Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Studies concerning nature and fodder value, yielding and calorific value of the community Glycerietum maximae Hueck 1831 from extensively managed meadows were conducted in the years 2012-2015 in the Noteć valley varying in moisture content and trophic conditions. The analyses were made on a total of 28 relevés of the association, prepared according to the Braun-Blanquet method [1]. Recorded data included the taxonomic affiliation, botanical composition of the association, percentage shares of individual species in the community as well as the current habitat conditions based on Ellenberg's indicator values [3]: F, R and N, while moisture content conditions were determined according to Oświt [20]. Mean values of EIVs and Oświt's indexes showed a significant effect of moisture content, soil reaction and nitrogen content on trophic conditions, species composition of flora, yield and economic value as well as species diversity. These indicators indicate their applicability in the evaluation of directions in the transformation of rush flora. In their typical form the rushes are strongly dominated by one species Glyceria maxima, (S= IV and D =6485.0). This community due to strong inundation, late cutting, lack of fertilisation or cultivation has poor swards (FVS=2.2) of low fodder value and moderate nature value. However, thanks to huge yielding potential and relatively high fibre content it is one of the most promising energy crops, which is confirmed by the calculated lower heating value of 17.1 MJ·kg-1 DM and higher heating value of 18.1 MJ·kg-1 s.m.
PL
Badania dotyczące walorów przyrodniczych, użytkowych, plonowania i wartości energetycznej zbiorowiska Glycerietum maximae Hueck 1831 z łąk ekstensywnie użytkowanych przeprowadzono w latach 2012-2015 w dolinie Noteci o zróżnicowanych warunkach wilgotnościowych i troficznych. W badaniach wykorzystano i przeanalizowano 28 zdjęć fitosocjologicznych wykonanych metodą Brauna-Blanqueta [1]. Określono systematykę, skład botaniczny zespołu, procentowy udział gatunków w zbiorowisku oraz aktualny stan warunków siedliskowych na podstawie wartości liczb wskaźnikowych Ellenberga [3]: F, R i N, a także identyfikację warunków wilgotnościowych metodą Oświta [20]. Średnie wartości wskaźników Ellenberga i Oświta, wykazały istotny wpływ wilgotności, odczynu gleby i zawartości azotu w glebie na warunki troficzne, skład gatunkowy flory, plon i wartość gospodarczą oraz różnorodność gatunkową. Wskaźniki te wskazują na możliwości ich zastosowania w ocenie kierunkowości przemian flory szuwaru. W typowej formie szuwar zdominowany jest przez jeden gatunek Glyceria maxima, (S= IV i D =6485,0). Zbiorowisko ze względu na silne podtopienia, późne koszenie, brak nawożenia i pielęgnacji ma ruń ubogą (Lwu = 2,2) o małej wartości użytkowej i umiarkowanych walorach przyrodniczych. Ze względu jednak na ogromny potencjał plonotwórczy oraz stosunkowo wysoką zawartość włókna, należy do najbardziej perspektywicznych roślin energetycznych. Potwierdza to wyliczono wartość energetyczna w MJ·kg-1 s.m., która wynosi 17,1 i ciepło spalania – 18,1 MJ·kg-1 s.m.
EN
The research was carried out in 2012-2014 at the Agricultural Experimental and Didactic Department of Gorzyń, a branch of Brody, belonging to the Poznań University of Life Sciences, as part of a static experiment established in 2006. The influence of the type of cover crop: white mustard and mixture of yellow lupine as well as field pea along with the method of the soil tillage for sowing cover crop and repeated cultivation of spring wheat on soil structure were investigated. The research carried out showed that the most favorable effect on the soil value structure index was exerted by the ploughing of white mustard, followed by ploughing or direct sowing of spring wheat. Direct sowing of both white mustard and spring wheat increased the weighted average diameter of aggregates (MWDa) in soil layers 0-10 and 10-20 cm. White mustard cultivation in a cover crop contributed to an increase in the rate of soil lumping and a significant decrease in soil pulverising in both analyzed soil layers (0-10 and 10-20 cm).
