Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono symulacje i ocenę wskaźnika hydrotermicznego (HTC) Sieljaninowa w 2015 roku w kontekście warunków aktualnych i oczekiwanych zmian klimatu dla potrzeb rolnictwa. Dla wybranej stacji meteorologicznej w centralnej Polsce wygenerowano dobowe wartości temperatur powietrza i opadów dla warunków aktualnych i oczekiwanych zgodnie z trzema typowymi dla Polski scenariuszami GISS Model E, zakładającymi podwojenie koncentracji CO2 - co jest spodziewane w latach 2050-2060. Dla roku 2015 oraz dwóch 500-letnich serii temperatur powietrza i opadów obliczono w okresach kroczących 30-dniowych wskaźnik hydrotermiczny HTC w istotnych z punktu widzenie nawodnień okresach od kwietnia do września. Łącznie w każdym roku wyznaczono 154 wartości wskaźnika HTC. Przebieg średnich wartości wskaźnika hydrotermicznego przedstawiono na wykresach wraz z odchyleniami standardowymi, 90% i 50% obszarami ufności. W badaniach wykazano, że rok 2015 należał do lat suchych bądź bardzo suchych w większości całego okresu wegetacji. Podobnie oceniony byłby w latach 2050-60 przy założeniu scenariusza zmian klimatu GISS. W pracy wykazano również, że wskaźnik HTC w sytuacjach nagłych dużych opadów przeszacowuje ocenę suszy meteorologicznej (zawyża wartości wskaźnika HTC).
EN
This paper attempts to evaluate a year 2015 from the point of view of present and future expected climate for the purpose of agriculture production using the hydrothermal index of Sieljaninov (HTC). Air temperature and total precipitation were simulated for conditions current and expected for a chosen meteorological station in Central Poland, according to the GISS Scenario (which is typical for Poland assuming the CO2 concentration doubles, as is expected for the years 2050-2060). The year 2015 and two 500-year daily temperature and rainfall series were used for computing the hydrothermal index of Sieljaninov, with a 30-day window for vegetation periods, from April to September. The simulated hydrothermal index was presented on a graph during the vegetation period as a course of means with standard deviations, and 50% and 90% critical area. The presented results show the year 2015 as dry or very dry within the vegetation period as well from the point of view of future climate changes according to the GISS Scenario. In case of heavy rainfall during the dry period of plant vegetation hydrothermal index show over estimation tendency.
EN
Global climate change is anticipated to have consequences on water resources and the environment both at global and local/regional levels. Efforts towards proper management of future water resources and resolving potential water-related conflicts require the formulation of appropriate techniques to downscale the output of global climate models (GCM) to local conditions for hydrologic prediction. The paper presents an integrated framework for modeling the impact of climate change on river runoff that combines methodology for downscaling climate change scenarios for a basin scale with a hydrological model to estimate the impact of climate change on a river runoff. The modeling framework uses long-term observations of meteorological and hydrological variables together with a climate change scenario to provide a projection of future flows for the specified time horizon. The framework is based on a spatial weather generator and a distributed rainfall-runoff model. Such a configuration enables a reflection of the uncertainty of future conditions by running multiple realizations of future conditions, and also take into account the spatial variability of hydrological properties in the catchment by maintaining the physical details at a given grid size. The performance of the framework was presented for the Kaczawa basin that is one of the main left bank tributaries of the Odra River – the second biggest river in Poland. The results show simulated changes of the future river flow regime caused by climatic changes for two time horizons: 2040 and 2080.
PL
W pracy wskazano możliwości aproksymacji przestrzennej wielkości parowania do celów modelowania hydrologicznego, z uwzględnieniem różnego kroku czasowego. Analizę współzależności parowania potencjalnego dla okresów miesięcznych wykonano za pomocą regresji liniowej. Wykorzystano unikalne dane, dotyczące parowania, uzyskane na podstawie dobowych i całorocznych (z okresów 1956-1964 i 1975-1979) wyników mierzonych za pomocą ewaporometrów Wilda. Wyniki z obserwacji tylko częściowo opublikowanych oraz archiwum obejmują informacje z dwóch stacji nizinnych oraz czterech położonych w Sudetach. Dane zebrano ze stacji na wysokościach nad poziomem morza w zakresie od 118 do 665 m oraz wzajemnych odległościach od 3 do 96 km. Istniejące zależności między parowaniem w różnych stacjach umożliwiają redukcję pomiarów w sieci oraz uzupełnianie i korektę odstających obserwacji. Analiza sugeruje też dalsze badania, uwzględniające redukcję kroku czasowego.
