Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The application of a new type of alloy requires the evaluation of its properties, which is typically achieved with destructive methods. For this purpose, among others, static and fatigue mechanical tests are performed. Tests are performed on standardized samples in a way which reflects the level of stress occurring in real elements. These tests should limit random errors associated with sample preparation. For this reason the proper preparation of samples is crucial, not only in terms of their geometric dimensions but also in terms of the residual stress level. A sample preparation process was developed, involving checking samples’ surface for cracks, scratches, roughness, and the state of stress. The measurements are performed with nondestructive methods so as not to affect the proceeding research. In this study, the residual stress and features of a mechanically prepared surface were characterized. The specimens were subjected to various surface finishes mainly, lathe turning and grinding surface conditions. The effects of residual surface stress (measured by XRD) were studied after machining and polishing.
PL
Celem pracy jest prezentacja wyników próby analizy usług środowiska jako kategorii polityki i tworzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju w świetle bezpieczeństwa ekologicznego. Realizacja celu pracy wymagała przeanalizowania istoty bezpieczeństwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ekologicznego, usług środowiska jako priorytetowej kategorii polityki i tworzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju, ich przyrodniczych procesów i struktur oraz naturalnych i antropogenicznych zagrożeń, a także działań na rzecz zachowania usług środowiska. W realizacji celu pracy autor wykorzystał teoretyczne metody rozumowania naukowego (dedukcyjne i redukcyjne), logiki eliminacyjnej, cybernetyki, ogólnej teorii systemów i systemów złożonych, a także techniki analiz i porównań materiałów źródłowych oraz własne obserwacje praktyki.
EN
The aim of the study is to present results of the attempt to analyse the ecosystem services as a category of politics and the emerging economics of sustainable development in the light of ecological security. To achieve the aim of the study it required to analyze the essence of national security, with particular regard to ecological security, ecosystem services as a priority category of policy and emerging economics of sustainable development, their natural processes and structures so as natural and anthropogenic threats and actions for the preservation of ecosystem services. The results of the analysis of ecosystem services in the light of ecological security can be a part of the theoretical basis for designing more effective instruments for monitoring and managing the implementation process of sustainable development in the realization of the cohesion policy at global, regional and local level.
3
Content available remote Decyzja Komisji Rozjemczej wg Warunków Kontraktowych FIDIC
PL
Decyzja Komisji Rozjemczej zgodnie z zapisami klauzuli 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej] Warunków Kontraktu: "jest wiążąca dla obu stron, które winny niezwłocznie wprowadzić ją w życie dopóki i jeżeli nie zostanie ona zmieniona w postępowaniu pojednawczym lub wyrokiem arbitrażu".
4
Content available remote Usługi środowiska w badaniach ekonomiczno-ekologicznych
EN
The aim of this article is to analyze and evaluate the development of economic and ecological studies on the category of ecosystem services. Its achievement requires the analysis of the methodology of economic and environmental research with particular emphasis on systems approach and elements of the category of ecosystem services in environmental economics and ecological economics, as well as in the theories of development. In economic theory, however, the main problem concerns the lack of a clear demarcation between the categories of natural resources and ecosystem services. It is not possible to solve this problem without recognition of ecosystem services from the point of view of the theory of economics of services. It is assumed that ecosystem services constitute also one of the research areas of modern economics of services, conditioning the development of economic and ecological research in the economics of sustainable development.
EN
The article attempts to present the issue of ecosystem services in the light of a sustainable knowledge-based economy. The category of ecosystem services is of key importance in the emerging economy of sustainable development, which analyses the society-economy-environment macro-system. The economic system should be based on knowledge and pursue a new paradigm of sustainable development, with consideration given to ecosys-tem services. The article examines the most important aspects of sustainable development and the essence of a sustainable knowledge-based economy as theoretical and practical perspectives of outlining the foundations of ecosystem services for the development of society.
