Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Elektryczne promy morskie na przykładzie Norwegii
PL
Norwegia jest światowym liderem wdrażania rozwiązań z zakresu e-mobilności (elektromobilności). W 2018 roku odbyła się ekspedycja naukowa projektu ELMAR w norweskich fiordach, podczas której zwizytowano wybrane promy pasażerskie oraz pasażersko-samochodowe. Zebrane przez autorów doświadczenia zostały przedstawione w artykule.
EN
When it comes to the implementation of e-mobility (electro-mobility) solutions, Norway is a world leader. The scientific expedition to the Norwegian fjords, organised as part of the ELMAR project in 2018, created an opportunity to visit selected passenger ferries and car and passenger ferries. The experience gained by the authors during that visit is presented in this article.
PL
Celem artykułu jest ukazanie możliwości i zasadności uporządkowanego wdrażania biznesowych modeli zarządzania strategicznego do instytucji użyteczności publicznej, jakimi są uczelnie wyższe. Autorzy zauważają, że obecny rozwój większości uczelni, zarówno niepublicznych, jak i części publicznych, odbywa się bardzo chaotycznie, a decyzje o wymiarze strategicznym, jak uruchamianie nowych kierunków studiów, zapadają na podstawie kryteriów, które w perspektywie długookresowej mogą okazać się dla uczelni wysoce niekorzystne.
EN
The main aim of the article is to present that orderly implementation of business-like models of strategic management is either possible and justifiable concerning public service institutions like higher education institutions. Authors notice that current development of the majority of non-public and many of public HEI’s, is very chaotic, and the strategic decisions, like starting new programs, are based on criteria which in log period might be very unprofitable for the institution.
PL
W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji w morskich portach jachtowych wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku. Dzięki temu zwiększył się potencjał ich infrastruktury do świadczenia jachtowych usług logistycznych oraz podwyższania logistycznego poziomu obsługi klientów. W pracy przedstawiono przegląd modeli operatorskich w morskich portach jachtowych, bazując głównie na doświadczeniach niemieckich i polskich. Szczególnie zwrócono uwagę na relacje pomiędzy właścicielem, inwestorem i operatorem (zarządzającym) portu, które wpływają na zakres i jakość świadczonych usług oraz rentowność marin oraz morskich portów i przystani jachtowych.
EN
In the last few years there have been numerous investments in polish yacht ports along the Baltic Sea. The outcome was a rise in the infrastructure capacity of the ports to provide yacht logistics services and an enhancement of the level of customer logistics service. The article reviews the operating models in yacht seaports, based mainly on the experience of German and Polish ports. Particular emphasis been put to the relations between the owner, the investor and the operator (manager) of the port, as they affect both the range as well as the scope of the rendered services and the profitability of Marinas and yacht seaports.
PL
Niezbędnym czynnikiem, warunkującym realizację funkcji logistycznych morskich portów jachtowych w obsłudze jednostek pływających oraz żeglarzy jest odpowiednia infrastruktura techniczna. Ponadto procesy logistyczne w porcie są uwarunkowane relacją jacht żaglowy lub motorowy - port lub przystań jachtowa. Z drugiej strony, wykorzystanie infrastruktury w realizacji procesów logistycznych, w istotny sposób wpływa nie tylko na sprawność i niezawodność, ale także na efektywność świadczonych usług dla jachtów i żeglarzy -armatorów i przypływających gości. W artykule przeanalizowano logistyczną infrastrukturę morskich portów jachtowych, bazując na doświadczeniach krajowych i międzynarodowych.
EN
The key factor which determines the implementation of the logistic function of yacht seaports that consists in handling vessels and yachtsmen is adequate infrastructure. Moreover, the logistic processes in a port depend on the relationship between sail/motor yachts and the yacht seaport/ marina. On the other hand, the use of the infrastructure in the implementation of logistic processes affects, to a significant extent, not only the efficiency and reliability but also the effectiveness of the services provided to yachts and yachtsmen - yacht owners and guests on board of their boats. The article analyses the logistics infrastructure of yacht seaports based on domestic and foreign experience.
