Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Papier jest materiałem o strukturze kapilarno-porowatej. Właściwości hydrofilowe włókien celulozowych używanych w produkcji papieru również powodują, że materiały papierowe silnie chłoną wodę zarówno z fazy ciekłej, jak i gazowej. W większości przypadków, nadmierne wchłanianie cieczy przez papier nie jest korzystne, ponieważ prowadzi np. do osłabienia struktury materiału oraz gorszego odwzorowania nadruków. Dlatego znajomość interakcji papieru z cieczami stanowi ważną informację o cechach użytkowych tego materiału. Istnieją liczne metody pomiaru tego zjawiska, jednak w większości przypadków nie są one dostosowane do współczesnych wymagań. Celem niniejszych badań było opracowanie metody pomiaru przenikania cieczy przez materiały papierowe w oparciu o analizę obrazu. W tym celu zbudowano specjalne urządzenie nazwane eXtended Liquid Penetration Analyser (XLPA). Parametrem mierzonym była zmiana jasności powierzchni papieru podczas przenikania cieczy przez jego strukturę. W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, że zastosowana zasada pomiaru pozwala określić prędkość przenikania cieczy oraz wyznaczyć dyna-mikę tego procesu. Zaobserwowano również, że zastosowanie analizy obrazu pozwala na uzyskanie dodatkowych informacji o naturze badanego zjawiska.
EN
Paper is a material of capillary-porous structure. Hydrophilic properties of cellulose plant fibers used in paper production also result in intensive water absorption in both the liquid and the gas phase. In most cases, this phenomenon is not beneficial for paper quality. Excessive liquid absorption makes paper structure weaker and – during printing, for example – leads to poor reproduction of an applied pattern. As a result, a knowledge of paper-liquid interaction belongs to the most important functional properties of paper pro-ducts. A number of methods related to the measurement of the interaction between water and paper are already used but of them are not corresponding to today’s requirements. The aim of the presented research was to develop the method of measurement of the liquid penetration through paper based on image analysis. Special device named eXtended Liquid Penetration Analyser (XLPA) was built for this purpose. Changes of brightness of permeated paper surface were measured. Based on the obtained results, the method developed allows also to analyse the dynamics of liquid permeation through paper. It was found that image analysis can bring additional information about the investigated phenomenon.
PL
W artykule omówione zostały zagrożenia terrorystyczne, w tym szczególnie ataki z wykorzystaniem samochodów. Dokonano analizy ataków terrorystycznych w zakresie strategii i taktyki terrorystów, uwzględniając dane statystyczne z 2016 roku. Przedstawiono dane dotyczące liczby ataków terrorystycznych, ofiar i osób rannych na świecie oraz w Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat, przedstawiając ranking Instytutu Ekonomii i Pokoju. Ponadto omówiono ataki terrorystyczne z wykorzystaniem samochodów na świecie oraz państwach UE.
EN
Paper discussed the terrorist threats, including in particular attacks using vehicles. An analysis of terrorist attacks in the field of terrorist strategy and tactics was made, taking into account statistical data from 2016. Data on the number of terrorist attacks, victims and wounded people in the world and in the European Union over the past years were presented, presenting the ranking of the Institute of Economics and Peace. In addition, terrorist attacks with the use of vehicles in the world and the European Union member states were discussed.
PL
W artykule omówiono problematykę przejazdu pojazdów ratowniczych uprzywilejowanych w akcji w obszarach miejskich ze skrzyżowaniami sterowanymi sygnalizacją świetlną. Szybki przejazd jest konieczny z jednoczesnym dążeniem do minimalizowania możliwości wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach daje możliwość wykorzystania jej dla utorowania wolnej drogi dla przejazdu uprzywilejowanego pojazdu ratowniczego. Szybka zmiana sygnałów sterowania na skrzyżowaniu (torująca drogę przejazdu) musi uwzględniać ograniczenia wynikające z długiej drogi zatrzymania (i tym samym długiego czasu) pojazdów komunikacji miejskiej w transporcie publicznym. Odpowiednio wcześniej wygenerowana informacja wyprzedzająca pozwoli (w sposób niezagrożony urazami dla pasażerów) na zatrzymanie przed skrzyżowaniem autobusu, tramwaju, trolejbusu. Istniejące koncepcje nie uwzględniają potrzeby generowania informacji wyprzedzającej w sterownikach sygnalizacji świetlnej wynikającej z ograniczeń przy zatrzymani pojazdu komunikacji miejskiej. W artykule przedstawiono koncepcję wprowadzenia informacji wyprzedzającej w trakcie tworzenia wolnej drogi dla pojazd ratownictwa.