PL
Celem opracowania jest próba przedstawienia problematyki usług środowiska (świadczeń ekosystemów) w świe-tle zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy. Kategoria usług środowiska jest priorytetową w tworzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju, która obejmuje analizę makrosystemu społeczeństwo-gospodarka-środowisko. System gospodarki powinien opierać się na wiedzy i realizować nowy paradygmat zrównoważone-go rozwoju z uwzględnieniem usług środowiska. W opracowaniu przeanalizowano najważniejsze aspekty zrów-noważonego rozwoju i istotę zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy jako teoretyczne i praktyczne per-spektywy zarysowania podstaw usług środowiska na rzecz rozwoju społeczeństwa.
6
Content available remote The management of ecosystem services versus time in ecosystems
PL
Makrosystem społeczeństwo-gospodarka-środowisko funkcjonuje i rozwija się z wykorzystaniem zasobów naturalnych usług środowiska przyrodniczego. W teorii ekonomii przede wszystkim analizowano zasoby naturalne, a usługi środowiska są stosunkowo nową kategorią ekonomiczną, szczególnie w aspekcie wymiaru czasu. Teoria ekonomii powinna szerzej uwzględniać założenia ekonomii ewolucyjnej oraz różne interpretacje czasu i korzystać z nich w analizach zjawisk ekonomicznych, w tym związanych z gospodarowaniem usługami środowiska. Celem pracy jest analiza roli czasu w ekosystemach w zrównoważonym gospodarowaniu usługami środowiska przyrodniczego – ze szczególnym uwzględnieniem badań polskich przedstawicieli ekonomii ekologicznej i zrównoważonego rozwoju. Czas w ekosystemach jest nierozerwalnym elementem oddziaływującym na zjawiska i procesy gospodarowania w postaci czwartego wymiaru czasoprzestrzeni lub logicznego następstwa zdarzeń. Problemy badawcze nie powinny koncentrować się na pytaniu, czy uwzględnić jego rolę w procesach gospodarowania, szczególnie w odniesieniu do zrównoważonego gospodarowania usługami środowiska, tylko na pytaniu, jak ten czas rozumieć i w jaki sposób wprowadzić go do teorii ekonomii i praktyki gospodarczej.
EN
The aim of the present paper is to analyse the role of time in ecosystems in sustainable management of ecosystem services – with particular attention to the researches by Polish representatives of ecological economics and sustainable development. The introduction of this topic to the theory of economics is to increase the effectiveness and efficiency of economizing processes and the implementation of sustainable development in society-economy-environment macrosystem.
PL
W niniejszym opracowaniu autor podjął próbę analizy usług środowiska związanych z przyrodniczymi procesami stabilizacji przetwarzania materii, energii, informacji i przestrzeni w makrosystemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko. Problematyka zachowania stabilizacyjnych usług środowiska jest obszarem tworzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju. Realizacja jej założeń stanowi konieczny warunek osiągnięcia właściwej jakości stabilizacyjnych usług środowiska.
EN
In this paper the author attempts to analyze ecosystem services related to the natural processes of the stabilization process of matter, energy, information and space in macrosystem society-economy-environment. The issue of conservation stabilization ecosystem services is the area forming the sustainable development economics. Implementation of its objectives is a necessary condition for achieving the quality stabilization ecosystem service. Analysis of the processes of stabilization ecosystem services should be carried out in two of their fundamental aspects. The first is the existence of geochemical cycles and the stabilization brought about by living organisms (together known as biogeochemical cycles), the second one – the mechanisms and processes of succession. Sustainable development macrosystem society-economy-environment can be realized, inter alia, provided that the stabilization ecosystem services the natural environment. For this purpose, the processes in the system of society, economy and environment should be negatively coupled with the use of a variety of institutional arrangements and evaluation systems.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie ekonomicznej problematyki przestrzennych usług środowiska w świetle założeń tworzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju. Jej teoria charakteryzuje się interdyscyplinarnymi podstawami. Uwzględnia dorobek wielu dziedzin naukowych, w tym gospodarki przestrzennej, ekonomii śro-dowiska i ekonomii ekologicznej. W problematyce ekologiczno-ekonomicznej dotychczas najwięcej uwagi po-święcono wykorzystywaniu zasobów naturalnych, produkcji dóbr środowiskowych i ekologicznym uwarunko-waniom wzrostu gospodarczego. W chwili obecnej niezbędnym stało się zdecydowane rozszerzenie analiz eko-logiczno-ekonomicznych o przedmiot usług środowiska, które stanowią jedną z podstaw funkcjonowania makro-systemu środowisko-gospodarka-społeczeństwo. W rzeczywistości nie istnieje realna gospodarka bez procesów ekologicznych odpowiadających usługom środowiska, w tym o charakterze przestrzennym.
