Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Iniekcja ditlenku węgla jest skuteczną metodą zwiększenia stopnia sczerpania ropy naftowej z częściowo wyeksploatowanych złóż. Minimalne ciśnienie mieszania (MMP) jest definiowane jako najniższe ciśnienie robocze, przy którym napięcie międzyfazowe między gazem a cieczą zanika w danej temperaturze, w efekcie czego faza olejowa i gazowa ulegają wymieszaniu. Dokładne oznaczenie MMP dla układu ropa naftowa-CO2 jest wymagane pod kątem realizacji projektu EOR (enhanced oil recovery). Znanych jest wiele modeli teoretycznych, symulacji numerycznych i technik eksperymentalnych do pomiaru MMP dla różnych układów ropy naftowej i rozpuszczalników. W pracy zastosowano metodę zaniku sygnału akustycznego (SRM) w celu określenia ciśnienia, przy którym następuje zanik napięcia międzyfazowego dla układu CO2-n-dekan. W ostatnim etapie pracy przeprowadzono odwzorowanie eksperymentu laboratoryjnego poprzez wykonanie symulacji numerycznej pod kątem zbadania wpływu temperatury na minimalne ciśnienie mieszania.
EN
Computer-controlled lab. stand and an acoustic signal-based decay method were used to det. the pressure for which the interfacial tension decayed in the CO2-n-decane system. The measurements were made at 20-70°C. The exptl. results were compared with the data obtained by the calcn. method using a com. simulator.
PL
Malejąca tendencja odkryć nowych konwencjonalnych złóż węglowodorów wymusza konieczność poszukiwania nowych dróg rozwoju przemysłu naftowego umożliwiając utrzymanie lub podniesienie zasobów wydobywalnych i kontynuację wydobycia. Jedną z możliwych ścieżek ekspansji jest wykorzystanie trzecich metod wydobycia polegających na zatłaczaniu ditlenku węgla do złoża. Skala problemu optymalizacji procesu zatłaczania ditlenku węgla do złoża wymaga wielowymiarowej analizy danych ze względu na interferencję parametrów geologiczno-technologicznych. Określono optymalną strategię prowadzenia eksploatacji złoża ropy nienasyconej poprzez zatłaczanie ditlenku węgla, poprzez definicję miejsc wykonania odwiertów udostępniających.
EN
Computer simulation of the crude oil field exploitation by using 4 prodn. wells and 3 injection wells for CO2 injection was applied to assess the effectiveness of the tested method of oil field exploitation. The method enabled an increased oil prodn. by controlling the use of prodn. and injection wells.
PL
Zatłaczanie ditlenku węgla do częściowo sczerpanych złóż ropy pozwala na zmniejszenie emisji CO₂ do atmosfery (geosekwestracja) przy równoczesnym wzroście wydobycia węglowodorów. Zastosowanie tej zaawansowanej metody wydobycia daje pozytywne efekty ekonomiczne i środowiskowe. W warunkach złożowych podczas reiniekcji CO₂ zachodzą złożone procesy fizykochemiczne, w tym wytrącanie asfaltenów i ekstrakcja lekkich węglowodorów. O przebiegu mieszania CO₂ z ropą decyduje ciśnienie złożowe, skład ropy i warunki geologiczne. Przeprowadzono eksperyment wypierania ropy z rdzenia skalnego w warunkach złożowych. Zmiany składu chemicznego ropy naftowej określono metodą chromatografii gazowej. Otrzymane wyniki wskazują, że ditlenek węgla skutecznie wynosił lekkie frakcje, co mogło powodować osadzanie i odkładanie się cięższych składników w próbce skalnej.
EN
Crude oil was recovered from rock structures (sandstone, dolomite) by flooding with supercrit. CO₂ at 50°C and 9.3 MPa under lab. conditions and studied for chem. compn. by gas chromatog. The first oil fraction contained C₆-C₁₅ hydrocarbons, the second one, the C₂₀-C₃₀ hydrocarbons. The heave components (asphalthenes) remained in the rock structure.
PL
Zatłaczanie roztworów polimerów do złoża ropy naftowej ma na celu kontrolę mobilności wód złożowych, co pozwala na uzyskanie wysokiego współczynnika sczerpania, zwłaszcza w złożach niejednorodnych. Optymalizacja tego procesu wymaga sprecyzowania wartości stężenia oraz objętości roztworu polimeru, a dodatkowo określenia czasu rozpoczęcia zatłaczania. Efektywność procesu zależy do kilku kluczowych parametrów, do których należy zasolenie wody złożowej, wpływające na lepkość roztworu polimerów. W pracy, wykorzystując modelowanie złożowe zintegrowane z algorytmami optymalizacyjnymi, określono parametry prowadzenia zabiegu z uwzględnieniem wpływu zasolenia wody złożowej. Uzyskane wyniki wskazują, że poprawne rozpoznanie złoża i dobór odpowiedniego polimeru w kontekście mineralizacji wód złożowych są kluczowe dla pomyślności całego procesu.
EN
Polyacrylamide was dissolved (up to 1000 mg/L) in salines of varying salt concns. (1000-7000 mg/L) and flooded to crude oil-bearing rock under 150 bar to improve the oil recovery. This model was base for estg. the increase of oil recovery factor and process efficiency.
