Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Tynki ze styropianem z recyklingu
PL
Celem badań przedstawionych w artykule była analiza wpływu ilości dodatku styropianu pochodzącego z recyklingu na podstawowe parametry mechaniczne i fizyczne tynków. Wykonano badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie, gęstości, porowatości, paroprzepuszczalności, nasiąkliwości, mrozoodporności oraz odporności na krystalizację soli. Stwierdzono, że dodanie styropianu do tynku w ilości 10% powoduje wzrost jego porowatości otwartej i paroprzepuszczalności. Dalsze zwiększanie dodatku styropianu powoduje obniżenie parametrów wytrzymałościowych oraz odporności na korozję solną i mrozową tynku. Optymalna ilość styropianu, jaką można stosować w tynkach, wynosi 10%.
EN
The purpose of this study is to investigate the impact of recycled polystyrene additives on the plasters. The article presents the laboratory examinations of the basic physical and mechanical parameters such as compressive and flexural strength, density, porosity, vapour permeability, absorbability, frost resistance and salt corrosion resistance. It has been found that an increase of 10% in the amount of polystyrene additive in the plaster results in an increase in its porosity of open and vapor permeability. The gradual increase of the volume of the addition of polystyrene in the plaster reduces its strength and resistance to salt and frost corrosion. The optimum amount of polystyrene which can be used in this type of plasters is 10%.
PL
Wykonano mieszankę mineralno-asfaltową, w której jako substytutu kruszywa tradycyjnego użyto odpadów ceramicznych powstałych w wyniku dwuetapowego procesu kruszenia wyrobów ceramiki sanitarnej posiadających uszkodzenia i nierówności powierzchni. Zbadano podstawowe parametry tak uzyskanego kruszywa i na ich podstawie zaprojektowano mieszankę mineralno-asfaltową zawierającą ok. 20% objętości kruszywa recyklingowego. Zbadano zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w przygotowanej mieszance, gęstość objętościową próbek, zawartość wolnych przestrzeni oraz zawartość przestrzeni wypełnionych lepiszczem. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że kruszywo ceramiczne może być substytutem kruszyw tradycyjnych stosowanym do wyrobu mieszanek mineralno-asfaltowych.
EN
The mineral-asphalt mix was used, where as a substitute for traditional aggregates waste ceramic was used. Having damage and surface irregularities of sanitary ceramic ware products were two-stage crushing process. The basic parameters of the obtained aggregate were studied and based on them a mineral-asphalt mix was prepared containing about 20% of the aggregate in its volume. The prepared mixture was examined: the content of soluble binder, bulk density of the samples the content of free space and the content of space filled with binder. Based on the analyzes, it was found that ceramic aggregates could potentially replace traditional aggregates used in the manufacture of asphalt mixtures.
EN
The article presents the laboratory examinations of the basic physical parameters of gravelite-concrete modified by municipal sewage sludge and gravelite-concrete, obtained of light aggregates, commonly applied in Polish building market. To decrease water absorptivity of the concrete blocks, the admixture of water emulsion of reactive polisiloxanes was applied. For the presented blocks, capillary rise process was monitored together with moisture influence on heat conductivity coefficient λ determined using TDR probes and plate apparatus. Analysis of heat-moisture properties of concrete confirmed usefulness of gravelite with sewage sludge addition for further production.
PL
Produkcja ekologicznych i energooszczędnych materiałów budowlanych staje się powszechną technologią poprawy efektywności energetycznej budynków zgodnie z przepisami dyrektywy UE 2006/32/WE3. Jednym z materiałów stosowanym w budownictwie energooszczędnym ze względu na swoje właściwości cieplno-wilgotnościowe jest keramzytobeton. Do otrzymywania keramzytobetonu coraz częściej stosuje się kruszywa lekkie modyfikowane komunalnym osadem ściekowym. Osady ściekowe stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, dlatego też muszą być poddawane odpowiedniej przeróbce. Jedną z metod ich utylizacji jest zagospodarowanie do produkcji energooszczędnych bloczków keramzytobetonowych. Często jednak charakteryzują się one wysoką nasiąkliwością, co powoduje transport wody podciąganej kapilarnie. Wpływa to w istotny sposób na proces przepływu ciepła, tym samym zwiększając kilkukrotnie przewodnictwo cieplne materiałów. Artykuł przedstawia badania podstawowych cech fizycznych keramzytobetonu modyfikowanego komunalnym osadem ściekowym oraz keramzytobetonu uzyskanego z kruszywa lekkiego powszechnie stosowanego na rynku. W celu obniżenia nasiąkliwości betonów jako domieszkę zastosowano wodną emulsję reaktywnych polisiloksanów. Dodatkowo wykonano pomiary podciągania kapilarnego oraz jego wpływu na współczynnik przewodzenia ciepła λ w próbkach modelowych przy wykorzystaniu sond TDR i aparatu płytowego. Analiza cech cieplno-wilgotnościowych betonów potwierdziła przydatność keramzytu z dodatkiem osadu ściekowego do ich produkcji.