EN
The aim of this paper is to present the economic problems of the spatial environmental services in the emerging economy of sustainable development. Its theory has interdisciplinary bases. It is taking into account the achievements of many scientific fields, including spatial management, environmental economics and ecological economics. So far, in case of the ecological and economic problems, most attention was paid to the exploitation of natural resources, the production of environmental goods and environmental determinants of economic growth. Now it became necessary to extend ecological-economic analysis and include environmental services, which represent one of the bases for the functioning of environment-economy-society macrosystem. In fact, there is no real economy without ecological processes connected with environmental services, including the spatial environmental services.
PL
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy usług środowiska związanych z ekologicznymi procesami przetwarzania materii, która stanowi, obok energii i informacji, podstawowy zasób naturalny środowiska przyrodniczego. Problematyka zachowania materialnych usług środowiska jest obszarem tworzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju. Realizacja jej założeń stanowi niezbędny warunek osiągnięcia odpowiedniej jakości materialnych usług środowiska. Przedstawiona problematyka materialnych usług środowiska jest niezwykle istotna w tworzącej się ekonomii zrównoważonego rozwoju. Zachowanie ich odpowiedniej jakości jest warunkiem możliwości wdrożenia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
EN
Preservation of ecosystem services is a necessary condition for the implementation of sustainable development. In the paper the author attempts to analyze ecosystem services related to the environmental processes for treatment of the matter that constitutes, in addition to energy and information, the basic natural resource environment. The issue of preserving the material ecosystem services is an area of emerging sustainable development economics. Ecosystem services are still very variously defined, and the methodology of their analysis is mixed. According to the author of ecosystem services, as a category of sustainable development economics can be defined as follows: they are all ecological processes are carried out by the forces of geophysical and living organisms, which process matter, energy and information, as well as transforming the space so as to contribute to the decrease in the intensity entropy flux in makrosystemie environment-economy-society. In the area of material ecosystem services should be divided into the following types: processing of material in the cover soil, the production of organic matter, decomposition of organic matter and anthropogenic pollution. Inclusion of material ecosystem services in the sustainable development economics requires the development of methodologies for their measurement and economic valuation methods, which should make use of the achievements of formal and natural sciences.
PL
Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia koncepcji ekonomicznej oceny działań na rzecz zachowania świadczeń ekosystemów na etapie programowania rozwoju jednostek organizacyjnych. Zaprojektowanie i wdrożenie jednolitego modelu takiej oceny przyczyniłoby się do znaczącego wzrostu znaczenia problematyki świadczeń ekosystemów w systemie zarządzania środowiskiem i praktyce gospodarczej.
EN
The aim of this paper is an attempt to present the concept of economic evaluation of operations targeting preservation of ecosystem services at the programming stage of organizational unit development. Designing and implementing a uniform model for such assessment would significantly increase the importance of issues related to ecosystem services in environmental management systems and business practice. The evaluation concept takes into account a holistic approach to ecosystem services and assumptions of sustainable development economics. This refers to programmed integrated activities and/or proecological actions.
