Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy wpływu temperatury uzwojeń silnika oraz zaburzeń napięcia zasilania na moment elektromagnetyczny. W pracy przedstawiono przebiegi momentu oraz ich widma. Porównano amplitudy wahań dla różnych częstotliwości subharmonicznych. Zamieszczono wyniki eksperymentów numerycznych, wykonanych za pomocą metody elementów skończonych dla silnika indukcyjnego klatkowego o mocy 3 kW.
EN
The article concerns the impact of the winding temperature and supply voltage disturbances on the electromagnetic torque. The torque waveforms and their spectrums are presented. The amplitude of torque fluctuation is compared for various subharmonics frequencies. The results of numerical computations with the finite element method are shown for a 3 kW cage induction motor.
EN
This work is devoted to preliminary investigations concerning the effect of an inertia moment and load-speed characteristics on currents, power losses and windings temperature of an induction machine supplied with voltage containing subharmonics. The results of numerical simulations are presented for a totally-enclosed fan-cooled cage induction motor of rated power 3 kW. The computations were carried out with a field method and a hybrid field-circuit method. The results of preliminary investigations show that load properties may have significant influence on currents, power losses and windings temperature of an induction machine under considered power quality disturbances.
PL
Artykuł jest poświęcony wstępnym badaniom wpływu momentu bezwładności i charakterystyki obciążenia na prądy, straty mocy oraz temperaturę uzwojeń silnika indukcyjnego, zasilanego napięciem zawierającym subharmoniczne. Wyniki obliczeń numerycznych przedstawiono dla silnika indukcyjnego klatkowego budowy całkowicie zamkniętej o mocy 3 kW. Obliczenia wykonano za pomocą metody polowej oraz polowo-obwodowej. Prezentowane wyniki badań dowodzą, że właściwości obciążenia mogą mieć istotny wpływ na prądy, straty mocy oraz temperaturę uzwojeń silnika indukcyjnego w warunkach rozważanych zaburzeń.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych z użyciem procedur Eckmanna i Rosensteina wyznaczających wykładniki Lapunowa na podstawie szeregu czasowego. Dla weryfikacji i oceny przydatności tych procedur, jako wzorcowy szereg czasowy wyko­rzysta­no punkty generowane przez odwzorowanie logistyczne, dla którego znana jest trajektoria współczynników Lapunowa.
EN
This paper presents the results of simulation tests using the Eckmann and Rosenstein procedures for calculating Lyapunov exponents based on a time series. For verifying and evaluating the suitability of these procedures as a reference time series, points generated by logistic mapping for which the trajectory of Lyapunov's coefficients is known was applied.
PL
Artykuł dotyczy wpływu wahań napięcia zasilania na silnik indukcyjny klatkowy. Przedstawiono w nim przebiegi prądu, momentu obrotowego i prędkości obrotowej. Zamieszczono widma napięcia zasilania i prądu pobieranego przez silnik. Odpowiednie eksperymenty numeryczne wykonano za pomocą metody elementów skończonych. Wyniki obliczeń przedstawiono dla silnika indukcyjnego klatkowego o mocy 3 kW.
EN
The paper deals with the influence of supply voltage fluctuations on an induction cage machine. Waveforms of currents, torque and rotational speed are presented. Voltage and current spectrum are discussed. The appropriate numerical experiments were made with finite elements method. The results of calculation are shown for an induction cage motor of rated power 3 kW.
PL
Artykuł dotyczy modelowania polowego silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego napięciem zawierającym subharmoniczne. Zaprezentowano wstępny dwuwymiarowy model polowy silnika zaimplementowany w środowisku ANSYS Maxwell. Przedstawiono wpływ rozważanego zaburzenia na prąd zasilania silnika dla różnych częstotliwości subharmonicznych napięcia. Porównano wyniki symulacji komputerowej i badań eksperymentalnych.
EN
This work deals with the field modeling of an induction cage machine supplied with voltage containing subharmonics. A preliminary 2D field model implemented in ANSYS Maxwell environment is shown. The effect of disturbance under consideration on the motor supply current is presented for various frequencies of voltage subharmonics. The results of computer simulation and experimental investigations are compared.
PL
Artykuł dotyczy wpływu subharmonicznych napięcia na wahania prędkości obrotowej silnika indukcyjnego klatkowego małej mocy. Badania wykonano metodą symulacyjną z wykorzystaniem wstępnego dwuwymiarowego modelu polowego silnika indukcyjnego. W pracy przedstawione zostały wyniki obliczeń dla subharmonicznych o różnej częstotliwości.
