Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Otrzymano szereg biomateriałów hydrożelowych, zawierających w swej strukturze kwas cytrynowy (CA), metodą dwuetapową. W pierwszym etapie przeprowadzano chemiczną modyfikację poli(alkoholu winylowego) (PVA) przy użyciu CA w obecności kwasu p-toluenosulfonowego jako katalizatora. Celem modyfikacji było wprowadzenie do łańcuchów hydrofilowego polimeru sieciujących wiązań i mostków estrowych. W etapie drugim otrzymywano materiały hydrożelowe, bazując m.in. na zmodyfikowanym PVA. Wytwarzano materiały, zawierające przenikające się wzajemnie sieci polimerowe, metodą polimeryzacji rodnikowej kwasu akrylowego i/lub metakrylanu metylu, inicjowanej przy użyciu 2,2'-azobis(izobutyronitrylu) (AIBN), prowadzonej w roztworze wodnym zmodyfikowanego PVA. Zbadano rozpuszczalność sporządzonych materiałów hydrożelowych w wybranych rozpuszczalnikach oraz oceniono ich zdolność do pęcznienia (sorpcji wody) w procesie inkubacji próbek w wodzie destylowanej oraz roztworach NaCI, HCl i mocznika, symulujących płyny fizjologiczne ludzkiego organizmu. Obserwowano szybkość desorpcji wody podczas suszenia próbek w temp. 37°C. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono, że materiały tego typu mogłyby znaleźć zastosowanie jako hydrożel owe powłoki w technologii leków lub superabsorbenty w wyrobach higienicznych.
EN
The series of hydrogel materials containing ciric acid (CA) in their structure were prepared by the two-step route. In the first step the chemical modification of poly(vinyl alcohol) was conducted by using appropriate amount of CA in the presence of p-toluenesulphonic acid as the catalyst. The introduction of the crosslinking ester fragments to the hydrophilic polymer chains was the aim of this modification. In the second step hydrogels on the base of modified PVA were obtained. Materials with interpenetrating polymer networks were prepared during radical polymerization of acrylic acid and/or methyl metacrylate initiated by 2,2 '-azobis(isobutyronitrile) (AIBN), conducted in water solution of modified poly(vinyl alcohol). The solubility of prepared hydrogel materials for selected solvents was tested. The swelling ratio ability to sorption of water under soaking the samples of hydrogels in distilled water and NaCl, HCl and urea solutions, simulating physiological liquids of human organism, was examined. The rate of water desorption during the process of hydrogel samples drying at the temperature of 37°C was observed. The obtained results showed that such materials could be used as hydrogel layers in the technology of drugs or as superabsorbents in hygienic products.
2
Content available remote The main aspects of refractory materials corrosion in steel production equipment
EN
The steel industry is the main consumer of refractory bricks. Refractories are commonly used as the linings of equipment used in the steel industry because they can sustain very high temperatures and corrosive attacks in working environment. However, due to the harsh working condition, their lifespan is limited. Corrosion mainly by slag is the principal phenomenon responsible for the degradation and wear of the bricks. It is a complex phenomenon that depends on several mechanisms. A good understanding of these mechanisms is important to study and improve the behaviour of refractories for steel making applications. Thus the more general and important mechanisms will be highlighted and described in this paper. They consist mainly in the penetration of the slag by capillary ascension and/or the dissolution of the bricks in the slag. The effects of material and slag properties, such as composition and pore size, as well as temperature on these processes are described.
PL
Przemysł stalowy jest głównym odbiorcą materiałów ogniotrwałych. Są one powszechnie używane do wykonywania wykładzin urządzeń stosowanych w przemyśle stalowym, ponieważ wykazują odpowiednią odporność na obciążenia termiczne i korozyjne w środowisku pracy. Jednak z powodu trudnych warunków pracy ich żywotność jest ograniczona. Korozja wywołana oddziaływaniem żużla jest głównym zjawiskiem odpowiedzialnym za degradację i zużycie materiałów ogniotrwałych. Jest to złożone zjawisko, które zależy od kilku mechanizmów. Dobra znajomość tych mechanizmów jest ważna w obszarze badań i poprawy zachowania się materiałów ogniotrwałych. W związku z tym najistotniejsze mechanizmy związane z tym zjawiskiem stanowią przedmiot artykułu. Związane są one przede wszystkim z wnikaniem żużla wskutek podciągania kapilarnego i/lub rozpuszczeniem cegieł w żużlu. Opisany został wpływ właściwości materiałów i żużla oraz temperatury na te procesy.
