Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Rejestrator zmiennej częstotliwości sygnału
PL
W artykule opisano rejestrator zmiennej częstotliwości sygnału, zrealizowany z wykorzystaniem środowiska Arduino i komputera klasy PC, oprogramowanego w środowisku programistycznym LabVIEW. Omówiono strukturę rejestratora i algorytmy ważniejszych procedur aplikacji. Zaprezentowano oprogramowanie rejestratora. Przedstawiono efekty rejestracji przykładowych sygnałów.
EN
This paper presents an example of recorder of instantaneous frequency, which consists of PC computer with software designed in LabVIEW and a "frequency-to-code" converter with additional memory for data. The algorithm of the software of the “frequency-to-code” converter is discussed. The PC program that supports recording process of the measurement data by "frequency-to-code" converter is presented. Examples of recordings made using the presented equipment are presented.
2
Content available remote Method and system for disciplining a local reference oscillator by GPS 1PPS signal
EN
This article presents an algorithm and system for synchronizing a local OCXO reference generator to an one-pulse-per-second (1PPS) GPS clock reference signal. The generator system flowchart and the structure of the program performing the synchronization process are discussed. Appropriate measurement system, which allows assessment of obtained results, is also presented and measurement results are shown.
PL
W artykule przedstawiono algorytm dyscyplinujący lokalny generator wzorcowy OCXO względem sygnału sekundowego 1PPS systemu nawigacyjnego GPS. Omówiono metodę i układ do synchronizacji generatora oraz odpowiedni układ pomiarowy do kontroli procesu tej synchronizacji. Zaprezentowano uzyskane wyniki pomiarów.
PL
Kradzież energii elektrycznej poprzez oddziaływanie silnym polem magnesu neodymowego na indukcyjny licznik energii elektrycznej stanowi istotny problem dla przedsiębiorstw energetycznych. W artykule przedstawiono wyniki badań skutków zastosowania magnesu neodymowego objawiających się przede wszystkim w postaci: ujemnego błędu pomiaru energii, zwiększenia prądu rozruchu oraz rozmagnesowania magnesu hamującego licznika i trwałego uszkodzenia ustroju pomiarowego licznika.
EN
Stealing electricity using the influence of a strong neodymium magnet field on an inductive electricity meter is a significant problem of energy companies. The article presents the results of test of the effects of the application of neodymium magnets in the form of: a negative energy measurement errors, increasing inrush current and degaussing the brake magnet of the meter and permanent damage to the meter system.
PL
Przedstawiono metody i układy realizowane w technice mikroprocesorowej do przetwarzania napięcie – częstotliwość i częstotliwość – napięcie oraz analizę dokładności, która umożliwia dopasowanie charakterystyk przetworników do parametrów przetwarzanego sygnału i ograniczenie poziomu błędów.
EN
The article presents methods and electronic circuits realized in microprocessor technique used as voltage-frequency and frequency-voltage converters along with the analysis of accuracy what made it possible to adopt the converters characteristics to the parameters of converted signals and reduce error levels.
EN
Frequency of a pulse signal at the test output of a static electricity meter is proportional to the active power of a connected load. When the consumed power changes, time between adjacent pulses of the test signal changes too, which prevents from obtaining the results of power measurement at regular time intervals. This work presents an algorithm for digital processing of a pulse frequency signal from the test output of a static electricity meter in order to obtain instantaneous values of active power at regular time intervals.
PL
Częstotliwość sygnału na wyjściu testowym statycznego licznika energii elektrycznej jest proporcjonalna do mocy czynnej dołączonego obciążenia. Gdy ta moc zmienia się, czas pomiędzy kolejnymi impulsami sygnału testowego również się zmienia, co uniemożliwia uzyskanie wyników pomiarów mocy w regularnych odstępach czasu. W pracy prezentuje się algorytm cyfrowego przetwarzania sygnału częstotliwościowego z wyjścia testowego licznika energii elektrycznej w celu uzyskania wartości chwilowych mocy czynnej w regularnych odstępach czasu.
EN
Stealing electricity using the influence of a strong neodymium magnet field on an induction meter is a significant problem of energy companies. Such a magnet, which is drawn close to the induction metering system, affects it operation falsifying its indications and damaging it permanently. The article presents the results of tests aimed at determination of the effect of an external magnetic field on the accuracy of measurements of the induction electricity meter.