EN
The article concerns rotational speed fluctuation of an low-power induction cage machine supplied with voltage containing subharmonics. The investigations were carried out with simulation method employing the preliminary 2D field model of the induction cage machine. The results of calculations were presented for voltage subharmonics of various frequencies.
PL
Praca dotyczy koncepcji badań wpływu subharmonicznych napięcia na drgania i wibracje silnika indukcyjnego klatkowego. Przedstawiono cel i metodykę badań. Zaprezentowano wstępny dwuwymiarowy model polowy silnika indukcyjnego, zaimplementowany w środowisku Maxwell. Zamieszczono opis stanowiska pomiarowego, a także wstępne wyniki obliczeń numerycznych przebiegu momentu obrotowego dla silnika indukcyjnego klatkowego o mocy 3 kW.
EN
This work concerns the concept of investigation on charring and vibration of an induction cage machine supplied with voltage containing subharmonics injection. The research methodology is described. A preliminary two-dimensional field model implemented in the environment of Maxwell is presented. The laboratory stand is described. The results of preliminary numerical calculations of rotational torque variation are shown for a 3 kW induction cage motor.
PL
Artykuł dotyczy jednoczesnego oddziaływania subharmonicznych napięcia i odchylenia napięcia na obciążenia cieplne silnika indukcyjnego. Dokonano analizy wpływu rozważanych zaburzeń jakości napięcia zasilania na temperaturę uzwojeń oraz szacunkowy czas życia silnika. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych dla silnika indukcyjnego klatkowego budowy zamkniętej o mocy 5,5 kW.
EN
This paper concerns the effect of simultaneous presence of voltage subharmonics and voltage deviation on thermal loads of an induction cage machine. The influence of the considered power quality disturbances on windings temperature rise is analyzed. The operational life expectancy of a machine is discussed as well. The results of computer simulation are presented for a totally enclosed induction cage machine of the rated power 5.5 kW.
PL
Artykuł dotyczy wpływu subharmonicznych napięcia na prądy uzwojeń stojana i prędkość obrotową silnika indukcyjnego klatkowego. Badania wstępne wykonano za pomocą modelu 2D zaimplementowanego w środowisku Ansoft Maxwell. Wyniki obliczeń przedstawiono dla silnika indukcyjnego o mocy 3 kW, połączonego w trójkąt.
EN
This paper deals with the effect of voltage subharmononics on stator windings currents and rotational speed of an induction cage machine. The preliminary investigations were carried out with 2D machine model implemented in Ansoft Maxwell environment. The results of calculation are presented for a delta-connected machine of the rated power 3 kW.
PL
W artykule przedstawione zostały relacje czasowe pomiędzy procesami i operacjami realizowanymi podczas rejestracji danych z systemu elektroenergetycznego, zapisywanych do pamięci przenośnej, od momentu ich przetworzenia na postać cyfrową w przetwornikach ADC, poprzez konwersję w FPGA i gromadzenie w pamięci procesora DSP, ich ponowne wysłanie do układu FPGA, gdzie są one buforowane w ramkach 4 kB, a następnie wysłane za pomocą interfejsu SPI do pamięci procesora GPP, pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. W module GPP, działającym w środowisku Linux, dane zapisywane są na nośniku USB. Jest to proces krytyczny, wpływający na ograniczenie szybkości rejestracji danych. Przeprowadzono analizę czasową operacji realizowanych sekwencyjnie w poszczególnych blokach i występujących ograniczeń czasowych.
EN
The article presents the time relations between processes and operations carried out during the registration of data from the electrical power system, stored in pendrive portable memory. The authors present and analyze in terms of successive stages of registration of data containing information on the signals in the power system, starting from their conversion into digital form, by gathering in memory of the DSP, sending them using LVDS protocol to the FPGA, where they are cached in 4 kB frames and then sent via SPI interface to the memory of GPP processor operating under the Linux system. In the next step, using the tools and drivers available in this environment, data is stored on the USB. This operation is critical in saving the data stream from the power system, affecting the speed limit of data recording. Limitations of this operation are mainly due to the properties of the Linux system. The paper describes the configuration and processes at the basic functional blocks of data recording track: ADC, DSP, FPGA and GPP with a USB port. An analysis of time constraints operations performed sequentially in individual blocks. "A bottleneck" for the data stream to the recording operation is under the control of the USB port of GPP. The article presents the results of data processing speed in individual blocks and the existing time constraints as well as the conclusions about the properties of the embedded operating system, installed in the system GPP and the possibility of using such solution in data recording systems.
