Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ sposobu posadowienia młotów kuźniczych na ich kinematykę i dynamikę
PL
W artykule badano wpływ sposobu posadowienia młotów kuźniczych na ich kinematykę i dynamikę. Porównano trzy typy fundamentów pod młoty kuźnicze. Modele obliczeniowe analizowano numerycznie w programie Matlab. Ustalono, który typ fundamentu zapewnia młotom kuźniczym najkorzystniejsze warunki pracy. Wskazano także na ograniczenia użytkowania młotów w zależności od typu fundamentu.
EN
In the paper the influence of foundation types on kinematics and dynamics of forging hammers was analysed. Three types of foundations for forging hammers were compared. Computational models were analysed numerically in the Matlab program. It was established which type of foundation provides the most favourable working conditions for forging hammers. Restrictions on the use of hammers depending on the type of foundation were also indicated.
EN
The paper presents the results of numerical analyses that were carried out in order to evaluate how a change in a size of a clearance in a slewing motion drive system of a telescopic crane influences the movement of a load and the dynamic loads of a structure. A computational model was developed based on a real structure of an experimental crane by using the ADAMS software. The analyses showed that a circumferential clearance at the output of a reduction gear, which is less than 1º, does not adversely affect the precision of the load movement. An excessive clearance leads to losing fluidity of a body slewing motion and to changes in the trajectory of the load.
EN
This paper presents a comparative analysis of two kinematic structures of the support system (with supports with bilateral and unilateral constraints), which were used in an experimental model of a crane. The computational model was developed by using the ADAMS software. The impact of the kinematic structure of the support system on selected kinematic and dynamic values that were recorded during the slewing motion was analysed. It was found, among other things, that an increased number of degrees of freedom of the support system leads to multiple distortions of time characteristics of kinematic and dynamic quantities.
PL
W pracy przedstawiono przebieg procesu polegającego na opracowaniu i przetestowaniu w środowisku wirtualnym konstrukcji nośnej jednoosobowego pojazdu o napędzie elektrycznym i własnościach terenowych. Zadanie zrealizowano w całości w programie Autodesk Inventor Professional 2011. Postępując zgodnie z zasadami wirtualnego prototypowania, na podstawie modelu geometrycznego projektowanej ramy utworzono model wirtualny pojazdu wraz z otoczeniem. Następnie przeprowadzono symulacje dynamiczne dla pięciu konfiguracji układu pojazd-otoczenie. Dla najbardziej niekorzystnych stanów obciążeń sprawdzono wytrzymałość i sztywność projektowanej ramy. Pierwotnie przyjętą postać konstrukcyjną ramy poddano modyfikacjom, przyjmując za podstawę zmian wytrzymałość materiału oraz sztywność konstrukcji i jej elementów.
EN
On the basis of the geometrical model of a frame design, the virtual model of the vehicle and the virtual model of the ground surface has been created. The dynamic simulations for five configurations of the vehicle - ground surface system have been performed. For most disadvantageous states of the loadings the strength and rigidity of the frame has been checked. The modifications of initially accepted shape of the frame have been done.
EN
In the paper, the method and results of investigations of the kinetic friction coefficient in a friction pair: brake pad-brake disk were presented. The investigations were performed for several pairs of brake pads from among those accessible on the market as so called replacement parts. The investigations were performed using the modernized laboratory test stand of active loading of asynchronous motor. The measurements were carried out by means of the measurement system - Spider 8. The analysis of signals was performed in the Catman program. The results were presented in adequate charts and conclusions were drawn.
6
Content available remote Experimental determination of efficiency of belt transmission
EN
The investigations - described in this paper - have been performed to determine whether the geometrical differences of notches profiles in so called cogged V-belts have any influence on the efficiency of power transferred by a belt transmission. The comparison investigations were carried out on the modernized laboratory test stand. Several new V-belts were tested which differed in the geometrical shape of the notch. The measurements were done by means of the professional measurement Spider 8 system. Moreover, signal analyses were performed by means of the Catman program. The results were shown in charts.