3
Content available Structural properties of Mn-substituted hercynite
EN
In this work spinel series with the general formula Fe1–xMnxAl2O4 (where x = 0, 0.3, 0.5 and 0.7) were synthesized and characterized with respect to their structure and microstructure. X-ray diffractometry (XRD) was used to identify the phase composition that revealed a single phase spinel material. Rietveld refinements of the XRD patterns were carried out in order to determine the lattice and oxygen positional parameters of the spinel compounds. Mössbauer effect measurements were performed at room temperature to determine the local chemical environment of the Fe ions, their valences, and degrees of spinels inversion. It was shown that an increase in the Mn content led to a decrease in the ratio of Fe2+ to Fe3+. The results obtained from Mössbauer spectroscopy (MS) were used to establish the chemical formulas of the synthesized spinels. Finally, the microstructure that was observed using scanning electron microscopy (SEM) showed a compact microstructure with an octahedral crystal habit.
4
Content available remote Dobór i kształtowanie właściwości materiałów ogniotrwałych na bazie MgO
PL
W artykule omówiono główne aspekty odgrywające kluczową rolę w procesie doboru materiałów ogniotrwałych, które bierze się pod uwagę w trakcie projektowania obmurzy ogniotrwałych. Analizę przeprowadzono na przykładzie modyfikowanych magnezjowych materiałów ogniotrwałych mogących stanowić wykładzinę strefy wysokotemperaturowej pieca obrotowego do produkcji klinkieru portlandzkiego. Przedmiotem pracy były materiały magnezjowe, których głównymi składnikami fazowymi był MgO, CaZrO3 oraz kilku procentowy dodatek MgAl2O4. Omówiono proces powstawania klinkieru portlandzkiego, warunki pracy materiałów ogniotrwałych, główne czynniki korozyjne, równowagi fazowe i właściwości komponentów – MgO, CaZrO3 i MgAl2O4. Otrzymane materiały scharakteryzowano pod kątem ich właściwości fizycznych i odporności korozyjnej. Wskazano rolę CaZrO3 i MgAl2O4 w kształtowaniu właściwości materiałów magnezjowych. Stwierdzono, że MgAl2O4 wpływa korzystnie na kształtowanie właściwości magnezjowych materiałów ogniotrwałych zawierających CaZrO3, podnosząc ich odporność na nagłe zmiany temperatury oraz ułatwiając tworzenie się na ich powierzchni stabilnego napieku ochronnego.
EN
The article discusses the main aspects that play a key role in the refractory selection process and are considered in the design of refractory linings. The analysis was carried out on the example of modified magnesia refractories which could be the high-temperature zone lining of the cement rotary kiln. Magnesia refractories are a subject of the work, in that MgO, CaZrO3 and a few percentage of MgAl2O4 were the main phase components. The process of Portland clinker formation, working conditions of refractory materials, main corrosive factors, phase equilibria, and component properties are discussed. The obtained materials were characterized for their physical properties and corrosion resistance. The role of CaZrO3 and MgAl2O4 in shaping the properties of magnesium materials was indicated. It has been found that MgAl2O4 positively influences the properties of magnesium refractory materials composed of CaZrO3, increasing their resistance to thermal shocks, and facilitating the formation of a stable protective coating on them.
PL
Przeprowadzono modyfikację małocząsteczkowej żywicy epoksydowej Epikote 828 za pomocą kopolimeru etylen-bezwodnik maleinowy Et-MA użytego w ilości 1 lub 2% wag w stosunku do masy żywicy oraz montmorylonitu Cloisite 30B dodanego w ilości 1, 2 lub 3% wag w przeliczeniu na masę czystej żywicy. Sporządzono szereg kompozycji o różnej zawartości modyfikatorów. Kompozycje epoksydowe sieciowano przy użyciu aminowego utwardzacza Z1 (trietyleno-tetraamina) w formach stalowych przez 24 godziny, w temperaturze pokojowej, a następnie w ciągu 3 godzin dosieciowywano je w suszarce, w temp. 80°C. Formy pozwalały na otrzymanie próbek o wymiarach wymaganych przy badaniach właściwości mechanicznych. Oceniono właściwości mechaniczne otrzymanych kompozytów: udarność metodą Charpy'ego, korzystając z aparatu Zwick 5012, odporność na trójpunktowe zginanie i krytyczny współczynnik intensywności naprężeń Kc przy użyciu aparatu Zwick Roell. Określono zależność między ocenianymi właściwościami a składem kompozycji. Zaobserwowano poprawę parametrów mechanicznych w przypadku kompozycji modyfikowanych w porównaniu z wynikami uzyskanymi dla czystej, utwardzonej żywicy.