PL
Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia metodologicznych i teoriopoznawczych podstaw ekonomicznej analizy procesów gospodarowania środowiskiem. Problematyka środowiska przyrodniczego pojawia się w twórczości ekonomicznej prekursorów obiektywnej teorii wartości Petty'ego i Cantillona oraz w poglądach fizjokratycznych. Ponadto w dziewiętnastowiecznej teorii ekonomii powstały poglądy odbiegające od jej głównego nurtu. Reprezentowali je tacy przedstawiciele ekonomii, jak Mili i Say. Mili był pierwszym ekonomistą, który wyszedł poza tradycyjne pojmowanie środowiska przyrodniczego jako źródła zasobów naturalnych. Podkreślał ogólne znaczenie środowiska dla jakości życia człowieka. Jego zainteresowania dotyczyły w szczególności walorów rekreacyjnych, psychologicznych i estetycznych środowiska przyrodniczego. Z kolei Say wprowadza pojęcie usług produkcyjnych czynników naturalnych i jako pierwszy z przedstawicieli ekonomii klasycznej dostrzega problem zanieczyszczenia środowiska. Z czasem nastąpiły dalsze zmiany w obrębie ekonomii, które miały umożliwić jej lepsze rozpoznanie i analizę zjawisk oraz procesów powstających w systemie gospodarka-środowisko. Zmiany te miały umożliwić formułowanie metod i instrumentów za których pomocą można by ograniczać ekologiczne skutki działalności gospodarczej czy innych czynników społeczno-ekonomicznych. Szczególną rolę odegrały: - systemowe analizy zależności związków pomiędzy gospodarką i środowiskiem, oparte na prawie zachowania masy i tablicach przepływów między gałęziowych, a także analizie entropijno-energetycznej działalności gospodarczej, - zastosowanie teorii efektów zewnętrznych i teorii dóbr publicznych w analizie problemów ekologicznych. Wszechstronne harmonizowanie działań gospodarczych z możliwościami środowiska przyrodniczego warunkuje rozwijana obecnie teoria rozwoju zrównoważonego i trwałego. Strategia rozwoju zrównoważonego realizuje wymiar ekonomiczny, społeczny (kulturowy, demograficzny, etyczno-aksjologiczny, świadomościowy) i ekologiczny (środowiskowy). Na obecnym etapie badań przez pojęcie rozwoju zrównoważonego należy rozumieć taki sposób prowadzenia działalności gospodarczej, kształtowania i wykorzystania potencjału środowiska i taką organizację życia społecznego, które zapewnią trwałość użytkowania zasobów przyrodniczych, dynamiczny rozwój jakościowo nowych procesów produkcyjnych, systemów zarządzania oraz poprawę (w pierwszym okresie), a następnie zachowanie wysokiej jakości życia.
EN
The study attempts to present the methodological and theory-cognitive principles of the economic analysis of environmental management processes. The issue of natural environment occurs in the economic works of the precursors of Petty's and Cantillon's objective theory of values as well as in physiocratic views. Moreover, in the 19th century theory of economy some views were created which divagated from the main trend. They were expressed by such representatives as Mili and Say. Mili was the first economist who went beyond the traditionally understood term environment as a source of natural resources. He underlined the general importance of the environment as the quality of life for humans. He was especially interested in the recreational, psychological and esthetic ąualities of the environment. Say in turn introduced the term of productive services of the natural factors and as the first among the representatives of the classical economy recognised the issue of environmental contamination. In the span of time some further changes took place in the economy science which enabled a better recognition and analysis of the phenomena and processes taking place within the economy-environment system. These changes allowed developing methods and instruments which can be used to reduce the environmental effects of economic activities or other social-economic factors. Among them a special role has been played by: - system relationship analyses of the relations between economy and environment based on the law of mass conservation and input-output tables as well as the entropy-energy analysis of economic activities, - application of the theory of external effects and theory of public goods in the analysis of enyironmental issues. The currently developed theory of sustainable development determines a comprehensive harmonisation of the economic activities with the capacities of the natural eiwironment. The strategy of sustainable development realises the economic, social (cultural, demographic, ethic-axiological, awareness) and ecological (environmental) dimensions. At the current state of research, the term sustainable development should be understood as a way of performing economic activity, developing and using the capacities of the environment and such an organisation of the social life which ensure a sustainable use of the natural resources, dynamic development of new-quality produetion processes, management sy stems together with improving at the initial stage and maintaining high quality of life.