4
Content available remote Hydrofobizowane tynki z zeolitem
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie skuteczności hydrofobizacji tynków z zeolitem. Hydrofobizację w masie uzyskano, stosując domieszki hydrofobowe. Hydrofobizację powierzchniową wykonano przy użyciu wodnej emulsji żywicy metylosilikonowej w wodorotlenku potasu i alkiloalkoksysilanu w rozpuszczalniku organicznym. Przeprowadzono badania podstawowych parametrów mechanicznych i fizycznych. Wszystkie próbki użyte w badaniach wykazały dobrą odporność na krystalizację soli po 15 cyklach. Hydrofobizacja przy użyciu mineralnej zaprawy uszczelniającej (Z2) nie chroni w wystarczającym stopniu zaprawy z zeolitem przed korozją mrozową, a hydrofobizacja powierzchniowa w znacznym stopniu wpłynęła na mrozoodporność tynków.
EN
The article is devoted to assessing the effectiveness of hydrophobisation of plasters with zeolite. Hydrophobisation of the mass was performed using a hydrophobic admixture and surface hydrophobisation was produced using: a water-based emulsion of methyl silicone resin in potassium hydroxide and alkyl-alkoxy-silane in organic solvents. Measurements of the basic mechanical and physical parameters were carried out. All the samples used in the research demonstrated good resistance to salt crystallization after 15 cycles. Hydrophobisation by the use of mineral waterproofing grout (Z2) does not protect to a sufficient degree mortar with zeolite against corrosion frost. Surface hydrophobisation had a considerable impact on the frost-resistant properties of the plasters.
5
Content available remote Analysis of the physical properties of hydrophobised lightweight-aggregate mortars
EN
The article is devoted to assessing the effectiveness of hydrophobic and air entraining admixtures based on organ silicon compounds. Mortars with lightweight clay aggregate were the subjects of this investigation. Hydrophobisation of the mass was performed using a hydrophobic admixture and surface hydrophobisation was produced using a methyl silicone resin solution with a high VOC content, a water-based emulsion of methyl silicone resin in potassium hydroxide (KOH) and low molecular alkyl-alkoxy-silane in organic solvents. In this paper, measurements of the basic mechanical and physical parameters were carried out. Compressive strength, flexural strength, density, open porosity, total porosity, absorptivity, capability to diffuse water vapour, frost resistance, sodium sulphate corrosion resistance and the thermal conductivity coefficient were determined. The mortars show high absorptivity of about 26%. Hydrophobisation is ineffective after the period of 14 days - the longer the contact of the preparation with water, the weaker the effectiveness of impregnation becomes. All the samples used in the research demonstrated good resistance to salt crystallization after 15 cycles. Impregnation by the use of mineral waterproofing grout (L2) does not protect to a sufficient degree mortar with lightweight aggregate against damage caused by frost. However, surface hydrophobisation had a considerable impact on the frost-resistant properties of the mortars.
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie skuteczności hydrofobowych i napowietrzających domieszek na bazie związków krzemoorganicznych. Przedmiotem badań były zaprawy z keramzytem. Hydrofobizację w masie wytworzono, stosując domieszki hydrofobowe z kolei hydrofobizację powierzchniową wykonano przy użyciu roztworu żywicy metylo-silikonowej o dużej zawartości ZLO, emulsji na bazie wody z żywicy metylo-silikonowej w wodorotlenku potasu (KOH) i małocząsteczkowego alkilo-alkoksy-silanu w rozpuszczalniku organicznym. W niniejszej pracy przeprowadzono badania podstawowych parametrów mechanicznych i fizycznych. Zostały wykonane następujące badania: wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałości na zginanie, gęstość, porowatość otwarta i całkowita, nasiąkliwość, zdolność do dyfuzji pary wodnej, mrozoodporność, odporność na korozję siarczanu sodu, współczynnik przewodności cieplnej. Zaprawy wykazują wysoką nasiąkliwość około 26%. Hydrofobizacja jest nieskuteczna po upływie 14 dni, im dłuższy kontakt materiału z wodą, tym słabsza skuteczność impregnacji. Wszystkie próbki użyte w badaniu wykazały dobrą odporność na krystalizację soli po 15 cyklach. Impregnacja przy użyciu mineralnej zaprawy uszczelniającej (L2) w wystarczającym stopniu nie chroni zaprawy z keramzytem przed uszkodzeniami powodowanymi przez mróz. Hydrofobizacja powierzchniowa miała znaczny wpływ na mrozoodporność zapraw.
