Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Płukanie oraz czyszczenie sieci wodociągowej są podstawowymi zadaniami związanymi z eksploatacją sieci wodociągowej. Mogą być one wykonywane w sytuacjach wymagających tego typu zabiegów, np. po zakończonych pracach remontowych lub awariach, lub w efekcie planów długoterminowych, których celem jest poprawa stanu pracy sieci wodociągowej. Decyzja o płukaniu przewodów powinna być podjęta na podstawie analizy pracy Systemu Zaopatrzania w Wodę (SZW). Jednym z narzędzi wspomagającym zarządzanie siecią wodociągową jest model matematyczny, dzięki któremu można zamodelować przepływy oraz wiek wody. Analiza wieku wody umożliwia zlokalizowanie miejsc, w których woda ulega stagnacji. Wiek wody jest ważnym parametrem określającym przydatność wody do spożycia, im jest dłuższy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w wodzie rozwiną się bakterie zagrażające zdrowiu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki analizy wieku wody, opartej na matematycznym modelowaniu różnych scenariuszy symulacyjnych, odwzorowujących zmienne warunki eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę. Model przedmiotowej sieci wykonano i skalibrowano w programie Epanet.
EN
Flushing pipes and cleaning of the water supply network are the basic tasks related to the network operation. They can be made in situations requiring such type of treatments, e.g. the completed repair work or failures, or as long-term plans undertaken for betterment work condition of water distribution network. The decision of pipes flushing should be based on an analysis of the work of the Water Supply System (WSS). Commonly used tools supporting the water supply management is a mathematical model, which can model flows and age of water. Water age analysis allows to locate places where water is stagnant. Water age is an important parameter in determining the suitability of water for consumption, with the long water age, there is higher probability that will caused appear of health-threatening bacteria. This paper presents the results of computer simulation and water age analysis, on the basis of which it was proposed plans for flushing the network. The network model for chosen region of Silesia was made and calibrated in the Epanet program.
2
Content available remote Analiza procesu kalibracji w budowaniu modelu hydraulicznego
PL
Matematyczne modele prognostyczne sieci wodociągowej w odniesieniu do wielkości hydraulicznych są dobrze rozpoznane i rozwijane od wielu lat. Obecnie szereg pakietów symulacyjnych tj. EPANET, PICOLO Mike Net, WaterCAD czy ISYDYW implementuje te modele. Pakiety te pozwalają obliczyć przepływy i ciśnienie w systemie dystrybucji wody przy zadanych warunkach funkcjonowania. Jednakże dla wykorzystania symulacyjnych modeli hydraulicznych w zarządzaniu systemami zaopatrzania w wodę istotną procedurą w jego tworzeniu jest proces kalibracji. Proces ten polega na estymacji parametrów modelu, dążącej do zminimalizowania różnic pomiędzy rezultatami modelowania a rzeczywistymi obserwacjami. Jest to złożony i wieloetapowy proces, podczas którego weryfikacji i korekcie poddawane są graf sieci oraz takie parametry, jak: współczynnik chropowatości ścian przewodów, charakterystyki pomp, czy obciążenia sieci. W pracy zaprezentowano wyniki przeprowadzenia złożonego procesu kalibracji rzeczywistej sieci wodociągowej dostarczającej wodę mieszkańcom wybranej części aglomeracji śląskiej.
EN
Mathematical prognosis models of the water pipe network in relation to hydraulic quantities are well known and developed over several years. Currently there are many simulation programs such as EPANET, PICOLO Mike Net, WaterCAD and ISYDYW that implement these models. These packages allow you to calculate the flow and pressure in the water distribution system under certain operating conditions. However, to make a hydraulic model as a useful tool in the management of water supply systems, a calibration process is required. This process involves estimating model parameters to minimize the difference between model results and actual observations. This is a complex and multi-stage process where the network graph and parameters such as roughness coefficient, pump characteristics, or nodal demands are checked and corrected. This paper contains a complex process of calibration of the real water supply system that delivers water to the customers of the selected part of the Silesian region.
PL
Prognozowane zmiany klimatu mogą przyczynić się w krajach europejskich do zwiększenia liczby katastrof, będących konsekwencją zwiększenia częstości występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia i skutki socjoekonomiczne tych zjawisk. Przeanalizowano informacje zawarte w bazie danych EM-DAT, dotyczące katastrof naturalnych w latach 1994-2004. Na tej podstawie stwierdzono zwiększenie częstości występowania katastrofalnych w skutkach zdarzeń, będących konsekwencją ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w analizowanym jedenastoletnim okresie. Najczęściej występującym zdarzeniem, powodującym największe straty materialne i ofiary w ludziach, są powodzie, szczególnie często zdarzające się we Francji. Najliczniejsze ofiary w ludziach w Europie są następstwem przede wszystkim ekstremalnych wartości temperatury i powodzi. Ze względu na prognozowane zwiększenie prawdopodobieństwa występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych na naszym kontynencie należy się spodziewać, że coraz większa liczba jego mieszkańców będzie narażona na znalezienie się w zasięgu tego typu zjawisk.
EN
Forecasted climate changes will increase of natural disaster numbers in European countries that will be a consequence of increasing variability and frequency of weather-related events. The aim of this paper was to pay attention to threats and socio-economical effects caused by extreme weather events. Information gathered from EM-DAT database, related to natural disasters that took place in Europe in 1994-2004 years, were analyzed. The increasing frequency of weather-related disasters occurrence was observed in considered period. The most frequently occurring phenomena, which caused the most deaths and damage costs were floods, permanently observed in France. The most substantial number of mortal victims in Europe was also notice, besides floods, as the result of extreme temperatures. According to predicted global climate changes, the number of natural catastrophes in European countries will rise as a result of extreme events of weather increase. So, we should consider the fact that major number of habitats of our continent will be put in danger.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.