PL
Badania prowadzono w latach 2012-2014 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym w Gorzyniu, filia Brody, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach doświadczenia statycznego założonego w roku 2006. Badano wpływ rodzaju międzyplonu ścierniskowego: gorczycy białej i mieszanki łubinu żółtego z grochem siewnym odmiany Tarchalska oraz sposobu uprawy roli pod wysiew międzyplonu ścierniskowego i monokulturowej uprawy pszenicy jarej na strukturę gleby. Wykazano, że najkorzystniej na wartość wskaźnika struktury gleby wpłynęło wykonanie podorywki pod wysiew gorczycy białej, następnie zaś orki siewnej lub siewu bezpośredniego pszenicy jarej. Wykonanie siewu bezpośredniego zarówno gorczycy białej, jak i pszenicy jarej, wpływało na zwiększenie średniej ważonej średnicy agregatów (MWDa) w warstwach gleby 0-10 i 10-20 cm. Uprawa gorczycy białej w międzyplonie ścierniskowym przyczyniła się do wzrostu wskaźnika zbrylenia gleby oraz istotnego zmniejszenia rozpylenia gleby w obu analizowanych jej warstwach (0-10 i 10-20 cm).
EN
When establishing a plantation of energy crops, a number of decisions regarding planned technology and plant selection should be made. Using the complex calculation algorithms, it is possible to determine the amount of energy needed to establish, run and liquidate the plantation. An analysis of the technological process and the specifics of the examined plants allows to determine the set of the most important features determining the yield size, and ultimately the energy efficiency of the planned production. When conducting field production, the influence of climatic conditions should also be taken into account, for example using a hydrothermal coefficient. The most difficult element of the planned project is to determine the size of the expected yield. Using the above relationships, a mathematical model can be used which, while maintaining the range of the system variables, allows to determine the amount of the expected energy value of the crop.
EN
In the experimental trial the influence of the aqueous extracts on the germination capacity and surface contamination of the seeds of Brassica oleracea L. white cabbage, ‘Stonehead’ variety was assessed. The extracts in the form of macerate, infusion and decoction were prepared with the use of different morphological parts of 40 plants species. The results obtained allowed to indicate the plants the extracts of which both stimulated the germination of the seeds and limited their surface contamination with microorganisms. Additionally, the information which manner of obtaining the extracts stimulated the viability and health of analyzed seeds most effectively was received. Among applied extracts the germination capacity of cabbage seeds was stimulated the most effectively by preparations of Juniperus communis fruit (+20,67%), Verbascum thapsiforme flowers (+20,48%), and green parts of Artemisia absinthium (+19,61%). In turn, the healthiness of the cabbage seeds provided the greatest degree by treatment all forms of extracts (macerate, infusion, decoction) of Carum carvi fruit (-78,14%), roots of Archangelica officinalis (-72,48%) and Salix alba and S. purpurea bark (-69,03%). The germination of seeds was stimulated by the extracts in the form of infusions, whereas the microorganisms colonization was limited by macerates.
PL
W doświadczeniu oceniano wpływ działania wyciągów wodnych na zdolność kiełkowania oraz kontaminację powierzchniową nasion kapusty białej Brassica oleracea L. odmiany ‘Kamienna głowa’. Wyciągi w postaci maceratów, naparów i wywarów wykonano z różnych części morfologicznych 40 gatunków roślin. Uzyskane wyniki badań przyczyniły się do wskazania roślin, z których wyciągi działały zarówno stymulująco na kiełkowanie nasion jak i ich zdrowotność. Dodatkowo uzyskano informację, który ze sposobów pozyskiwania wyciągów najsilniej stymulował zdolność kiełkowania i zdrowotność badanych nasion. Spośród zastosowanych wyciągów zdolność kiełkowania nasion kapusty najkorzystniej stymulowały preparaty z owoców Juniperus communis (+20,67%), z kwiatów Verbascum thapsiforme (+20,48%), oraz z części zielonych Artemisia absinthium (+19,61%). Z kolei zdrowotność nasion kapusty w największym stopniu zapewniało zaprawianie nasion każdą z wykorzystanych form wyciągów (macerat, napar, wywar) z owoców Carum carvi (-78,14%), korzeni Archangelica officinalis (-72,48%) oraz kory Salix alba i S. purpurea (-69,03%). Kiełkowanie nasion stymulowały wyciągi w formie naparów, natomiast zasiedlenie drobnoustrojami ograniczały maceraty.
EN
The caloric value of the crops is one of the fundamental parameters to be determined during the process of biomass production for the energy purposes. The variety of biomass and its reaction to the environmental and agrotechnical conditions forces the utilization of particularly accurate algorithms during the determination of the caloric value of the crops. While determining the caloric value of the directly combusted crops, the coefficients for the raw state caloric value should be used. Violation of this rule causes significant overestimation of the end-results. Using the biomass for the biogas production, the energy balance should take the methane into account. The literature data shows quite a big difference in gas production from various substrates (from 368 up 722 Ndm3 per kg of dry mass) as well as a significant difference in the methane content (from 53 up to 76%). While planning the substrates selection for a biogas production plant, special attention should be put on proper estimation of the over mentioned coefficients.