EN
The article discusses the problem of passing emergency rescue vehicles in action in urban areas with intersections controlled by traffic lights. Fast travel is necessary while striving to minimize the possibility of adverse events. Traffic lights at intersections give the opportunity to use it to pave the free road for the passage of a privileged emergency vehicle. The quick change of control signals at the intersection (paving the way) must take into account the limitations resulting from the long stop (and thus long time) of public transport vehicles in public transport. Properly generated advance information will allow (in a way not threatened with injuries to passengers) to stop before crossing the bus, tram, trolley bus. The existing concepts do not take into account the need to generate advance information in traffic lights controllers resulting from the restrictions on the stop of a public transport vehicle. The article presents the concept of introducing advance information during the creation of a free road for a rescue vehicle.
PL
Mielenie masy włóknistej należy do najbardziej energochłonnych i najmniej efektywnych operacji jednostkowych w technologii papieru. Wśród wielu powodów takiego stanu rzeczy najważniejszymi są: złożoność zjawisk zachodzących w strefie mielenia, brak zależności matematycznych, które jednoznacznie opisywałyby omawiany proces oraz wielowymiarowość tej operacji jednostkowej. W ramach niniejszych badań opracowano i zbudowano modele neuronowe procesu oraz przeanalizowano możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych (SNN) do przewidywania efektów procesu mielenia. Jako sieć neuronową stosowano klasyczną sieć jednokierunkową typu feed-forward, zaś jako algorytm treningowy wybrano metodę Levenberga-Marquardta. Sieć neuronową symulowano w środowisku Matlab (Neural Network Toolbox). Modelowany w ramach badań proces mielenia masy włóknistej prowadzono w półtechnicznym stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w młyn stożkowy Escher-Wyss. Przeprowadzone serie doświadczeń dostarczyły danych do treningu i testowania sieci neuronowych. Zastosowano trzy modele SNN, w których starano się przewidywać: właściwości papieru na podstawie parametrów procesu mielenia, właściwości papieru na podstawie właściwości mielonej masy włóknistej oraz właściwości mielonej masy na podstawie parametrów procesu mielenia. Stwierdzono, że SNN mogą być skutecznym rozwiązaniem do oceny przebiegu procesu mielenia. Na podstawie wykonanej, prostej oceny dokładności modelu stwierdzono, że model oparty o zależność między parametrami surowca włóknistego i właściwościami gotowego papieru był najbardziej dokładny. Wyniki wskazują, że powiązania parametrów w modelu SNN, w obrębie surowca włóknistego i produktu są znacznie silniejsze i dokładniejsze niż zależności „parametry procesu-właściwości produktu” lub „parametry procesu-właściwości surowca włóknistego.
EN
Pulp refining operation has been considered as the one of the most energy-consuming and low-efficiency unit operation in papermaking. Among others, the complicated phenomena which occur in refining zone, lack of the mathematical model of this multivariable process are the main reasons of this situation. The aim of the presented work was to analyse the possibility of application of artificial neural networks (ANN) for the purpose of the evaluation of pulp refining operation. The Levenberg-Marquardt algorithm was used as a training method. Available dataset was divided into two groups: 90% of experimental results was applied as a training data, 10% was used for model verification. ANN was designed and tested in Matlab environment (Neural Network Toolbox). Refining experiments were carried out in pilot plant equipped with Escher-Wyss conical refiner. As a result of conducted trials, both training and test data were obtained. Three different models of ANN were designed. The following groups of parameters were combined and simulated (In/Out): refining parameters - paper properties, refined pulp properties - paper properties and refining parameters - refined pulp parameters. It has been found that ANN could be considered as a efficient solution for evaluation of pulp refining process. Simple evaluation of the accuracy of all models showed that the highest precision was obtained in case of the „pulp properties - paper properties” model. Results also allow to presume that model relationships between properties of refined raw material and final product are much stronger and accurate than relationships between process parameters and respectively: raw material properties or paper properties.
