Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The work was undertaken to investigate the strength of a tourist bus body during rollover on the side or the roof. The investigation of the process of impact against the road surface with simultaneous deformation of body framework will make it possible to assess the safety of bus occupants and the strength of bodies of vehicles of this type. The need to undertake this work arose from the fact that at present, bus bodies do not provide adequate passenger safety in spite of meeting the requirements of current EU regulations.
PL
Celem pracy jest przeprowadzenie badań wytrzymałościowych nadwozi autobusów turystycznych w sytuacji bocznego przewrócenia lub przewrócenia na dach. Zbadanie procesu uderzenia o nawierzchnię jezdni i jednocześnie deformacji szkieletu nadwozia pozwoli ocenić stan bezpieczeństwa osób podróżujących wewnątrz oraz wytrzymałość nadwozi tego rodzaju pojazdów. Wynika to z faktu, że obecnie konstrukcje nadwozi autobusów nie zapewniają odpowiedniego bezpieczeństwa pasażerom, mimo iż spełniają obowiązujące dyrektywy Unii Europejskiej. Poznanie procesu uderzenia o nawierzchnię jedni i deformacji szkieletu autobusu uzupełnione będzie i badania dynamiki uderzeń różnych przekrojów o kształtach tożsamych z kształtami nadwoziami autobusowymi.
2
Content available remote Konstrukcja ESP - urządzenia stabilizacji toru jazdy
PL
W pracy przedstawiono przebieg prac prowadzonych w KPiPBM nad układem ESP, przeznaczonym dla pojazdów z pneumatycznym układem uruchamiania hamulców. Podane są przesłanki przyjęte do opracowania własnego rozwiązania oraz opisano zasadę działania tego urządzenia. Zaprezentowano wersję prototypową, która została zainstalowana w autobusie badawczym.
EN
The paper presents the investigations carried out in KPiPBM PŁ concerned with EPS device designated for vehicles equipped with pneumatic braking system. The assumptions of a new, own solution are described as well as the principles oft its operation. The prototype version is presented, which was installed in a test bus.
3
Content available remote Koncepcja ESP - urządzenia stabilizacji toru jazdy
PL
W pracy omówiono tendencje rozwojowe urządzeń kontroli poślizgu – ABS, ASR i ESP oraz ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu. W szczególności odniesiono się do działania układów stabilizacji toru jazdy ESP. Przedstawiono również przebieg prac prowadzonych w KPiPBM nad układem ESP, przeznaczonym dla pojazdów z pneumatycznym układem uruchamiania hamulców. Podane są przesłanki przyjęte do opracowania własnego rozwiązania oraz opisano zasadę działania tego urządzenia.
EN
The paper describes the development of automatic devices cotrolling wheel slip – ABS, TRC and ESP and their influence upon the road safety. Particularly the main attention was paid on the device which assures vehicle stability motion control - ESP. Paralelly the results of investigations of ESP carried out in KPiPBM PŁ are presented. This device is designated for vehicles equipped with pneumatic braking system. The accepted assumptions are described as well as the algorithm of its operation.
4
PL
W pracy przedstawiono rozwiązanie elektrycznie uruchamianych hamulców do pojazdów z instalacją pneumatyczną. Kluczowym elementem rozwiązania jest prototypowy zawór elektropneumatyczny sterowany cyfrowo. Przedstawiono możliwości rozszerzenia funkcjonalności o kontrolę poślizgu realizowaną dotychczas przez takie urządzenia jak ABS, ASR, ESP czy BAS. Na obecnym etapie prac prowadzone są badania modulatora i przygotowywany jest kompletny zestaw do zabudowy w pojeździe badawczym.
EN
Paper presents the solution of electrically controlled brakes for vehicles equipped with pneumatic braking system. The main element of the solution is the prototype of electropneumatic modulator, steered digitally. The possibilities of extensing its functionality are described, such as slip control obtained till now by different devices such as ABS, TCS, ESP or BAS. At a moment the modulator is tested and the whole system is prepared to fit to the vehicle.