12
Content available Energetyczne usługi środowiska
PL
W dotychczasowej teorii i praktyce gospodarczej nie dostrzegano problemu niedostatecznego rozpoznania problematyki usług środowiska, które między innymi dostarczają strumienie materii, energii i informacji niezbędne dla zrównoważonego rozwoju społeczno–gospodarczego. W nauce nie kwestionuje się tego, że makrosystem środowisko–społeczeństwo–gospodarka funkcjonuje dzięki przepływom materii, energii i informacji. W teorii ekonomii najlepiej rozpoznany jest tylko problem przepływu dóbr środowiska i w zasadzie na jego podstawie konstruuje się wszelkie teorie ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Poza głębszymi rozważaniami ekonomicznymi pozostają walory i usługi środowiska. W rzeczywistości dopiero dogłębne rozpoznanie roli usług środowiska w gospodarce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju i wyzwań jakie stawia gospodarka oparta na wiedzy pozwoli zweryfikować dotychczasowy zakres analizy ekonomicznej relacji środowisko–gospodarka–społeczeństwo i opracować rekomendacje jej doskonalenia. W niniejszym opracowaniu autor przyjął następująca definicję usług środowiska: są to procesy ekologiczne, które prowadzą do zmniejszenia się entropii w makrosystemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko. Rozwinięcie problematyki energetycznych usług środowiska w teorii ekonomii wiąże się z uwzględnieniem przesłanek wynikających z termodynamiki systemów fizycznych i dynamicznej równowagi ekosystemów. Pierwsza grupa przesłanek wykazuje, że część praw ekonomicznych i zależności leżących u podstaw modeli ekonomicznych jest niezgodna z prawami termodynamiki (entropii). W obrębie drugiej grupy znajduje się stwierdzenie, że dynamika ekosystemów zależy od skali zjawiska oraz, że reakcje koewolucyjne i sukcesyjne nie mają charakteru liniowego, to znaczy że małe zmiany adaptacyjne lub relatywnie małe zakłócenia zewnętrzne mogą być przyczyną potężnych przekształceń. Zmiany energetycznych usług środowiska wpływają na system środowiska przyrodniczego, więc i na systemy społeczne i gospodarcze. Należy stwierdzić, że problematyka ich zachowania niesie dla teorii ekonomii i praktyki zarządzania środowiskiem wiele konsekwencji.
EN
The current economic theory and practice do not seem to recognize sufficiently the issue of services offered by the environment, which include provision of matter, energy and information streams necessary for the sustainable social and economic development. The science does not call in question the fact the environment–society–economy macrosystem functions thanks to the transfer of matter, energy and information. The theory of economy has well recognised only the issue of the environmental goods transfer which has become the corner stone for building all theories of environmental economy and the natural environment. The qualities and services of the environment are still out of scope of the deeper economic considerations. In reality however only a thorough identification of the role played by the environmental services in the economy taking the account of sustainable development and the challenges posed by the knowledge–based economy shall allow for a verification of the up–to–date scope of the economic analysis of the environment–economy–society relations and develop recommendations for their improvement. In the study, by environmental services the author understands ecological processes which lead to the reduction of entropy in the society–economy–environment macrosystem. The development of the energetic services of the environment in the theory of economy is associated with considering the premises resulting from the thermodynamics of physical systems and the dynamic equilibrium of ecosystems. The first group of premises shows that some of the economic laws and the dependencies being foundations for economic models are incongruent with the thermodynamics laws (entropy). The other group of premises includes a statement that the dynamics of ecosystems depends on the scale of the phenomenon and that the co–evolution and succession reactions do not show a linear character i.e. small adaptation changes or relatively small external interferences may become reasons for large transformations. The changes of the energetic environment services impact the system of the natural environment as well as social and economic systems. Therefore it should be stated that the issue of their behaviour may bring a number of consequences for the theory of economy and environmental management practice.