PL
Celem pracy było określenie możliwości zastosowania uszlachetnionej („regenerowanej”) masy makulaturowej jako dodatku do masy pierwotnej przeznaczonej do produkcji papierów mocnych (np. papieru workowego). Wykorzystane masy makulaturowe zostały poddane „regeneracji” poprzez usunięcie z nich frakcji drobnej, a następnie zmielenie. Ponieważ wiadomo, że ze względu na rosnące wydajności maszyn papierniczych coraz większym problemem jest utrzymanie odpowiednio wysokiej zdolności do odwadniania masy papierniczej, w badaniach zwracano również uwagę na zmiany smarności. Głównymi kryteriami oceny były podstawowe właściwości wytrzymałościowe oraz przepuszczalność powietrza. W wyniku wykonanych badań stwierdzono, że dodatek regenerowanej masy makulaturowej OCC do masy pierwotnej pozwala na uzyskanie papieru o zadowalających właściwościach wytrzymałościowych. Przy małym dodatku regenerowanej masy makulaturowej otrzymano papiery o oporze przedarcia niemal takim samym jak papiery z masy pierwotnej. Ponadto, obecność makulatury OCC w mieszankach włóknistych nie zmieniła przepuszczalności powietrza gotowego wytworu. Zatem regenerowana masa makulaturowa OCC (po usunięciu frakcji drobnej i zmieleniu) może być stosowana jako dodatek do masy pierwotnej wykorzystywanej do produkcji papierów o dobrych właściwościach wytrzymałościowych połączonych ze strukturą zapewniającą odpowiednią przepuszczalność powietrza. Stwierdzono również, że dodatek regenerowanej masy makulaturowej LWC nie pogarszał znacząco wytrzymałości na zerwanie, ale wpływał niekorzystnie na opór przedarcia próbek papierów. Porównując badane regenerowane masy wtórne można stwierdzić, że dla dodatków regenerowanej masy nie przekraczających 30%, wartości pozostałych parametrów wytrzymałościowych były zbliżone dla obu zastosowanych mas wtórych. Należy jednak podkreślić, że dla papierów zawierających dodatek makulatury LWC wartości te były zawsze nieco niższe niż dla papierów z dodatkiem makulatury OCC.
EN
The objective of this work was to investigate the application of upgraded secondary pulps as an addition to the virgin pulp used for the production of strong papers (e.g. sack paper). In the presented research, two secondary pulp grades (based on OCC and LWC waste paper) and one virgin pulp (unbleached kraft; pine) were used. Before mixing with the virgin pulp, the secondary pulps were subjected to the upgrading process, i.e. fines removal and subsequent beating. The apparatus, equipped with 150 mesh screen, used for fines removal was designed and built in the Institute of Papermaking and Printing of TUL. The virgin pulp was also beaten. The beating process was carried out in PFI mill, separately for each pulp grade. The beating time for a given pulp grade was selected based on correlation between breaking length of paper and pulp freeness. It is well known that, due to the increasing paper machine productivity, keeping the pulp dewatering ability at a sufficiently high level is a growing concern. Therefore, the attention was also drawn to the changes in freeness. The regenerated secondary pulps were mixed with the unbleached kraft pulp at different ratios. From the prepared pulp mixtures, the laboratory sheets were formed in Rapid-Köthen apparatus and investigated for the selected properties. In this work, the basic strength properties and the air permeance (Bendtsen method) of prepared paper samples were selected as the main evaluation criteria. In accordance with the relevant international standards, the following strength properties were investigated: tensile index, tearing resistance (Elmendorf method), bursting strength, breaking length. Even though the International Organization for Standardization (ISO) recommends the use of tensile index over breaking length, the latter one is still used in many research and development centers. Therefore, also here the breaking length was used for comparison reasons. As indicated by the research results presented here, the addition of the upgraded secondary pulp OCC to the virgin pulp allowed to obtain paper of acceptable strength properties. At the low contents of the upgraded secondary pulp OCC, the tearing resistance of the produced