EN
The purpose of this article is to determine the influence of the type of fibers on fracture parameters of high performance concrete (HPC). In this study there were two types of coarse aggregate used: granite and granodiorite with a grain size of about 2/8 mm. Experimental tests were performed on cubic samples, cylinders and notched beams. In the concrete of FRC type, 0.5 and 0.75% of steel fibers and 0.5 and 0.25% of polypropylene fibers respectively, were added. Mean strengths and standard deviations for compression, splitting tensile strength, mean static modulus of elasticity and mean fracture energy were determined. Experimental studies in the 1st fracture model showed that the HPC without the addition of fibers (C), was characterized by brittleness, and fiber concrete (FRC) was more ductile. Fibers were bridging the cracks during loading, delayed hairline cracks and prevented the notched beams from breaking. The shape of the descending curve of the load-deflection depended on the geometry and mechanical properties and the quantity of the fibers used, and in the case of HPC without fiber, on the type of coarse aggregate. In the case of granodiorite aggregate, better mechanical parameters of concrete were observed.
PL
Celem artykułu jest ustalenie wpływu włókien na parametry pękania betonu wysokowartościowego (HPC). W badaniu zastosowano dwa rodzaje kruszywa grubego: granit i granodioryt frakcji 2/8 mm. Badania doświadczalne wykonano na próbkach sześciennych, walcach i belkach z nacięciem. W betonie typu FRC dodano odpowiednio 0,5 i 0,75% włókien stalowych oraz 0,5 and 0,25% włókien polipropylenowych. Ustalono średnie wytrzymałości i odchylenia standardowe przy ściskaniu, rozciąganiu przez rozłupywanie, średnie statyczne moduły sprężystości i średnią energię pękania. Badania doświadczalne I modelu pękania pokazały, że HPC bez włókien (C) charakteryzował się kruchością, a fibrobeton (FRC) był bardziej plastyczny. Włókna mostkowały rysy podczas obcią¬żenia, opóźniały powstawanie rys włoskowatych i zapobiegały łamaniu się naciętych belek. Kształt opadającej krzywej obciążenie - ugięcie zależał od geometrii i mechanicznych właściwości oraz ilości zastosowanych włókien, a w przypadku BWW bez włókien od rodzaju kruszywa grubego. W przypadku kruszywa granodiorytowego obserwowano lepsze parametry mechaniczne betonu.
PL
W artykule przedstawiono ocenę stanu technicznego komina murowanego z cegły oraz zaproponowano zakres prac remontowych. Badania skuteczności hydrofobizacji komina poprzedziła dokładna diagnostyka obiektu, która polegała na sprawdzeniu m.in. zawartości soli i stopnia zawilgocenia płaszcza komina, ponieważ wysoki stopień zasolenia i duża zawartość wody w porach materiału wyklucza zastosowanie hydrofobizacji. Materiał badawczy stanowiła cegła pobrana z płaszcza przemysłowego komina murowanego. W części eksperymentalnej dokonano obiektywnej oceny preparatów, które mogą być wykorzystane do hydrofobizacji powierzchni komina.
EN
The aim of the research presented in the paper was to evaluate the technical condition of the masonry chimney and to propose scope of modernization process. The studies of effectiveness of hydrophobization were preceded by a thorough diagnosis of the building, which involved checking of the salt content and the degree of moisture of chimney jacket. If the salt content and water content in the pores of the material were too high the hydrophobization could not be used. In presented paper the brick from industrial jacket of chimney was tested. Experimental section contains an objective evaluation of preparations which can be used for the chimney surface hydrophobization.
EN
In recent years an increasing activity of sewage sludge management strategy is observed. This is due to EU legislation in the field of environmental protection, which constrains depositing this kind of waste. Sewage sludge is an organic-mineral material separated during the wastewater treatment. Because of physico-mechanical properties of the sewage sludge and the threat it can pose to human health and the environment, it has to be carefully processed before it is ultimately disposed of. In practice, there exist two directions of treatment of sewage sludge: natural management, which is covered by strict legislation, and combustion, which has certain advantages and disadvantages. Due to the above-mentioned legislation and EU standards in the field of environment protection, the sewage sludge management has become a major economical, ecological and technical problem. Thus, it is necessary to search for new methods of its utilization, independent of the present solutions. One of the method of utilization of the sewage sludge is production of the lightweight aggregate as a swelling agent, which creates the porous structure of the ceramic material during sintering. This paper presents the study of the basic physical and mechanical properties of lightweight aggregate derived from sewage sludge and clay. The aggregate was obtain in the forming method and sintering in 1150°C. Evaluation of physical properties was conducted on the basis of parameters such as specific density, bulk and volumetric density, porosity, water absorption. Mechanical properties of the aggregate was determined on the basis of resistance to crushing, abrasion in the Los Angeles drum, and frost resistance. Moreover, the removal of heavy metals from the extracts of aggregates was determined. The obtained results show that the lightweight aggregate with addition of sewage sludge meets the basic requirements for materials used in construction.
