Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Modernizacja konstrukcji zaprojektowanej według PN-B wymaga oceny jej bezpieczeństwa według postanowień eurokodów. Przedstawiono wybrane problemy oceny nośności wykonywanej wg PN-EN 1993 konstrukcji stalowych zaprojektowanych według PN-B-03200 z lat 1956–1990. Omówiono zagadnienia identyfikacji właściwości wytrzymałościowych stali dawnych i globalnej, plastycznej analizy konstrukcji stalowych. Podano przykłady „wzmacniania” konstrukcji w wyniku zastosowania uściślonych, precyzyjniejszych modeli oceny nośności.
EN
Modernization of the structure that is designed according to PN-B requires an assessment of the safety under the eurocodes. The selected issues of assessment of the resistance done by PN-EN 1993 for steel structures being designed according to PN-B-03200, from years 1956-1990 have been discussed. An identification of strength parameters of the former steel grades have been raised as well as the global plastic analysis of steel structures. Examples of structural “strengthening’s“ resulting from the more accurate and adequate models of the assessment of the resistance have been presented.
EN
This paper focuses on an analytical and numerical investigation of aluminium brackets used to fasten light-weight curtain walls to building facilities. The authors propose a solution to increase the load capacity of aluminium brackets by means of additional cover plates (straps). This paper also includes a short survey of literature and material properties concerning the EN AW-6060 T6 aluminium alloy. This paper suggests an initiation of a comprehensive investigation on aluminium brackets.
PL
W pracy przedstawiono numeryczne oraz analityczne badania nośności i sztywności wzmocnionych konsol aluminiowych. Są one stosowane jako elementy łącznikowe fasad słupowo-ryglowych z konstrukcją budynku. Konsole wykonano ze stopu aluminium AW-6060 wg PN-EN 573-3:2004, odmiana T66 wg PN-EN 515:1996. Wstępne analizy wytężania i zachowanie się konsol wykazały, że są one o niedostatecznej nośności oraz sztywności, czego podstawową przyczyną była zbyt wiotka ich blacha czołowa, a także jej otwory owalne montażowe. W celu zwiększania nośności i sztywności konsol zaproponowano zastosowanie nakładek (tzw. stempli), usytuowanych pod nakrętkami śrub łączących je z konstrukcją budynku. Wzmacniają one lokalnie blachy czołowe konsol. Ich zadaniem konstrukcyjnym jest m.in. zmniejszenie ramienia „zginania” c oraz zwiększenie sztywności giętnej blachy czołowej konsoli. W pracy dokonano krótkiego omówienia modeli materiałowych stosowanych do opisu stopu aluminium, wraz z podaniem wybranych parametrów materiałowych. Stworzono dwa bryłowe modele numeryczne konsol ze wzmocnieniem i bez wzmocnienia nakładkami, a następnie porównywano wartości ich przemieszczeń i naprężeń. W symulacjach numerycznych wykorzystano program MSC.Marc z opcją kontaktu (metoda kontaktu: segment-to-segment) pomiędzy elementami bryłowymi wraz z zdefiniowanym współczynnikiem tarcia bi-liniowego Colomba. Wykonane badania numeryczne wykazały, że wzmocnienie analizowanych konsol nakładkami (stemplami) zwiększyło ich nośność i sztywność o około 50 %, co pozwoliło w bezpieczny sposób przenieść prognozowane obciążenia na konstrukcję budynku.
EN
The EN 1993-1-1 calculation model of initial, equivalent bow imperfection forces qd acting on the bracing system assumes that the stabilized member is uniformly compressed within his length. But this assumption is incorrect. The distribution of the axial compression force in the restrained roof rafter varies along its length and usually has a parabolic shape. This paper proposes refined generalized models for identifying the imperfection forces in members to be restrained, having an initial bow imperfection with maximum amplitude e0. The models were derived on the basis of the real parabolic shape of the axial forces distribution in restrained roof girders. The effect of lateral imperfection amplitude e0 of the restrained girder is accompanied by twist imperfection ϕ0 measured as the angle of rotation of the webbed girder plane or the plane passing through the truss top and the bottom chords. The latter imperfection profile component generates additional horizontal imperfection forces H1,i not included in the current design codes. Analytical relations for calculating imperfection force qdi and force H1,i are provided in order to evaluate the state of stress in both the purlins and the bracings. The considered problem is illustrated with a calculation example.