PL
W pracy przedstawiono metodę oraz wyniki badań współczynnika tarcia dla okładzin ciernych wytwarzanych przez różnych producentów. Badania przeprowadzono na odpowiednio zmodyfikowanym stanowisku aktywnego obciążania silnika. Do pomiarów wykorzystano przemiennik częstotliwości, sterownik PLC oraz system pomiarowy Spider 8. Otrzymane wyniki przedstawiono na wykresach.. Stwierdzono, że tylko okładziny cierne jednego producenta spełniają wymaganie zapewnienia relatywnie stałego współczynnika tarcia niezależnie od prędkości poślizgu.
EN
A method and laboratory test results of the friction coefficient in a couple: brake block - brake disk are presented in the paper. A modified stand for active loading an asynchronous motor was used for tests of the brake linings from different manufacturers (Fig. 1, 2a, 2b). A frequency converter, PLC programmer and Spider 8 measurement system were used. On the basis of the stored courses there were calculated the pressure forces of the brake blocks to the brake disk, the friction forces and the brake disk rotational speeds and the average friction coefficients. Figs. 3-10 show the friction coefficients as a function of the friction path and rubbing speed. It was found that the average friction coefficients are in the range 0.25-0.35 in case of manufacturers 1, 2 and 3 and in the range 0.3-0.4 for the fourth of them. Only the brake linings of the first manufacturer meet the requirement of assuring the constant friction coefficient apart from the rubbing speed.
8
Content available remote Automation of shielding gases welding process - welding robot versus human
EN
The aim of the work was to determine which fusion welds are of higher quality and have better mechanical properties - those made by an experienced welder or by an industrial robot. Comparative tests have been performed for butt welds made in the down hand position by means of string and weave beads. Test joints made of S235JR steel has been welded. Metal active gas welding has been used. The joints have been put to the visual and penetrative tests. The results of tensile test of transverse test pieces, Charpy impact test and Rockwell hardness test have been compared. Conclusions have been formulated.
PL
W pracy prowadzono ocenę właściwości mechanicznych oraz jakości połączeń spawanych wykonanych przez doświadczonego spawacza oraz przez robota przemysłowego. Badania porównawcze prowadzono dla spoin czołowych układanych w pozycji podolnej ściegiem prostym i zakosowym. Wykonano połączenia ze stali S235JR w osłonie gazów aktywnych (metoda MAG). Do oceny spoin stosowano metody wizualne oraz badania właściwości mechanicznych w próbie statycznej rozciągania próbek poprzecznych także próbę udarności Charpy'ego i pomiary twardości.
9
Content available remote Analiza częstotliwościowa modelu urządzenia wibracyjnego
EN
In the paper an attempt of a frequency analysis of a vibratory device model, performed by means of a new computational module implemented in the latest Autodesk lnventor Professional 2010 program version, has been presented. The results of an analytical solution and laboratory research of vibration of an one-sided constrained beam (carried out with the resonant method) have been presented. On the basis of findings, the estimation of an influence of the configurational parameters of the computational module, on the obtained eigenfrequencies and mode shapes coincidence, has been performed. A geometrie model of the assembly of a shape of vibratory device has been created. It consists of a base frame, four compression springs, a body with a top and a centrally situated inertial vibrator. Preparing the model of the device for the frequency analysis, the supportive calculations for the evaluation of the stiffness of springs and screws have been carried out. The first 11 modes and eigenfrequencies have been determined. Conclusions have been formulated.
PL
Przedstawiono modele obliczeniowe dwóch typów ram nośnych -belkowej i skrzynkowej wraz z posadowionym na nich łożyskiem wieńcowym (krzyżowo-wałeczkowym). Dyskretyzacji dokonano w programie metody elementów skończonych ANSYS. Obciążenia konstrukcji określono na podstawie analizy modeli pomocniczych. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, który wariant konstrukcji ramy zapewnia mniejsze odkształcenia dolnego (połączonego z ramą) pierścienia łożyska podczas wykonywania ruchów roboczych.
EN
Based on the existing construction types, the models for two variants of the carrier frames were performed - beam frame and chest frame. The computational models were worked out on the basis of the geometrical models. The discretisation and numerical analysis of the models were performed by means of the finite elements method program ANSYS. The loads of the construction were determined on the basis of the analysis of the supportive models. In respect of differences between carrier frames construction, an attempt of estimation of influence of the frame construction type on the slewing ring deformation was undertaken.
