Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań polowych nad wpływem sposobu wykonywania przejazdów po polu na plonowanie buraka, ziemniaka, rzepaku i pszenżyta ozimego. Badanie prowadzono na trzech obiektach: I - bez przejazdów (łan), II - z przejazdami wykonywanymi sposobem tradycyjnym (tj. po łanie roślin w pszenżycie, w rzepaku lub między rzędami roślin, przy standardowej rozstawie rzędów w okopowych), III - z przejazdami wykonywanymi po ścieżkach przejazdowych. Przejazdy maszyn rolniczych wykonane sposobem tradycyjnym spowodowały spadek plonu roślin w stosunku do łanu. Natomiast na poletkach usytuowanych między ścieżkami przejazdowymi plon był wyższy niż na pozostałych obiektach. Było to spowodowane wyższym plonowaniem roślin w rzędach sąsiadujących ze ścieżkami. Efekt brzegowy wynosił 10% dla ziemniaka, 45% dla buraka, 61% dla rzepaku i 88% dla pszenżyta ozimego. Wyższe plonowanie roślin rzędów brzegowych, przy stosowaniu dużej rozstawy ścieżek w łanie, zapewnia znaczną (rzepak, ziemniak) albo całkowitą (burak, pszenżyto) rekompensatę utraconego plonu, wynikającego z założenia ścieżek.
EN
The paper presents the results of field research on the effects of the method of running over the field on the yield of sugar beet, potatoes, rape and triticale. The research were carried out in three facilities: I - without runs (field), II - with conventional runs (i.e. on the field of plants in triticale, rape or between the rows of plants, at a standard spacing of rows for root crops), III - with runs carried out on tramlines. The runs of agricultural machines carried out with a conventional method caused decrease of the yield of plants in comparison to a field. While the plots situated between the tramlines showed a higher yield than the yield in the remaining facilities. It resulted from a higher yield of plants in rows near tramlines. The land effect was 10% for a potato, 45% for the sugar beet, 61% for rape and 88% for winter triticale. Higher yield of plants side rows at the use of wider spacing in the field ensures a considerable (rape, potato) or total (sugar beet, triticale) compensation of the lost yield resulting from setting tramlines.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzone w kanale glebowym. Badania miały na celu określenie efektu ugniatania gleby przez koło ciągnika przy różnych jej wilgotnościach.. Badania wykonano na glinie drobnopiaszczystej, przy trzech wilgotnościach (7-12-17% wagowych), Glebę ugniatano przejeżdżając kołem 1-2-4-8 krotnie, z prędkością 0,23 m*s-1. Liczba przejazdów ugniatających jak i wilgotność gleby były dodatnio skorelowane z zagęszczeniem gleby pod koleiną przejazdu.
EN
The study presents the results of the research carried out in the soil channel. The purpose of the research was to determine the effects of soil compaction by a tractor wheel for different levels of moisture. The researches were carried out on a fine -grained sandy loam at three moisture contents (7-12-17%). The soil was kneaded by 1-2-4-8 wheel driving runs with speed of 0.23 m*s-1. Number of kneading wheel runs and soil moisture were positively correlated with soil compaction in the wheel track.
PL
Artykuł przedstawia budowę i możliwości badawcze kanału glebowego. Przedstawiono konstrukcję stanowiska, zasady przygotowania gleby w kanale, sposób napędu Badanych zespołów roboczych, wyposażenie do pomiaru zwięzłości i gęstości gleby, kształtu powierzchni gleby oraz sposobu przeprowadzania badań.
EN
The article presents soil channel structure and testing potential. It shows measurement setup design, principles concerning soil preparation in the channel, driving system employed in the examined working sets, equipment for soil compactness and density measurement, soil surface form, and testing method.
PL
Analizie poddano działanie kultywatora i brony talerzowej oraz wpływ ich parametrów technicznych na efekty pracy. Zwrócono uwagę, że zespoły robocze narzędzi i maszyn uprawowych są zróżnicowane pod względem konstrukcji, co umożliwia lepsze dopasowanie do różnych warunków pracy. Kultywator o sztywnych zębach osiąga dobre efekty w uprawie, ale charakteryzują go znaczące opory i koszty. Zwrócono uwagę, że duże znaczenie mają warunki glebowe, w jakich prowadzona jest uprawa.