EN
The paper presents the study of various indicators of soil contamination by petroleum substances from the area of active exploitation of oil deposits in the south of Poland. Nineteen studied soil samples were taken directly around the production wells (0–1 m) or their vicinity (1–7 m) at a depth of 0.1 to 0.3 m. Collected samples were tested for the presence of benzene, toluene and xylene (BTX), and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) such as phenanthrene, anthracene, fluoranthene, fluorene, pyrene, benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(a)pyrene, dibenz(a,h)anthracene and benzo(g,h,i)perylene. An analysis of the content of these chemical compounds in the soil samples was performed by gas chromatography. The observed results were interpreted to determine the hazard for the natural environment and human health. The evaluation of soil samples was based on the new Regulation of the Ministry of Environment of 1 September 2016 regarding the assessment of contamination of the surface of the earth (Journal of Laws 2016 Nr 0, item 1395) as well as guidelines presented by the Institute of Soil Science and Plant Cultivation (ISSPC).
EN
Capillary trapping is thought to be one of the primary CO2 fixing mechanisms in a porous medium when it is stored. While CO2 is injected, gas displaces formation water (brine) in the process called drainage. In the case of the rock mass wetted by water, formation water remains adsorbed in wall pores and micropores. Once the injection process has been completed, gas is displaced by the natural water in the process referred to as imbibition. In that way CO2, being a non-wetting phase, is held in the form of dispersed bubbles as an immobile phase. The process occurs fast and allows for a regular storage of large amounts of CO2. The process is dependent upon numerous parameters, including capillary pressure and contact angle, but such measurements cannot be easily taken for rock cores in reservoir conditions. Another problem is the fact that it is difficult to separate the impact of such mechanisms as dissolution and mineral trapping. So far capillary trapping has been deeply analyzed in terms of hydrocarbon recovery and contaminant remediation. The goal of this article is to:– present a physiochemical basis of capillary trapping in CCS context,– simulate the impact of relative permeability hysteresis on geological CO2 storage.
EN
In this work, the studies of various physico-chemical parameters of surface waters originated from the selected area of oil exploitation in the south of Poland are presented. The water samples were collected from streams and ponds or directly from surface tanks situated in the vicinity of operating wells. The observed values of different parameters like pH, odór, color, turbidity, electroconductivity, concentration of sulfate, chloride, nitrate, iron, calcium, magnesium, ammonium, alkanity, dissolved oxygen or petroleum contamination of samples were compared with standard values recommended by the WHO (World Health Organization) and the relevant Polish Regulation. Preliminary studies show that investigated surface waters are slightly affected by anthropogenic pollution. The main two sources of contamination of water from the study area are agriculture and mining industry.
EN
This study examined the interaction of solid nanoparticles and anionic and non-ionic surfactant at an air–water interface. Aqueous foams stabilized by silica nanoparticles in water with different levels of salinity were studied in detail. The stability of solid/surfactant dispersion was evaluated visually. Nanoparticles content impact and concentration of surfactant on the foamability, deliquification of foams and structure of wet foams were studied. It was found that the foamability of dispersion depends either on the surfactant concentration or on the nanoparticles concentration. The adsorption of hydrophobically modified silica particles and surfactants reduces the air/water interface tension. The results of the examinations showed that the use of nanoparticles allows to increase the efficiency of brine unloading even up to 20%. Surfactant particle and nanosilica present synergistic action, use of 4 wt% of nanoparticles allows to reduce surfactant consumption up to half. The cost of the preparation of the proposed dispersion is slightly higher, about 5%, compared to the sole surfactant.
EN
Nanomaterials have a great potential for the possible oil spill cleanup due to their unique wettability characteristics and large surface area. This work reports investigations on oil sorption behavior of a commercially available hydrophobic nano-silica when tested with a light paraffinic crude oil and a heavy aromatic crude oil. Sorption experiments were carried out in batch sorption system under static and dynamic conditions. Influence of mass of sorbent, sorption time, temperature and pH value of water on sorption capacity were tested and compared to find an optimal operational conditions for adsorption process. Nanopowder exhibited high selectivity for absorbing oil from water; a removal efficiency found by gravimetric method was high as 96% to 99%. The sorption capacity inereases with the inerease of sorption time and mass of sorbent. Nano-silica powder was found to be effective sorbent material as compared to widely used synthetic fibers
EN
In the course of the mature gas fields exploitation there are many technical problems including the corrosion damage, formation of hydrates and water cut. In many cases, an effective solution of these problems is the dosage of appropriately selected chemicals. Commercially available corrosion inhibitors, hydrate inhibitors, demulsifiers and foaming agents are injected in a form of single, multifunctional mixture through one liner which reduces injection costs. The paper presents the results of laboratory tests, which aim was to investigate synergism and antagonism in multifunctional mixture containing different commercially available surfactants, corrosion and hydrate inhibitors. Correlations between final product composition and performances such as liquid unloading efficiency, corrosion protection and pour point were studied. The described approach allows to adapt the tertiary mixture composition (foaming agent + corrosion inhibitor + hydrates inhibitor) to the current production conditions. The polarization behavior of electrodes in brines with and without mixture of additives has been studied by a cyclic voltammetric method. The addition of increasing concentrations of each chemicals causes the reduction in the corrosion current density. The measurements using a modified method of the US Bureau of Mines show synergistic effect of surfactants and corrosion inhibitor on foamabilities. Multifunctional mixtures are stable under storage conditions and not cause any compatibility problems with reservoir fluids.
11
Content available Zgazowanie węgla czystą technologią węglową
PL
W artykule przedstawiono proces zgazowania jako podstawę nowych czystych technologii wykorzystania węgla. Dokonano analizy aktualnej sytuacji na światowych rynkach węgla oraz omówiono technologiczne i środowiskowe aspekty procesu zgazowania.
EN
The paper presents the gasification process as the foundation of new "clean" coal technologies. The current situation on global coal market was assessed and the technological and environmental aspects of the gasification process were discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.