PL
W ostatnich latach obserwuje się wzmożoną aktywność strategii zagospodarowania osadów ściekowych. Wynika to z przepisów prawnych UE w zakresie ochrony środowiska, które ograniczają możliwości ich składowania. Osady ściekowe są organiczno-mineralną materią wyodrębnioną ze ścieków w trakcie ich oczyszczania. Z uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne oraz zagrożenie, jakie mogą stwarzać dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, muszą być poddawane odpowiedniej przeróbce, za pomocą której są ostatecznie unieszkodliwiane. W praktyce istnieją dwa kierunki unieszkodliwiania osadów ściekowych: przyrodnicze zagospodarowanie, które objęte jest coraz większym rygorem przepisów prawnych, termiczna utylizacja, która ma zarówno zalety, jak i wady. Ze względu na wymienione powyżej prawodawstwo oraz standaryzację wymagań UE w dziedzinie ochrony środowiska zagospodarowanie osadów ściekowych stało się istotnym problemem ekonomicznym, ekologicznym oraz technicznym. Wzmaga to konieczność poszukiwania nowych, obok już istniejących rozwiązań, kierunków ich unieszkodliwiania. Jedną z metod wykorzystania osadów ściekowych może być zastosowanie ich do wytwarzania kruszywa lekkiego jako dodatku spęczniającego, który w warunkach wypalania prowadzi do utworzenia silnie porowatej tekstury spieku ceramicznego. Artykuł przedstawia badania podstawowych cech fizycznych oraz mechanicznych kruszywa lekkiego otrzymanego z osadów ściekowych i gliny. Kruszywo uzyskano metodą plastyczną przez wypalenie w temperaturze 1150°C. Oceny właściwości fizycznych dokonano na podstawie takich parametrów, jak gęstość właściwa, gęstość objętościowa i nasypowa, porowatość, nasiąkliwość. Cechy mechaniczne kruszywa określono na podstawie wytrzymałości na miażdżenie, ścieralności w bębnie Los Angeles, mrozoodporności. Dodatkowo określono wymywanie metali ciężkich w wyciągach z kruszyw. Badane właściwości wskazują, że otrzymane kruszywo keramzytowe z dodatkiem osadu ściekowego spełnia podstawowe wymagania stawiane materiałom stosowanym w budownictwie.
PL
Celem badań było określenie wpływu dodatku naturalnego – zeolitu na właściwości wapiennych tynków przeznaczonych do zasolonych ścian. W artykule przedstawiono badania laboratoryjne podstawowych parametrów fizycznych i mechanicznych, takich jak kapilarna nasiąkliwość absorpcyjna, gęstość, porowatość otwarta, wytrzymałość na ściskanie i zginanie, mrozoodporność, a ich wyniki wykazały, że zaprawy modyfikowane naturalnymi zeolitami (dzięki ich porowatej strukturze) odznaczają się dobrymi właściwościami sorpcji i mogą gromadzić w sobie wystarczającą ilość soli. Tynki wapienne z naturalnymi zeolitami są w pełni kompatybilne z tradycyjnymi materiałami budowlanymi, co oznacza, że mogą one być stosowane w renowacji zabytków architektury, gdzie istnieją problemy z solami.
EN
The purpose of this study is to investigate the impact of natural zeolite additives on the lime plasters meant for salted walls. The article presents the laboratory examinations of the basic physical and mechanical parameters such as absorbability, capillary absorption, density, total porosity, compressive and flexural strength, frost resistance. The experimental results showed that the mortars modified by natural zeolites thank to their porous structure are distinguished for good sorption properties and can accumulate in themselves a sufficient amount of salt. Lime plasters with natural zeolites are fully compatible with traditional building materials, meaning that they can be used in the restoration of architectural heritage where there are problems with salts.
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące zwilżalności warstwy wierzchniej hydrofobizowanego keramzytobetonu. W części doświadczalnej określono wpływ trzech preparatów hydrofobowych na swobodną energię powierzchniową (SEP) betonu. Wyznaczono kąt zwilżania betonu (θ) przy użyciu dwóch cieczy pomiarowych – wody destylowanej i gliceryny, a następnie wykorzystując metodę Owensa-Wendta, składową dyspersyjną i polarną SEP oraz jej wartość sumaryczną.
EN
The article discusses issues related to the wettability of hydrophobised lightweight aggregate concrete surface layer. In the experimental part, the influence of three hydrophobic preparations on the concrete surface free energy (SFE). In order to examine the concrete contact angle (θ), two measuring liquids were used – distilled water and glycerine, and then the Owens–Wendt method used to determine dispersion component, polar component, and total SFE value.
PL
W artykule opisano wykorzystanie odpadu pochodzącego ze spalania węgla w elektrociepłowni do produkcji betonu. Celem badań prezentowanych w artykule jest określenie wpływu dodatku żużla paleniskowego stosowanego jako zamiennik kruszywa grubego w ilości 10%, 20% i 30% na właściwości mechaniczne i strukturalne betonu wysokowartościowego.
EN
This article describes the use of coal incineration waste produced at heat and power generating plants in concrete production. The purpose of the research presented in the article is to determine the effect of 10%, 20% and 30% addition of slag used as substitute of coarse aggregate on the mechanical and structural properties of high performance concrete. The study suggests that slag can be used to produce high quality concrete and has a positive effect on the functional qualities of concrete.