PL
W pracy przedstawiono cyfrowo sterowany modulator ciśnienia przeznaczony dla elektrycznie uruchamianych hamulców pojazdu użytkowego. Dla ilustracji istoty działania zaworu podano jego schemat ideowy i rysunek konstrukcyjny. Przedstawiono przykładowe wstępne wyniki badań tego modulatora - skonstruowanego i wykonanego w Instytucie Pojazdów, Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Łódzkiej.
EN
The paper presents the concept of digitally controlled modulator valve designed for electrically operated brakes of utility vehicles. Its schematic diagram and the construction draw is shown. The principles of valve operation obtained during tests on a special test rig are demonstrated. The modulator valve is an original concept designed in Vehicle Research Institute of Technical University of Lodz.
6
Content available remote Badania ESP - urządzenia stabilizacji toru jazdy
PL
W pracy omówiono badania stanowiskowe i drogowe urządzenia ESP własnej konstrukcji. Przedstawiono wybrane przebiegi czasowe wielkości fizycznych uzyskane podczas badań na poligonie badawczym.
EN
The paper presents the results of rig and road tests of ESP construction developed in KPiPDM PŁ. The graphs of chosen physical quantities of vehicle movement are shown which were obtained during researches on a special prepared test road.
PL
W artykule przedstawiono wyniki identyfikacji parametrów skrętnych ogumienia stosowanego w lekkich robotach kołowych: sztywności skrętnej oraz tłumienia skrętnego, gdy skręcanie zachodzi względem osi obrotu koła. Badaniu poddano dwa rodzaje małych opon niepneumatycznych. Otrzymane wartości parametrów porównano z poddanymi skalowaniu wartościami dla typowej opony samochodowej i wyciągnięto wniosek, że proste skalowanie nie będzie dawało zadowalających rezultatów. Praca jest kolejnym krokiem na drodze do opracowania modelu ogumienia robota mobilnego.
EN
The paper presents results of identification of rotational stiffness and damping of small-size tyres of a wheeled mobile robot. The investigation was conducted for two types of non-pneumatic tyres. The values of parameters obtained for the robot tyres were compared to the scaled values for a typical passenger car tyre, which led to the conclusion that simple scaling does not yield accurate results in this case. The work is a step forward on the way to devise the tyre model tailored for the needs of a wheeled mobile robot.
EN
The design basis, conceptual design, and a prototype construction of a new anti-slip regulation (ASR) system (also referred to as "traction control system") have been presented. The operation of the proposed ASR system consists in the applying of the parking (emergency) brake, actuated by means of a two-state modulator controlled by an electronic control module. This principle differs from that employed in the current ASR systems, where the service brake system is used for ASR purposes. The construction of the system under consideration is based on the use of the piston-spring part of the spring brake actuator of the rear driving wheel brakes to apply a braking torque to appropriate wheels during system operation. The concept under consideration may be implemented in trucks, buses, or other vehicles provided with air brake systems. The idea of system operation was verified by computer simulation tests, during which the system functioning parameters were optimised. On these grounds, a prototype version of the system was built and subjected to rig tests and then to road tests.
PL
W pracy przedstawiono założenia, koncepcję i prototyp konstrukcji urządzenia kontroli poślizgu kół napędowych ASR. Działanie proponowanego urządzenia ASR polega na uruchomieniu hamulca postojowego (awaryjnego) włączanego za pomocą dwustanowego modulatora sterowanego elektronicznym modułem sterującym. Zasada ta jest odmienna od obecnie istniejących urządzeń ASR, gdzie uruchamiany jest hamulec zasadniczy. Konstrukcja urządzenia opiera się o wykorzystanie części sprężynowo - tłokowej siłownika membranowo - sprężynowego układu hamulcowego tylnych kół napędowych do wywierania momentu hamującego podczas pracy urządzenia. Założenia te mogą zostać zrealizowane w odniesieniu do samochodów ciężarowych, autobusów lub innych pojazdów w których występuje pneumatyczny układ hamulcowy. Koncepcja działania urządzenia została poddana weryfikacji za pomocą symulacji komputerowej, podczas której przeprowadzono optymalizację parametrów związanych z procesem funkcjonowania urządzenia. Na tej podstawie zbudowano wersję prototypową, przetestowaną najpierw podczas badań stanowiskowych a następnie badań drogowych.