PL
Przedstawiono modele i zasady oceny wyboczenia pasów dolnych z płaszczyzny kratownic, które umożliwiają zrezygnowanie ze stężeń prętowych. Uwzględniono w nich sztywność giętną płatwi lub blachy trapezowej (obudowy dachu), ich połączenia z pasem górnym oraz prętów wykratowania kratownicy, które ograniczają przemieszczenia boczne pasa dolnego kratownicy. Podano sposób oceny sztywności giętnych obudowy dachu i jej połączenia z pasem górnym kratownicy oraz ich prętów wykratowania o geometrii V, N i W. Przedstawiona ocena stateczności z płaszczyzny kratownicy dotyczy pasów dolnych jednogałęziowych i dwugałęziowych. Analizowane zagadnienie zilustrowano przykładem obliczeniowym.
EN
The paper introduces models and rules of valuation of the out-of-plane buckling of bottom chords in truss systems that enable resignations from the classic strut bracings. The procedure accounts for: the flexural stiffness of purlins or trapezoidal sheets (roof covering), the stiffness of connection to the upper truss chord, and the flexural stiffness of the truss web members of V, N, W geometry, as factors limiting the lateral displacements of the bottom truss chord. The presented method of evaluation of the out-of-plane buckling is related to the both single solid and doubled built-up bottom chords. The analyzed case has been illustrated by calculation example.
PL
W modelu oceny obciążeń imperfekcyjnych qd stężeń i płatwi w PN-EN 1993-1-1 przyjęto jako bezpieczne założenie, że stężany element jest ściskany siłą stałą na jego długości. Założenie to nie jest poprawne, gdyż rozkład siły osiowej zmienia się na długości stężanego elementu - jest on paraboliczny i znakozmienny (występuje ściskanie i rozciąganie). Powoduje to generowanie przez stężany pręt oddziaływań imperfekcyjnych odmiennych od obciążenia qd wg PN-EN 1993-1-1. Przedmiotem pracy są badania obciążeń imperfekcyjnych stężanego pasa górnego dźwigarów dachowych połączonych sztywno ze słupami. Siła osiowa w stężanym pasie zmienia się parabolicznie na jego długości, z rozciągającej w strefie podporowej, w ściskającą w strefie środkowej. Jest to znakozmienne wzdłużnie obciążenie paraboliczne. Wartości sił osiowych rozciągających w strefie przypodporowej Nhog i ściskających w strefie środkowej Nsag zależą m.in. od charakterystyk sztywnościowych rygla dachowego, słupów i ich połączeń ze sobą. W pracy wykonano analizy parametryczne obciążeń imperfekcyjnych oraz wytężenia płatwi i stężeń w funkcji sił osiowych Nhog i Nsag w stężanym elemencie. Celem prezentowanych analiz jest określenie rzeczywistego obciążenia imperfekcyjnego i jego wpływu na wytężenia płatwi i stężeń w różnych, realnych sytuacjach projektowych.
EN
In the calculation model of equivalent stabilizing force qd (shorter – imperfection force) for both bracing system and purlins consistent with PN-EN 1993-1-1 it has been conservatively assumed that the member to be restrained is uniformly compressed within its length by an axial force. This is incorrect when the actual distribution of the axial force is considered as non – uniform, having a parabolic shape and sign – variable characteristic (compression and tension). Thus a different imperfection force is generated in comparison with this given in PN-EN 1993-1-1. The actual imperfection loads of the upper flange of the restrained roof rafter being fully fixed to columns have been analyzed. The axial force in the restrained member changes parabolically along its length from tension at the support zone to compression at the central part. Values of tension axial forces Nhog and compression axial forces Nsag depend, among others, on the rigidity of the roof rafter, rigidity of columns and stiffness classification of the rafter to column connection. Parametrical analyzes of the imperfection forces together with evaluation of strains of purlins and bracing system versus axial forces Nhog, Nsag acting in the restrained member have been done. The result of presented analyzes is determination of the safe imperfection force and the strain of purlins and bracing system in different, real design situations and a comparison of obtained results with these based on the conservative model given by PN-EN 1993-1-1.