EN
A single-factor field experiment concerned calculation of fuel con-sumption, time expenditure of the working time of machines, and winter wheat yield size in three technologies of soil cultivation. Fuel consumption in the tillage and non-tillage technology was comparable and amounted approximately to 31 l·ha-1, but the highest consumption was generated by basic soil cultivation (tillage or heavy cultivation cultivator). Fuel consumption in the strip cultivation technology was the lowest and it was 23.0 l·ha-1. Non-tillage cultivation allowed reduction of the time necessary to carry out the wheat cultivation technology by 28.8% (in comparison to tillage cultivation). On the other hand, strip cultivation allowed reduction of the total time of machines operation by 48.5 % (in comparison to tillage cultivation). The yield of winter wheat cultivated in the non-tillage technology was at the average by 4% better than the one cultivated in tillage cultivation. The highest yield of seed (7.63 t·ha-1) was obtained in the strip cultivation technology (by 6.7% in comparison to tillage cultivation).
PL
Jednoczynnikowe doświadczenie łanowe dotyczyło określenia zużycia paliwa, nakładu czasu pracy maszyn oraz wielkości plonowania pszenicy ozimej w trzech technologiach uprawy roli. Zużycie paliwa w technologii orkowej i bezorkowej było porównywalne i wynosiło około 31 l·ha-1, przy czym największe zużycie generowała podstawowa uprawa gleby (orka lub ciężki kultywator uprawowy). Zużycie paliwa w technologii uprawy pasowej było najmniejsze i wynosiło 23,0 l·ha-1. Zastosowanie uprawy bezorkowej pozwoliło na zmniejszenie czasu potrzebnego do wykonania technologii uprawy pszenicy o 28,8% (w porównaniu do uprawy orkowej). Natomiast uprawa pasowa pozwoliła na zredukowanie łącznego czasu pracy maszyn o 48,5% (w porównaniu do uprawy orkowej). Pszenica ozima uprawiana w technologii bezorkowej plonowała przeciętnie o 4% lepiej od uprawianej w technologii orkowej. Największy plon ziarna (7,63 t·ha-1) uzyskano w technologii uprawy pasowej (o 6,7% w porównaniu do uprawy orkowej).
7
Content available Energy input on cover crop cultivation
EN
The research was carried out in 2015-2016 at the Research Station Brody belonging to Poznan University of Life Sciences. The experiment was assumed with blocks randomized in four replications. The aim of the study was to determine the size and structure of energy inputs incurred on cover crops cultivation in different soil tillage systems. The cumulative energy consumption methodology was used to analyse the energy expenditure on field pea and white mustard seed. Based on the research, it was found that sowing field pea as a cover crop as compared to white mustard increased the cumulative energy input by 63.2%. Applied sowing technologies, regardless of cover crop species, reduced cumulative energy use by 22.5% (strip tillage) and direct sowing by 40.7% as compared to traditional tillage. The structure of energy input depended on the type of used cover crop species, which was based on the energy value of the seed used. The value of the energy efficiency index for growing both cover crop species increased with the simplification of the tillage.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2015-2016 w ZDD Brody należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doświadczenie założono metodą bloków losowanych w 4 powtórzeniach. Celem badań była ocena wielkości i struktury nakładów energetycznych poniesionych na uprawę międzyplonów w zróżnicowanych systemach uprawy roli. Do analizy nakładów energetycznych ponoszonych na wysiew grochu polnego i gorczycy białej zastosowano metodykę energochłonności skumulowanej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wysiew grochu polnego jako międzyplonu ścierniskowego w odniesieniu do gorczycy białej powodował zwiększenie skumulowanego nakładu energii o 63,2%. Zastosowane technologie wysiewu niezależnie od rodzaju międzyplonu powodowały zmniejszenie nakładu energii skumulowanej o 22,5% (uprawa pasowa), a siew bezpośredni o 40,7% w odniesieniu do uprawy tradycyjnej. Struktura nakładów energetycznych była uzależniona od rodzaju zastosowanego międzyplonu, co wynikało z wartości energetycznej użytego materiału siewnego. Wartość wskaźnika efektywności energetycznej dla uprawy obu międzyplonów wzrastała wraz z uproszczeniem uprawy roli.