papers was almost on the same level as that of the paper made from virgin fibers. Moreover, the addition of OCC had no effect on the air permeance of the final product. Therefore, the upgraded secondary pulp OCC (after fines removal and beating) can be used as an addition to the virgin pulp used for manufacturing the papers of good strength properties and – at the same time – of the structure ensuring adequate air permeance. It was also found that the upgraded secondary pulp from LWC did not lower significantly the breaking strength but had unfavorable influence on the tearing resistance of the paper samples. When comparing the examined upgraded secondary pulps, it can be concluded that, for the upgraded pulp content up to 30%, the values of all other strength parameters of papers containing LWC secondary fibers were similar to those of papers containing OCC. It should be, however, emphasized that these values were always slightly lower for papers containing recycled LWC (in comparison to OCC).
PL
Referat dotyczy wpływu działania fotoradarów na drogach na zmianę systemu bezpieczeństwa w transporcie drogowym. W szczególności skupiono się na związku pomiędzy wyłączeniem fotoradarów a ewentualnymi zmianami w liczbie śmiertelnych wypadków w porównywalnym okresie W referacie porównano między innymi zdarzenia niepożądane na drogach w latach 2014-2016.
EN
The paper describes impact of the operating speed cameras on the change in the road safety system. In particular, the main focus is on the relationship between disconnection of certain speed cameras and possible changes in the rate of mortal accidents in the similar period. Authors present a comparison and analysis of the accidents, which took place in the period of 2014–2016.
PL
Niniejszy referat dotyczy oceny zagrożeń terrorystycznych skierowanych przeciwko międzynarodowym portom lotniczym. W szczególności skupia się na współczesnych sposobach działania organizacji terrorystycznych. W ramach referatu określono współczesne, istotne ryzyko, związane z zagrożeniami terrorystycznymi na lotniskach, oraz możliwe metody i sposoby jego minimalizowania.
EN
The paper refers to aviation threat assessment in light of current dimension of terror against international airports, in particular taking into consideration current threats and modus operandi of terrorist’s organizations. Within this document highlighted current significant risk for airport environment, as well as possible methods and measures to mitigate thereof.
8
PL
W artykule omówione zostały problemy dotyczące stanu bezpieczeństwa transportu drogowego w Unii Europejskiej. Scharakteryzowano infrastrukturę transportu UE, w tym drogowego. Dokonano analizy statystyk wypadków drogowych, ofiar i rannych oraz trendów w tym zakresie. Przedstawiono także wady i zalety transportu drogowego, zwracając uwagę na zagrożenia terrorystyczne.
EN
Paper discussed problems of road transport safety system in European Union. Characteristics of road transport infrastructure (roadways and motorways), statistics of road accidents, dead and wounded people were presented. The advantages and disadvantages of road transport were stressed, especially terrorism threats.
PL
W artykule omówiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu różnych czynników technologicznych na współczynnik tarcia statycznego papieru. Zbadano takie parametry, jak: rodzaj masy włóknistej, stopień jej zmielenia, skład frakcyjny masy włóknistej, dodatek środka zaklejającego oraz wypełniacza. Zestawiono też wartości współczynnika tarcia w odniesieniu do szorstkości powierzchni papieru. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że istotnym czynnikiem wpływającym na współczynnik tarcia papieru jest sposób wytwarzania masy włóknistej. Współczynnik tarcia był wyższy dla mas drzewnych niż bezdrzewnych. Na skutek postępu procesu mielenia masy włóknistej współczynnik tarcia wytwarzanych próbek papieru malał, natomiast zarówno dodatek wypełniacza, jak i środka zaklejającego powodował wzrost tego parametru. Stwierdzono również, że szorstkość powierzchni papieru nie jest jednoznacznie skorelowana ze współczynnikiem tarcia, zatem nie powinna być stosowana jako jego prosty zamiennik.