PL
Istotnym problemem dla firm energetycznych jest kradzież energii elektrycznej poprzez oddziaływanie polem silnego magnesu neodymowego na licznik indukcyjny. Magnes taki, zbliżony do ustroju licznika indukcyjnego, wpływa na jego pracę fałszując jego wskazania i trwale go uszkadzając. W artykule przedstawia się wyniki badań mających na celu określenie wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na dokładność pomiarów indukcyjnego licznika energii elektrycznej.
EN
Measuring systems operating in environments with strong electromagnetic disturbances require proper technical solutions preventing excessive errors and measurement uncertainties. Commonly used solutions include shielding, earthing and galvanic isolation. This work presents a proposal for a new galvanic isolation circuit using a Light-to-Frequency Converter (LFC) working alongside a LED.
PL
Systemy pomiarowe pracujące w środowisku silnych zakłóceń elektromagnetycznych wymagają stosowania odpowiednich rozwiązań zapobiegających pojawianiu się nadmiernych błędów pomiarowych. Stosuje się w tym celu ekranowanie, uziemianie oraz separację galwaniczną. W pracy przedstawia się propozycję nowego układu izolacji galwanicznej wykorzystującego przetwornik światło-częstotliwość sprzęgnięty z diodą LED.
PL
W artykule przedstawiono serię Samouczków technicznych, wydawanych w latach 20 i 30 XX wieku w Cieszynie przez znanego księgarza i wydawcę Brunona Kotulę. Seria obejmuje ok. 135 pozycji, z czego znaczną część poświęcono różnorodnym tematom związanym z elektrotechniką. Opisano przykładowe rozwiązania propagowane w Samouczkach, takie jak budowę induktora Ruhmkorffa, pozwalającego uzyskać wysokie napięcie, budowę transformatora Tesli, przetwarzanie napięcia przemiennego z sieci miejskiej na niskie napięcie stałe, alarm bezpieczeństwa z mostkiem Wheatstone’a, telegraf wskazówkowy systemu Fromenta, pomiar prędkości światła metodą Foucaulta. Wiele z samouczków również dzisiaj może stanowić inspirację do samodzielnych eksperymentów.
EN
This paper presents a series of technical tutorials, published in the 20’ties and 30’ties of the twentieth century in Cieszyn by the famous bookseller and publisher Bruno Kotula. The series includes approx. 135 items devoted to practical applications of various types of equipment. Tutorial Content includes various aspects of the use of electricity, particularly of manufacture and storage and its use for lighting and to drive machinery. Some tutorials discuss theoretical issues from various fields of electrical engineering and physics (optics, acoustics, wave) and describe the construction of a simple measuring apparatus and its application in interesting technical and scientific experiments. The article describes sample solutions promoted in the Tutorials, such as the construction of the Ruhmkorff inductor, allowing to obtain a high voltage, the construction of a Tesla transformer, processing of AC voltage from the city grid to the low voltage, security alarm with the Wheatstone bridge, Froment systems telegraph pointer, measurement of the speed of light by Foucault. Many of the tutorials can provide inspiration for independent experiments even today, as exemplified by the experience with Tesla transformer, that have been fascinating enthusiasts of electrical engineering for over 100 years without a break and are still the subject of numerous publications in contemporary popular science literature.
EN
A major problem in the application of satellite navigation systems is the accuracy of position determination. The manufacturers of navigation receivers use a variety of indicators to describe their accuracy of positioning, which causes difficulty in comparing the parameters of different receivers. This study presents a measurement system that allows for experimental determination of satellite navigation systems positioning accuracy. The main element of the implemented system is an application developed in the LabVIEW which receives navigation data from the receiver, collects the appropriate amount of data, and then calculates selected positioning accuracy indicators and presents them in tabular and graphical form. Then relevant calculation formulas and sample measurement results for selected GPS receiver are presented.