EN
The experiment presented in this article consisted in determination of the impact of the method of application of green plant extracts on germination of fodder beet (Beta vulgaris L.) ‘Rekord’ variety, sugar beet (Beta vulgaris L.) ‘Szach’ variety, and red beet (Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.) ‘Czerwona Kula’ variety seeds in soil. Earlier in vivo laboratory tests allowed for identification of plant extracts with the strongest germination stimulating effect and contamination reduction on seeds selected for the experiment. This included the infusions of Juniperus communis fruits in the case of fodder beet, Hyssopus officinalis herb in the case of sugar beet, and Artemisia absinthium herb in the case of red beet. In the paper mean time, uniformity and rate of germination were determined for all plants in two combinations. The first combination consisted of seeds pre-treated with the aforementioned plant extracts and sown into non-treated soil while the second combination consisted of non-treated seeds sown into the soil that had been locally pre-treated with plant extracts. The control group consisted of non-treated seeds sown into non-treated soil. As demonstrated, in-soil germination capacity of root crop seeds was better when the plant extracts were applied into the soil rather than onto the seeds themselves. The largest differences in the dynamics of germination depending on the method of herb brews application were observed in the case of red beet seeds.
PL
Przedstawione w publikacji doświadczenie polegało na określeniu wpływu, jaki ma sposób aplikacji zapraw przygotowanych z roślin zielonych na wschody buraka pastewnego (Beta vulgarisL.) odmiany ‘Rekord’, buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) odmiany ‘Szach’, buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L. var. Conditiva Alef.) odmiany ‘Czerwona Kula’ w glebie. We wcześniejszych badaniach laboratoryjnych in vivo wyłoniono wyciągi z roślin, które najsilniej stymulowały kiełkowanie wybranych do badania nasion oraz ograniczały ich zasiedlenie przez drobnoustroje. W przypadku buraka pastewnego był to napar z owoców Juniperus communis, buraka cukrowego napar z ziela Hyssopus officinalis, a buraka ćwikłowego napar z ziela Artemisia absinthium. W doświadczeniu przedstawionym w artykule określono średni czas, równomierność oraz szybkość wschodów roślin w glebie w dwóch kombinacjach. Pierwszą stanowiły nasiona zaprawiane w/w wyciągami i wysiane do gleby, natomiast drugą nasiona niezaprawione wysiane do gleby, w której uprzednio punktowo zaaplikowano wyciągi wodne. Próbą kontrolną były nasiona niezaprawiane wysiane do gleba bez zapraw. Wykazano, że w warunkach glebowych na zdolność kiełkowania nasion buraków zdecydowanie lepiej działało aplikowanie wyciągów do gleby, a nie na nasiona. Największe różnice w dynamice wschodów w zależności od metody aplikacji naparów roślinnych odnotowano dla buraka ćwikłowego.
EN
The experiment presented in this article contributed to the assessment of the potential applicability of plant extracts for insoil treatment of leguminous plant seeds. Germination capacity of yellow lupine (Lupinus luteus L.) ‘Taper’ variety and field pea (Pisum sativum L.) ‘Milwa’ variety seeds was assessed after pre-treatment of the seeds with aqueous extracts of green plants selected in earlier in vivo laboratory tests. The extracts consisted of garlic (Allium sativum) bulb infusion for the treatment of yellow lupine seeds and dense-flowered mullein (Verbascum thapsiforme) flowers infusion for the treatment of field pea. Direct-soil germination of seeds was assessed in three combinations. The first combination used as the control combination consisted of non-treated seeds being sown into the soil; the second combination consisted of seeds pre-treated with plant extracts before being sown into the soil, while the third combination consisted of non-treated seeds being sown into the soil locally pre-treated with plant extracts. The experiments were carried out for two soils differing in physical characteristics. Direct application of plant extracts into the soil showed to have better impact on germination when compared to the pre-treatment of seeds, with the response observed in field pea being higher than that in yellow lupine. At the same time, probable factors that inhibited germination were also identified.