EN
The effect of various technological parameters on static friction coefficient is discussed, based on laboratory scale study. The following parameters have been tested: pulp type, refining degree, pulp fraction composition, addition of internal sizing agent and addition of filler. Values of friction coefficient of examined papers are also compared to paper surface roughness. It has been found that pulping method affects friction coefficient of paper significantly. In general, friction coefficient of wood-containing papers has been found to be higher than that of wood-free papers. Upon pulp refining, friction coefficient of paper has been lowered. On the other hand, addition of both filler and sizing agent have resulted in increased friction coefficient of examined papers. Additionally, it has been shown that paper roughness and friction coefficient cannot be directly correlated and, hence, they must not be used synonymously.
PL
Pierwszoplanową rolą Sekcji Infrastruktury Stowarzyszenia Papierników Polskich zawsze było zrzeszanie i wspieranie podmiotów gospodarczych. Do tych podmiotów zaliczają się nie tylko przedsiębiorstwa przemysłowe zajmujące się szeroko pojętą działalnością w zakresie wytwarzania i przetwarzania wytworów papierowych, ale także firmy wspierające – wytwarzające osprzęt i materiały pomocnicze dla przemysłu papierniczego i przetwórczego, dostawcy usług, biura projektowe, a także jednostki naukowo-badawcze i dydaktyczne.
PL
Artykuł dotyczy wybranych problemów zagrożeń terrorystycznych dla transportu morskiego. Scharakteryzowano infrastrukturę transportu morskiego. Przedstawiono wady oraz zalety transportu morskiego. Omówiono podstawowe różnice między terroryzmem morskim a piractwem, a także aspekty prawne i ich niedoskonałości. Dokonano charakterystyki najważniejszych zamachów terrorystycznych na obiekty transportu morskiego.
EN
The paper refers chosen problems of terrorist threats on maritime transport. The maritime transport infrastructure was characterized. There were stressed advantages and disadvantages of maritime transport. The main differences between maritime terrorism and piracy were determined, as well as legal aspects and their defects. Furthermore the characterization of important terrorist attacks on maritime transport objects were carried out.
EN
A paper web produced under industrial conditions always exhibits an anisotropy in its mechanical properties measured in the machine and cross directions. Proper and fast information about current paper anisotropy would significantly increase the efficiency of web quality control systems and allow to produce paper with greater precision. The main objective of the work presented was to determine the possibility of measurement of paper anisotropy. The method proposed is based on the image analysis of the orientation and location of special markers – luminescent fibres – which were introduced to the structure of the paper. Studies have shown that the method of image analysis provides a detection of fibres with a satisfactory level of efficiency, thus allowing accurate examination of the anisotropy of the paper samples analyzed. On the basis of experiments, it was also found that the method of image analysis proposed allows to detect fibres with an accuracy appropriate for the problem under consideration. The invention presented has already been registered in a Patent Office as submission no. P.411294.
