Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Spośród pestycydów stosowanych w gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego najwięcej zużywano herbicydów, znacznie mniej fungicydów, a najmniej insektycydów. Stwierdzono, że występuje ścisła zależność między powierzchnią użytków rolnych i strukturą zasiewów a ilością stosowanej substancji czynnej. Wykazano także wysoką dodatnią korelację między ilością substancji czynnej stosowanej w gospodarstwach a plonem wybranych ziemiopłodów oraz między kosztem wykonania zabiegów a wartością uzyskanego plonu.
EN
Eighty Polish farms divided according to the size of the agricultural area were evaluated for the relationship between the surface of arable land and the structure of the crop and the amt. of the plant protection agents used in 2014-2016. The yield of selected crops increased with increasing the amt. of active substances used on farms.
2
Content available remote Efektywność nawożenia oraz wykorzystania azotu i siarki przez żyto jare
PL
Eksperyment polowy (2009-2011) przeprowadzono w południowo-wschodniej Polsce, na glebie średniej brunatnej dystroficznej typowej (BDt) (Cambisols, WRB 2014). Eksperyment obejmował nawożenie N do 90 kg/ha oraz nawożenie S 40 kg/ha. Największą efektywność agronomiczną i fizjologiczną azotu i siarki oraz wykorzystanie obu składników odnotowano dla obiektu, w którym stosowano N w dawce 60 kg/ha wraz z dodatkiem S 40 kg/ha.
EN
A field exp. (2009-2011) was conducted in south-eastern Poland on Cambisols soil. The exp. included fertilization with N up to 90 kg/ha and with S 40 kg/ha. The highest agronomic and physiol. efficiencies of N and S utilization were noted for the object where N was used at a dose 60 kg/ha with addn. of S 40 kg/ha.
EN
Besides a very good protein fodder legumes can also leave a good stand for the forecrop. In effect of legumes symbiosis with bacteria they are able to fixed N2. Thanks to that their cultivation does not require high doses of nitrogen fertilizers, and fixed nitrogen is also available in the soil for the successive crop. The aim of researches was to recognize the impact of blue and yellow lupine forecrops on yielding of winter wheat and compare these effects with the impact of spring barley. The studies were led at Agricultural Experimental Station in Grabów which belongs to the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy. Winter wheat var. Arkadia was sown after blue lupine var. Zeus, yellow lupine var. Dukat and after spring barley var. Johan. Winter wheat density amounted to 5 m plants per ha, and area of plots to harvest – 24 m2 . During the flowering of wheat following measurements were performed: plant height, leaf area (AM 300; ADC BioScientific Ltd. UK) and SPAD values (SPAD -502; Minolta Japan), whereas before the harvest, at full maturity were determined: number of shoots, number of ears and grains in the ear, the mass of straw, ears and grain, as well as weight of 1000 grains. These measurements were performed on the 10 plants randomly selected from each plots. After the harvest there were determined the grain yield and its moisture as well as nitrogen content in the grain (Kjeldahl method). It was found beneficial effect of a forecrop on wheat yielding and its elements structure (i.e. number of ears, number of grains per plant and weight of 1000 grains). The influence of a forecrop on yielding level of winter wheat was in the great degree dependent on course of weather condition in the years of research and the lupine species. In the unfavorable years to wheat cultivation the difference between yields of winter wheat cultivated after good and weak forecrop was greater than in years with favorable weather course.