13
Content available Ekstropia a zrównoważony rozwój
PL
Koncepcja entropii wywołała istotne konsekwencje filozoficzne, poznawcze i metodologiczne. Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. zaczęły pojawiać się stwierdzenia, iż naukowy model funkcjonowania świata oparty na prawie entropii jest niepełny, ponieważ nie uwzględnia ekstropii, a więc tego co najważniejsze - roli życia i inteligencji. Celem niniejszego opracowania jest próba wykazania roli koncepcji ekstropii w kształtowaniu trwałego i zrównoważonego rozwoju makrosystemu społeczeństwo- -gospodarka-środowisko w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy. W przyszłości głównym problemem gospodarowania będzie wybór możliwie najlepszej konstrukcji myślowej, a więc koncepcji, metody i technologii. Naukowej analizie i uogólnieniu będzie musiał być poddany proces ujawniania, udostępniania i wykorzystania wiedzy w organizacjach. Wiedza w coraz większym stopniu będzie zmieniać procesy rozwojowe. Modelem docelowym jest ich upodobnienie do procesów przyrodniczych, związanych z procesami życia i inteligencji. Zgodnie z założeniami koncepcji ekstropii człowiek jest w stanie sterować rozwojem cywilizacji poprzez dążenie do coraz większej inteligencji, mądrości i odpowiedzialności. Zasady wynikające z koncepcji ekstropii powinny stać się podstawą kształtowania ekonomii rozwoju zrównoważonego, której rolą jest stworzenie naukowych podstaw kształtowania procesów rozwojowych prowadzących do osiągnięcia stanu ładu zintegrowanego.
EN
The concept of entropy has evoked meaningful philosophical, cognitive and methodological consequences. In the late 80's of the last century, some statements occurred, that the scientific, entropy-based model of the word's functioning is not complete, since it does not take the account of extropy i.e. the most important issue: the role of life and intellect. The study is an attempt to prove the role of the extropy concept in a sustainable development of the society-economy-environment macrosystem in the framework of a knowledge-based society. The main challenge of the future will be to make a choice of the best available concept, method and technology. The process of opening, providing access to and use of knowledge in the organisations will have to become subject to a scientific analysis and generalisation. The impact of knowledge on decision making processes will gradually increase. The target model is to make the decision making processes similar to the natural processes related to life and intellect. According to the assumption of the extropy concept, humans are capable of controlling civilisation development through aiming at a gradually inereasing intellect, wisdom and responsibility. The extropy principles should become a foundation for the economy of sustainable development, the role of which is to create the scientific basis of the development processes which lead to achieving the state of an integrated order.
14
Content available remote Ekosystemowe procesy regulacji atmosfery i klimatu jako usługi środowiska
PL
Celem niniejszego opracowania była próba wykazania potrzeby głębszej analizy problematyki ekosystemowych procesów regulacji atmosfery i klimatu jako usług środowiska w teorii ekonomii i praktyce. Problematyka zachowania ekosystemowych procesów regulacji atmosfery i klimatu niesie dla teorii ekonomii wiele konsekwencji. Szczególnie ważna jest wycena usług środowiska (ekosystemów) zarówno po stronie nakładów, jak i efektów widzianych przez pryzmat eksploatacji i degradacji biosfery.
EN
The aim of this paper is an attempt to demonstrate the need for a more profound study of problems associated with the processes of atmosphere and climate control as environmental services in the theory and practice of economy. Environmental services are defined as production of services by ecosystems which are essential to human life, such as the triple fundament provision of matter, energy and information by ecosystems. Sources of production of these services in ecosystems are their elements, which are organized into structures. Changes in ecosystem processes of regulation of atmosphere and climate are caused by an increasing concentration of carbon dioxide and methane as well as nitric oxide, Freon gas, fluorohydrocarbons, perfluorohydrocarbons, ozone and water vapor. Changes in the ecosystem processes of the atmosphere and climate regulation affect the natural environment and therefore have impact on the social and economic infrastructure. It is therefore apparent that the problem of preserving the processes of atmosphere and climate regulation leads to many consequences in respect to the theory of economy. Appraisal of environmental services is especially important in regard to expenditures as well as the effects of exploitation and degradation of the biosphere.
15
Content available remote Środowisko i gospodarka jako system cybernetyczny
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania, które powinny być założeniami wyjściowymi w procesach analizy środowiska i gospodarki jako systemu cybernetycznego. W procesach tych powinny być także wykorzystywane matematyczne teorie informacji. Należy jednak pamiętać, że są one wyłącznie teoriami formalnymi i nie dotyczą świata materialnego. Dopiero ich interpretacja z wykorzystaniem wskaźników informacji w ekosystemach może być zastosowana do pogłębionej analizy środowiska i gospodarki jako systemu cybernetycznego.