PL
W pracy wykorzystano wyniki zdolności kiełkowania nasion łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) odmiany ‘Taper’ i grochu siewnego (Pisum sativum L.) odmiany ‘Milwa’, po zaprawieniu ich wyciągami wodnymi z roślin zielonych, wybranych we wcześniejszych badaniach laboratoryjnych in vivo. Stymulujące działanie na kiełkowanie nasion wybranych roślin w przypadku łubinu żółtego, wykazał napar z cebul Allium sativum (czosnek zwyczajny), a grochu siewnego napar z kwiatów Verbascum thapsiforme (dziewanna wielokwiatowa). W artykule wymienione wyciągi wodne zastosowano w do oceny wschodów roślin bobwatych w glebie. Próbami badanymi były nasiona zaprawiane w/w wymienionymi naparami i w tej formie wysiewane oraz nasiona niezaprawiane wysiewane w miejscu wcześniejszej aplikacji punktowej naparów. Próbą kontrolną były nasiona niezaprawione wysiane do gleby bez aplikacji wyciągów. Badania przeprowadzono w dwóch różnych rodzajach gleby. Pochodziły one z upraw ekologicznych oraz konwencjonalnych. Stwierdzono, że w warunkach glebowych na wschody roślin bobowatych lepiej działało aplikowanie wyciągów do gleby, a nie na nasiona, przy czym lepiej zareagowały nasiona grochu siewnego. Gleba z ekologicznego systemu gospodarowania okazała istotnie lepsza dla wschodów wybranych roślin.
PL
Pomiar zawartości składników mineralnych w roślinach i opracowanie optymalnych metod dawkowania nawozów w zależności od uzyskanych wartości pomiarowych w czasie rzeczywistym jest jednym z kluczowych problemów w rolnictwie precyzyjnym. W artykule przedstawiono aktualny stan badań dotyczących metod pomiaru zawartości azotu w roślinach oraz stosowane w rolnictwie precyzyjnym urządzenia służące do pomiaru tej wielkości. Przedstawiono również badania dotyczące opracowania układu pomiarowego umożliwiającego pomiar stresu wywołanego w roślinach na skutek braku mineralnych składników pokarmowych. W odróżnieniu od większości współcześnie stosowanych metod bazujących na pomiarze natężenia promieniowania elektromagnetycznego w zakresie UV, VIS i NIR odbitego od powierzchni liści, opracowana metoda wykorzystuje spektroskopię impedancyjną do określenia aktualnego stanu roślin. Metoda ta została przetestowana i obecnie trwają prace związane z zastosowaniem tej metody pomiarowej w warunkach polowych.
EN
Measuring the amount of mineral nutrients in plants and methods for optimal dosing of fertilizers according to the obtained measurement values in real-time is one of the key problems of the precision agriculture. The paper presents the current state of research on methods for estimation of nitrite content in plants used in precision agriculture equipment for this purpose. There is also presented a measuring system elaborated by the authors. This system enables measurement of the plant stress caused by the lack of mineral nutrients. Unlike most of the currently used methods based on the measurement of electromagnetic radiation in the UV, VIS and NIR reflected from the surface of leaves, the developed sensing method applies the impedance spectroscopy to determine the current status of the plant. Because the elaborated sensor is placed directly on the plant, it has potential to provide more accurate and timely information about the plant response to the nutrition stress. The proposed measurement method can also overcome limitations of traditional methods. This method has been tested and current research are associated with the use of this method in the field environment.
EN
The impact of hybrid rye ploughed cultivation technologies on the size and structure of energy inputs and on the value of production energy effectiveness index were studied in a singlefactor field experiment. The compared technologies differentiated the size and structure of energy inputs to a minimal extent. Accumulated energy inputs supplied to rye production increased by an average of 18.63 GJ•ha-1 and depended mainly on energy input in materials (85%). The most advantageous energy effectiveness index - 4.2 - was recorded when a technology which involved sowing 110 pcs∙m-2 sprouting caryopses was applied. Delaying sowing by two weeks with respect to the recommended date caused substantial yield decrease which, in turn, caused an energy effectiveness index decrease. The index value in this technology was only 3.01.
PL
W jednoczynnikowym doświadczeniu łanowym porównywano wpływ orkowych technologii uprawy żyta hybrydowego na wielkość i strukturę nakładów energetycznych oraz wartość wskaźnika efektywności energetycznej produkcji. Porównywane technologie w minimalnym stopniu różnicowały wielkość i strukturę nakładów energetycznych. Nakład energii skumulowanej poniesionej na produkcję żyta wyniósł przeciętnie 18,63 GJ•ha-1 i zależał w głównej mierze od wartości energii wniesionej w formie materiałów (85%). Najkorzystniejszy wskaźnik efektywności energetycznej uzyskano stosując technologię, w której wysiano 110 szt•m-2 kiełkujących ziarniaków, a jego wartość wyniosła 4,2. Opóźnienie wysiewu żyta hybrydowego o dwa tygodnie od zalecanego terminu spowodowało wyraźne zmniejszenie plonu, co spowodowało pogorszenie wskaźnika efektywności energetycznej. Wartość wskaźnika tej technologii wyniosła zaledwie 3,01.