PL
Oprócz bardzo dobrej paszy białkowej rośliny strączkowe mogą pozostawiać także dobre stanowisko dla rośliny następczej. Jest to efektem współżycia roślin strączkowych z bakteriami symbiotycznymi (N2) dzięki czemu w ich uprawie stosuje się mniejsze dawki nawozów azotowych, a związany azot jest dostępny w glebie także dla roślin następczych. Celem badań było rozpoznanie wpływu następczego przedplonów łubinu wąskolistnego i żółtego na plonowanie pszenicy ozimej i porównaniu tego efektu do działania jęczmienia jarego. Badania prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie należącym do IUNG-PIB w Puławach. Pszenicę ozimą odmiany Arkadia wysiewano po łubinie wąskolistnym odmiany Zeus, łubinie żółtym odmiany Dukat i jęczmieniu odm. Johan. Obsada pszenicy ozimej wynosiła 5 mln roślin/ha, a powierzchnia poletek do zbioru – 24 m2 . W okresie kwitnienia pszenicy wykonano pomiary wysokości roślin, powierzchni liści (AM-300; ADC BioScientific Ltd., UK) oraz wartość wskaźnika SPAD (SPAD-502; Minolta Co., Ltd Japan), natomiast przed zbiorem w fazie dojrzałości pełnej na 10 roślinach losowo wybranych z każdego poletka określono liczbę pędów, liczbę kłosów i ziaren w kłosie, masę słomy, kłosów i ziarna, a także masę 1000 ziaren. Po zbiorze określono plon ziarna i jego wilgotność oraz zawartość azotu w ziarnie (metodą Kjeldahla). Stwierdzono korzystny wpływ przedplonu na plonowanie i elementy struktury plonu pszenicy ozimej (tj. liczbę kłosów, liczbę ziaren z rośliny i masę 1000 ziaren). Oddziaływanie przedplonu na poziom plonowania pszenicy ozimej było w dużym stopniu zależne od przebiegu warunków pogodowych w latach badań oraz gatunku łubinu. W latach niesprzyjających uprawie pszenicy różnica między plonami pszenicy ozimej uprawianej po dobrych i słabych przedplonach była większa niż w latach z korzystnym przebiegiem pogody.
4
Content available remote Wpływ nawożenia siarką i azotem na azotowo-fosforową gospodarkę kukurydzy
PL
Przeprowadzono doświadczenie polowe z kukurydzą w celu porównania efektywności działania nawożenia azotem oraz azotem i siarką. Badania wykazały, że łączne stosowanie tych składników umożliwia uzyskanie wyższych plonów ziarna oraz większe pobranie azotu i fosforu przez kukurydzę. Uwzględnienie siarki w nawożeniu (ewentualnie w agrotechnice) kukurydzy może ograniczyć zanieczyszczenia wód glebowych przez te składniki biogenne.
EN
A field exp. with maize was performed to compare the fertilization efficiency of N and N + S. The common use of both nutrients resulted in increasing the seed yield and N and P uptake by maize as well as utilization degree. The soil waters pollution with the fertilizers was also decreased.
5
Content available remote Ocena wpływu molibdenu i lipochitooligosacharydów na plonowanie grochu siewnego
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu dolistnego nawożenia molibdenem oraz stosowania czynników Nod (LCO) na wzrost, rozwój i plonowanie grochu siewnego. Badania przeprowadzono w warunkach kontrolowanych. Wykazano, że zastosowane dolistnie Mo i LCO zwiększają wydajność symbiotycznego wiązania azotu, polepszając odżywienie roślin tym składnikiem, co w konsekwencji wpływa korzystnie na plon i elementy jego struktury. Obydwa preparaty stosowane pojedynczo polepszały plonowanie grochu, ale najlepsze efekty uzyskano, stosując je łącznie.
EN
Pea was foliar fertilized with aq. solns. of (NH₄)₆Mo₇O₂₄ or/and lipochitooligosaccharides (LCO) recovered from Rhizobium leguminosarum bacteria. The fertilization resulted in an increase in the mass and no. of root nodules, nitrogenase activity, no. of pods in a plant and seed yield.
EN
Legume-cereal mixtures cover a considerable cultivated area in Poland what follows mainly from better and more stable yielding of mixed stands than pure ones. Besides a very good protein fodder the legume – cereal mixture can leave also good stand for subsequent plant. It is an effect of symbiosis of legumes with symbiotic bacteria and thanks to that lower doses of nitrogen are used in the mixture stands and fixed nitrogen is also available in the soil to the subsequent plants. This kind of cultivation become a very good part of ecological agriculture rules where due to forbidden nitrogen fertilizers use, this nitrogen fixed symbiotically is of great importance. The aim of studies was to recognize a residual effect of the forecrop which were: pure sowing of lupine, lupine and barley mixture and pure sowing of barley, on yielding of winter wheat. Studies were led at the Agricultural Experimental Station in Grabów, which belongs to the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute (IUNG-PIB) in Puławy. Winter wheat var. Arkadia was sown after blue lupine var. Regent which was cultivated in the pure stand and in the mixture with spring barley var. Johan. Wheat plant density amounted to 5,5 mln plants per hectare, and area of plots to harvest - 24 m2 . Before harvest selected biometric measurements of plants were performed and, after the harvest in the full maturity, yield and features of its structure as well as chemical content of winter wheat grain were determined. It was found a favorable effect of forecrop on yielding and features of winter wheat yield structure (e.g. number of ears, number of grain per plant and 1000 grain weight). The influence of forecrop on the level of winter wheat yielding depended to a large extent on weather conditions course in the experimental years and on blue lupine variety as well as composition of lupine – barley mixture. In years unfavorable for winter wheat cultivation the difference between yields of wheat cultivated after good and weak forecrop was greater than in the years with favorable weather course.