12
Content available remote Hydrofobizowane zaprawy ciepłochronne z dodatkiem perlitu i keramzytu
PL
W artykule dokonano analizy porównawczej działania preparatów na bazie związków krzemoorganicznych na właściwości zapraw ciepłochronnych z perlitem oraz keramzytem. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ hydrofobizacji powierzchniowej i hydrofobizacji w masie zapraw lekkich na korozję siarczanową i mrozową.
EN
The article presents a comparative analysis of the action of products based on organosilicon compounds on the properties of insulating mortar containing perlite and LECA. Particular attention is paid to the influence of surface hydrophobisation and mass hydrophobisation on sulphate and frost corrosion of lightweight mortar.
EN
The aim of the research presented in the paper was to evaluate the feasibility of using hydrophobic preparations based on organosilicon compounds for protection treatment of lightweight aggregates modified with municipal sewage sludge. Issues related to the wettability of the surface layer of hydrophobised lightweight-aggregate concrete supplemented with sewage sludge are discussed in the paper. The experimental part of the study is focused on the physical and mechanical characteristics of lightweight-aggregate concrete and the effect of two hydrophobic preparations on the contact angle of the material. The contact angle for lightweight concrete (θw) was determined as a function of time using one measurement liquid. The hydrophobic coatings in the structure of lightweight concrete modified with sewage sludge were shown using electron microscopy. The investigations demonstrated the effectiveness of hydrophobisation of porous lightweight concretes. On the hydrophobic surfaces, the contact angles decreased with time and depended on the preparations used. The results of the research confirm the possibility to produce lightweight aggregate-concretes modified with sewage sludge with appropriate surface protection against external moisture.
PL
Celem badań przedstawionych w pracy była ocena efektu zastosowania preparatów hydrofobowych opartych o substancje krzemoorganiczne do zabezpieczania lekkich bloczków keramzytowych z dodatkiem osadów ściekowych przed wilgocią. W artykule omówiono zagadnienia związane ze zwilżalnością warstwy wierzchniej hydrofobizowanego keramzytobetonu modyfikowanego osadem ściekowym. Część doświadczalna pracy dotyczy cech fizycznych i mechanicznych keramzytobetonu oraz wpływu dwóch preparatów hydrofobowych na kąt zwilżania materiału. Wyznaczono kąt zwilżania betonu lekkiego (θw) w funkcji czasu przy użyciu jednej cieczy pomiarowej. Przedstawiono powłoki hydrofobowe w strukturze betonu lekkiego z osadem przy użyciu mikroskopii elektronowej. Na podstawie badań określono skuteczność hydrofobizacji porowatych betonów lekkich. Dla użytych substancji hydrofobizujących kąty zwilżania zmniejszały się z upływem czasu, a zmiana zależała od zastosowanych preparatów. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły możliwość poprawy parametrów betonów lekkich wraz z odpowiednim zabezpieczeniem powierzchniowym przed wilgocią z zewnątrz.
14
EN
The study of the physical and mechanical properties of high performance concrete with polypropylene fiber was presented in the paper. Its basic characteristics and physical strength were defined, i.e.: absorbability, density, open porosity, compressive strength, splitting tensile strength, flexural tensile strength and modulus of elasticity. The use of polypropylene fibers results in different wetting and adhesion properties of high performance concrete. The wetting properties of the concretes were determined by measuring the contact angle of their surfaces using two measuring liquids: water and glycerin. Measurements were carried out three times: at the time of application of drops after 0, 5 and 40 minutes. On this basis, the total surface free energy (SFE) was determined. The SFE polar and dispersion components were defined using the Owens-Wendt method. By analyzing the examination results, it can be noticed that the contact angle values depend on the type of concrete. The results of contact angle measurements proved that all the glycerine contact angles (θg) were higher than the water contact angles (θw), and they decreased in the course of time. The highest contact angle was shown for concrete without fibers both at the beginning of the tests and after 40 minutes. The smallest contact angle with water was obtained by the concrete with the smallest addition of fibers. The biggest SFE difference was observed for the lowest fiber content of 0.5%. This is due to the physical characteristics of this concrete. The concrete with the 0.5% addition of fibers is characterized by the highest porosity, absorptivity, and the lowest density among the tested concretes. This indicates increased wettability and increased adhesion properties. Based on the SEM study, the microstructure and distribution of cracks and pores in high performance fiber reinforced concretes were shown.