EN
In a one-factor field experiment, carried out in 2011-2012 in Demo Farma in Drzęczewo near Gostyń in Wielkpolskie Voivodeship, the size and structure of energy inputs incurred for cultivation of hybrid rye and index of energy efficiency were compared. The size of energy accumulated was not varied by the compared systems of field cultivation, because it depended mainly on inputs of energy accumulated brought in the form of materials (approx. 85%). The use of no-tillage cultivation reduced energy inputs brought in the form of fuel by 2.4% and in the form of aggregates (by 34.5% in comparison to tillage cultivation). The compared systems of field cultivation diversified the size of hybrid rye seed crop by 4.7%, value of the energy efficiency index by 3.9% and the size of the accumulated energy inputs by 0.9%.
PL
W jednoczynnikowym doświadczeniu łanowym, prowadzonym w latach 2011-2012 w Demo Farmie w Drzęczewie koło Gostynia w województwie wielkopolskim porównywano wielkość i strukturę nakładów energetycznych poniesionych na uprawę żyta hybrydowego oraz wartość wskaźnika efektywności energetycznej. Wielkość nakładu energii skumulowanej nie była zróżnicowana przez porównywane systemy uprawy roli, zależała ona bowiem w głównej mierze od nakładów energii skumulowanej wniesionej w formie materiałów (około 85%). Zastosowanie uprawy bezorkowej zmniejszyło nakład energii wniesionej w formie paliwa o 2,4%, a w formie agregatów o 34,5% (w porównaniu do uprawy orkowej). Porównywane systemy uprawy roli różnicowały wielkość plonu ziarna żyta hybrydowego o 4,7%, wartość wskaźnika efektywności energetycznej o 3,9%, a wielkość skumulowanych nakładów energetycznych o 0,9%.
PL
Doświadczenie założono na glebie płowej w kukurydzy uprawianej w 3- letniej monokulturze w latach 2007-2009. Teren badania został podzielony na trzy części różniące się systemami uprawy (tradycyjny, uproszczony i zerowy). Do oznaczenia składu gatunkowego glebowego banku nasion użyto metody pośredniej zwanej też metodą kiełkowania. W przeprowadzonym doświadczeniu stwierdzono wyraźne różnice w liczebności i rozmieszczeniu nasion poszczególnych gatunków chwastów w zależności od sposobu uprawy roli. Największą liczbę nasion chwastów stwierdzono w próbkach gleby pobranych z warstwy 0-5 cm (uprawa zerowa i uproszczona). Natomiast w uprawie tradycyjnej nasiona chwastów były rozmieszczone praktycznie równomierne w całej warstwie 0-20 cm.
EN
The experiment was established in 2007-2009 on podsolic soil in three-years monoculture of corn. The experimental area was divided into pieces with different cultivation tillage: conventional, reduced and no-tillage. To determine species composition of seed bank in soil a greenhouse method was used. Data from the experiment indicate that there were differences in the seeds number and seeds distribution of particular weed species with reference on tillage systems. The highest weeds seeds number was recorded in the soil samples collected from 0-5 cm soil layer (no-tillage and reduced tillage). In conventional tillage conditions weed seeds were evenly distributed in all 0-20 cm soil layer.
PL
W jednoczynnikowym doświadczeniu łanowym porównywano wielkość i strukturę nakładów energetycznych poniesionych na uprawę żyta hybrydowego oraz wartość wskaźnika efektywności energetycznej. Wielkość nakładów energii skumulowanej nie była zróżnicowana w przypadku porównywanych systemów uprawy roli, zależała ona w głównej mierze od nakładów energii skumulowanej wniesionej w formie materiałów (około 85%). Zastosowanie uprawy bezorkowej wymagało mniejszych nakładów energii wniesionych w formie paliwa (o 9,3% w porównaniu do uprawy orkowej) oraz w formie agregatów (o 2,3% w porównaniu do uprawy orkowej). Zastosowane systemy uprawy nie różnicowały wartości energetycznej plonu ani wskaźnika efektywności energetycznej produkcji, a stwierdzona różnica wynosiła w obydwu przypadkach około 1%.