EN
In the calculation model of the equivalent stabilizing force qd for bracing system consistent with EN 1993-1-1 it has been conservatively assumed that the member to be restrained is uniformly compressed within its length by an axial force. This assumption is incorrect owing to the actual distribution of the axial force which is non-uniform in the shape of parabola. Thus a different imperfection force is generated in comparison with this given in EN 1993-1-1. In the paper the equivalent stabilizing force qd of simply supported roof girders has been analyzed. The formulas for an equivalent stabilizing forces of restrained roof girders with parabolic variability of axial force, have been proposed. Obtained results have been discussed and illustrated with examples.
PL
W modelu obliczeniowym oddziaływań imperfekcyjnych qd oraz wytężenia płatwi i stężeń przyjęto w EN 1993-1-1 jako bezpieczne założenie, że stężany pas górny dźwigara dachowego jest ściskany siłą stałą na jego długości. Założenie to nie jest poprawne, gdyż rozkład siły osiowej w stężanym pasie dźwigara dachowego zmienia się wzdłużnie. Jest on zazwyczaj paraboliczny, a także może być też znakozmienny (np. w przypadku rygla dachowego sztywno połączonego ze słupami, w jego stężanym pasie górnym występuje ściskanie i rozciąganie). Powoduje to generowanie odmiennego oddziaływania imperfekcyjnego przekazywanego na płatwie i stężenie, niż obliczone wg modelu rekomendowanego w EN 1993-1-1. Przedmiotem pracy są analizy obciążeń imperfekcyjnych stężanych pasów górnych dźwigarów dachowych, które są podparte przegubowo. Siła osiowa w stężanych pasach górnych zmienia się parabolicznie na ich długości i jest największa w środku rozpiętości dźwigara dachowego. Podano zależności analityczne służące do wyznaczania oddziaływań imperfekcyjnych stężanych pasów górnych badanych dźwigarów dachowych, w których występuje wzdłużna, paraboliczna zmienność siły osiowej. Wykonano analizę porównawczą zaproponowanego, uściślonego modelu wyznaczania obciążeń imperfekcyjnych z modelem obliczeniowym wg PN-EN 1993-1-1. Przedstawiono również alternatywny sposób wyznaczania oddziaływań imperfekcyjnych w stężanym pasie dźwigarów dachowych. Polega on na analizie równowagi sił w węzłach łukowego (wstępnie wygiętego) stężanego pasa górnego dźwigara dachowego. Ten sposób jest szczególnie przydatny w obliczeniach oddziaływań imperfekcyjnych kratownicowych dźwigarów dachowych. Przeprowadzono dyskusję otrzymanych wyników badań i zilustrowano analizowane zagadnienia przykładami obliczeniowymi.
7
PL
W PN-EN 1993-1-1 obciążenie imperfekcyjne wstępnie wygiętych prętów wyznaczono, zakładając, iż na ich długości są one ściskane stałą siłą. To założenie prowadzi do niebezpiecznej oceny wytężenia płatwi i stężeń. W artykule zaprezentowano uściślone modele imperfekcyjnych obciążeń wstępnie wygiętych prętów wytężonych rzeczywistym rozkładem siły ściskającej, a także od skręcenia i pochylenia płaszczyzny głównej kratownic, czego nie uwzględniono w PN-EN 1993-1-1.