EN
The modification of low-molecular weight epoxy resin Epikote 828 was conducted by using 1 and 2% wt of poly(ethylene-alt-maleic anhydride) Et-MA and 1, 2, 3% wt of nanoclay Cloisite 30B. Series of the compositions with various content of these both modifiers were prepared. The epoxy compositions were cured with amine hardener Z1 (triethylenetetraamine) in steel molds during 24 hours at room temperature and then post cured during 3 hours at 80°C. The molds had the required geometries for the mechanical properties measurements. Selected mechanical properties of obtained compositions were evaluated: impact strength by the Charpy method using Zwick 5012 apparatus, bending resistance and resistance to crack propagation using Zwick Roell machine. The relationship between the tested properties and the content of the modifiers in the compositions was discussed. It was observed that the addition of the modifiers resulted in improvement of the mechanical properties of the epoxy resin.
PL
Część magnezjowa w wyrobach niewypalanych, zawierających węgiel, stanowi główny element ich odporności na oddziaływania korozyjno-erozyjne procesów stalowniczych. Staranny dobór surowców decyduje o trwałości wyłożenia ogniotrwałego. W artykule przedstawiono właściwości wyrobów wyprodukowanych z zastosowaniem surowców z alternatywnych źródeł oraz wyniki przeprowadzonych testów z ich zastosowaniem w kadziach stalowniczych. Artykuł stanowi podsumowanie uzyskanych efektów podczas realizacji prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach realizacji POIG Działanie 1.4 „Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych”.
EN
Magnesia in the unfired refractories containing carbon is the main factor which influences resistance to corrosion and erosion processes, occurring in the steelmaking process. The careful selection of raw materials determines durability of refractory linings. The article presents the properties of the magnesia-carbon refractories produced using raw materials from alternative sources and the results of tests of their use in a steel ladle. The article is a summary of the results obtained during the performance of research and development conducted in the framework of a POIG project: Action 1.4 "The application of aggregates obtained from domestic alternative resources in refractory materials".
PL
W pracy przedstawiono zachowanie się tworzywa złożnego z cyrkonianu wapnia i tlenku cyrkonu w kontakcie z ciekłą stalą w warunkach redukcyjnych. Cyrkonian wapnia z nadmiarem ZrO2 został otrzymany z tlenku cyrkonu i węglanu wapnia na drodze dwustopniowego spiekania, kolejno w temperaturach 1100 °C i 1600 °C. Jako reagenta wytypowano komercyjną stal narzędziową. Test korozyjny polegał na wypaleniu pastylek tworzywa CaZrO3-ZrO2 z nałożoną płytką ze stali w warunkach redukcyjnych w temperaturze 1500 °C. Na podstawie obserwacji w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) stwierdzono powstanie w tworzywie ogniotrwałym trzech stref: reakcyjnej przy kontakcie ze stalą, przejściowej oraz niezmienionej. Badania rentgenowskie (XRD) tworzywa CaZrO3-ZrO2 wykazały, że po teście korozyjnym zmniejsza się udział masowy cyrkonianu wapnia w stosunku do udziału stabilizowanego tlenku cyrkonu. W strefie reakcyjnej utworzyła się warstwa tlenku cyrkonu, która powstała wskutek reakcji cyrkonianu wapnia ze składnikami stopowymi stali takimi jak krzem i glin, tworząc oprócz tlenu cyrkonu wtórne fazy krzemianowe, otaczające ziarna ZrO2. Zwartość po wygrzaniu tworzywa ogniotrwałego zmienia się nieznacznie, co może świadczyć o małej jego zwilżalności przez stal w 1500 °C.
EN
The behaviour of material composed of calcium zirconate and zirconium oxide after working in contact with molten steel was presented in this work. The calcium zirconate - zirconium oxide material was obtained by 2-step firing at 1100 °C and 1600 °C. The commercially available steel was used. A corrosion test was conducted under reducing atmosphere at a temperature of 1500 °C. A plate of steel was placed on a calcium zirconate pellet. The microstructure was observed under an electron scanning microscope (SEM) which allowed distinguishing 3 zones in the corroded material: a reaction zone in contact with steel, a transient zone, and an unchanged area. The content of calcium zirconate in the CaZrO3-ZrO2 material decreased against the zirconium oxide after the corrosion test. In the reaction zone the ZrO2 layer was created as a results of reaction between calcium zirconate and alloying components of steel such as silicon and aluminium. Compactness measurements showed that bulk density and apparent porosity changed slightly which could suggest that molten steel poorly penetrates the studied refractory material during the corrosion test.