11
Content available remote Analysis of loadings carried by joints of die hammer MPM 10000B
EN
More and more modern and versatile computer programs give us an opportunity for modeling of many technological processes - especially of forging process. In the present work, die forging process was modeled by means of the finite element method. It allows for vast theoretical investigations aiming for checking of new as well as updated solutions of the designed appliances. Moreover the analogical experimental investigations are hard to perform due to a high cost of the experiments. Upon the taken considerations, the following characteristics were obtained: of loadings passing by screw-spring joints of columns with an anvil block and of columns with a cylinder obtained during a die forging process. The results of the computer simulation routines were presented in a form of adequate charts.
PL
Postęp w rozwoju programów komputerowych umożliwia modelowanie wielu procesów technologicznych, w tym procesu kucia. W pracy do modelowania kucia matrycowego zastosowano metodę elementów skończonych. Stanowi podstawę do rozważań teoretycznych oraz sprawdzenia nowych lub zmodernizowanych rozwiązań zaprojektowanych urządzeń, często niemożliwych do wykonania w warunkach rzeczywistych. Uzyskano charakterystyki obciążeń przenoszonych przez połączenia śrubowo-sprężynowe stojaków z szabotą i stojaków z cylindrem podczas procesu kucia matrycowego. Wyniki uzyskane z komputerowej symulacji kształtowania metalu przedstawiono na wykresach.
PL
Przedstawiono model żurawia samochodowego z wysięgnikiem teleskopowym występujący w kilku wariantach, różniących się liczbą oraz konfiguracją uwzględnianych elementów podatnych. Model numeryczny żurawia wykonano z zastosowaniem MES. Otrzymane dla poszczególnych wariantów rezultaty symulacji numerycznych porównano z przebiegami zarejestrowanymi podczas badań doświadczalnych przeprowadzonych dla rzeczywistej konstrukcji żurawia. Na tej podstawie dokonano oceny zgodności modeli numerycznych żurawia o różnej konfiguracji uwzględnianych elementów podatnych z własnościami rzeczywistej konstrukcji. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2004-2007 jako projekt badawczy.
EN
Some variants of the mobile telescopic crane model with differences in number and configuration of flexible elements have been presented in the paper. The numerical model of the crane was build by means of the finite elements method. The results of the numerical simulations were compared with results of the experimental researches. The estimation of coincidence between numerical model of the crane and real construction was performed.
PL
W artykule przedstawiono opracowany z zastosowaniem MES model żurawia samochodowego z wysięgnikiem teleskopowym pozwalający na analizę jego własności dynamicznych, zarówno dla pojedynczych wymuszeń, jak i dla sekwencji ruchów roboczych. Omówiono kolejne etapy tworzenia modelu MES żurawia, obejmujące: analizę dokumentacji konstrukcyjnej, dobór założeń upraszczających, dobór typów elementów skończonych, dobór parametrów oraz warunków brzegowych i wymuszeń. Opracowany model poddano weryfikacji. Zamieszczono przykładowe wyniki symulacji numerycznych.
EN
Build by FEM telescopic mobile crane model has been presented in this paper. The following stages of modelling of FEM crane model were described: a technical documentation analysis, the simplification choice, the finite elements choice, the choice of parameters, constrains and loads. The verification of the model was performed. The numerical simulations results have been presented.
14
Content available remote Numerical simulation of die forging process.
EN
In the paper, an attempt was made to analyze an influence of the assumed input on dynamical properties of the model of a die forging hammer. Based on the technical specification, two calculation models of the hammer were built. The force acting dynamically on the hammer was determined. Consequently, numerical simulations were performed taking into account different variants of an input force. The obtained results in the form of the time histories of displacements and accelerations as well as amplitudes spectrums are presented in a graphical form. Based upon an analysis of the time histories of displacements and accelerations of an anvil block and a foundation a conclusion can be drawn that variations of these quantities support a proper choice of the die forging hammer parameters in the considered model.
PL
W pracy przeprowadzono analizę wpływu przyjętego wymuszenia na właściwości dynamiczne modelu młota matrycowego. Opracowano, na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej, dwie postacie modelu obliczeniowego młota. Określono siłę obciążającą dynamicznie konstrukcję młota. Wykonano symulację numeryczną dla różnych wariantów wymuszenia. Otrzymane wyniki w postaci przebiegów czasowych przemieszczeń i przyspieszeń oraz widm amplitudowych poszczególnych elementów modelu młota przedstawiono w postaci graficznej. Przebiegi czasowe przemieszczeń i przyspieszeń szaboty oraz fundamentu wykazują, że zmiany wartości tych wielkości potwierdzają prawidłowy dobór parametrów konstrukcji młota.