PL
W ostatnich latach wiele środków finansowych zainwestowano (lub planuje się zainwestować) w rozwój nadmorskiej infrastruktury żeglarskiej. Jednocześnie obserwuje się wzrost liczby jachtów żaglowych i motorowych rezydujących i wizytujących polskie morskie porty jachtowe. Jednym z kluczowych czynników wpływających na atrakcyjność morskich portów jachtowych dla armatorów, żeglarzy i odwiedzających jest możliwość sprawnego dojazdu z głównych węzłów komunikacyjnych w regionie. W artykule podjęto problem dostępności transportowej morskich portów jachtowych z centrum województwa pomorskiego – Aglomeracji Trójmiejskiej. Celem badań była analiza dostępności czasowej wybranych 12 ważniejszych lokalizacji morskich portów jachtowych w województwie pomorskim w: Ustce, Łebie, Władysławowie, Helu, Jastarni, Pucku, Gdyni, Sopocie, Gdańsku, Górkach Zachodnich, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej. Rozpatrzono dostępność transportu drogowego oraz transportu publicznego w transporcie kolejowym, autobusowym i miejskim z kluczowych węzłów transportowych w województwie pomorskim.
EN
In the last few years a lot of funds have been invested (or are to be invested) in the development of coastal yacht infrastructure. At the same time the number of sail and motor yachts that reside in Polish yacht seaports or visit them has been observed to increase. One of the key factors that determine the attractiveness of yacht seaports for yacht owners, sailors, and visitors, is the easy access from main transport hubs in the region. The article discusses the problem of transport accessibility of yacht seaports from the centre of Pomorskie voivodeship – the Tricity Agglomeration. The aim of the research was to study the time needed to get to 12 major yacht seaport in Pomorskie province: Ustka, Łeba, Władysławowo, Hel, Jastarnia, Puck, Gdynia, Sopot, Gdańsk, Górki Zachodnie, Kąty Rybackie and Krynica Morska. The analysis takes into account the availability of road transport and public transport, including road, bus and city transport, from the key transport hubs in Pomorskie voivodeship.
6
Content available remote Generowanie idei biznesowych z wykorzystaniem webinariów
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest jeden ze sposobów przekazywania wiedzy, mianowicie komunikacja on-line. Współcześnie e-learning zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, między innymi ze względu na procesy globalizacyjne oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Wraz z rozwojem Internetu poszukiwane są rozwiązania które pozwalają zwiększyć szybkość oraz efektywność wymiany wiedzy. W artykule podjęto próbę zaprezentowania wykorzystania technologii internetowych i nowych rozwiązań w zakresie transferu wiedzy na podstawie zorganizowanego w ramach projektu Best Agers webinarium ”Biznes plan”
EN
This article is one way transfer of knowledge, namely on-line communication. Today, e-learning is becoming more and more important, among other things due to the processes of globalization and the development of knowledge-based economy. With the development of Internet solutions are sought to boost the speed and efficiency of knowledge sharing. This article attempts to demonstrate the use of Internet technologies and new solutions based on knowledge transfer organized by the project Best Agers webinar "Business Plan".
PL
Złożoność przestrzenna i gospodarcza oraz silne oddziaływanie działalności portowej na procesy społeczno-gospodarcze w regionie, wymaga opracowania specjalnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem na obszarach portowych. W pracy przedstawiono założenia modelu zarządzania kryzysowego bezpieczeństwem w portach morskich uwzględniające zasady międzynarodowego kodeksu ISPS (International Ship and Port Security Code) oraz wymagania ochrony infrastruktury krytycznej państwa. Uwzględniono w nich realizację funkcji transportowej, przemysłowej, handlowej i logistycznej, jak również regionalnej portu.
EN
The special and economic complexity as well as the strong effect of port activity on socioeconomic conditions in the region require special approach to the security management in seaport areas. The work presents the principles of the model of security crisis management in seaports which take into account the provisions of the International Ship and Port Security (ISPS) Code as well the requirements related to the protection of state critical infrastructure. The principles relate to transport, industrial, commercial, logistics as well as regional function of the port.
PL
W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne przebiegają pomiędzy trzema podstawowymi ogniwami: żeglugą morską, portami morskimi i transportem zaplecza. Porty są bardzo ważnym elementem międzynarodowego łańcucha dostaw. Jako punkty początkowe i końcowe transportu morskiego są integralną częścią łańcucha transportowego, jak również miejscem działalności związanej z handlem i żeglugą morską oraz centrami logistycznymi o zasięgu międzynarodowym. Ponieważ silnie oddziałują na regionalną gospodarkę i społeczeństwo, narażone są na duże ryzyko wystąpienia sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa. Z tego powodu porty morskie powinny być szczególnie chronione jako obiekty infrastruktury krytycznej państwa.
EN
The logistics integration processes in sea-land transport chains occur between three basic links: shipping, seaports, and transport facilities. Ports are a very important element of the international supply chains. Being the initial and the final points of sea transport, they not only constitute an integral part of the transport chain, but are also the location of the marine trade and shipping activities as well as logistics centres of international range. As their influence on the regional economy and society is significant, they face a high security risk. That is why seaports should be specially protected as infrastructural facilities of critical importance to the state.