EN
The paper discusses the mechanisms and conditions for information flow in the cybernetic system of the environment and economy as well as its importance to the scientific environmental management process in a knowledge-based economy and sustainable development. There is consensus to the fact that characteristic to the cybernetic system, apart from feed-back, is the analysis of the cause-effect processes. It should comprise environmental, social, economic, sociological and cultural issues. It also ought to aim to develop new sustainable development models. The total lack or insufficient knowledge of the cause-effect relationships is still the primary source of negative impact on the environment. This is also related to the fact that few ecological problems are still analyzed through the systematic and cybernetic perception of the environment. Therefore, it is vital to continuously improve research methods and environmental information analyses and the processes of ecosystems analysis, which will create a common interface of the environment and economy.
16
Content available remote Eksploatacja form z gorącymi kanałami. Wskazania praktyczne.
17
Content available remote Usługi środowiska w teorii ekonomii
PL
Pierwsze próby włączania aspektów ekologicznych (środowiskowych) do teorii ekonomii pojawiły się w pracach prekursorów ekonomii klasycznej. Zostały rozwinięte w fizjokratyzmie i klasycznej ekonomii, gdzie pojawiły się nie tylko jako czynnik produkcji, ale również jako bariery wzrostu gospodarczego i elementy wpływające na jakość życia. Dominujący w drugiej połowie XIX stulecia nurt subiektywno-marginalistyczny zrezygnował z analizowania związków pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a gospodarką. Zmiana stanowiska nastąpiła dopiero od momentu pojawienia się znaczących symptomów kryzysu ekologicznego i rosnącego zainteresowania problemami środowiska. W opracowaniu autor przyjął założenie, że usługi środowiska zachowują kapitał naturalny, więc ich wartość wymaga odrębnej analizy ekonomicznej. Nowe ujęcie usług środowiska w teorii ekonomii wymaga spojrzenia na nie poprzez pryzmat teorii różnorodności biologicznej. Jedynie w wyniku integracji wiedzy ekonomicznej i ekologicznej możliwe jest przeprowadzenie wnikliwej analizy usług środowiska.
EN
The inspiration for elaboration of this study came after publishing a series of arti-cles on the economic value of the natural environment. They primarily focus on the basic problems of the economic value of the natural environment. To a lesser extent, they relate to the issue of environmental services, their value and economic valuation. The objective of this study is an attempt to clarify the issue of the economic value of environmental services. The author makes the assumption that environmental services retain natural capital so their value requires a separate economic analysis. A new perception of environmental services in the theory of economics requires examination from a perspective of the theory of biodiversity. Only, as a result of integrating knowledge of economics and ecology, it is possible to conduct a thorough analysis of environmental services.
18
Content available remote Sterowanie usługami środowiska
PL
Analizując przyczyny upadku dawnych cywilizacji, należy zwrócić uwagę na zależność między poziomem ich rozwoju a zniszczeniem obszarów przez nie zajmowanych. Jedną z nich jest cywilizacja sumeryjska czwartego tysiąclecia przed Chrystusem. Należała ona do najświetniejszych w tym okresie. Służący jej system nawodnień był podstawą wysoce wydajnego rolnictwa. Sterowanie tym systemem wymagało rozwiniętej organizacji społecznej, prawdopodobnie bardziej skomplikowanej niż jakakolwiek z mogących istnieć wcześniej. Była to cywilizacja wyjątkowa, jednakże przy budowie systemu irygacyjnego popełniono błąd, który doprowadził do upadku gospodarki rolnej. Polegał on na tym, iż nie zaprojektowano sposobu drenażu wody przesiąkającej w głąb ziemi, co doprowadziło do nagromadzenia soli i zmniejszenia produktywności gruntów. Pierwszą reakcją Sumerów na obniżone zbiory było przerzucenie się na uprawę jęczmienia, który najlepiej znosi zasolenie gruntu. Z czasem plony jęczmienia zmalały, a niedostatek żywności zachwiał filarami cywilizacji. Odpowiednikiem Sumerów w Nowym Świecie była cywilizacja Majów, która rozwinęła się na nizinach dzisiejszej Gwatemali.