PL
Przedstawiono badania właściwości fizycznych i mechanicznych betonu wysokowartościowego z włóknem polipropylenowym. Określono jego podstawowe charakterystyki wytrzymałościowe i fizyczne, tj.: nasiąkliwość, gęstość objętościową, porowatość otwartą, wytrzymałości na ściskanie, na rozciąganie przez rozłupywanie, na rozciąganie przy zginaniu oraz moduł sprężystości. Zastosowanie włókien polipropylenowych prowadzi do uzyskania odmiennych właściwości zwilżania oraz właściwości adhezyjnych betonu wysokowartościowego. Właściwości zwilżania betonów określono przez pomiar kąta zwilżania ich powierzchni przy użyciu dwóch cieczy pomiarowych: wody i gliceryny. Pomiary wykonano 3-krotnie: w momencie naniesienia kropli oraz po upływie 5 i 40 minut. Na tej podstawie obliczono całkowitą swobodną energię powierzchniową (SEP). Polarne i dyspersyjne składowe SEP wyznaczono z użyciem metody Owensa-Wendta. Analizując wyniki badań, można zauważyć, że wartości kątów zwilżania zależą od rodzaju betonu. Uzyskane wyniki pomiarów kątów zwilżania wykazały, że we wszystkich przypadkach kąt zwilżania gliceryną (θg) jest większy niż w przypadku zwilżania wodą (θw) oraz maleje wraz z upływem czasu. Najwyższy kąt zwilżania odnotowano w przypadku betonów bez włókien zarówno na początku badania, jak i po 40 minutach. Najmniejszy kąt zwilżania wodą uzyskał beton z najmniejszym procentowym dodatkiem włókien. Największą różnicę SEP zaobserwowano dla najmniejszej zawartości włókien 0,5%. Związane jest to z parametrami fizycznymi tego betonu. Beton z 0,5% dodatkiem włókien charakteryzował się największą porowatością, nasiąkliwością oraz najmniejszą gęstością spośród badanych betonów. Świadczy to o zwiększonej zwilżalności i większych właściwościach adhezyjnych. Na podstawie badania SEM przedstawiono mikrostrukturę oraz rozkład rys i porów w fibrobetonach wysokowartościowych.
15
Content available remote Mechanical and thermal properties of hemp-lime composites
EN
The paper presents the results of research concerning lightweight, ecological composites produced on the basis of building lime, cement and metakaolin, which are binders, as well as hemps used as a renewable raw material of agriculture. Tests of the physical and mechanical properties of lime-hemp composites were performed and their basic characteristics were determined, i.e.: absorptivity, bulk density, thermal conductivity, compressive and flexural strength, as well as the dynamic modulus of elasticity. The study was conducted to determine the use of lime-hemp composites to construct walls or to fill the frames of a wooden house. The results show that the lime-hemp composites produced are lightweight and have low thermal conductivity and apparent density. On the other hand, they are characterized by very low strength properties compared to traditional building materials. The dynamic mechanical properties of the shives reinforcing the composites depend on various factors such as shives loading, orientation and the nature of the shives-matrix interface region. The addition of ethylene-vinyl acetate copolymer as a plasticizing and strengthening admixture caused a considerable increase in the strength parameters of the composites.
PL
Przedstawiono wyniki badań lekkich, ekologicznych kompozytów wyprodukowanych na bazie wapna budowlanego, cementu i metakaolinu, stanowiących środki wiążące, oraz konopi wykorzystanych jako surowiec odnawialny z rolnictwa. Wykonano badania fizyczne i mechaniczne właściwości kompozytów wapienno-konopnych oraz wyznaczono ich podstawowe charakterystyki, tj.: nasiąkliwość, gęstość objętościową, współczynnik przewodzenia ciepła, wytrzymałości na ściskanie i zginanie, dynamiczny moduł sprężystości. Badania przeprowadzono w celu określenia możliwości wykorzystania kompozytów wapienno-konopnych do wznoszenia ścian lub też do wykonania z nich wypełnienia szkieletu drewnianego domu. Otrzymane wyniki dowodzą, że wytworzone kompozyty wapienno-konopne są lekkie i charakteryzują się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła oraz małą gęstością pozorną. Z drugiej strony cechują je bardzo niskie parametry wytrzymałościowe w porównaniu z tradycyjnymi materiałami budowlanymi. Dynamiczne właściwości kompozytów wzmocnionych paździerzami konopnymi zależą od różnych czynników, m.in. sposobu obciążenia, ich zorientowania w matrycy oraz naturalnego połączenia między paździerzami a osnową. Dodatek kopolimeru octanu winylu jako domieszki plastyfikująco-wzmacniającej spowodował znaczny wzrost parametrów wytrzymałościowych kompozytów.