EN
In a one-factor field experiment the size and structure of energy inputs incurred for cultivation of the hybrid rye and the size of the energy effectiveness index were compared. The size of the accumulated energy inputs was not varied in case of the compared cultivation systems, it mainly depended on the accumulated energy inputs brought in the form of materials (ca. 85%). The use of non-ploughed cultivation required energy inputs brought in the form of fuel (by 9.3% in comparison to ploughed cultivation) and in the form of aggregates (by 2.3% in comparison to ploughed cultivation). The applied cultivation systems did not differentiate the energy effectiveness of production and the determined difference was approx. 1% in both cases.
PL
Przedstawiono wyniki badań wyposażenia gospodarstw ekologicznych w ciągniki rolnicze. Badania przeprowadzono w latach 2007-2010 w 211 gospodarstwach ekologicznych, zlokalizowanych na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. Stwierdzono, że wyposażenie gospodarstw ekologicznych w ciągniki rolnicze związane jest z ich powierzchnią. Im jest ona większa, tym lepiej gospodarstwa są wyposażone w ten środek mechanizacji i efektywniej nim gospodarują. Wyposażenie gospodarstw ekologicznych w ciągniki rolnicze wskazuje na ich polaryzację. Gospodarstwa do 30 ha dysponują przestarzałym parkiem maszynowym, wykorzystywanym nieefektywnie i odtwarzanym sporadycznie, co wskazuje na ich socjalny charakter. Gospodarstwa większe, powyżej 30 ha, dążą do pełnego wykorzystania posiadanych ciągników, odtwarzając je nie rzadziej niż co 10 lat, co wskazuje na ich towarowy charakter.
EN
The results of research on organic farms tractors equipment. Study was conducted in 2007-2010 in 211 organic farms, located in the provinces of Wielkopolska, Zachodniopomorskie and Pomorskie. It was found that organic farms tractors equipment is associated with the surface of the farm. The bigger it is, the better farms are equipped with this measure of mechanization and more efficiently managed it. Organic farms agricultural tractors equipment points to their polarity. Farms up to 30 ha have obsolete machinery, used inefficiently and played sporadically, indicating that their social character. Farms larger than 30 ha tend to make full use of their tractors, and render them at least every 10 years, which indicates their trademark character.
16
Content available Reakcja żyta hybrydowego na uprawę bezorkową
PL
W latach 2010-2011 w gospodarstwie rolnym w Bobrownikach koło Słupska na glebie o składzie granulometrycznym piasku gliniastego mocnego przeprowadzono doświadczenie łanowe, w którym porównywano reakcję żyta hybrydowego na zastosowanie dwóch systemów uprawy roli. Zastosowanie systemu bezorkowego, w którym podstawowym narzędziem uprawowym był agregat Cultus firmy Väderstad, nie powodowało istotnych różnic w wielkości plonu i wybranych elementach jego struktury. Plon nasion uzyskany średnio dla dwóch lat badań wyniósł 7,70 tźha-1, i był mniejszy od uzyskanego na uprawie orkowej o 1,5%. Obsada kłosów na jednostce powierzchni była większa na obiektach uprawianych orkowo o 1,5%. Kłosy pochodzące z obiektów uprawianych bezorkowo były dłuższe o 0,6%. Na obiektach bezorkowych, w porównani z systemem orkowym, wyższa była masa ziarna z kłosa, ilość ziaren w kłosie (o około 2,5%) oraz masa tysiąca ziaren ( o 0,9%).
EN
In the years of 2010 and 2011, on the farm in Bobrowniki near Słupsk, a field experiment was carried out on soil with a granulometry of strong clayey sand, where the reaction of hybrid rye to the application of two cultivation systems was compared. The application of a no-tillage system, where the Cultus aggregate manufactured by Väderstad was the basic cultivating tool, did not cause any essential differences in the quantity of the yield and in the selected elements of its structure. The average yield of seeds obtained for the two years of the research was 7.70 tźha-1 and it was lower than the one obtained in tillage cultivation by 1.5%. The stock of ears in the area unit was larger on the objects with no-tillage cultivation by 1.5%. The ears from the objects with no-tillage cultivation were longer by 0.6%. The mass of the grain in the ear and the quantity of grains in the ear was larger on the objects with no-tillage cultivation by ca. 2.5%, while the mass of one thousand of seeds was greater by 0.9%.