PL
Istotnym problemem w stosowaniu systemów nawigacji satelitarnej jest ich dokładność wyznaczania pozycji geograficznej. Niestety producenci odbiorników GPS stosują różne wskaźniki opisujące dokładność pozycjonowania, co powoduje trudności w porównywaniu parametrów odbiorników różnych firm. Problem ten dotyczy zwłaszcza tanich i łatwo dostępnych odbiorników przeznaczonych do innych celów niż profesjonalna nawigacja, geodezja i zastosowania militarne. Dzięki niskiej cenie i coraz lepszym parametrom odbiorniki takie znajdują liczne zastosowania komercyjne w różnych dziedzinach nauki i techniki oraz w wielu wyrobach powszechnego użytku. W pracy przedstawiono system pomiarowy umożliwiający eksperymentalne wyznaczanie dokładności pozycjonowania takich odbiorników. Głównym jego elementem jest aplikacja opracowana w środowisku LabVIEW, która odbiera dane nawigacyjne w standardzie NMEA z badanego odbiornika, gromadzi ich odpowiednią ilość w pamięci komputera, oblicza wybrane wskaźniki dokładności pozycjonowania oraz przedstawia je w postaci tabelarycznej i graficznej. Zaprezentowano odpowiednie wzory obliczeniowe oraz wyniki pomiarów dla przykładowego odbiornika systemu GPS.
PL
W artykule prezentuje się efekty symulacji metody korekty składowej stałej w sygnale przetwarzanym przez tor pomiarowy z częstotliwościowym nośnikiem informacji zawierającym przetwornik „napięcie-częstotliwość”. Program symulatora opracowano w środowisku programistycznym LabVIEW firmy National Instruments. Przedstawiono przykładowe efekty symulacji przetwarzania składowych sygnału testowego: sinusoidalnego i prostokątnego. Zaprezentowano wyniki pracy symulatora po zastosowaniu korekty składowej stałej.
EN
The article presents the results of simulation of constant component correction method for the signal converted by slotted line with a frequency data carrier containing a “voltage-to-frequency” converter. Simulator program developed in the development environment of LabVIEW from National Instruments. Examples of simulation results of processing components of testing signal: sine wave and rectangular are showed. The results from the simulator after a correction constant component are presented.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę cyfrowego przetwarzania napięcie-częstotliwość oraz częstotliwość-napięcie. Przedstawiono układy przetworników zrealizowanych w technice mikroprocesorowej, omówiono przebiegi czasowe sygnałów i algorytmy działania. Dokonano analizy błędów przetwarzania oraz zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych zrealizowanych układów.
EN
The article presents the problems of digital voltage-to-frequency and frequency-to-voltage processing. Transducer systems implemented in microprocessor technology are presented, the timing of signals and functioning algorithms are discussed. An analysis of processing errors has been performed and the results of experimental studies of realized systems are presented.
12
Content available remote Analiza atrakcyjności sektora samochodowych usług transportowych w Polsce
PL
W artykule podjęto próbę oceny atrakcyjności strategicznej sektora samochodowych usług transportowych w Polsce. Analiza opisowa sektora opracowana na podstawie danych statystycznych GUS wykazała dużą dynamikę rozwoju tego sektora i jego strategiczny udział w sektorze całej UE. Analizy ilościowe atrakcyjności sektora przeprowadzono trzema metodami: metoda G. Gierszewskiej i M. Romanowskiej, metodą francuską, oraz metodą McKinsey. Wszystkie trzy metody wykazały podobną atrakcyjność sektora na poziomie 64%.
EN
In the following article the authors have made an appraisal of attractiveness of Polish road transportation market. The descriptive analysis, based on government statistic data (GUS), shown dynamic development of the sector and its strategic share in EU market. The quantitative analysis conducted by the three methods (French, McKinsey, Romanowska and Gierszewska) identified the attractiveness of the market on the level of 64%.
EN
The paper presents a problem concerning digital processing of signals in measuring systems with sensors of pulse frequency output. Under dynamic conditions instantaneous frequency values represent instantaneous values of a processed quantity and the signal samples are irregularly distributed in time. Moreover, the time between samples may depend on the current and previously values of the processed quantity. Such an irregularly sampled signal can be further analyzed with the application of resampling to extract a regularly sampled signal from the irregular data. The difference between the estimated and the true signal is analyzed as a measuring error.