PL
Ważnym zadaniem zarządzania logistycznego jest budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na bazie zdolności łańcucha dostaw (łańcucha logistycznego) do tworzenia wartości. Osiągnięcie oczekiwanego poziomu wzrostu wartości w procesach logistycznych wymaga połączenia wartości z użytecznością, szybkością działania i efektywnością kosztową. W pracy przedstawiono model procesu tworzenia wartości w działaniach logistycznych, w którym wyodrębniono fazy procesu dodawania wartości, począwszy od nabycia surowców, a skończywszy na obsłudze posprzedażowej.
EN
An important task of the logistics management in a company is to build up competitive advantage based on the potential of the supply chain (logistics chain) to create value. The achievement of the expected level of value increase in logistics processes requires that value is combined with usefulness, quick operation and value efficiency. The work presents a model of value creation in logistics operations in which the value-adding stages have been distinguished – from the raw materials acquisition to the post-sale service.
EN
Seaports play a very important role in the international sea-land transport chains and have a strong effect on the efficiency of foreign trade. As their influence on the regional economy and society is also significant, they face a high security risk. That is why they should be specially protected as infrastructural facilities of critical importance to the state. Moreover, protection of seaports constitutes and important element of the general concept of crisis management on local, regional and international levels. In recent years, both the European Union, by adopting the directive on enhancing port security, and the International Maritime Organization, by preparing the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code, have paid special attention to the protection of seaports against any incidents endangering their security. Vital among such activities is the preparation and implementation of a seaport protection plan and port facility protection plans. Those plans need to be consistent with the port critical infrastructure protection plan.
PL
Porty morskie mają bardzo istotny udział w międzynarodowych morsko-lądowych łańcuchach transportowych oraz duży wpływ na efektywność handlu zagranicznego. Ponieważ również silnie oddziałują na regionalną gospodarkę i społeczeństwo, mogą być miejscem szczególnie narażonym na różnego rodzaju zagrożenia ich bezpieczeństwa. Dlatego też powinny być pieczołowicie chronione jako obiekty infrastruktury krytycznej państwa. Ochrona portów stanowi też ważny element ogólnej koncepcji zarządzania kryzysowego w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. W ostatnich latach Unia Europejska, podejmując dyrektywę w sprawie poprawy bezpieczeństwa portów, oraz Międzynarodowa Organizacja Morska, opracowując Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego, zwracają uwagę na ochronę portów morskich przed zdarzeniami zagrażającymi ich bezpieczeństwu. Ważne miejsce w tych działaniach zajmuje opracowanie i wdrożenie planu bezpieczeństwa portu i planów ochrony obiektów portowych. Plany te muszą być zgodne z planem ochrony infrastruktury krytycznej obiektu portowego.
PL
W artykule przedstawiono algorytm filtrowania danych służący do porządkowania tablic wynikowych. Celem artykułu jest zdefiniowanie miary ilości informacji, tak aby możliwe stało się wyselekcjonowanie takich tablic, które niosą największy ładunek informacyjny - największą ilość informacji. Autorzy skoncentrowali się na badaniu ilości informacji strukturalnej zawartej w tablicach statystycznych. Zadaniem proponowanej miary ilości informacji strukturalnej dostarczanej przez tablice wynikowe jest szeregowanie tych tablic pod względem dostarczanego przez nie ładunku informacyjnego.
EN
The proposed article is an attempt to establish an appropriate filtering algorithm. Its purpose is to define the measure or the information amount, so that selection or the tables carrying the largest information load becomes possible. The authors have concentrated on the study of the amount or structural information included in the statistical tables. The purpose of proposed measure or structural information amount is to provide the ranking of the charts as per the supplied information load.
12
Content available remote Optymalizacja z wykorzystaniem algorytmu kolonii mrówek
PL
W referacie przedstawiono nowoczesną metaheurystykę - algorytm kolonii mrówek oraz przykłady zastosowań do rozwiązywania trudnych problemów optymalizacji kombinatorycznej. Zaprezentowano wyniki szeregowania zadań niezależnych i niepodzielnych na wielu procesorach równoległych przy użyciu algorytmu kolonii mrówek.
EN
In the paper the modem metaheuristic Ant Colony Optimization (ACO) algorithm and examples of application to NP-hard optimization problem are described. Results of scheduling of independent and non-preemptable tasks at many parallel and identical processors using Ant Colony Optimization algorithm are also presented.
13
Content available remote An application of population-based metaheuristics to minimizing schedule makespan
EN
The paper investigates application of the three population-based metaheuristics - evolution algorithm, population learning algorithm and ant colony optimization to minimizing schedule makespan. All three approaches are briefly revieved. Their implementation to schedule makespan minimization in case of independent, non-preemptable tasks and multiple processors is described. The approach is evaluated by means of computational experiment, results of which are presented and discussed.