8
Content available remote Surowce magnezjowe z alternatywnych źródeł
PL
W pracy przedstawiono wyniki prac badawczo-rozwojowych nad otrzymywaniem surowców magnezjowych z zasolonych wód wykonanych w ramach realizacji przez Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE” S.A. przy współudziale Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie projektu POIG Działanie 1.4 „Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych”. W eksperymentalnej linii wytrącano z zasolonych wód wodorotlenek magnezu, który poddano kalcynacji w specjalnie przygotowanych kasetonach w piecu tunelowym Zakładów Magnezytowych ,,ROPCZYCE” S.A. Tak otrzymana magnezja kalcynowana poddawana była topieniu w łukowym piecu elektrycznym innowacyjnej linii topienia utworzonej w ramach realizowanego projektu i posłużyła do wytworzenia kruszywa magnezjowego. Na każdym etapie technologicznym wykonywano oznaczenia strat prażenia i składu chemicznego produktów magnezjowych. Wyselekcjonowane frakcje kruszywa magnezjowego poddano badaniom składu fazowego, chemicznego w mikroobszarach i obserwacjom mikroskopowym. Otrzymane kruszywo magnezjowe, pozyskane z wodorotlenku magnezu wytrąconego z zasolonych wód miało właściwości wymagane w przypadku tego typu surowców stosowanych w produkcji zasadowych materiałów ogniotrwałych
EN
The results of R&D works are presented, concerning the obtainment of magnesia raw materials derived from saline water. The works were done in frames of realization of a POIG project: Action 1.4 "The application of aggregates obtained from domestic alternative resources in refractory materials" by Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE” S.A. in cooperation with the Faculty of Materials Science and Ceramics at the AGH-UST in Kraków. Magnesium hydroxide was precipitated by using an experimental line and calcined in a tunnel furnace of Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE” S.A., using specially prepared coffers. The obtained caustic magnesia was fused in an electrical arc furnace of an innovative line for fusion developed during the realization of the project and it was used for the manufacturing of magnesia aggregate. The determination of calcination losses and chemical composition of magnesia products has been done in each technological stage. Selected fractions of the magnesia aggregate were characterized with respect to their phase composition, chemical composition in microareas, and microstructure. The magnesia aggregate derived from the saline water fulfilled requirements expected by aggregates that are used for production of basic refractory materials.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań przebiegu procesów hydratacji zaczynów z cementu wapniowo-glinowego w obecności dwutlenku krzemu wprowadzanego w postaci zawiesiny koloidalnej. Przygotowane próbki bez dodatku oraz z dodatkiem różnej ilości koloidalnej zawiesiny SiO2 sezonowano w temperaturze 50 °C przez 3 i 42 dni. W pracy przedstawiono wyniki badań składu fazowego i mikrostruktury zaczynów, a także zanalizowano mechanizm rozkładu termicznego związków typu faz C-A-H i C-A-S-H (C ≡ CaO, A ≡ Al2O3, S ≡ SiO2, H ≡ H2O). Do realizacji celu pracy posłużono się następującymi metodami instrumentalnymi: XRD, SEM/EDS oraz DTA-TG-EGA.
EN
This paper presents the study of a hydration process of calcium aluminate cement paste containing colloidal silica. The cement pastes prepared without and with addition of colloidal silica were cured at 50 °C for 3 days and 42 days. Results of studies of the phase composition and the microstructure of cement pastes are shown, and the thermal decomposition mechanism of C-A-H and C-A-S-H (C ≡ CaO, A ≡ Al2O3, S ≡ SiO2, H ≡ H2O) phases is studied. For this purpose, XRD, SEM/EDS and DTA-TG-EGA techniques were used.