PL
Mieszanki strączkowo-zbożowe zajmują znaczną powierzchnię uprawy w Polsce, co wynika w dużej mierze z lepszego i bardziej wiernego plonowania zasiewów mieszanych niż czystych. Oprócz bardzo dobrej paszy białkowej mieszanki strączkowo-zbożowe mogą pozostawiać także dobre stanowisko dla rośliny następczej. Jest to efektem współżycia roślin strączkowych z bakteriami symbiotycznymi (N2), dzięki czemu stosuje się mniejsze dawki nawozów azotowych w zasiewach mieszanych, a związany azot jest dostępny w glebie także dla roślin następczych. Ten sposób uprawy wpisuje się bardzo dobrze w zasady rolnictwa ekologicznego, w którym ze względu na zakaz stosowania azotu mineralnego, azot związany symbiotycznie ma szczególne bardzo duże znaczenie. Celem badań było rozpoznanie wpływu następczego przedplonów jakim były siew czysty łubinu, mieszanek łubinu z jęczmieniem i jęczmienia w siewie czystym na plonowanie pszenicy ozimej. Badania prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie należącym do IUNG-PIB w Puławach. Pszenicę ozimą odmiany Arkadia wysiewano po łubinie wąskolistnym odmiany Regent uprawianym w siewie czystym i w mieszankach z jęczmieniem jarym odmiany Johan. Obsada pszenicy ozimej wynosiła 5,5 mln roślin/ha, a powierzchnia poletek do zbioru - 24 m2
EN
The studies were conducted in the years 2008-2010, at Agricultural Experimental Station in Grabów, which belongs to Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute (IUNG-PIB) in Puławy. The first experimental factor was yellow lupine variety: Taper (self-determinate type) and Dukat (traditional type), and the second row factor was share of components in the mixture (lupine and triticale var. Dublet): A - lupine 100% (100 plants·m2), B - lupine 75% (75 plants·m2) + triticale 25% (125 plants·m2), C - lupine 50% (50 plants·m2) + triticale 50% (250 plants·m2), D - lupine 25% (25 plants·m2) + triticale 75% (375 plants·m2), E - triticale 100% (500 plants·m2). The aim of undertaken researches was evaluation of usefulness of traditional and self-determinate varieties of yellow lupine to cultivation with spring triticale. Both yellow lupine varieties occurred useful to cultivation in mixture with triticale in regard on similar rate of growth and development, and particularly similar date of maturation. In the all years of studies were achieved similar yield of triticale cultivated in mixture with traditional and self-determinate lupine variety. Percentage share of individual varieties seeds in yield after the harvest was different than their share in sowing mixture - there was obtained considerably lower share of lupine and greater share of triticale. Therefore to obtain considerably lupine yield its share in the sowing mixture should exceed 50% of pure sowing.
PL
Badania prowadzono w latach 2008-2010, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie należącym do IUNG-PIB w Puławach. Czynnikiem pierwszego rzędu były odmiany łubinu żółtego: Dukat (typ tradycyjny) i Taper (typ samokończący), a czynnikiem drugiego rzędu udział komponentów w mieszance (łubinu i pszenżyta odm. Dublet): A - łubin 100% (100 roślin·m-2); B - łubin 75% (75 roślin·m-2) + pszenżyto 25% (125 roślin·m-2); C - łubin 50% (50 roślin·m-2) + pszenżyto 50% (250 roślin·m-2); D - łubin 25% (25 roślin·m-2) + pszenżyto 75% (375 roślin·m-2); E - pszenżyto 100% (500 roślin·m-2). Celem przeprowadzonych badań było określenie przydatności tradycyjnych i samokończących odmian łubinu żółtego do uprawy z pszenżytem jarym. Ze względu na zbliżony rytm wzrostu i rozwoju, a zwłaszcza termin dojrzewania, obydwie odmiany łubinu żółtego okazały się przydatne do uprawy w mieszance z pszenżytem. We wszystkich latach badań, uzyskano podobny plon mieszanki pszenżyta uprawianego zarówno z tradycyjną jak i samokończącą odmianą łubinu. Procentowy udział nasion poszczególnych gatunków w plonie po zbiorze był inny niż w wysiewanej mieszance - uzyskano znacznie mniejszy udział łubinu a większy pszenżyta. Dlatego, aby uzyskać znaczny plon łubinu jego udział w wysiewanej mieszance powinien przekraczać 50% siewu czystego.