EN
The operation of soil tillage tools was analyzed in respect of the process quality and energy consumption. Performance of the cultivator and disc harrow as well as the effects of their technical parameters on operation results were studied. It was emphasized that the working elements of tillage tools and machines are of diversified construction, what enables better fitting to different working conditions. Cultivator with the rigid tines reaches good tillage effects, however, at significant resistances and costs. It was also mentioned that the conditions of soil being tilled, play an important role.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań intensywności działania na glebę kół agregatów rolniczych w 149 indywidualnych gospodarstwach województwa podlaskiego. Dokonano analizy struktury użytkowania gruntów w rozpatrywanych gospodarstwach i ich wyposażenia w narzędzia maszyny i ciągniki rolnicze. Zestawiono wartości parametrów techniczno-eksploatacyjnych narzędzi i maszyn i opracowano 7 technologii zmechanizowanych prac polowych stosowanych w uprawie zbóż, zróżnicowanych pod względem szerokości roboczych agregatów, sposobu połączenia z ciągnikiem oraz sposobu wykonywania przejazdów po polu (tradycyjny, ścieżkowy). Ocenę intensywności ugniecenia pola przez koła agregatów stosowanych w poszczególnych technologiach przeprowadzono na podstawie opracowanego wskaźnika intensywności ugniecenia pola.
EN
The article presents results of the research on intensity of action exerted on soil by wheels of tractor units in 149 individual farms located in Podlaskie Voivodship. The research involved an analysis of soil use structure at analysed farms, and their possession of tools, machines and farm tractors. The research involved comparing values of technical and operating parameters for tools and machines, and developing 7 technologies of mechanised field works employed in corn growing, diversified as regards working widths of the units, method used for coupling with tractor, and type of run across field (conventional, path-type). The intensity of field packing by wheels of units being used in individual technologies was assessed on the basis of worked out field packing intensity index.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań zwięzłości gleby w warstwie do głębokości 200 mm, w koleinie oraz w strefie sąsiadującej, po przejazdach agregatów z maszynami zawieszanymi (ciągnik z kultywatorem, z siewnikiem) i przyczepianymi (ciągnik z rozsiewaczem, z opryskiwaczem). Przejazdy agregatów z maszynami przyczepianymi prowadziły do większego wzrostu zwięzłości gleby w koleinie (od ponad 43% do ponad 59%) niż przejazdy z agregatów z maszynami zawieszanymi. W stosunku do pola nieugniecionego, największy wzrost średniej zwięzłości gleby do głębokości 100 mm powodował przejazd rozsiewacza (ponad 4-krotny) i opryskiwacza (prawie 3,2-krotny). Odpowiednie wartości tego wskaźnika dla agregatu z siewnikiem wynosiły 2,5, a dla kultywatora 1,6. W warstwach sąsiadujących z koleiną największe (ponad 34%) i istotne zmiany zagęszczenia gleby powodował przejazd agregatu z rozsiewaczem. Nieco mniejsze i statystycznie nieistotne były zmiany zagęszczenia spowodowane przejazdem opryskiwacza. Przejazdy obydwu agregatów z maszynami zawieszanymi (siewnik, kultywator) powodowały wzrost średniej zwięzłości gleby w zakresie od kilkunastu do kilkudziesięciu kilopaskali w stosunku do wartości pola kontrolnego i był on statystycznie nieistotny.