10
EN
The aim of the study was to characterize the 0.8CaZrO3-0.2CaFe2O4 composite structure with particular emphasis on the role and position of iron in the function of sintering temperature. The paper presents the results of 57Fe Mössbauer effect at room temperature. It was found that the increase of sintering temperature causes an increase in the amount of incorporated iron ions in the CaZrO3-crystal structure. Based on Mössbauer spectroscopy analysis, it was found that three different environments of Fe3+ ions were observed in the obtained materials. Two of them corresponded to CaFe2O4 phase and one was associated with the substitution of Zr4+ by Fe3+ in the CaZrO3 structure.
11
Content available Position of Fe ions in MgO crystalline structure
EN
Magnesium oxide (MgO) is one of the most important raw materials in many branches of industry. Magnesium oxide is a popular refractory raw material because of its high refractoriness and high resistance to basic slags and environment. In many cases, use of MgO is limited by its properties, especially the presence of secondary phases like iron oxides. The amount and distribution of iron oxides can strongly infl uence the technological properties of MgO and depend on the manufacturing method, particularly the heat-treatment process. The aim of the study was to evaluate the infl uence of the heat-treatment process on amount and distribution of iron ions in a magnesium oxide lattice. The 57Fe Mössbauer effect measurements of fused and sintered magnesium oxide samples doped by the iron oxide were conducted. Investigation reveals in both cases the presence of Fe2+ as well as Fe3+ ions. Fe2+ ions occupy Mg2+ octahedral sites in the MgO lattice, whereas the Fe3+ ions are located in highly distorted octahedral coordination. The amount of Fe2+ varies from around 66% for fused samples to 30% for sintered samples.
12
Content available Crystal structure and Mössbauer study of FeAl2O4
EN
In this work the synthesis of hercynite from Fe2O3 and Al2O3 powders was carried out by arc-melting method under the protective argon atmosphere. The obtained material was characterized with the use of powder X-ray diffractometry (XRD) and Mössbauer spectroscopy (MS). A Mössbauer effect in hercynite obtained by the arc-melting method indicated the cations distribution in the spinel structure among the tetrahedral and octahedral interstices. The presence of Fe2+ ions was detected in both tetrahedral and octahedral sites while Fe3+ ions occupied only the octahedral interstices. The approximate formula of the obtained iron-aluminate spinel was as follows (Fe2+ 0.77Al3+0.23)(Fe3+0.07Fe2+0.05Al0.88)2O4.
13
Content available remote Badania mechanizmu dehydratacji uwodnionego glinianu wapniowo-cyrkonowego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań składu fazowego oraz mikrostruktury zaczynu glinianu wapniowo-cyrkonowego (układ Ca7ZrAl6O18-woda) sezonowanego w warunkach otoczenia, a następnie poddanego obróbce termicznej w zakresie temperatur 100-900 °C. Wykorzystano następujące metody pomiarowe: XRD, FT-IR oraz SEM/EDS. Dehydratacja heksagonalnych hydratów C-A-H (C ≡ CaO, A ≡ Al2O3, H ≡ H2O), powstałych w zaczynie Ca7ZrAl6O18-woda sezonowanym w temperaturze otoczenia, przechodzi częściowo przez stadium pośrednie tworzenia się C3AH6 w warunkach odparowania wody fizycznie związanej i częściowego usunięcia wody chemicznie związanej, a następnie rozkładu hydratów do bezwodnych glinianów wapnia typu faz C5A3, C12A7 i C3A. Dodatkowo w badanym układzie stwierdzono obecność fazy o nieznanym dotąd składzie chemicznym, należącej do układu CaO-Al2O3-ZrO2, która utworzyła otoczkę na niezhydratyzowanych ziarnach Ca7ZrAl6O18, a także cyrkonian wapnia – CaZrO3.
EN
In this paper, the results of investigation of the phase composition and microstructure of hydrated calcium zirconium aluminate paste are presented. The paste was first cured at room temperature, and then additionally heat treated at a temperature located within a temperature range of 100-900°C. The XRD, FT-IR and SEM/EDS techniques were used for characterization of the hydrated and dehydrated samples. The dehydration process of hexagonal calcium aluminate hydrates C-A-H (C ≡ CaO, A ≡ Al2O3, H ≡ H2O) proceeded through a transitory stage of the C3AH6 formation due to evaporation of physically bonded water, and partial removal of chemically bonded one; as a result, anhydrous calcium aluminates, C5A3, C12A7 and C3A were formed. Additionally, both an unknown ternary compound belonging the CaO-Al2O3-ZrO2 system, forming dehydrated rings on the unhydrated core of Ca7ZrAl6O18 grains, and calcium zirconate, CaZrO3, were identified.