EN
Conducted till now studies on symbiosis of papilionaceous plants and rhizobia discovered the genetic background of this phenomenon and allowed to identify numerous plant and bacteria metabolites involved in the process of starting of symbiosis and development of nodules. One of this compounds are flavonoids, recognised as signal particles participating in information exchange between a bacteria and a plant, affecting among others nodules formation on papilionaceous plants. These compounds are often submitted to processes which decrease their concentration on the way from a producer to a destined organism, they diffuse or break-up in the soil solution and are degraded by soil microorganisms. It can be then assumed that their insufficient amount is a cause of low efficient symbiosis, what considerably limits plant supply with nitrogen and decreases their yielding. An effect of use of flavonoid extract obtained from germinating seeds on ontogenesis, forming of physiological growth indexes and yielding of pea was evaluated in these studies. Application of a flavonoid preparation increased, among others, the number and weight of nodules and activity of nitrogenase, what in a consequence led to production of greater mass of vegetative and generative organs by pea plants.
PL
Prowadzone dotychczas badania nad symbiozą roślin motylkowatych i rizobiów odkryły podłoże genetyczne tego zjawiska i pozwoliły na zidentyfikowanie licznych metabolitów roślinnych i bakteryjnych zaangażowanych w proces nawiązania symbiozy i rozwój brodawek korzeniowych. Jednym z takich związków sa flawonoidy, uznawane za cząstki sygnalne uczestniczące w wymianie informacji pomiędzy bakterią i rośliną, wpływające między innymi na powstawanie brodawek korzeniowych na roślinach motylkowatych. Związki te często podlegają procesom powodującym zmniejszenie ich stężenia na drodze od producenta do organizmu docelowego, dyfundują lub rozpadają się w roztworze glebowym oraz są degradowane przez mikroorganizmy glebowe. Można zatem przypuszczać, że niedostateczna ich ilość jest przyczyną mało wydajnej symbiozy, co znacznie ogranicza zaopatrzenie roślin w azot i zmniejsza ich plonowanie. W badaniach określano wpływ stosowania wyciągu flawonoidowego z kiełkujących nasion na ontogenezę, kształtowanie fizjologicznych wskaźników wzrostu oraz plonowanie grochu siewnego. Zastosowanie preparatu flawonoidowego zwiększyło między innymi liczbę i masę brodawek korzeniowych oraz aktywność nitrogenazy, co w konsekwencji prowadziło do wytwarzania większej masy organów wegetatywnych i generatywnych przez rośliny grochu siewnego.
PL
Badania prowadzono w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Rośliny były uprawiane w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku. Czynnikiem I rzędu były odmiany łubinu żółtego: Dukat i Taper, a czynnikiem II rzędu – rodzaj wody stosowanej do podlewania roślin: Wk – woda nienamagnesowana (obiekt kontrolny), Wn – woda uzdatniona magnetyzerem nakładkowym, Wp – woda uzdatniona magnetyzerem przepływowym. Celem podjętych badań było określenie wpływu wody uzdatnionej magnetycznie na kiełkowanie nasion oraz wzrost, rozwój i plonowanie łubinu żółtego. Woda uzdatniana magnetycznie polepszała wschody łubinu. Dotyczyło to zarówno terminu jak i dynamiki wschodów. Rośliny podlewane wodą uzdatnianą magnetycznie osiągały większe wskaźniki bezwzględnej (GR) i względnej (RGR) szybkości wzrostu niż rośliny podlewane zwykłą wodą. Nawadnianie gleby wodą magnetyczną spowodowało istotną zwyżkę plonu nasion obydwu odmian łubinu żółtego. Przyrost plonu był konsekwencją większej liczby strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny, bowiem masa 1000 nasion nie uległa większej zmianie.