PL
W pracy przedstawiono rozwiązanie elektrycznie uruchamianych hamulców do pojazdów z instalacją pneumatyczną. Kluczowym elementem rozwiązania jest prototypowy zawór elektropneumatyczny sterowany cyfrowo. Dla ilustracji istoty działania zaworu podano jego schemat ideowy. Przedstawiono także przykładowe wstępne wyniki badań tego modulatora. Przedstawiono możliwości rozszerzenia funkcjonalności o kontrolę poślizgu realizowaną dotychczas przez takie urządzenia jak ABS, ASR, ESP czy BAS. Na obecnym etapie prac prowadzone są badania modulatora i przygotowywany jest kompletny zestaw do zabudowy w pojeździe badawczym.
EN
The paper presents the solution of electrically operated braking system for vehicles equipped with pneumatic installation. The main element of the solution is a prototype of the electropneumatic valve digitally controlled. The possible extense of functionality of the solution is a slip control realized in such devices as ABS, TCS, ESP or BAS. At the present stage of researches the investigations of the prototype are finished and it is prepared the complete valve for the implementation into a vehicle.
PL
W referacie opisano próbę stworzenia uniwersalnego algorytmu działania układu ESP, który umożliwiałby zachowanie stabilności pojazdu dla większości sytuacji drogowych występujących w warunkach rzeczywistych. Pokazano jego strukturę, jak również zwrócono uwagę na parametry dynamiki pojazdu, które mają w algorytmie znaczenie decyzyjne. Uzasadniono wybór wielkości regulowanych. Praca zawiera weryfikacje numeryczną działania algorytmu na uproszczonym modelu pojazdu o dziewięciu stopniach swobody, jak również przedstawia jego realizację praktyczna dla przypadku autobusu dalekobieżnego Jelcz PR110D.
EN
The development of electronic engineering and computer science caused increasing of on-board electronic units which are installed in every new car. Some of them are responsible for improving safety level of passengers, in a way, which does not allow to lead vehicle to lose its stability. The most sophisticated devices can keep stability of vehicle during curvilinear movement. They are called Electronic Stability Control (ESP). The car companies don.t publish any information about algorithms of ESP and professional literature contains only the basic information about this unit. That.s why the algorithm of ESP is still commonly unknown. The paper describes the universal algorithms of ESP which contains as many traffic cases as possible. The structure of algorithm was shown. The authors have paid attention to parameters of vehicle.s dynamic, which have decisional meaning. The numerical and experimental verification was enclosed.
11
Content available remote Urządzenie ESP dla pojazdów z pneumatycznym układem hamulcowym
PL
Współczesne pojazdy powszechnie wyposażane są w układy automatyki pokładowej czuwającej nad bezpieczeństwem czynnym kierowcy i pasażerów. Regulatory dynamiki ruchu prostoliniowego (układy ABS i ASR), coraz częściej zastępowane są przez układy stabilizacji toru jazdy – ESP (Electronic Stability Program) ze zintegrowanymi urządzeniami ABS i ASR. Problem bezpieczeństwa czynnego dotyczy również pojazdów ciężarowych z pneumatyczną instalacją hamulcową, a w szczególności autobusów. Konstrukcje i algorytmy działania urządzeń ESP dla tego typu pojazdów wciąż objęte są tajemnicą, a koncerny samochodowe ujawniają jedynie podstawowe informacje dotyczące działania tych regulatorów. W referacie opisano adaptację urządzenia ESP do autobusu Jelcz PR110D zaprojektowanego w Instytucie Pojazdów PŁ. Zwrócono uwagę na parametry dynamiki ruchu pojazdu, które mają znaczenie decyzyjne w algorytmie sterowania urządzeniem. Opisano i pokazano zarówno urządzenia wykonawcze jak i czujniki służące pomiarowi wielkości fizycznych na potrzeby działania urządzenia. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych i poligonowych autobusu wyposażonego w zaprojektowane urządzenie.