EN
The article presents the results of the physico-chemical tests concerning the properties of various slags formed after welding with low-hydrogen and rutile electrodes as well as flux-cored wires. The slags tested were analysed for their phase compositions using X-ray diffractometry (XRD) X-ray fluorescence (XRF). The behaviour of slags at temperatures elevated to 1400°C was examined using a high-temperature microscope. The analysis of the high-temperature tests enabled the determination of slag characteristic temperatures, i.e. softening and melting points. The results obtained demonstrated various properties of slags, with the lowest characteristic temperatures for low-hydrogen slags and the highest characteristic temperatures for flux-cored wire slags. In addition, on the basis of different characteristic temperatures slags were classified in relation to their solidification rates.
PL
Przedstawiono wyniki badań fizyko-chemicznych właściwości różnych żużli, utworzonych po spawaniu przy użyciu elektrod o otulinie zasadowej, rutylowej, a także drutu proszkowego. Badane żużle poddano analizie składu fazowego metodą dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD) oraz składu chemicznego metodą fluorescencji rentgenowskiej (XRF). Zachowanie się żużli w podwyższonych temperaturach do 1400oC zbadano przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego. Analiza wyników badań wysokotemperaturowych pozwoliła na wyznaczenie temperatur charakterystycznych żużli, tj. temperatury mięknięcia i topienia. Otrzymane wyniki pokazały zróżnicowanie właściwości żużli, z najniższymi temperaturami charakterystycznymi dla żużli zasadowych i najwyższymi dla żużlu z drutu proszkowego. Ponadto, na podstawie różnicy temperatur charakterystycznych zróżnicowano żużle pod względem szybkości krzepnięcia.
PL
W pracy przedstawiono wpływ temperatury na kształtowanie mikrostruktury wyrobów magnezjowo-chromitowych (MCr). Badania przeprowadzono na wyrobach MCr przygotowanych w warunkach przemysłowych, wypalonych według trzech krzywych wypalania. Ewolucję mikrostruktury w zależności od obróbki cieplnej omówiono w oparciu o badania gazoprzepuszczalności, rozkładu wielkości porów, gęstości pozornej i porowatości otwartej oraz analizę mikroskopową SEM/EDS. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że podniesienie temperatury wypału do 1690 °C, zwiększa porowatość otwartą wyrobów i gazoprzepuszczalność przez spiekanie się drobnej frakcji ziarnowej wokół grubej. Wypalanie wyrobów w temperaturze 1500 °C, nie pozwala na zakończenie się procesów spiekania.
EN
In this work, the evolution of microstructure was studies in material of magnesia-chromite bricks prepared under industrial conditions. The magnesia-chromite material was sintered in three different temperatures. The phase composition and microstructure were examined applying scanning electron microscopy (SEM) combined with EDS analysis. The bulk density, apparent porosity, pore size distribution and gas permeability were measured, allowing to draw the conclusion that heat treatment influences greatly the development of microstructure of magnesia-chrome refractory materials. Firing at 1690 °C increased the open porosity and gas permeability which has been attributed to the sintering of fine particles around coarse ones. A temperature of 1500°C used for firing does not permit to complete the sintering process.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono badanie podatności na hydratację spiekanych i topionych kruszyw ogniotrwałych na bazie związku CaZrO3 oraz układu CaZrO3-MgO, stosowanych do produkcji zasadowych materiałów ogniotrwałych. Skład fazowy badanych kruszyw wyznaczono metodą XRD. Badanie hydratacji przeprowadzono w autoklawie, zgodnie z normą ASTM C 544-92 w warunkach hydrotermalnych w temperaturze 162 °C i przy odpowiadającym jej ciśnieniu autogenicznym pary wodnej. Po autoklawizacji próbki poddano analizie fazowej XRD, termicznej DTA/TG oraz przeprowadzono obserwacje mikroskopowe SEM/EDS. Badania wykazały, że skład fazowy i mikrostruktura kruszyw, ukształtowane podczas jego wytwarzania, mają zasadniczy wpływ na podatność na hydratację. Kruszywa topione, a także zasobniejsze w cyrkonian wapnia oraz uboższe w tlenek magnezu wykazują większą odporność na działanie wody w porównaniu do kruszyw spiekanych.