PL
Celem pracy było określenie możliwości wyznaczenia zorientowania włókien celulozowych w papierze co pozwoliłoby określić anizotropię wytwarzanego materiału. Parametr ten jest niezwykle istotny w technologii papieru ze względu na ścisłą zależność między anizotropią a właściwościami mechanicznymi wytworów papierowych. Pomiar orientacji włókien realizowano drogą analizy obrazu, gdzie analizowanymi obiektami były wprowadzane do struktury papieru znaczniki – sztuczne włókna celulozowe o właściwościach luminescencyjnych. Cechą charakterystyczną tych włókien były ich właściwości zbliżone do właściwości naturalnych włókien celulozowych. Dzięki temu włókna luminescencyjne nie zmieniały właściwości papieru a przy tym zachowywały się w sposób podobny do pozostałych włókien występujących w masie papierniczej. Efekt luminescencji pojawiał się w chwili oświetlenia tych włókien światłem UV, co pozwalało na uzyskanie wyraźnego obrazu badanych obiektów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zaproponowane: metoda pomiarowa oraz zastosowany algorytm analizy obrazu umożliwiły określenie zorientowania włókien w badanych strukturach papierniczych oraz pozwoliły na wyznaczenie anizotropii tych struktur. Wyniki zostały potwierdzone laboratoryjnymi badaniami wytrzymałościowymi badanych papierów. Na tej podstawie zaproponowano również sposób realizacji układu pomiarowego dla maszyny papierniczej, w którym byłaby zastosowana ta metoda. Rozwiązanie zostało już zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP i zarejestrowane pod numerem P.411294.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z ograniczeniami i możliwościami przy transporcie osób w ramach systemów logistycznych. Szczególną grupą przemieszczającą się są niepełnosprawni z ograniczeniami ruchu. Omówiono konieczność dostosowania środków transportu w celu zaspokajania ich potrzeb, między innymi w czasie wsiadania i wysiadania niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
EN
The article presents selected issues related to the limitations and capabilities of transportation of persons within the logistics systems. Physically disabled persons constitute a group with special requirements with regards to the transportation. Article examines necessary adaptation requirements in order to fulfill the transportation objective, including during boarding and disembarking disabled persons in wheelchairs.
PL
W artykule przedstawiono. efektywny rozwój transportu, który jest jednym ze wskaźników rozwoju kraju. Analizując liczbę nowo zarejestrowanych pojazdów możemy oszacować zarówno stan rozwoju transportu jak i przewidywania przewoźników odnośnie rozwoju kraju. Na podstawie danych dotyczących nowo zarejestrowanych ciągników siodłowych i pojazdów ciężarowych z okresu 2011 do 2 kwartału 2016 oszacowano trendy liniowe dla każdego z szesnastu województw. Nierównomierny rozwój transportu w poszczególnych województwach może być spowodowany czynnikami ekonomicznymi związanymi z rozwojem regionów oraz lokalizacją firm leasingowych.
EN
The article presents the effectiveness development of transport, which is one of the indicators of development of the country. Analyzing the number of newly registered vehicles, we can estimate both the state of development of transport and the forecasting of carriers regarding the development of the country. Based on data on newly registered trucks from the period 2011 to Q2 2016 it was estimated the linear trends for each of the sixteen provinces. The non-uniform development of transport in the individual provinces may be caused by economic factors associated with the development of regions and the locations of leasing companies.
PL
W artykule poddano ocenie wybrane projekty. Szwedzki projekt ESM (Europejski System Modułowy) w warunkach transportu drogowego w Polsce. Umożliwia on dwóm dłuższym zespołom pojazdów przewiezienie tej samej ilości ładunku, który wymagałaby użycia trzech krótszych "europejskich" pojazdów - według wymagań dyrektywy Unii Europejskiej 96/53/WE. Nadwozia wymienne i inne jednostki transportowe wykorzystywane do transportu długodystansowego w systemie modułowym pozwalają dotychczasowe krótsze zespoły wykorzystywać na obszarach miejskich, zaś dłuższe - ESM na wyznaczonych drogach głównych. Umożliwi to łatwo dostosować zestaw do przepisów obowiązujących w danym kraju, w którym obowiązuje długość o mniejszej wartości. Drugi to naczepa marki Kögel Big Maxx, wydłużona o wartość 1.3m ponad wielkość dopuszczalną. Nie spełnia także wymagania dotyczącego szerokości korytarza ruchu. Długość zestawu jest jednak mniejsza od zestawu samochód z przyczepą. Trzeci to autorski projekt zwiększenia przestrzeni ładunkowej przez zmianę wymagań dyrektywy UE 96/53/WE. Wykazano, że należy je zmienić. Pozwoli to zwiększyć pracę przewozową zespołu pojazdów.