EN
The development of electronic engineering and computer science caused increasing of onboard electronic units which are installed in every new car. Some of them are responsible for improving safety level of passengers, in a way, which doesn’t allow to lead vehicle to lose its stability. The most sophisticated devices can keep stability of vehicle during curvilinear movement. They are called Electronic Stability Control (ESP). The car companies do not publish any information about ESP device and professional literature contains only the basic information about this unit. That’s why the ESP unit is still commonly unknown. The paper describes the construction of ESP device, which was designed in Vehicle Research Institute in Lodz. The sensors and modulators of ESP were shown. The authors have paid attention to parameters of vehicle’s dynamic, which have decisional meaning. The numerical and experimental verification was enclosed.
PL
W pracy omówiono tendencje rozwojowe urządzeń kontroli poślizgu - ABS, ASR i ESP oraz ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu. W szczególności odniesiono się do działania układów stabilizacji toru jazdy ESP. Przedstawiono również przebieg prac prowadzonych w IP PŁ nad układem ESP, przeznaczonym dla pojazdów z pneumatycznym układem uruchamiania hamulców. Podane są przesłanki przyjęte do opracowania własnego rozwiązania oraz opisano zasadę działania tego urządzenia. Zaprezentowano wersję prototypową, która została zainstalowana w autobusie ba-dawczym. Pojazd ten został uprzednio przystosowany do prowadzenia badań urządzeń kontroli ruchu. Przykładowe wyniki badań zamieszczone są w pracy.
EN
The paper describes the development of automatic devices controlling wheel slip - ABS, TRC and ESP and their influence upon the road safety. Particularly the main attention was paid on the device which assures vehicle stability motion control - ESP. Paralelly the results of investigations of ESP carried out in IP PŁ are presented. This device is designated for vehicles equipped with pneumatic braking system. The accepted assumptions are described as well as the algorithm of its operation. The prototype version of the device was prepared and installed in the test vehicle. The results of performed road investigations are shown in a form of diagrams.
13
Content available remote The investigations of stability of vehicle equipped with ESP
EN
The paper presents investigation results of dynamics of vehicle equipped in ESP device. The device is a design of the Vehicles Institute of Technical University of Lodz which was embedded in the experimental vehicle. This vehicle was previously adapted for research conducting of devices of traffic inspection. Installed in its multi-channel measuring- equipment let on registration of parameters movement, control signals of the device work as well dimension criterion and parameters of ESP algorithm. Estimation of the vehicle dynamics was performed for different cases of motion. In the paper there were put chosen investigation results of circular movement of the vehicle with on and out of operation ESP device. The investigation results included performances driving of the bus on path of the slalom type without the active ESP device, results driving of the bus on path of the slalom type with working the ESP device, with realizing various variants control of braking moment, results of the driving on circle with the constant speed, investigation results movement on surfaces with variable coefficients of cohesion. The investigations took place on flat paths of homogeneous surfaces with the high and low coefficient of cohesion, and on the heterogeneous surface consisting of two sorts surfaces representing the high and low coefficient of cohesion. Test results showed that had not followed long-lasting blocking wheels during changes surface and drive path, there was noticeable change of the value of the delay at the passage from one surface to second one, the ESP device demonstrated the correctness of the operating on roads of low coefficient of cohesion, the ESP device demonstrated the adaptability for varying conditions of the adhesiveness, with keeping of the efficiency of the stabilization running-track
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dynamiki pojazdu wyposażonego w urządzenie ESP. Zaprezentowano urządzenie ESP konstrukcji Instytutu Pojazdów PŁ, które zostało wbudowane do samochodu doświadczalnego. Pojazd ten został uprzednio przystosowany do prowadzenia badań urządzeń kontroli ruchu. Zamontowana w nim wielokanałowa aparatura pomiarowa pozwoliła na rejestrację parametrów ruchu, sygnałów sterujących pracą urządzenia oraz kryterium wielkości i parametrów algorytmu ESP. Ocenę dynamiki pojazdu wykonano dla różnych sytuacji ruchu. W pracy zamieszczono wybrane wyniki badań ruchu krzywoliniowego pojazdu z działającym oraz wyłączonym urządzeniem ESP, które obejmowały wyniki przejazdu autobusu po torze typu slalom bez aktywnego urządzenia ESP, wyniki przejazdu autobusu po torze typu slalom z urządzeniem ESP, realizującym różne warianty sterowanie momentem hamującym, wyniki jazdy po okręgu ze stałą prędkością, wyniki badań po nawierzchni o skokowo zmiennym współczynniku przyczepności. Badania odbywały się na torach płaskich o nawierzchniach jednorodnych o wysokim i niskim współczynniku przyczepności, oraz o nawierzchni niejednorodnej składającej się z dwóch rodzajów nawierzchni reprezentujących wysoki i niski współczynnik przyczepności. Wyniki badań wykazały, że nie nastąpiło długotrwałe blokowanie kół podczas zmian nawierzchni i toru jazdy, widoczna jest zmiana wartości opóźnienia przy przejściu z jednej nawierzchni na drugą, urządzenie ESP wykazało poprawność działania na drogach o niskim współczynniku przyczepności, urządzenie ESP wykazało zdolność adaptacji do zmieniających się warunków przyczepności, z zachowaniem skuteczności stabilizacji toru.