PL
Warunkiem skutecznej naprawy termicznej obiektu zabytkowego jest osuszenie zawilgoconych ścian i właściwy dobór rozwiązań technologicznych. Fizykochemiczne przyczyny uszkodzeń muru mają wpływ na jakość poprawy termicznej budynku. Różnorodność produktów renowacyjnych utrudnia podjęcie trafnej decyzji odnośnie do ich wyboru. W artykule przeprowadzono analizę cech cieplno-wilgotnościowych ściany przyziemia. W eksperymencie badawczym, uwzględniając zabytkowy charakter obiektu, przyjęto docieplenie od wewnątrz, co pokazano w dwóch wariantach technologii. Analizę materiałową oparto na pięciu przykładach rozwiązań docieplenia, która miała na celu wskazanie odpowiedniego doboru materiałów naprawczych, kompatybilnych z indywidualnymi cechami obiektu zabytkowego. W tym celu ocenie poddano następujące parametry: współczynnik przenikania ciepła u, temperaturę punktu rosy, minimalny czynnik temperaturowy na powierzchni wewnętrznej. Sprawdzono też, czy zachodzi zjawisko kondensacji międzywarstwowej w przegrodzie, w celu zapobiegania szkodliwej krytycznej wilgotności powierzchni oraz rozwój pleśni. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wszystkie rozpatrywane przegrody zaprojektowano prawidłowo, zarówno pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni, jak i temperatury punktu rosy. Jednak że tylko dwie spośród pięciu propozycje rozwiązań dociepleń spełniają wymagania odnośnie do przewodności cieplnej przegród, przy założonej jednakowej grubości izolacji termicznej. W czterech przegrodach zaproponowanych rozwiązań materiałowych stwierdzono możliwość wystąpienia kondensacji międzywarstwowej, ale w przypadku prawidłowej wentylacji pomieszczeń kondensat zgromadzony w przegrodzie całkowicie wyparuje w miesiącach letnich. W przypadku zastosowania płyt poliuretanowych z płytą g-k i folią paroizolacyjną maksymalna ilość kondensatu występująca na powierzchniach stykowych jest prawie o 7 razy mniejsza niż w przypadku betonu komórkowego, a płyt wapienno-krzemianowych nawet o ponad 4 razy mniejsza. Spośród analizowanych wariantów (1-5) potwierdzono zasadność stosowania w obiekcie badań wariantu 1 (realizacja „na sucho”), który jako jedyny spełnia wszystkie analizowane wymogi niezbędne do prawidłowego projektowania dociepleń przegród budowlanych. Na tej podstawie stwierdzono, że wariant ten winien być rekomendowany do zastosowania w obiektach zabytkowych, gdyż daje najlepsze rezultaty poprawy cech fizykochemicznych i efekty dociepleń. Wyniki potwierdzają też efekty ekologiczne osiągnięte w wyniku efektywnego oszczędzania energii i poprawy komfortu cieplnego.
EN
Effective restoration of the thermal performance of a heritage building is conditional on the drying of damp walls and choosing the most appropriate technological solution. Physical and chemical causes of damage to walls in fluence the quality of a building’s thermal performance improvement. The variety of renovation products now available makes it difficult to choose what is most appropriate. The paper presents an analysis of the thermal and moisture properties of basement walls. Experimental research focused on thermal insulation from the inside due to the heritage character of the building, using two technological approaches. Materials analysis was based on five different thermal insulation solutions. The goal was to recommend the most appropriate choice of materials for restoration, which would be compatible with the specific character of the heritage building in question. With this goal in mind, the following parameters were assessed: the thermal transmittance coefficient u, dew point temperature, minimum temperature coefficient on internal surfaces. Tests were also carried out to determine whether interstitial condensation was taking place in walls with the aim of finding ways to prevent critically damaging dampness of surfaces and the development of moulds. The analysis undertaken found that all insulation options under study were properly designed with respect to preventing the development of moulds, as well as with respect to dew point temperature. Yet only two of the five proposed solutions met the requirements related to thermal conductivity of walls when an identical thickness of insulation was applied. In four walls subjected to testing, the possibility of interstitial condensation occurring was determined. But it was found that where there is appropriate ventilation of rooms, the accumulated water condensation evaporates completely in summer months. Application of polyurethane panels in conjunction with plasterboard and vapour barrier film reduces the maximum condensation on surface contact points by nearly seven times compared to autoclaved aerated concrete (AAC) and by four times compared to calcium-silicate panels. The analysis confirmed that option 1 (‘dry’ implementation) was the most appropriate of all the technological solutions analysed (1-5), as this was the only one to meet all the requirements deemed essential for the appropriate design of thermal insulation of building walls. On the basis of the analysis, it was concluded that this option should be recommended for use in heritage buildings as it resulted in the best improvement in physical and chemical properties and thermal insulation effectiveness. The outcomes also confirmed environmental benefits resulting from effective energy saving and improvement in thermal comfort.
17
Content available remote Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych
PL
W artykule opisano możliwość uzyskania tynków renowacyjnych z wykorzystaniem zeolitów. Przeanalizowano wpływ naturalnego zeolitu frakcji 0,5–2,0 mm zastosowanego w ilości 14,76% masowych na właściwości tynków aplikowanych na zasolonych murach.
EN
The article describes the possibility of plaster restorationobtaining renovation plaster with the use of zeolites. The It also contains an analysis of the influence of natural 0.5–2.0 mm fraction of the zeolite used in an amount of 14.76% (mass percentage) on the properties of applied plaster on applied to saline walls.