PL
W pracy przedstawiono ocenę przydatności dostępnych on-line kalkulatorów biogazowni przy planowaniu budowy biogazowni rolniczej. Określono liczbę zdefiniowanych substratów oraz elementy kalkulacji dostępne w kalkulatorach biogazowni. Obliczono uzysk metanu i moc elektryczna projektowanych biogazowni przy założonym dziennym wsadzie 50 ton obornika bydlęcego i 50 ton gnojowicy świńskiej. Wykazano, że kalkulatory biogazowni na ogół nie dysponują opcją doradczą przy doborze substratów i kosubstratów. W większości kalkulatorów biogazowni pomijane są koszty pracy obsługi, składowania i wywózki substratów i masy pofermentacyjnej. W kalkulatorach biogazowni na ogół nie ma podanych metod obliczeń, a różnice w uzyskanych wynikach przekraczają 60%. Kalkulatory biogazowni należy traktować wyłącznie jako narzędzie doradcze nie decyzyjne.
EN
The paper presents an assessment of the usefulness of on-line biogas calculators when planning the construction of agricultural biogas plants. The number of defined substrates and calculation components available in biogas calculators were determined. The methane yield and electrical power of the designed biogas plants were calculated at a given charge of 50 tons of cattle manure and 50 tons of pig manure. It was proved that biogas calculators generally do not have the advisory option in the selection of substrates and co-substrates. Most biogas calculators disregard the labor costs and costs of storage and disposal of substrates and the mass remained after fermentation. The biogas calculators usually do not present the methods of calculation, and the differences in the obtained results exceed 60%. The biogas calculators should be treated only as an advisory not decisive tool.
PL
W pracy przedstawiono model określający wpływ energii skumulowanej wydatkowanej na założenie plantacji, nawożenie i jej pielęgnację oraz wpływ wielkości współczynnika hydrotermicznego na wartość energetyczną plonu biomasy uprawianej na opał. Wartości energetyczne plonu uzyskane w latach 2008, 2009 wyniosły odpowiednio 76,54 GJ*ha-1, oraz 78,85 GJ*ha-1, natomiast wyliczone wg modelu wyniosły: dla roku 2008 - 82,28 GJ*ha-1, a dla roku 2009 - 77,39 GJ*ha-1.
EN
The work presents a model determining the impact of cumulated energy expended for establishing a plantation, its fertilising and maintenance, and the influence of hydrothermal coefficient on crop energy value for biomass grown for fuel. Crop energy values obtained in years 2008, 2009 were 76.54 GJ*ha-1, and 78.85 GJ*ha-1, respectively, whereas the values calculated using the model reached: 82.28GJ*ha-1 in 2008, and 77.39 GJ*ha-1 in 2009.
19
PL
Rolnictwo ekologiczne jest technologią produkcji przyjazną środowisku i zwierzętom, jednak zapewnienie dobrostanu i jednocześnie rentowności produkcji wymaga dodatkowych zabiegów. Na szczególną uwagę zasługuje problem żywienia opartego o pasze pochodzące z własnego gospodarstwa oraz problem pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt.
EN
Ecological agriculture constitutes a production technology which is friendly to the environment and animals. In order to ensure the welfare and at the same time profitability of production, additional activities are required. The issue of feeding based on feeds from one's own farm as well as the problem of rooms and runs for animals require a particular attention.
PL
Jednoczynnikowe doświadczenie polowe, dotyczące określenia wielkości i struktury nakładów energetycznych w produkcji dyni pastewnej, przeprowadzono w latach 2005-2006. Stosując nawożenie mineralne zużyto 19,64 GJźha-1energii skumulowanej osiągając wskaźnik efektywności energetycznej wynoszący 1,27. Technologia wykorzystująca nawożenie organiczne pochłonęła łącznie 17,58 GJźha-1energii skumulowanej uzyskując wskaźnik efektywności energetycznej na poziomie 1,85. Niezależnie od stosowanej technologii największy nakład energii koniecznej do jej przeprowadzenia jest wnoszony w formie paliwa, natomiast najbardziej energochłonnym procesem technologicznym jest zbiór plonu, który w technologii nawożenia mineralnego pochłaniał 67% energii wnoszonej w formie paliwa i stosowanych agregatów natomiast przy stosowaniu nawożenia organicznego 81%.
EN
For determining the size and structure of energy input in the production of fodder pumpkin a single-factor field experiment was carried out in 2005-2006. Application of the technology including mineral fertilizers, energy input was 19.64 GJ ha-1, reaching cumulative energy efficiency ratio of 1.27. The technology including organic fertilizers absorbed 17.58 GJ ha-1 of energy obtaining cumulative energy efficiency ratio of 1.85. Irrespective of the technology, the biggest energy outlay was in the form of fuel. Crop harvesting was the most energy-intensive technological process. For the technology of mineral fertilization, 67% of the energy was absorbed in the form of fuel for the machines but for organic fertilization technology it was 81%.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.