EN
This paper presents a spatial approximation of monthly evaporation for hydrological purposes. A simple analysis of the correlation of monthly evaporation between six climate stations from the Sudetes and Silesian Lowland was made with the linear model. The analysis was based on the unique observations from two periods 1956-1964 and 1975-1979 obtained with the Wild's measuring devices. Obtained correlation between evaporation in different meteorological stations revealed a possibility of reducing the number of measurements/stations, obtaining estimates or correcting the outliers. Moreover, the study suggested a possibility of similar analysis for data from a shorter time-frame.
PL
W pracy zaprezentowano wpływ potencjalnych zmian klimatu na odpływ w zlewni Kaczawy w perspektywie lat 2030 i 2050 dla półrocza letniego. Odpływ dla badanych okresów obliczono z wykorzystaniem modelu opad-odpływ NAM. Dane meteorologiczne wymagane przez model NAM zostały wygenerowane za pomocą modelu SWGEN, którego kalibrację przeprowadzono na podstawie dobowych danych z lat 1981-2000, obejmujących obserwacje maksymalnej, minimalnej, średniej temperatury powietrza, wartości opadu atmosferycznego i usłonecznienia. Wartości promieniowania całkowitego oszacowano za pomocą wzoru Blacka. Brakujące charakterystyki zbiorcze zostały interpolowane na podstawie istniejących danych. Symulacje przeprowadzono dla aktualnych warunków klimatycznych oraz trzech wybranych scenariuszy: GISS, CCCM oraz GFDL. Wartości parowania potencjalnego oszacowano, wykorzystując zmodyfikowany wzór Turca. Zmiany odpływu zobrazowano rozkładami prawdopodobieństwa i charakterystykami opisowymi. Symulacje umożliwiły określenie potencjalnych zmian średniego dobowego odpływu Kaczawy na wodowskazie Piątnica. Na podstawie przeprowadzonych symulacji stwierdzono wzrost prawdopodobieństwa wstąpienia przepływów ekstremalnych.
EN
The paper presents an effect of potential climate changes on water runoff from the Kaczawa River catchment in summer halves of the years 2030 and 2050. The runoffs for the studied periods were calculated using the rainfall-runoff model NAM. Meteorological data required by the NAM model were generated by the model SWGEN calibrated on daily data from the years 1981-2000. Data included observations of the maximum, minimum and average air temperature, precipitation and sunshine. The values of global radiation were estimated using the Black's formula. Missing characteristics were interpolated from the existing data. Simulations were performed for current climatic conditions and for the three selected scenarios: GISS, CCCM and GFDL. The values of potential evaporation were estimated using the modified Turc's formula. Changes in the outflow were illustrated by probability distribution functions and descriptive characteristics. Simulations enabled identification of potential changes in mean daily discharge at the gauge Piątnica. Based on simulations, an increase in the probability of extreme runoffs is expected.
EN
Climate change, regardless of the causes shaping its rate and direction, can have far-reaching environmental, economic and social impact. A major aspect that might be transformed as a result of climate change are water resources of a catchment. The article presents a possible method of predicting water resource changes by using a meteorological data generator and classical hydrological models. The assessment of water resources in a catchment for a time horizon of 30-50 years is based on an analysis of changes in annual runoff that might occur in changing meteorological conditions. The model used for runoff analysis was the hydrological rainfall-runoff NAM model. Daily meteorological data essential for running the hydrological model were generated by means of SWGEN model. Meteorological data generated for selected climate change scenarios (GISS, CCCM and GFDL) for the years 2030 and 2050 enabled analysing different variants of climate change and their potential effects. The presented results refer to potential changes in water resources of the Kaczawa catchment. It should be emphasized that the obtained results do not say which of the climate change scenarios is more likely, but they present the consequences of climate change described by these scenarios.
PL
W pracy podjęto próbę estymacji zasobów wody w glebie lekkiej w latach suchych i mokrych w początkowym okresie wegetacji roślin. Zastosowanie przestrzennego generatora danych meteorologicznych, wraz z liniowymi modelami regresyjnymi szacującymi zasoby wody w glebie, umożliwiło oszacowanie zawartości wody w glebie dla trzech wybranych stacji z regionu południowo-zachodniej Polski: Wrocław-Strachowice, Leszno-Strzyżewice i Zielona Góra.
EN
This paper describes an attempt to estimate water resources of light soil in the initial period of plants growth. The use of spatial weather data generator together with linear regression models assessing soil water resources allowed to estimate the characteristics of soil water resources for three meteorological stations in south-western Poland: Wrocław-Strachowice, Leszno-Strzyżewice and Zielona Góra.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.