11
Content available remote Sprzężenie różnych standardów interfejsów z wykorzystaniem układów FPGA
PL
Układy FPGA, ze względu na ich otwartą konfigurację oraz sposób ich implementacji, mają szeroki zakres zastosowań. W artykule opisano uwarunkowania występujące przy projektowaniu aplikacji z wykorzystaniem układów FPGA, umożliwiających wymianę danych pomiędzy portami interfejsów o różnych standardach. Przedstawiono etapy realizacji projektu: od analizy wybranych interfejsów, poprzez dobór odpowiedniego układu FPGA, projekt aplikacji w języku VHDL, realizację symulacji, po konfigurację układu rzeczywistego oraz testowanie jego działania. W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązanie przyrządu do pomiaru i rejestracji parametrów jakości energii elektrycznej, ilustrujące etapy projektowania układu łączącego porty interfejsów o różnych standardach, zarówno w zakresie parametrów sygnałów interfejsowych, jak i formatów przesyłanych danych. Przedstawiono sposoby realizacji aplikacji konfiguracyjnej FPGA. Omówiono metodykę badań prowadzonych na etapie symulacji funkcji wykonywanych w FPGA dla weryfikacji konfiguracji układu. Załączono wyniki badań prowadzonych podczas testowania poprawności działania sprzężonych interfejsów. Na przykładzie wybranego układu FPGA sformułowano wnioski określające zakres jego wykorzystania w kontekście możliwych do realizacji standardów sygnałowych, ograniczeń częstotliwości sygna- łów wejściowych/wyjściowych oraz wskazano przykładowe standardy interfejsów, z którymi skonfigurowany układ FPGA może wymieniać dane przy określonych parametrach komunikacji.
EN
The FPGAs have great possibilities of their application thanks to the open structure and convenient way of their configuration. In paper, the conditions occurring in the design of FPGA applications that allows exchange of data between the different standards interfaces were described. The paper presents the stages of project implementation, starting with analysis of the activities of specific interfaces by selecting the FPGA, application and simulation design in VHDL, configuration and testing of actual operation of the system. The paper shows an example illustrating the project stages of the connection between the interfaces with different signal standards and different data frame formats. It also presents how to implement the FPGA configuration application as well as the methodology of research carried out on the stage of user functions simulation, the FPGA configuration verification and the results of research conducted during the testing operation of coupled interfaces. Taking into account the selected FPGA the proposals providing range of ts use in the context of possible signal standards implementation were formulated, input/output signal frequency restrictions were indicated as well as the examples of interface standards with which the configured FPGA can exchange the data with specific parameters of communication.
PL
Artykuł dotyczy wpływu subharmonicznych napięcia na pracę transformatora jednofazowego pracującego z obciążeniem o charakterze rezystancyjnym oraz z obciążeniem indukcyjnym. Przedstawiono analizę przebiegów prądu w uzwojeniach transformatora, a także przebiegów napięcia po stronie wtórnej. Dokonano oceny wpływu subharmonicznych napięcia na wartość skuteczną prądu uzwojeń oraz przeprowadzono krytyczną analizę wniosków przedstawionych w dotychczasowych pracach. Badanie wykonano metodą symulacji komputerowej, opierając się na modelu polowym 2D transformatora jednofazowego zaimplementowanego w środowisku Maxwell.
EN
This work concerns the effect of voltage subharmonics on a single phase transformer under both resistive and reactive load. The secondary voltage and windings current waveforms are analyzed. Windings current rms values are discussed and conclusions resulting from previous works are criticized. The appropriate investigations are carried out with simulation method on the basis of a two-dimensional field model implemented in the environment of Maxwell.