EN
This work presents a hydration test of sintered and fused refractory aggregates based on CaZrO3 and the CaZrO3-MgO system. The phase composition of starting materials was identified by X-ray powder diffractometry. The hydration test was carried out in an autoclave, according to ASTM 544-92 at a temperature of 162 °C under an autogenous saturated water vapour pressure. After-hydration, the samples were analyzed by the XRD, and DTA/TG methods. The microstructure was observed using a scanning electron microscope combined with an energy-dispersive X-ray spectrometer (SEM/EDS). The results showed that the phase composition and microstructure of aggregates, that were produced during heat treatment, play a key role in controlling their susceptibility to hydration. The fused aggregates and those enriched with calcium zirconate, and impoverished with MgO were found to be less prone to hydration in comparison to the sintered ones.
17
Content available remote Ewolucja mikrostruktury andaluzytu podczas procesu jego mulityzacji
PL
Przedmiotem badań był koncentrat andaluzytowy w postaci trzech frakcji ziarnowych: 0-1 mm, 1-3 mm i 3-8 mm. Głównymi zanieczyszczeniami były tlenki SiO2 i Fe2O3, których najniższa koncentracja znajdowała się we frakcji ziarnowej 3-8 mm. Celem pracy było zaobserwowanie zmian zachodzących w mikrostrukturze i analiza składu fazowego surowca wypalonego w zakresie temperaturowym od 800 °C do 1600 °C w funkcji wielkości ziaren. Oceniony został stopień przemiany andaluzytu w mullit na poszczególnych etapach obróbki cieplnej. Obserwacje prowadzono przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) z analizą składu chemicznego w mikroobszarach (EDS). Składniki fazowe zidentyfikowano metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD). Gęstość określono na podstawie pomiarów piknometrycznych. Stwierdzono, że proces mulityzacji rozpoczyna się w temperaturze 1300 °C i jest całkowicie zakończony w 1500 °C. Tworzenie się charakterystycznej mikrostruktury, w skład której wchodzą ziarna mullitu pomiędzy, którymi przestrzeń wypełniona jest przez amorficzną fazę krzemianową, odbywa się dwuetapowo. W pierwszej kolejności (1300 °C – 1500°C) powstają jednocześnie ziarna mullitu o różnym pokroju, w tym pokroju igłowym. W wyższych temperaturach (1600 °C), gdy proces jest już zakończony ma miejsce przeobrażenie igłowego mullitu w płatkowy. Powstawaniu amorficznej fazy krzemianowej sprzyja wzrost koncentracji zanieczyszczeń. Mulityzacja szybciej przebiega w drobniejszych frakcjach ziarnowych o wyższej koncentracji zanieczyszczeń.
EN
The natural andalusite in three grain fractions: 0-1 mm, 1-3 mm and 3-8 mm is studied. SiO2 and Fe2O3 were main impurities. The lowest concentration was detected for the 3-8 mm fraction. The aim of the study was to observe microstructural changes and to analysis the phase composition of raw andalusite heat treated at temperatures ranging from 800 °C to 1600 °C as a function of particle size. The mullitization rate of andalusite at various stages of heat treatment was evaluated. Observations the studied andalusite fractions were carried out using scanning electron microscopy (SEM) combined with chemical analysis in microregions (EDS). Phase components were identified by X-ray diffraction (XRD). Densities were determined by helium pycnometry. It has been found that the mullitization process commenced at 1300 °C and completely ceased at 1500 °C. The formation of the characteristic microstructure, consisting of mullite grains and an amorphous silicate phase which fills the space between the mullite grains, is carried out in two stages. First, at 1300–1500 °C, mullite grains of different shapes are formed, including the needle-shaped habit. At higher temperatures (1600 °C), when the process is completed, the needle-shaped mullite transforms to the flaky one. The formation of amorphous silicate phases was favored by an increase in concentration of impurities. The mullitization runs faster in finer grain size fractions with higher impurity concentrations.
18
PL
Glinian wapniowo-cyrkonowy jest związkiem o bardzo wysokiej aktywności hydraulicznej. W pracy przedstawiono wstępną ocenę możliwości zastosowania Ca7ZrAl6O18 jako nowego spoiwa w technologii betonów ogniotrwałych wysokoglinowych i korundowych, zawierających mikroproszek Al2O3. W tym celu przeprowadzono badania hydratacji glinianu wapniowo-cyrkonowego bez oraz z dodatkiem Al2O3. Badania kalorymetryczne spoiw wykazały, że przy udziale mikroproszku Al2O3 obniżyła się sumaryczna ilość wydzielonego ciepła po 12 h badania. Z przeprowadzonych analiz XRD, FT-IR, DTA-TG oraz SEM wynika, że wysokość temperatury sezonowania próbek warunkuje rodzaj i budowę powstających hydratów z układu CaO-Al2O3-H2O.