14
Content available remote Wybrane elementy badań drogowych pojazdu z urządzeniem ASR
PL
Referat przedstawia wyniki wybranych prób drogowych urządzenia ASR zamontowanego w specjalnie przystosowanym ciągniku siodłowym Jelcz 317. Prototyp urządzenia wykonano w Instytucie Pojazdów Politechniki Łódzkiej według oryginalnej, własnej koncepcji działania. Badania układu ASR przeprowadzono na specjalnie zbudowanym odcinku jezdni o obniżonym współczynniku przyczepności. Próby działania ASR odbywały się w trakcie ruszania z miejsca, przy ustalonej dla danego badania intensywności i dynamice operowania pedałami przyspieszenia i sprzęgła.
EN
The paper presents the results of road tests of traction control device designated to specially prepared tractor Jelcz 317. The prototype of a device was prepared in Vehicle Research Institue according to an original own concept. All tests were performed on a specially built track road. The functionality of ASR was checked during accelerating from the pitstop, in a function of intensivity and dynamics of gas and clutch control.
15
Content available remote Metoda oceny działania urządzeń ABS/ASR
PL
W referacie przedstawiono metodę badania urządzeń ABS/ASR dla pojazdów z pneumatycznym układem uruchamiania hamulców, opartą na testach na specjalnie skonstruowanym stanowisku pomiarowym. Opisane badania stanowiskowe umożliwiają wykonanie szeregu prób hamowania i rozpędzania zarówno w zróżnicowanych warunkach drogowych, jak i dla różnych parametrów pojazdów. Opisano przydatność przedstawionych badań stanowiskowych do oceny skuteczności różnych urządzeń ABS/ASR w konkretnym pojeździe, a także jako narzędzia pomocnego w projektowaniu nowych ich generacji. Uzyskane efekty zilustrowano przykładowymi wynikami badań urządzeń ASR.
EN
The paper presents the new method of investigations of ABS and ASR devices, dedicated for vehicles equipped with pneumatic braking systems. This method is based on the series of tests carried on the specially designed hybrid test rig. Described investigations allow to perform series of braking and accelerating tests in various road conditions as well as for different vehicle parameters. The usefulness of this method, presented in the paper, was applied to estimate the effectiveness of different ABS/ASR devices in particular vehicle, and as a tool useful in the development of their new generations. The obtained effects were illustrated by example of tests results of traction control ASR device.
16
Content available remote ESP - urządzenie kontroli poślizgu
PL
W pracy przedstawiono wyniki prac nad koncepcją działania urządzenia stabilizacji toru jazdy ESP, opracowanego przez Instytut Pojazdów Politechniki Łódzkiej. Urządzenie to przeznaczone jest do pojazdów z pneumatycznym układem uruchamiania hamulców. Poprawność funkcjonowania urządzenia sprawdzona została na drodze eksperymentu numerycznego. Przykładowe wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych, odtwarzających próby drogowe dla zmiennych warunków ruchu, ilustrują sposób działania urządzenia.