EN
Researches were conducted in the vegetation hall of Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy. Plants were cultivated in Mitscherlich pots containing a mixture of soil - 5 kg and sand - 2 kg per pot. Yellow lupine variety: Dukat and Taper was the first row factor, and the second one - type of water used for plant watering: Wk – non-magnetised water (control), Wp – water conditioned by flow magnetizer, and Wn – water conditioned by fishplate magnetizer. The aim of undertaken studies was to evaluate magnetically conditioned water influence on seed germination as well as growth, development and yielding of lupine. It was found that magnetically conditioned water increased lupine germination. It concerned both the time and the dynamic of plant emergence. Plants watered with magnetically conditioned water achieved greater absolute growth rate (GR) and relative growth rate (RGR) than plants watered with normal water. The use of magnetic water caused significant seed yield increase of both lupine varieties. Yield increase was a consequence of greater number of pods per plant and greater number of seeds per plant, since the thousand seeds mass did not undergo greater change.
PL
Przeprowadzone dotychczas badania nad symbiozą roślin bobowatych i rizobiów odkryły podłoże genetyczne tego zjawiska i pozwoliły na zidentyfikowanie licznych metabolitów roślinnych i bakteryjnych zaangażowanych w proces nawiązania symbiozy i rozwój brodawek korzeniowych. Jednym z takich związków są bakteryjne czynniki Nod (LCOs), uznawane za cząstki sygnalne uczestniczące w wymianie informacji pomiędzy bakterią i rośliną, wpływające między innymi na powstawanie brodawek korzeniowych na roślinach bobowatych. Związki te, na drodze od producenta do organizmu docelowego, często podlegają procesom powodującym zmniejszenie ich stężenia, dyfundują lub rozpadają się w roztworze glebowym oraz są degradowane przez mikroorganizmy glebowe. Można zatem przypuszczać, że niedostateczna ich ilość jest przyczyną mało wydajnej symbiozy, co znacznie ogranicza zaopatrzenie roślin w azot i zmniejsza ich plonowanie. W badaniach określano wpływ stosowania czynników Nod na ontogenezę, kształtowanie fizjologicznych wskaźników wzrostu oraz plonowanie dwóch zróżnicowanych morfologicznie odmian grochu siewnego (genotyp o normalnym ulistnieniu i genotyp wąsolistny – afila). Zastosowanie czynników Nod zwiększyło m.in. liczbę i masę brodawek korzeniowych, co w konsekwencji prowadziło do wytwarzania większej masy organów wegetatywnych i generatywnych przez rośliny grochu siewnego.
EN
The studies conducted till now on symbiosis of papilionaceous plants and rhizobia discovered the genetic background of this phenomenon and allowed identification of numerous plant and bacteria metabolites involved at process of starting of symbiosis and development of nodules. One of these compounds are bacteria Nod factors (LCOs), recognised as signal particles participating in change of information between a bacteria and a plant, effected among others on nodules formation on papilionaceous plants. These compounds are often submitted to processes which cause decrease of their concentration on the road from producer to destined organism, diffuse or break-up in the soil solution and are degraded by soil microorganisms. It may be assumed that their insufficient amount is a cause of low efficient symbiosis, what considerably limits plant supply with nitrogen and decreases their yielding. In this studies it was evaluated an effect of Nod factors use on ontogenesis, forming of physiological growth indexes and yielding of two morphological differentiated pea varieties (genotype with normal foliage and narrow leaved genotype - afila type). Using of Nod factors increased among others number and weight of nodules, what in a consequence led to production of greater mass of vegetative and generative organs by pea plants.