EN
In PN-EN 1993-1-1 loadings from imperfection caused by initial deflection of elements are calculated assuming a uniform axial compression force along the element. This assumption leads to unsafe estimation of the load capacity of purlins and lateral bracings. In the article a refined models of calculation of loadings from mentioned above imperfections for bars under compression by uniformly distributed force and torsion for inclined truss were presented. These effects were not taken into account in PN-EN 1993-1-1.
8
Content available remote Uściślony model imperfekcyjnych obciążeń płatwi i stężeń
PL
Przedstawiono uściślone modele identyfikacji obciążeń imperfekcyjnych stężanych kratownic swobodnie podpartych. Wyznaczono je uwzględniając rzeczywisty paraboliczny rozkład sił w stężanym elemencie oraz skręcenie płaszczyzny głównej kratownicy. Podano zależności analityczne służące do obliczania obciążeń imperfekcyjnych w analizie wytężenia płatwi i stężeń. Przeprowadzono dyskusję otrzymanych wyników.
EN
Refined modes of identification of loads from imperfections on braced free supported trusses have been presented. The loads have been determined according both their real parabolic distribution along the braced members and the torsion of the main plane of the truss. The analytic relationships for calculation of the loads from imperfections in the strain analysis of purlins and bracings have been given and obtained results have been discussed.
PL
Budowa strukturalna i model niezawodnościowy ustroju nośnego obiektu ma zasadniczy wpływ na jego bezpieczeństwo – szczególnie w przypadku obciążeń wyjątkowych.
EN
The structural build and the reliability model of the bearing system of a building has a substantial impact on its safety - especially in the case of accidental loads.
PL
Konstrukcje i elementy konstrukcji należy zaprojektować, zrealizować i utrzymywać w taki sposób, aby w zamierzonym (przewidzianym w projekcie) okresie użytkowania (np. w przypadku budynków mieszkalnych jest to 50 lat), z należytym poziomem niezawodności i bez nadmiernych kosztów, przejmowały wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogą wystąpić podczas wykonania (budowy) oraz użytkowania.
EN
Structures and structural elements should be designed, executed and maintained in such a way that over the intended (as provided in the design) period of use (e.g. 50 years in case of residential buildings) they are able to withstand any and all actions, impact and influence which may occur during execution (construction) and use, with a due level of reliability and without excessive costs.
PL
To druga część tej problematyki, która dotyczy m.in. analizy bezpieczeństwa konstrukcji według półprobabilistycznej metody stanów granicznych. Analizując bezpieczeństwo konstrukcji, należy ustalić taką kombinację równoczesnego występowania obciążeń stałych i zmiennych.
EN
It is the second part of this problematic, which concerns interalia the analysis of structure safety according to the half probabilistic limit state method. When analyzing the safety of the structure, such a combination of simultaneously appearing constant and variable loads, has to be determined.
12
Content available remote Projektowanie kratownic dachów bezpłatwiowych z zastosowaniem blach trapezowych
PL
W artykule omówiono warunki usztywnienia bocznego blachami trapezowymi kratownic dachów bezpłatwiowych. Podano analizy parametryczne zginania międzywęzłowego ich pasów górnych. Porównano momenty zginające w pasach obliczone dla modeli kratownicy i belek. Zaprezentowano modele obliczeniowe oceny sprężystego podparcia bocznego pasów dolnych kratownic, w wyniku jej zamocowania w obudowie dachowej z blach trapezowych. Przedstawiono procedury oceny nośności na wyboczenia pasów dolnych z płaszczyzny kratownicy usztywnionej dachowymi blachami trapezowymi.
EN
The conditions of the lateral bracing of the upper chords of purlinless truss executed by trapezoidal sheets have been discussed. The parametric analyses of their bending between nodes have been presented. The results of bending moments obtained for those chords and adequate beam models were compared. The calculation models for assessment of the lateral supporting of the bottom truss chords as the flexible restraint in the roof trapezoidal sheets were given. The procedures of the assessment resistance due to out-plane buckling of the bottom truss chord braced by roof sheeting were presented.