18
EN
The article presents information about moisture protection of building materials. The discussed parameters determining the efficiency of the water protection are material porosity, water absorptivity and surface condition of building materials. Moreover the ecological aspect of hydrophobic VOC-free preparations available on the market has been underlined. The first part of the article is a description of moisture problem in the building envelopes and the possibilities of its prevention. The special attention is put on the electric methods of moisture estimation with a special emphasis on the Time Domain Reflectometry (TDR) method. The second part of the article is devoted an experiment of model red-brick walls exhibited on capillary uptake process. For the experiment three model red-brick walls were built and prepared for water uptake process. The experiment was monitored by the capacitive and surface TDR probes thanks to which the necessity of sampling and material destruction could be avoided. Conducted experiments show the progress of water uptake phenomenon in the model walls which differ in type of protection against moisture and prove the potential of the non-invasive measurements using the surface TDR probes. Basic physical parameters of the applied bricks were determined together with the reflectometric measurements. Furthermore, Scanning Electron Microscopy (SEM) was used to analyze the hydrophobic layer continuity.
PL
W artykule przedstawiono parametry materiałów budowlanych, które wpływają na skuteczność stosowania preparatów hydrofobowych. Należą do nich porowatość, nasiąkliwość i stan powierzchni. Podkreślono również ekologiczne aspekty stosowania dostępnych na rynku budowlanym hydrofobowych preparatów wolnych od lotnych związków organicznych. Pierwsza część pracy jest omówieniem problemów wilgotnościowych w przegrodach budowlanych. Duży nacisk położono na elektryczne techniki detekcji wilgoci ze szczególnym uwzględnieniem metody TDR. Druga część ma charakter eksperymentalny. W celu zbadania zjawiska podciągania kapilarnego przygotowano trzy modelowe ścianki z cegły ceramicznej pełnej. Omawiany proces był monitorowany za pomocą czujników pojemnościowych oraz powierzchniowych sond TDR. Uzyskane wyniki pozwalają na śledzenie procesu podciągania kapilarnego w modelowych ściankach z cegły ceramicznej różniących się od siebie rodzajem zastosowanego preparatu hydrofobowego i potwierdzają możliwości sondy powierzchniowej TDR w pomiarach wilgotnościowych murów. Równolegle do badań za pomocą technik elektrycznych wyznaczono podstawowe parametry fizyczne cegły wykorzystanej do wymurowania ścianek, wykonano również zdjęcia za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) w celu przeanalizowania ciągłości warstwy hydrofobowej.
EN
The article presents the description of measurement methodology of moisture transport in unsaturated porous materials using Time Domain Reflectometry (TDR) technique on the example of measurement of capillary uptake phenomenon in the sample of autoclaved aerated concrete (AAC). In the paper there are presented basic principles of the TDR method as a technique applied in metrology, its potential for measurement of moisture in porous materials like soils and porous building materials. Second part of the article presents the experiment of capillary rise process in the sample of AAC. Within the experiment moisture content was monitored in the sample exposed on water influence. Monitoring was conducted using TDR FP/mts probes. Preparation of the measuring setup was presented in detail. The TDR readouts post-processing, graphical presentations of the obtained results, short discussion and comparison of TDR readouts to gravimetric measurement were also presented.
PL
W artykule przedstawiono opis metodyki pomiaru transportu wilgoci w nienasyconych porowatych materiałach przy wykorzystaniu techniki Time Domain Reflectometry (TDR) na przykładzie pomiarów zjawiska podciągania kapilarnego przez próbkę autoklawizowanego betonu komórkowego. Zaprezentowano podstawowe informacje na temat metody TDR jako techniki stosowanej w metrologii. Omówiono jej potencjał do pomiarów wilgoci w takich ośrodkach porowatych, jak gleby i porowate materiały budowlane. Druga część artykułu przedstawia eksperyment podciągania kapilarnego przez próbkę autoklawizowanego betonu komórkowego. W trakcie trwania eksperymentu monitorowano zmiany wilgotności w próbce wystawionej na oddziaływaniewody. Monitoring realizowano za pomocą sond TDR FP/mts. Rozdział „Materials and Methods” przedstawia szczegółowo przygotowanie stanowiska pomiarowego. W rozdziale „Results” podano odczyty miernika TDR przeliczone na wilgotność oraz zaprezentowano uzyskane wyniki w postaci graficznej. Zawarto w nim również krótką dyskusję wyników i porównanie odczytów TDR z pomiarami grawimetrycznymi.
20
Content available remote Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu
PL
W artykule dokonano oceny efektywności silikonowych środków hydrofobowych zastosowanych do impregnacji powierzchniowej betonu. Na podstawie badań określono ich wpływ oraz mechanizm oddziaływania na właściwości użytkowe betonu.
EN
The article includes an efficiency assessment of silicone water repellents used to perform the surface impregnation of concrete. Based on research, the article determines the influence of those agents, as well as the mechanism of their impact on the performance of concrete.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.