EN
Calcium zirconium aluminate exhibits high hydraulic activity. The aim of this work is to study the hydraulic properties of Ca7ZrAl6O18. Application of Ca7ZrAl6O18 as a hydraulic binder in high-alumina and corundum refractory concretes, which contain reactive Al2O3 micropowder, has been proposed to be a promising route. For this purpose, the hydration of calcium zirconium aluminate with and without of Al2O3 addition was studied. Calorimetric studies of binders revealed that the total amount of generated heat decreased after 12 h of hydration in binder based on Ca7ZrAl6O18 and reactive Al2O3 micropowder. Based on the XRD, DTA-TG and SEM analyses it was concluded that the curing temperature determines the type and structure of calcium aluminate hydrates formed during the hydration of Ca7ZrAl6O18 phase.
19
Content available remote Analiza termiczna faz z układu MgO-SiO2-H2O
PL
Celem pracy było scharakteryzowanie wpływu składu chemicznego na przemiany zachodzące w czasie termicznej dekompozycji faz uwodnionych z układu MgO-SiO2-H2O. W wyniku reakcji tlenków magnezu i krzemu oraz wody powstaje tzw. faza MSH. Duże zainteresowanie tą fazą związane jest z jej potencjalną aplikacją jako spoiwa mogącego znaleźć zastosowanie zarówno w przemyśle materiałów budowlanych, jak i ogniotrwałych. Z punktu widzenia materiałów ogniotrwałych zachowanie się fazy MSH w czasie ogrzewania, jako substancji uwodnionej, jest niezwykle istotnym parametrem wskazującym na jej przydatność do konkretnych zastosowań przemysłowych. Badaniom poddano próbki składające się z tlenku magnezu i tlenku krzemu, zmieszanych w różnych proporcjach, oraz wody w stałym stosunku do części stałych. Przygotowane mieszaniny sezonowano przez określony czas, a następnie poddano je badaniom, które obejmowały analizę termiczną DTA-TGA-EGA i analizę rentgenograficzną XRD. Badania ujawniły tworzenie się w próbkach nowych związków hydraulicznych o charakterze amorficznym, a także wykazały różnice w zachowaniu się tych próbek w czasie ogrzewania w zależności od stosunku tlenków MgO/SiO2.
EN
The aim of this study was to characterize influence of chemical composition on changes of hydrated phases from the MgO-SiO2-H2O phase system during thermal decomposition. The reaction of MgO, SiO2 and water creates the MSH phase. Interest in this phase is connected with its potentially wide applications in building and refractory materials industry. From the point of view of the refractory materials, behaviour of this phase during heating is extremely important and indicates on possibility of industrial application. Samples subjected to study consisted of MgO, SiO2 in different molar ratio and water to solid ratio of 2. The obtained mixtures were aged for selected times. The examination of the aged pastes included thermal, XRD and SEM-EDS analyses. The study revealed that changes of the internal arrangement of paste and the creation of new hydrated phases associated with layered magnesium silicates occurred during aging.
EN
In this work an influence of firing temperature on the technological properties, such as cold crushing strength, hot modulus of rupture (HMOR), creep in compression (CIC) and refractoriness under load (RUL) was studied. The bricks were fired at 3 different temperatures. The technological properties were observed to be different with the increase of firing temperature. Study of CIC showed that the each sample has a different creep rate. The heat treatment has an influence on the technological properties of the material. This study allowed authors to determine the optimal temperature of heat treatment which took a value of 1590°C and analyse the influence of heat treatment on warehousing the final product.
PL
W pracy prześledzono wpływ temperatury wypalania wyrobów zasadowych na właściwości technologiczne wyrobu, takie jak: wytrzymałość na ściskanie (CCS), wytrzymałość na zginanie w wysokich temperaturach (HMOR), pełzanie przy ściskaniu (CIC) i ogniotrwałość pod obciążeniem (RUL). Wykonane zostały kształtki magnezjowo-chromitowe, a następnie wypalone w trzech różnych temperaturach. Badanie CIC pokazało, że każda próbka wykazuje inną odporność na pełzanie. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie optymalnej temperatury wypalania, która wynosi 1500°C oraz określenie wypływu obróbki cieplnej na późniejsze magazynowanie wyrobów.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.