PL
W artykule przedstawiono relacje czasowe pomiędzy procesami i operacjami realizowanymi podczas rejestracji danych z systemu elektroenergetycznego, zapisywanych do pamięci przenośnej pendrive. Autorzy przedstawiają i analizują pod kątem uzależnień czasowych kolejne etapy rejestracji danych, zawierających informacje o sygnałach w systemie elektroenergetycznym, od momentu ich przetworzenia na postać cyfrową, poprzez gromadzenie w pamięci procesora DSP, ich wysłanie z wykorzystaniem protokółu LVDS do układu FPGA, gdzie są one buforowane w ramkach 4 kB, a następnie wysłane za pomocą interfejsu SPI do pamięci procesora GPP, pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Wskazano zmianę sposobu synchronizacji ramek w komunikacji między FPGA a GPP, dzięki której wydatnie zwiększono efektywność wymiany danych między tymi układami. W module GPP, z wykorzystaniem narzędzi i sterowników dostępnych w środowisku Linux, dane zapisywane są na nośniku połączonym za pośrednictwem portu USB. Jest to proces krytyczny w łań- cuchu wspomnianych operacji, wpływający na ograniczenie szybkości rejestracji danych. Ograniczenia te wynikają głównie z właściwości systemu Linux. W pracy omówiono konfigurację i procesy realizowane w podstawowych blokach funkcjonalnych toru rejestracji danych: ADC, DSP, FPGA oraz GPP z portem USB. Przeprowadzono analizę ograniczeń czasowych operacji realizowanych sekwencyjnie w poszczególnych blokach. „Wąskim gardłem” dla strumienia danych jest operacja zapisu do USB pod kontrolą GPP. W artykule przedstawiono wyniki badań szybkości przetwarzania danych w poszczególnych blokach i występujących ograniczeń czasowych. Zawarto wnioski na temat właściwości wbudowanego systemu operacyjnego, zainstalowanego w układzie GPP, oraz możliwości wykorzystania takich systemów w układach rejestracji danych. Przedstawiono korzyści i ograniczenia związane z ich użytkowaniem.
EN
The article presents the time relations between processes and operations carried out during the registration of data from the electrical power system, stored in pendrive portable memory. The authors present and analyze in terms of successive stages of registration of data containing information on the signals in the power system, starting from their conversion into digital form, by gathering in memory of the DSP, sending them using LVDS protocol to the FPGA, where they are cached in 4 KB frames and then sent via SPI interface to the processor memory GPP operating under the Linux system. In the next step, using the tools and drivers available in this environment, data is stored on the USB. This operation is critical in saving the data stream from the power system, affecting the speed limit of data recording. Limitations of this operation are mainly due to the properties of the Linux system. The paper describes the configuration and processes at the basic functional blocks of data recording track: ADC, DSP, FPGA and GPP with a USB port. An analysis of time constraints operations performed sequentially in individual blocks. "A bottleneck" for the data stream to the recording operation is under the control of the USB GPP. The article presents the results of data processing speed in individual blocks and the existing time constraints. The conclusions about the properties of the embedded operating system, installed in the system GPP and the possibility of using such solution in data recording systems. The paper presents the benefits and limitations associated with their use.
PL
W artykule przedstawiono konfigurację kanału komunikacyjnego oraz operacje prowadzone na przesyłanej przez niego informacji, zrealizowanego z wykorzystaniem FPGA. Kanał jest istotną, integralną częścią układu akwizycji danych z systemu elektroenergetycznego w oryginalnym urządzeniu do analizy i oceny jakości energii elektrycznej (Estymator-Analizator), ze względu na różniące się standardy portów komunikacyjnych głównych elementów układu akwizycji: przetworników ADC oraz procesora DSP. W szczególności, omówiono sterowanie przetwornikiem ADC oraz przetwarzanie jego danych wyjściowych w układzie FPGA i dostarczanie ich do procesora DSP. Omówiono algorytmy programu konfiguracyjnego FPGA oraz podsumowano wyniki uzyskane w trakcie badań urządzenia, w którym zaimplementowano omawiany układ.
EN
The paper presents the configuration of the communication channel and the operations carried out on the data sent by it, realized using the FPGA layout. The channel is an important, integral part of the data acquisition unit in the original device for the analysis and estimation of power quality in electrical power system. The channel enables communication between different standard interface ports present in main elements of acquisition system: ADC and DSP. In particular, the paper discusses the ADC control, the processing of its output data in FPGA and delivering them to the DSP. During these operations in FPGA the data are converted taking into account the format of communication frames, features of carrying them signals as well as the speed of transmission. The data are transmitted from the ADC via the three-lines serial interface at the physical layer compatible with the SPI standard, and after processing in the FPGA they are sent to the DSP with the participation of the four-lines serial Link Port. The procedures for the data sending from the ADC to the FPGA buffers, their conversion and subsequent transmission to the DSP TigerSHARC are described. Algorithms of the FPGA configuration program are discussed. The results obtained during testing of the device, which implements the considered channel, are summarized.
15
Content available remote Badanie wpływu subharmonicznych napięcia na pracę transformatora jednofazowego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu subharmonicznych napięcia na obwód magnetyczny transformatora jednofazowego. Zaprezentowano przebiegi strumienia magnetycznego, prądu magnesującego oraz ich widm dla napięcia zawierającego rozważane zaburzenie. Badania przeprowadzono za pomocą metody symulacyjnej, z wykorzystaniem dwuwymiarowego polowego modelu transformatora zaimplementowanego w środowisku MAXWELL. Odpowiednie obliczenia wykonano dla transformatora mocy 4 kVA.