PL
Zaprezentowano i porównano algorytmy: ewolucyjny, uczenia populacji i kolo-nii mrówek. Przedstawiono możliwości ich zastosowania do problemów szeregowania zadań deterministycznych oraz wyniki eksperymentu dla wybranego problemu
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania programowania ewolucyjnego programowania ewolucyjnego oraz sieci neuronowej do wspomagania estymacji prędkości kątowej wirnika silnika indukcyjnego klatkowego. Programowanie ewolucyjne zastosowano w celu odnalezienia wstępnych wag sieci neuronowej oraz w celu ograniczenia wielkości sieci. Zadaniem sztucznej sieci neuronowej jest określenie współczynnika korekcyjnego, który dodany do estymowanej prędkości kątowej otrzymanej z obserwatora prędkości poprawi właściwości estymowanej prędkości. Tak skorygowana prędkość kątowa wirnika została wprowadzona do zamkniętego układu sterowania silnikiem indukcyjnym klatkowym zasilanym z falownika napięcia.
EN
This paper shows an analysis of the use Artificial Neutral Networks (ANN) and the speed observer for control system of induction motor. A new architecture of neutral networks is optimized with Evolutionary Progamming (EP) and trained with Back-Propagation Algorithm to identify the gain coefficiants of the speed observer. Properties of the control system have been investigated and results of simulations are presented.
PL
W pracy rozpatrzono problem optymalizacji kombinatorycznej -szeregowania niezależnych i niepodzielnych zadań na równoległych maszynach identycznych. Innymi słowy: jednostadialny proces z maszynami równoległymi, statyczny oraz derministyczny. Zastosowano kryteria czasowe: o charakterze minimaksowym - minimalizacji maksymalnego opóźnienia oraz o charakterze addytywnym - minimalizacji sumy opóźnień. Rozważane problemy należą do klasy problemów obliczeniowo trudnych, dla których nie są znane efektywne algorytmy wielomianowe. Do takich problemów wydaje się być zasadne stosowanie metaheurystyki, obszaru sztucznej inteligencji. Nie gwarantują one znalezienia rozwiązania optymalnego, ale dzięki uwzględnienia w ich konstrukcji specyficznej wiedzy o rozwiązaniu - bliskie optymalnemu w akceptowalnym czasie (przetwarzanie w trybie wsadowym). Zaprezentowano algorytm ewolucyjny i dwie wersje nowej metody - algorytmu uczenia populacji. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu obliczeniowego dla serii losowo wygenerowanych zestawów danych, oceniono omawiane algorytmy.
EN
The paper deals with the problem of non-preemptive scheduling of independent jobs on parallel identical machines. Two criteria were used: 1) minimizing the maximum tardiness, 2) minimizing the total tardiness. The problem are difficult for computing, therefore, for the purpose of this paper, two of the metaheuristic methods based on population evolution were applied: Evolution Algorithm, which emulates natural evolution, and Population Learning Algorithm, which reflects the process of education. It is first time that Population Learning Algorithm has been used for the purpose of solving these problems. The results of the computing experiments have been presented on the graphs. The Population Learning Algorithm identified in the paper as AUP II has proved to be a good optimizing tool for the criterion of minimizing maximum tardiness. The suggested Population Learning Algorithm procedures have not proved suitable for minimizing total tardiness and require further research and experiments.
PL
Teoria liczb znajduje coraz szersze zastosowanie m.in. w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów oraz w kryptografii i kodowaniu. Arkusz kalkulacyjny Excel z wbudowanym językiem Visual Basic dla Aplikacji stał się środowiskiem programi-stycznym o bardzo szerokich możliwościach. Przedstawiono wybrane prawa teo-rii liczb oraz możliwości ich implemantacji w Excelu. Zaprezentowano równieżprogram ewolucyjny do budowy kwadratów magicznych.
18
Content available remote Chaos deterministyczny w układach elektrycznych.
PL
Problematyka chaosu deterministycznego jest badana głównie przez matematykówi fizyków teoretycznych. Wraz z rozwojem technologii oraz zwiększeniem możliwości wykonawczych komputerów i przyrządów pomiarowych, zaczęto obserwowaćdrgania chaotyczne rownież w układach elektrycznych. Omówiono odwzorowaniaiteracyjne o przebiegach chaotycznych, przedstawiono podstawowe pojęcia opi-su i metod identyfikacji drgań chaotycznych oraz zaprezentowano przykładywystępowania chaosu w układach elektrycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.