EN
The research was conducted in the growth chambers and in a greenhouse of Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Pulawy. Faba bean var. Nadwislanski was cultivated in Mitscherlich pots. An experimental factor was air temperature during flowering: optimal and higher. After flowering pots with plants were transferred from growth chambers to the greenhouse where they stayed up to full maturity. Too high temperature at flowering caused decrease of leaf area, leaf greenness index, plant height and changed the course of some phenological phases of faba bean. High temperature decreased yield which resulted from a lower number of pods per plant, number of seeds per pod and a lower mass of a thousand seeds.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu wysokiej temperatury w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków na wzrost, rozwój i plonowanie zróżnicowanych genotypów bobiku. Badania prowadzono w fitotronach oraz w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku. Wysiewano bobik odmiany Nadwiślański. Czynnikiem doświadczenia była temperatura powietrza w okresie kwitnienia: optymalna (noc: 14˚C, dzień: 24˚C) oraz podwyższona (noc: 18˚C, dzień: 30˚C). Następnie wazony z roślinami przeniesiono do hali wegetacyjnej i utrzymywano je do dojrzałości pełnej. Przez cały okres wegetacji utrzymywano wilgotność gleby na poziomie 60 % ppw. Zbyt wysoka temperatura w okresie kwitnienia powodowała redukcję powierzchni liściowej i zmniejszenie wysokości roślin oraz zmianę przebiegu niektórych faz fenologicznych bobiku. Rośliny, które przetrzymywane były w warunkach podwyższonej temperatury, znacznie wcześniej kończyły kwitnienie i rozpoczynały zawiązywanie strąków oraz dojrzewały o kilka dni wcześniej niż rośliny rosnące w optymalnej dla bobiku temperaturze powietrza. Wysoka temperatura zmniejszała plon co było konsekwencją mniejszej liczby strąków na roślinie i liczby nasion w strąku oraz istotnego zmniejszenia masy 1000 nasion.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu siewu punktowego na wzrost, rozwój oraz plonowanie grochu siewnego. Doświadczenie polowe prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG w Grabowie, w latach 2001-2003. Czynnikiem I rzędu były odmiany grochu siewnego: Rola (typ liściasty) i Ramrod (typ wąskolistny "afila"), a czynnikiem II rzędu - sposoby siewu: siew rzędowy i siew punktowy. Stwierdzono, że sposób siewu miał istotny wpływ na przebieg ontogenezy roślin i plonowanie uwzględnionych w badaniach odmian grochu. Stosując siew punktowy uzyskano istotny przyrost plonu nasion, który był konsekwencją mniejszych ubytków roślin z łanu, zwiększonej obsady strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny w porównaniu z siewem rzędowym.
EN
This work presents the results of a research on the impact of single-grain sowing on growth, development and cropping of sown pea. A field experiment was conducted at the Agricultural Experimental Station of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Grabów during the years 2001-2003. The first order experimental factor was pea variety: Rola - conventional leaf type and Ramrod - afila type. The second order factor was the method of sowing: single-grain and row sowing. It was found that the method of sowing had a significant effect on the course of ontogenesis of the examined pea varieties and the cropping of the considered pea varieties. Significant increase in seed yields was obtained in case of single-grain sowing, compared to row sowing. The increase in pea yield when using single-grain sowing was a consequence of: 1) smaller plant losses in the stand, 2) the increase of pods number per plant, and 3) the greater number of seeds per plant.
EN
The aim of the present research was to proof the yielding role of nitrogen and sulfur in the process of growth and development of winter wheat. The experiment was conducted at a greenhouse, in Mitscherlich pots and soil had a low concentration of sulfur. Three increasing doses of N were applied in this experiment. The N sources were ammonium nitrate (without sulfur) and tetra urea calcium sulfate (with sulfur). No other sulfur fertilizer was used in this experiment. It was found that higher yields of wheat were obtained at objects with use of sulfur containing fertilizer. These plants gave higher yield of grain on all N-S levels in comparison to objects not fertilized with S. Plant supply with N and S produced a larger number of lateral fertile shoots as well as a significantly larger number of grains per ear of main and lateral shoots. Mineral sulfur also caused better plumpness of grain in comparison to parallel objects without sulfur, because in these objects a larger mass of thousand grains was found.
PL
Doświadczenie prowadzono w wazonach Mitscherlicha, na glebie o niskiej zawartości siarki. W doświadczeniu zastosowano trzy wzrastające dawki N z użyciem nawozu bezsiarkowego (saletra amonowa) oraz czteromocznikanu siarczanu wapnia jako źródła azotu i siarki. Stwierdzono, że od początku wzrostu i rozwoju pszenicy wyższe plony suchej masy uzyskano na obiektach, w których stosowano dodatkowo nawożenie siarką. Rośliny dojrzałe, które nawożono siarką, dały wyższy plon ziarna na wszystkich poziomach nawożenia w porównaniu do obiektów nawożonych tylko azotem. Uzyskany wzrost plonu wynikał przede wszystkim ze wzrostu liczby pędów bocznych kłosowych oraz liczby ziaren w kłosie pędu głównego i kłosach pędów bocznych. Po zastosowaniu każdej z dawek siarki stwierdzono również wzrost MTZ w porównaniu do równoległych obiektów N bez siarki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.