PL
W pracy rozpatrzono zagadnienie cyfrowego przetwarzania sygnału w torze pomiarowym z czujnikiem posiadającym impulsowe wyjście częstotliwościowe. W stanie statycznym częstotliwość impulsów na wyjściu takiego czujnika jest proporcjonalna do wartości wielkości przetwarzanej w torze pomiarowym. Niezmienną w czasie częstotliwość można wieloma znanymi sposobami przetworzyć na wartość cyfrową ze stosunkowo wysoką dokładnością. W rozdziale 2 przedstawiono problem analizy pracy rozważanego toru pomiarowego w stanach dynamicznych, gdy chwilowe wartości częstotliwości impulsowego sygnału reprezentują chwilowe wartości przetwarzanej wielkości. Ponieważ dla sygnału impulsowego nie jest możliwe wyznaczenie przyrostów fazy mniejszych od jednego okresu, w praktyce nie można również wyznaczyć jego częstotliwości chwilowej. Próbki sygnału częstotliwościowego mogą być wyznaczone nie częściej niż co kolejny jego okres i reprezentują one wartości średnie wielkości wejściowej w tym okresie. Dodatkowym utrudnieniem jest nierównomierne rozmieszczenie tych próbek w czasie. W rozdziale 3 przedstawiono algorytm przetwarzania sygnału częstotliwościowego w celu uzyskania próbek rozmieszczonych równomiernie w czasie, a w rozdziale 4 omówiono metodę symulacyjnego badania błędów w rozpatrywanym torze pomiarowym. Błędy zdefiniowano jako różnicę pomiędzy odtworzonymi wartościami chwilowymi sygnału i wartościami sygnału podanego w postaci analitycznej na wejście algorytmu symulacyjnego. Wyznaczano wartości chwilowe i średniokwadratowe błędów. W rozdziale 5 przedstawiono uzyskane przykładowe wartości błędów kwantowania i uśredniania oraz błędów równomiernego resamplingu, w zależności od parametrów przetwarzanej wielkości: jej częstotliwości oraz stosunku składowej stałej do składowej przemiennej.
PL
W artykule przedstawiono porównanie zaproponowanych przez autorów metod symulacji wyjściowego sygnału impulsowego przetwornika napięcieczęstotliwość U/F. Pierwsza z analizowanych metod oparta jest na modelu fizycznym przetwornika, druga na jego równaniu matematycznym. Mimo odmiennego podejścia otrzymano zbliżone wyniki. W pierwszej metodzie uzyskano wyniki obarczone błędami kwantowania o rozkładzie jak w rzeczywistym układzie pomiarowym. W drugiej metodzie wyniki są dokładniejsze, ale nie są związane z techniczną realizacją układu pomiarowego.
EN
In measurement engineering, while processing any quantities into digital form, frequency-modulated impulse signals are often used as intermediate signals. During actuation or monitoring of measurement systems with such sensors it is necessary to have an impulse signal correspondent with the signal from the converter during normal operation. That is why there are being developed the methods which allow generating an impulse signal correspondent to the signal from the converter, when taking into account the changes of the measured quantity in accordance with the adopted characteristics. The paper presents a comparison of the methods for simulating the output impulse signal proposed by the authors, on the example of a voltage-to-frequency U/F converter. The first analyzed method, described in Section 2, is based on a physical model of the converter, while the second, presented in Section 3, is based on its mathematical equation. In spite of the difference of approaches, very similar results were obtained - they are given in Section 4. The advantage of the first method is the acquisition of results encumbered with quantization errors of the distribution precisely the same as in an actual measurement system (Fig. 2). The second method allows acquiring more precise results, which reflect the actual location of subsequent impulses. However, they are not related to any specific technical implementation of the measurement system. The selection of the method depends on the purpose of the simulation of the frequency signal, e.g. researching quantization errors, testing algorithms of increasing the effective resolution of the measurement chain or testing the characteristics of the algorithms of digital processing of frequency signals.
PL
Generator częstotliwości wzorcowej jest niezbędnym elementem składowym wielu współczesnych przyrządów pomiarowych i innych urządzeń. Jego podstawowym parametrem jest częstotliwość generowanego sygnału wzorcowego oraz błąd względem wartości znamionowej, który wyznacza sie metoda fazowa poprzez porównanie ze wzorcem wyższego rzędu. W referacie przedstawiono zasadę metody fazowej porównywania częstotliwości wzorcowych, odpowiedni układ pomiarowy oraz aplikacje zrealizowana w środowisku LabVIEW przetwarzająca dane pomiarowe. Zaprezentowano rezultaty badan symulacyjnych oraz wyniki pomiarów w układzie rzeczywistym.