EN
Compaction of soil is inseparably linked with the running of tractor outfits on the field surface. Actions to reduce the effect of soil compaction by wheels include the wide range of problems like: choice of tractor outfit, paying special attention to mass distribution and axle load, type of tractor-machine connection, type of tire. Paper presents results of investigations on effect of tractor outfit type on soil compaction under wheel track. Investigations were carried out with four aggregates: two mounted (cultivator, seeder) and two trailed (fertilizer spreader, sprayer). Investigations were carried out on light soil. Each of outfits passed one time on the ploughed field surface. Passes of trailed outfits caused higher compaction (from 43% to 59%) when compared with mounted outfits. The trailed fertilizer spreader caused the highest soil compaction in the layer of 0-100 mm (exceed 4-times) and trailed sprayer (about 3,2-times). Passes of tractor outfits caused an increase in soil compaction: mounted seeder 2,5-times, mounted cultivator 1,6-times.
PL
Naprężenia w warstwie ornej i podglebiu powstające w miejscach przejazdu kół ciągników i maszyn rolniczych są uważane za główny czynnik prowadzący do degradacji środowiska glebowego. Naprężenia te są związane z przenoszeniem nadmiernych obciążeń przez koła. W publikacjach naukowych wskazuje się różne rozwiązania mogące ograniczyć skutki ugniatania gleby jak np. stosowanie odpowiedniego ogumienia, zmniejszenie ciśnienia w oponach, łączenie zabiegów, stosowanie ścieżek przejazdowych itp. Szczególnie ważne jest odpowiednie zestawienie agregatu. Zakres podejmowanych działań zależy również od wielkości gospodarstwa, profilu produkcji, i jego możliwości finansowych. Wyniki prowadzonych badań i analiz ukazują wyposażenie 149 gospodarstw rolniczych województwa podlaskiego w narzędzia, maszyny i ciągniki rolnicze w aspekcie możliwości zmniejszenia ugniatania gleby kołami agregatów.
EN
Soil stresses in the arable layer and the subsoil beneath the tractor wheel track are considered as major factors causing soil degradation. These stresses result from excessive loads on tractor wheels exerted on the soil. Various solutions of that problem have been recommended in research papers, namely: application of proper tyres and appropriate inflation pressure, combining of various field operations, controlled traffic technologies etc. The proper selection of tractor and machines is also very important. The scope of such actions depends on the farm area, directions of production and financial strength of the farm. The results of analysis on tractor-machine sets in 149 farms from the viewpoint of possibilities for soil compacting reduction are presented in the paper.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad zmianą stanu gleby ugniatanej wielokrotnymi przejazdami ciągnika. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem lekkiego ciągnika rolniczego MF255. W badaniach mierzono przemieszczenia gleby, głębokość koleiny oraz zwięzłość gleby w warstwie ornej, pod koleiną i obok niej. Wyniki pomiarów wykazały statystycznie istotny wzrost zwięzłości gleby na głębokości do 300 mm pod koleiną i w odległości 300 mm od niej.
EN
Results of field investigations on soil deformation compacted repeatedly by tractor wheels are presented. The investigations were carried out for a lightweight tractor MF255. Depths of rut and soil compaction in and out of tractor wheel tracks were measured. Obtained results showed significant increases of the soil compaction to 300 mm beside and to 300 mm depth of the tracks.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem sztywności podłoża na wielkość powierzchni podparcia koła i wartości nacisków jednostkowych. Sformułowano równania empiryczne oraz opracowano współczynnik określający udział aktywnej części bieżnika opon ciągnikowych w styku z podłożem.
EN
The paper presents results of investigations on the effect of tractor tyre parameters on wheel ground contact area. Studies were carried out on concrete and soil of different compaction. The measurements and calculated results enabled to determine an empirical formula describing the dependencies between the wheel ground contact area and tyre parameters. Basing on the obtained results the active tread portion coefficient of the tyre tread was determined.
PL
Przedstawiono wyniki badań zwięzłości gleby sondą stożkową przy zastosowaniu różnych końcówek stożkowych i różnych prędkości zagłębiania. Wyznaczono zależność regresyjną wskazań sondy z prędkością zagłębiania i gęstością gleby.
EN
The effects of dimensions, shape and penetration speed of the cone penetrometer on its indications were studied in a soil bin on light loamy-sandy soil of various compaction. Two cone penetrometers were used: one of 12.8 mm dia
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.