczyć różnego rodzaju dóbr materialnych i niematerialnych, jak również usług będących przedmiotem świadczenia. Przyjmując tę definicję do zastosowania w ocenach relacji środowisko-›człowiek można Próbować określić obszary w granicach których świadczenie środowisko-›człowiek polega na daniu czegoś (dare), czynieniu coś (facere), nieczynieniu czegoś (non facere), znoszeniu czegoś (pati). Wspomniane obszary mogą być, ale wcale nie muszą, ekosystemami, jak na przykład „wyspy środowiskowe”.
EN
The research reviewed in the paper focuses on the model of the man - environment relation. Research results on the level and scope of services which the natural environment of the buffer zone (nature reserve zone) renders to the protected area with which it is functionally related are also discussed in the paper. Types of services executed on behalf of the commune are determined by the nature protection plan. The range of the discusses research also includes spatial capacity analysis and changes in the sealed area during the last ten years. The research was carried out in the buffer zone of the Wielkopolski National Park, in the Mosina commune.
PL
Podstawą polityki przestrzennej gmin są obecnie głównie punktowo wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Poprzez ręczne sterowanie w wydawaniu tych decyzji następuje widoczny odwrót od planowania. Z prawnego punktu widzenia łatwe stosowanie tego zastępczego instrumentu planistycznego sprzyja obecnie, jak nigdy dotąd, pogłębieniu chaosu przestrzennego.
PL
W promowaniu zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych oraz w kompleksowym planowaniu i zarządzaniu zasobami powierzchni ziemi przeznaczenie terenu, gospodarowanie przestrzenią oraz standardy budowli i obiektów infrastrukturalnych stają się one coraz ważniejszą kategorią ekologiczną. W warunkach zróżnicowanego zaludnienia kraju są równie ważne jak dostęp do odpowiedniej jakości dóbr niezbędnych wszystkim mieszkańcom (wody do picia, zdrowej żywności, powietrza oraz światła).
PL
W analizie delimitacyjnej Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego (POM) jednym z kryteriów delimitacji, obok społeczno-gospodarczego i dostępności komunikacyjnej, jest środowisko przyrodnicze. Kryterium to uwzględniało procentowy udział powierzchni form ochrony przyrody, gruntów kwalifikujących się do zalesień oraz powierzchni trwałych użytków zielonych w gminach, wskaźnik lesistości w gminach, waloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a także przebieg granic przyrodniczych struktur przestrzennych na podstawie układu zlewniowego, systemu przyrodniczego i fitokompleksów krajobrazowych.
PL
Społeczna niedoskonałość mechanizmów rynkowych ujawniła się w dziedzinie gospodarki przestrzennej dość wcześnie. Jej przejawami były m.in. spekulacja gruntami, bezplanowa zabudowa i niski standard osiedli mieszkaniowych, uciążliwe sąsiedztwo zakładów przemysłowych, tworzenie się dzielnic ubóstwa, uciążliwe warunki dojazdów do pracy, brak i niska jakość terenów zieleni czy dewastacja gleb.
17
Content available remote Przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania doliny Warty w Poznaniu
EN
Conditions of Warta Valley management resulting from the presence of protected areas have been defined in the article. They were characterized in the set of conservatoire and system protection. It was stated that for the appropriate prognosis and spatial development planning (functional and spatial frame), it is necessary to run an analyze of the relation: conditions of the environment- social needs- economical development. It is necessary to introduce into town planning practice the entire (holistic), nature style of thinking based on theoretical and methodical environment and natural resources researches.
EN
Changes to the Warta river on its Poznań section, in the historical approach, has been presented in the work. Economical circumstances supporting the change of this hydrographical set were shown and the spatial consequences of the introduced changes have been pointed out. The abandoned concept from the 19th century and the limits of works of the carried out rebuilding in the 1960s were discussed in detail. The inaccuracy of the chosen concept was stressed and the need for renaturalization of the river beds was raised, together with examples given of such actions on the area of Poland and Europe.
EN
Recently observed the changes in Poznań suburban area (PSA), that have been mentioned above are mainly connected with a chaotic, spatially incoherent and harmful process of occupation not only of the PSA but also other open spaces - rural spaces (like fields and meadows) and forest ones. It has been postulated to indicate the areas permanently exempted from urbanization by the use of local plans. In the case of the over administrative functional units regulations connected with a complex space planning are crucial for their development. It has been pointed out that reinforcing of the role of the administrative districts in planning operations is necessary, especially as far as creating of an overlocal character is concerned (e.g. ecological systems).
PL
Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody, wprowadzona Ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. jako implementacja dyrektyw Unii Europejskiej, ptasiej i siedliskowej, do ustawodawstwa polskiego. Konflikty w zagospodarowaniu i użytkowaniu tych terenów mogą pojawiać się zwłaszcza w przypadku obszarów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie wielkich miast. Niniejszy artykuł próbuje rozstrzygnąć, na ile procedura ocen oddziaływania na środowisko projektów inwestycji identyfikuje konflikty i pozwala na ich rozwiązanie.
EN
The article presents the changes in suburban areas protected as Natura 2000 sites. The conclusion is that EIA is only one of the methods of identification a chaotic, spatially incoherent and harmful process of occupation. It has been postulated to indicate the areas permanently exempted from urbanization by the use of local plans.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.