EN
A precision frequency standard comparison method, measurement system and data processing based on LabVIEW environment are presented. Because the frequency of a standard oscillator changes due to aging, in order to remove the aging offset and return the oscillator to its nominal operating frequency calibration procedure should be used. The linear phase comparison method is widely used in the frequency standard comparison of high precision. Because this method has very high measurement resolution, it can distinguish and process a very small phase difference variation. However, the application of this method are only limited by the fact that the both frequencies of comparison signals must be the same. In this case, uncertainty of time measurement and duration of time measurement, will influence the comparison precision of the frequency standard. For higher resolution and convenient use, a method based on linear phase comparison was used. To determine the time differences between the reference signal and the signal of compared oscillator, typical digital time interval meter can be used, e.g. HP 53131A Universal Counter. The software of the system was developed in the LabVIEW programming environment. In order to reduce noise, smooth measurement data and find the mathematical relationship between signals were used different curve fitting methods implemented in LabVIEW, such as the Least Square (LS), Least Absolute Residual (LAR), or Bisquare (BS) fitting method. The main advantage of the proposed solution is that it can be easily implemented with general purpose measurements instruments. The algorithm was tested using data recorded from real frequency sources.
PL
Cyfrowe pomiary częstotliwości bazują na dwóch podstawowych metodach: zliczaniu okresów sygnału w zadanym czasie oraz wyznaczaniu czasu trwania jednego lub kilku okresów tego sygnału. Przy pomiarach małych częstotliwości stosuje się drugą z nich, a wtedy dla sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń istotnym problemem staje się błąd powstający w układach wejściowych, wynikający z niepewności wyznaczenia początku i końca okresu sygnału mierzonego. W referacie analizuje się możliwość zmniejszenia błędów pomiaru częstotliwości średniej sygnału o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń poprzez zastosowanie metody najmniejszych kwadratów MNK do ograniczenia błędów wnoszonych przez wejściowe układy formujące. Przedstawia się proponowaną strukturę układu pomiarowego, wyprowadzone zależności analityczne i wyniki przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych.
EN
: Digital frequency measurements are usually performed using either of two methods: counting the signal periods in a given time or determining the duration of one (or more) signal period. There are also variations of these methods that ensure short measurement times and low error values. In order to ensure the correct operation of measuring systems, all such methods require a signal shape with steep slopes and a period identical to that of the measured signal. When measuring signals with low slope steepness in the presence of noise, an additional measurement error appears as a result of jittering of slopes that delimit the successive periods of the measured signal. This error is usually called the trigger error and is proportional to the effective value of noise and inversely proportional to the steepness of the signal slopes. This poses an essential problem when measuring the frequency of sinusoidal signals, for example the frequency of voltage in the electric grid. A known and widely used method for limiting this error is measurement of the duration of multiple periods, which allows decreasing the error proportionally to the number of the averaged periods. This paper analyses the possibility of further increasing the accuracy of measuring the frequency of signals with low slope steepness in the presence of noise by using the least mean squares method LMS to limit the trigger errors. A frequency is here defined as a derivative of the signal phase with respect to time. To determine the average frequency, one uses a simple regression slope which approximates the phase based on successive moments in which the signal passes through zero level for several periods. This paper presents the proposed measurement system layout, the derived analytical relationships and the results of conducted experiments.
PL
W artykule przedstawiono metody przetwarzania impulsowego sygnału częstotliwościowego. Opisane metody pozwalają na odtworzenie wartości wielkości mierzonej w stałych odstępach czasu w trybie on-line i off-line. Przeprowadzono symulację pomiaru prędkości obrotowej przetwornikiem obrotowo-impulsowym, wyznaczając wartości błędu pomiaru i efektywnej liczby bitów. Wykazano mniejszą wartość błędu i większą wartość efektywnej liczby bitów dla metody wykorzystującej dwa przedziały między-impulsowe.
EN
Methods for processing a frequency-modulated pulse signal are presented in this paper. The methods allow acquiring information about the frequency of a pulse signal with constant sampling frequency. These methods, depending on the time instant for which the measurement result is determined, can be divided into two groups. In measurements on-line the measured value is determined based only on the position of pulses preceding the moment of measurement. The method in which the measured value is determined from the last period and that in which the measured value is determined from extrapolation of two last periods (Fig. 1) are described. In measurements off-line, first there is saved the location of all pulses in the time of recording, and after there is determined the value measured in the assumed moments of the measurement. Therefore, in this case the measured value is determined not only by the position of pulses before the moment of measurement, but also those occurring after this time. The method in which the measured value is determined from the current period and that in which the measured value is determined from interpolation of two periods (Fig. 2) are described in the paper. The accuracy of conversion is determined by a relative error or the number of bits, and thus by the resolution. The noise added to the useful signal has a significant impact on the processing accuracy in real measurements. Therefore the ENOB (Effective Number of Bits), the number of digital signal bits above the noise, is more useful than the resolution. The paper presents examples of simulation results for speed measurements (Tables 1, 2). As it can be seen from the results, increase in the standard generator frequency allows increasing the effective number of bits only to a certain limit. Further increase in the frequency does not increase the ENOB value due to the noise being a result of the method used.