EN
Ecosystem services arc the conditions and processes through which natural ecosystems, and the species that comprise them, sustain and satisfy the requirements of human life. They maintain biodiversity and the production of ecosystem goods, such as seafood forage, timber, biomass fuels, natural fiber, and many pharmaceuticals, industrial products, and their precursors. The harvest and trade of these goods are an important part of the human economy. In addition to the production of goods, ecosystem services are the actual life-support functions, such as cleansing, recycling, and renewal and they confer many intangible aesthetic and cultural benefits as well.
19
Content available remote Informacja wewnątrzekosystemowa
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie skomplikowanych aspektów informacji wewnątrzekosystemowej oraz jej znaczenia w zarządzaniu środowiskiem.
EN
The analysis of intraecosystem information should be treated as a method of scientific process. In such setting it is characterized by learning the structure of phenomena and processes occurring in ecosystems. Its scope also includes research activities aiming to explain whether the given processes of the environment use existed and are performed in accordance with the rules of sustainable development. The analyses results of intraecosystem information can be used not only to make decisions regarding the directions and methods of actions for ecosystems preservation, but also enable the control, evaluation and increase of economical effectiveness in ecosystems management.
PL
W ostatnim okresie coraz częściej dostrzega się zagrożenie różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach organizacji przyrody: genetycznym, gatunkowym, ekosystemowym i krajobrazowym. Dochodzi do naruszania równowagi procesów zachodzących w biosferze, do wyłączania licznych ogniw z obiegu materii i energii, ograniczania produkcji biologicznej, do ogólnego zmniejszenia wzajemnego oddziaływania poszczególnych ekosystemów i ich elementów składowych. Ubywają zasoby genowe utrwalone w procesie ewolucji przez zmiany w liczebności osobników i ograniczanie ich zmienności, aż do wymierania gatunków. Głównym zagrożeniem różnorodności biologicznej jest działalność człowieka. Gospodarowanie środowiskiem i w środowisku przyrodniczym prowadzi do rozwoju ekonomicznego i społecznego, ale jednocześnie przyczynia się do zubożenia lub zaniku różnorodności biologicznej. Kryteria oceny działalności gospodarczej dotychczas nie uwzględniają działań na rzecz zachowania różnorodności. Konieczne jest uzupełnienie kryteriów i mierników społeczno-ekonomicznej oceny działań gospodarczych w taki sposób, aby mogły być uwzględnione pozaprodukcyjne funkcje różnorodności biologicznej. Celem artykuł u jest przedstawienie teoretycznych podstaw i modelu wdrożeniowego społeczno-ekonomicznej oceny działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej. Zgodnie z przyjętymi założeniami metoda oceny działań powinna być wykorzystywana przy sporządzaniu ocen oddziaływania na środowisko na etapie programowania rozwoju jednostek organizacyjnych, jako element systemu sterowania użytkowaniem i ochroną środowiska.
EN
According to the concept of sustainable development socio-economic processes cannot occur at the cost of exhausting non-renewable resources and destroying biological systems, including the elements of biological diversity which provide future generations with rights and possibilities for the realisation of their aspirations. On the analysis of Rio de Janeiro Conference, documents and other reports and accounts, it is clear that one the most important issues related to forming and protecting the environment for the world's population is the reduction of biological diversity which manifests, among other things, in fast disappearance of thousands of species, micro-organisms, plants and animals, composing, until now, integral ingredients of the global biological system. In the article, there was put to a test the ability to establish theoretical basis and the instituting model of action evaluation for the preservation of biological diversity at the stage of planning the development of organizational units. On the basis of hitherto existing data in this sphere and own examinations there was proposed an author's concept of the socio- economical action evaluation for the preservation of biological diversity on the basis of identification and evaluation of biological effects of the socio-economic activity of man. The method of action evaluation should be used in drawning up evaluations of impact on environment at the stage of planning the development of organizational units as an element in the control system of use and protection of the environment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.