EN
The paper presents the concept of Electronic Stability Program (ESP) device, developed In Vehicle Research Institute TU of Łódź. This device is to be for the vehicles equipped with pneumatic braking system. The correctness of ESP operation was checked by means of numerical experiment. Series of simulation tests were performed for different road conditions. Some results of simulations are also presented in this paper.
PL
Pojazd inteligentny jest jednym z elementów InteligentnegomSystemu Transportowego. Zapewnienie mu cech pojazdu inteligentnego wymaga m.in. automatycznej kontroli systemów ruchu i sterowania silnika. Ta kontrola jest takźe jednym z warunków poprawy bezpieczeństwa ruchu. Przedstawiona praca prezentuje wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych zintegrowanej kontroli systemem hamulcowym i napędowym. Ilustrują one dotychczasowy dorobek Instytutu Pojazdów Politechniki Łódzkiej na tym polu, a takźe kierunki dalszychprac rozwojowych. Na podstawie otrzymanych rezultatów dokonano oceny poziomu bezpieczeństwa pojazdu w różnych stanach dynamicznych. Badania drogowe, przeprowadzonedla zmiennych warunków drogowych, stanowią potwierdzenie poprawności przyjętej koncepcjiukładu sterowania wymienionymi układami pojazdu.
EN
Intelligent vehicle is one of the components of Inteligent Transport Systems. To assure such features needs the automatic control of motion and engine systems. This control is also one of the conditions of improvig motion and engine systems. This paper presents the results of simulation and experimental tests of integrated automatic control ofbraking and power systems. Tese results show the achievements of Vehicle Research Institute, as well as thefuture trends of researches. Basing on carried out experimants the estimation of safety level of vehicle in different road conditions was prformed. Road tests cnfirm the accepted cocepts of automatic control of braking and power systems.
PL
W pracy przedstawiono urządzenie przeciwślizgowe ASR do samochodów z pneumatycznym układem uruchamiania hamulców. Dla ilustracji istoty działania urzadzenia podano jego schemat ogólny z uwzględnieniem rozmieszczenia zespołów w podwoziu pojazdu.Przedstawiono schemat stanowiska do badania modulatorów cisnienia oraz wyniki badań tych zespołów skonstruowanych i wykonanych w Instytucie Pojazdów Politechniki ŁÓdzkiej dla przedstawionego urządzenia.
EN
The paper presents traction control device ASR designed for pneumatic braking system. To illustrate the phenomena of device operation the general concept is shown. The results of investigation are also presented.
PL
Celem pracy jest pokazanie wpływu cyklicznego oddziaływania momentu tarcia w hamulcach na poziom i charakter drgań nadwozia i osi kół jezdnych. Dokonano analizy statystycznej wyników pomiaru hamowania ciagnika siodłowego Jelcz 317 z pneumatycznym układem hamulcowym. Analizowano przyspieszenie nadwozia i osi kół przednich oraz zmiany wartości ciśnienia w układzie hamulcowym. Przedstawiono wnioski, które pozwalają na ocenę wpływu: - częstotliwości pulsacji ciśnienia w układzie hamulcowym, - prędkości początkowej hamowania na drgania pionowe nadwozia i osi kół jezdnych podczas hamowania.
EN
The aim of this paper is to present the effect of cyclic influence on braking torque upon the level and characteristics of wheels and car body vibrations. The statistics analysis of results of braking of a truc equipped with pneumatic braking system was done. The acceleration of truck body and its wheels and the changes of pressure in braking system were taken into consideration. The presented results led us to estimate the influence of: - frequency of braking pulsation, - initial velocity of braking upon the vertical vibrations of wheels and car body.
PL
Praca przedstawia wpływ działania dodatkowych urządzeń sterujących układem hamulcowym na dynamikę pojazdu. Omówiono w sposób opisowy zasadę działania poszczególnych urządzeń, ich funkcjonalność, a także zakres wykorzystania w procesie ruchu.
EN
The paper presents the influence of the operation of special, additional devices controlling the braking system upon the dynamics of vehicle. The principles of their work, functionality of these deices and the range of possible utility in the process of vehicle motion are discussed in the general form.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.