EN
The paper provides assessment of selected projects. Swedish project ESM (European Modular System) in the conditions of road transport in Poland. It allows two longer vehicles to carry the same amount of cargo, which would require use of three short "European" vehicles - according to the requirements of the European Directive 96/53/EC. Trailer Kögel Big Maxx is second assessed project. Trailer is extended by 1.3m above the allowed amount, additionally it fails to meet the requirement for the width of the traffic corridor. The length of the set is however smaller than a set of vehicletrailer combination. The third project is a unique design aiming to increase cargo space by changing the requirements of the EU Directive 96/53/EC. It has been demonstrated that the requirements contained in the Directive should be changed. This would increase transportation capacity of vehicle sets.
PL
W artykule omówiona została problematyka związana z zagrożeniami terrorystycznymi dla portów i linii lotniczych, ponadto przedstawiono rozwiązania systemowe w zakresie zwalczania terroryzmu lotniczego.
EN
Paper discussed the problem of terrorist threats to ports & airlines and system resolution of air terrorism fighting.
PL
W artykule omówiony został problem dotyczący oceny zamachów terrorystycznych, atakowanych celów i obiektów z uwzględnieniem systemów transportowych.
EN
Paper discussed the problem of statistic terrorist attacks, attacked targets and objects, including transport systems.
PL
W artykule omówiono problematykę kontroli kierujących w zakresie zawartości alkoholu oraz skutków z tym związanych dla systemu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przedstawiono liczby przeprowadzonych kontroli kierujących, u których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości i wypadków z ich udziałem. Zaproponowano rozważenie wprowadzenia zmian w celu bardziej efektywnego wykorzystania nakładów dotychczas ponoszonych. Omówiono i oceniono również potrzebę zmiany obowiązujących praktyk i przepisów w zakresie obowiązującego formularza dowodu rejestracyjnego.
EN
Impact of the control for the driver's alcohol content and its impact on the security of the road traffic system is analyzed. Data shows number of controls for the driver's alcohol content with exceeded permissible value and road accidents involving them. Some changes are proposed in order to optimize the use of expenditures previously incurred. Additionally the need to change existing practices and legislation in force for the vehicle registration document is evaluated.
PL
W artykule przedstawiono przebieg badań naczepy wydłużonej o 1,3 m w Polskich warunkach eksploatacyjnych i uzyskanie wiarygodnego materiału porównawczo-badawczego, mogącego stanowić podstawę do decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tego typu przedłużonych naczep do normalnej eksploatacji. Badania te zostały przeprowadzone symulacyjnie i eksploatacyjnie w celu porównania wyników.
EN
This paper presents the testing process of the extended semi-trailer by 1.3 m in the Polish operating conditions and obtaining a reliable material for comparison and research, which could provide a basis for decisions on the possible introduction of this type of extended semi-trailers into normal operation. These tests have been carried out by simulation and operationally in order to compare the results.
PL
Referat dotyczy oceny zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych transportem drogowym w Polsce. Pojazdy przewożące towary niebezpieczne mogą powodować wypadki, pożary, eksplozje, skażenie chemiczne oraz znaczne szkody dla ludzi oraz środowiska. W Polsce brak jest systemu monitorowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne w czasie rzeczywistym. Istnieje pilna potrzeba opracowania modelu krajowego systemu monitorowania pojazdów przewożących towary niebezpieczne – KSMPPTN. Realizacja zaplanowanych zdań może w znaczny sposób przyczynić się do: poprawy systemu bezpieczeństwa ludzi i środowiska oraz lepszego rozwiązania w zakresie działania służb ratowniczych w przypadku zagrożeń.
EN
The paper refers to threat assessment of dangerous goods in road transportation of the Republic of Poland. DGV can cause an accident and lead to fires, explosions and chemical poisoning or burning with considerable harm to people and the environment. There is not monitoring system in Poland to control in real time road transportation of dangerous goods. There is urgent need to develop model of National System of Monitoring Dangerous Goods Vehicles – NSMDGV. Realization of the planned tasks may significantly contribute to improving safety system’s of people and environment, and better solution on the range of activities of rescue services in case of threats.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.