EN
This paper concerns effect of voltage subharmonics on the magnetic circuit of a single chase transformer. The waveforms of magnetic flux and magnetizing current and their spectra were discussed. The investigations were carried out with simulation method, with using a 2D field model implemented in the MAXWELL environment. The suitable calculations were performed for the transformer of rated Power 4 kVA.
16
Content available Akwizycja danych z ADC z wykorzystaniem FPGA
PL
W referacie przedstawiono realizację toru akwizycji danych analogowych, w szczególności sterowania zespołami 6-kanałowych przetworników ADC w AD7656 Analog Devices za pośrednictwem układu FPGA z serii Spartan 3 Xilinx, omówiono procedury przesyłania danych z ADC do buforów w FPGA i ich konwersji oraz dalszej transmisji do procesora DSP Tiger SHARC Analog Devices. Cyfrowe reprezentacje analogowych sygnałów wejściowych ADC przesyłane są do FPGA za pośrednictwem trzech linii interfejsu szeregowego, kompatybilnych w warstwie fizycznej ze standardem SPI. Po przetworzeniu w FPGA dane przesyłane są do procesora DSP, przy udziale linii w standardzie LVDS. W referacie omówiono właściwości wymienionych standardów interfejsów, procedury sterowania ADC, algorytmy programu konfiguracyjnego FPGA oraz funkcje realizowane w tym układzie. Omówiono wyniki badań funkcjonalnych toru.
EN
The paper presents implementation of the analog data acquisition channel, in particular the control of a 6-channel ADC converter system of type AD7656 Analog Devices through the Xilinx Spartan 3 of series FPGA, discusses the procedure for sending data from the ADC to FPGA buffers, their conversion and further transmission to the DSP TigerSHARC Analog Devices. The measurement channel configuration is shown in Fig. 1. The digital representations of ADC analog input signals are sent to the FPGA via a three-lines serial interface (Fig. 2) at the physical layer compatible with the SPI standard. After processing in the FPGA, the data are sent to the DSP, with participation of the four-lines bus in the LVDS standard (Fig. 3). The paper presents the ADC properties (Fig. 5) as well as the interfaces applied in the channel (Figs. 3, 4, 8), the procedures for miscellaneous modes of the ADC data output (Figs.6, 7), the set of lines for the FPGA communication with its external circuits (Fig. 8), the time dependencies between operations implemented in the FPGA (Fig. 9), the FPGA configuration program algorithms (Fig. 10) and the functions implemented in this system. Selected results of the functional tests of the channel are discussed.
17
EN
In the paper the principles of functioning, a manner of realization and methods of research performed during configuration of a device enabling the connection of communication port Link Port of TigerSHARC [1, 3, 8] processor with another device communicating by means of SPI [4, 5] interface are presented. The discussed application was realized with use of Xilinx FPGA [6, 7] devices. Transmission in Link Port lines proceeds with utilization of differential signals (Fig. 1) while in SPI data are transferred through asymmetrical signaling lines (Fig. 2). The presented solution is completely original and provides the effective conversion of data among interfaces differing in the range of data format, amplitude and time parameters of interface signals as well as the speed of data transfer. The idea of data conversion among Link Port and SPI interfaces is presented in Fig. 3, the configuration of functional units accomplished on the basis of FPGA device is shown in Fig. 4. The procedures of investigating the configured device, constructed and tested during realization of the project, can be used for creation of other applications with use of FPGA devices.
PL
W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania, sposób realizacji i metodykę badań prowadzonych w trakcie konfigurowania układu umożliwiającego połączenie portu komunikacyjnego procesora TigerSHARC z urządzeniem komunikującym się z wykorzystaniem interfejsu SPI. Omawiana aplikacja została zrealizowana z wykorzystaniem układu FPGA firmy Xilinx. Prezentowane rozwiązanie jest w pełni oryginalne i zapewnia efektywną konwersję danych pomiędzy interfejsami różniącymi się w zakresie formatu danych, parametrów amplitudowych i czasowych sygnałów interfejsowych, jak również szybkości transferu danych. Opracowane i sprawdzone w trakcie realizacji projektu procedury badania konfigurowanego układu mogą być wykorzystane w trakcie tworzenia innych aplikacji z wykorzystaniem układów FPGA.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.