PL
Uwzględniając w modelu numerycznym żurawia teleskopowego podatność większości głównych elementów konstrukcyjnych, w pracy przedstawiono wyniki symulacji procesu przenoszenia ładunku obejmującego oderwanie go od podłoża, podnoszenie oraz obrót. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami symulacji numerycznych przeprowadzonych dla modelu uwzględniającego podatności podpór, wysięgnika oraz liny podnoszenia, dla modelu uwzględniającego podatności podpór oraz liny podnoszenia, a także dla modelu uwzględniającego wyłącznie podatność wysięgnika. Na podstawie otrzymanych wyników podjęto próbę oceny wpływu, jaki wywiera na własności dynamiczne modelu żurawia z wysięgnikiem teleskopowym zmiana liczby uwzględnianych elementów podatnych.
EN
The results of the simulation of working movements containing lifting of the load and rotation of the jib have been presented in this paper. The results for model of majority main flexible elements, the results for model containing flexible supports, jib, rope, the results for model containing flexible supports and rope, and only flexible jib were compared. The estimation of an influence of change of numbers of flexible elements on dynamie properties of telescopic crane model was made based on the numerical results.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu, jaki wywiera uwzględnienie w modelu numerycznym żurawia podatności jego elementów konstrukcyjnych na trajektorię przenoszonego ładunku. Model żurawia samochodowego z wysięgnikiem teleskopowym opracowano za pomocą metody elementów skończonych. Analizę przeprowadzono dla sekwencji ruchów roboczych, obejmujących po poderwaniu ładunku od podłoża jego dalsze podnoszenie oraz obrót nadwozia. Zmiany w przebiegu trajektorii ładunku analizowano w odniesieniu do modelu całkowicie nieodkształcalnego, którego ruch przyjęto za ruch podstawowy.
EN
The estimation of an influence of telescopic crane elements flexibilities on trajectory of transferred load has been presented in the paper. The discrete model of the telescopic crane was build by means of the finite elements method. The analysis for sequence of working movements containing lifting of the load and rotarion of the jib were performed. The changes of the trajectory of transferred load cause by the crane elements flexibilities in reference to the rigid model were analysed.
PL
W pracy przedstawiono zbudowany z wykorzystaniem metody elementów skończonych przestrzenny model żurawia, dla którego przeprowadzone zostały symulacje podrywania ładunku z podłoża. Zastosowano modele ładunku w postaci punktu materialnego oraz bryły sztywnej. W pracy podjęto próbę określenia wpływu zmiany sposobu modelowania ładunku na trajektorię jego ruchu oraz zachowanie się żurawia.
EN
Mobile crane 3-D model, prepared by means of FEM, has been presented in this paper. For the model, simulations of load taking up from the ground were performed. Two models of the load were considered - material point and rigid solid. The attempt of determination of an influence of changes of the load modelling method, on its movement trajectory and crane response, was undertaken.
18
Content available remote Analiza dynamiczna żurawia samochodowego podczas podnoszenia ładunku
PL
W pracy przeprowadzono analizę dynamiczną żurawia samochodowego. Do budowy modelu numerycznego żurawia zastosowano metodę elementów skończonych. W oparciu o przyjęty algorytm obliczeń przeprowadzono symulacje numeryczne podnoszenia ładunku z podłoża. Analizowano ruch ładunku z różnymi prędkościami dla wybranych położeń wysięgnika względem podwozia żurawia. Podjęto próbę oceny wpływu jaki wywiera położenie wysięgnika oraz zmiana prędkości podnoszenia ładunku na zachowanie się żurawia, obciążenie jego konstrukcji, a także bezpieczeństwo eksploatacji.
EN
Dynamic analysis of the mobile crane has been performed in this paper. The numerical modal of the crane was prepared by means of FEM. In depend on taken calculation algorithm, numerical simulations of lifting load from rigid ground were performed. Movement of the load with different speeds, for selected situation of the boom relative to the crane chassis, were analysed. The attempt of estimation of an influence of the boom location and changes in speed of lifted load on crane response, its load and safety of Its exploitation, was undertaken.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.