13
PL
Podano uogólnione modele i zasady oceny wyboczenia pasów dolnych z płaszczyzny kratownic dachów bezpłatwiowych. W przypadku gdy blachy trapezowe są odpowiednio połączone z pasem górnym kratownicy, to sztywność giętna i skrętna ustroju ogranicza przemieszczenia boczne jej pasa dolnego. Przedstawiono sposób oceny sztywności giętnej: blachy trapezowej, połączenia blachy trapezowej z pasem górnym kratownicy i wykratowania kratownicy o geometrii V, N i W. Ocena stateczności z płaszczyzny kratownicy dotyczy pasów dolnych jednogałęziowych oraz dwugałęziowych.
EN
Generalized models and principles of evaluation of the out-of-plane buckling of the bottom truss chords in roof without purlins have been presented. For corrugated sheets which are properly connected with the upper truss chord, the lateral and torsional rigidity of the system restrain the lateral displacement of its bottom chord. The way of evaluation of the lateral rigidity for: trapezoidal sheets, trapezoidal sheets to the upper truss chord connection and different geometry of truss members V, N, W has been given. Evaluation of the out-of-plane stability of the truss is for the both bottom single-chord and double-chord system.
PL
W artykule przedstawiono mechanizmy powstawania uszkodzeń korozyjnych obudowy dachowej i ich wpływu na nośność oraz trwałość stalowej konstrukcji nośnej hali. Destrukcja korozyjna doprowadziła nie tylko do zmniejszenia nośności dachowych blach fałdowych, lecz także spowodowała zagrodzenie awaryjne płatwi, stężeń oraz rygli dachowych hali. Wykonano analizę zakresu i sposobu modernizacji obudowy dachu hali, a także określono warunki dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.
EN
The mechanisms of corrosion damage formation in roof sheathing and their effects on load-carrying capacity and durability of the building’s steel load-bearing structure are presented. Corrosion damage not only led to deteriorated load-carrying capacity of corrugated roofing sheets but also caused failure hazard to purlins, bracings and roof beams. The range and methodology of roof sheating upgrade has been analyzed and the  criteria for continued safe use have been given.
PL
Przedstawiono metodologię badań oraz statystyczną identyfikację parametrów wytrzymałościowych stali na podstawie pomiarów jej twardości Brinella. Wykonane badania dotyczyły czterech stalowych wież oświetleniowych o identycznej konstrukcji, które zaprojektowano w latach siedemdziesiątych XX wieku. Zaproponowano sposób oceny wytrzymałości obliczeniowej dawnych stali, który można stosować w obliczeniach nośności konstrukcji, wykonywanej według PN-EN 1993.
EN
The following article presents the methodology of investigation and identification of steel strength resistance based on statistical analysis of the Brinell hardness measurements. The research concerned four steel lighting towers located in sports stadium. The lighting towers were designed in the 70s of the 20th century and their design documentation has not been saved. According to this fact, appropriate method for the old steel strength evaluation calculation, according to PN-EN 1993 codes was offered.
16
Content available remote Trapezoidal sheet as a bracing preventing flat trusses from out-of-plane buckling
EN
Trapezoidal sheet properly connected with the upper chord of the flat truss can be taken into account in the assessment the out-plane stability of the upper and bottom chord as well. The term of lateral bracing by the roof trapezoidal sheeting in purlinless truss chords were discussed. The calculation models for assessment of the lateral supporting of the bottom truss chords as the flexible restraint in the roof trapezoidal sheets were given. The procedures of the assessment resistance due to out-plane buckling of the bottom truss chord braced by roof sheeting were presented.
17
Content available remote Causes of imminent failure damage and repair of steel building purlins
EN
A systemic design of purlins made from Z-sections (cold-formed from sheet metal) and their ties (made from solid bars) had been adopted in the investigated steel building. A periodic survey of the latter's technical condition showed that the purlins were deformed, bent and twisted and the ties were buckled. The condition of the roof deck supporting structure posed an imminent failure hazard. This paper presents the results of investigations of the load-bearing capacity and rigidity of the roof deck supporting structure, the aim of which was to determine the causes of its imminent failure condition.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.