PL
Częstotliwość sygnału na wyjściu testowym statycznego licznika energii elektrycznej jest proporcjonalna do mocy czynnej dołączonego odbiornika. Gdy moc ta ulega zmianie, zmienia się czas pomiędzy kolejnymi impulsami sygnału testowego, co uniemożliwia uzyskanie wyników pomiaru mocy w równych odstępach czasu. W pracy przedstawia się algorytm cyfrowego przetwarzania impulsowego sygnału częstotliwościowego z wyjścia testowego statycznego licznika energii elektrycznej w celu uzyskania chwilowych wartości mocy czynnej w równych odstępach czasu.
EN
The indications of electricity meters are a basis for the financial settlements for consumed electric energy. Therefore, they are subjected to appropriate regulations and their design must fulfil proper requirements. All static electricity meters must have an output of the test signal allowing for determination of the measurement errors of the meter during its legalization. It also gives additional possibilities of analyzing the load variation in the installation place, as the frequency of the pulse signal on the test output is proportional to the active power of the connected device. In order to precisely determine the frequency of the test signal in short time, it is required to measure its successive periods. But if the device power changes, the successive results of measurements are obtained in various time intervals. It makes the analysis of load variation in reference to the linear time scale more difficult. The paper presents the range of issues connected with the digital processing of the impulse frequency signal from the test output of a static electricity meter in order to obtain the instantaneous values of the active power in equal time intervals. The algorithm of obtaining the uniformly sampled frequency signal upon the basis of non-uniformly located samples is presented. It uses the multinomial approximation of the value of electric energy measured by the meter, which after calculation of derivative allows for determination of the value of the active power in selected time instants. Appropriate analytical dependences and examples of measurements results are also given.
19
Content available remote Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym
PL
W artykule przedstawiono problematykę cyfrowego przetwarzania sygnałów w systemach pomiarowych z czujnikami z wyjściem częstotliwościowym. Zaproponowany schemat blokowy czujnika i algorytm symulujący można zastosować w tych wszystkich przypadkach, gdy częstotliwość sygnału impulsowego niesie informację o chwilowych wartościach wielkości fizycznej przetwarzanej w systemie. Pozwala to na testowanie różnych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów częstotliwościowych. W artykule przedstawiono też przykłady wyników badań.
EN
The paper describes a problems concerning digital processing of signals in measuring systems with sensors of frequency output. The presented block diagram of a sensor and a simulating algorithm can be applied in all the cases when frequency of a pulse signal carries information about instantaneous values of a physical quantity processed in the system. This allows testing of various digital processing algorithms of frequency signals. Some test results are also presented in the paper.
PL
W pracy przedstawia się problematykę równomiernego próbkowania sygnału częstotliwościowego w systemie pomiarowym, w którym chwilowe wartości częstotliwości reprezentują chwilowe wartości przetwarzanej wielkości, a czas pomiędzy próbkami zależy od aktualnej wartości sygnału wejściowego. Taki sygnał można analizować za pomocą prezentowanego algorytmu resamplingu z wielomianową aproksymacją fazy sygnału impulsowego, a jakość przetwarzania ocenić efektywną liczbą bitów. Prezentuje się wybrane wyniki badań.
EN
This paper focuses on issues relating to the extraction of a uniform sampled frequency signal from irregularly spaced samples. In the measurement system with a frequency output sensor instantaneous frequency values represent instantaneous values of the processed quantity and the time between samples depends on the current value of the input signal. This non-uniformly sampled signal can be analyzed by the discussed resampling algorithm with polynomial interpolation of the pulse signal phase. In this case, a convenient parameter for assessing the processing quality of such a measurement chain is the effective number of bits. The presented algorithm can be applied in all the cases when the pulse signal frequency carries information about instantaneous values of a physical quantity processed in the system. This allows testing various digital processing algorithms of frequency signals and assessing the errors introduced by them. The selected test results are also presented in the paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.