Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ekrany akustyczne są stosunkowo nowym rodzajem konstrukcji: powstały w XX w. w związku z gwałtownym rozwojem komunikacji drogowej i kolejowej. W Polsce są dość powszechnie lekceważone, co jest przyczyną złego stanu technicznego naszych ekranów. Najbardziej odpowiednim ekranem w naszym kraju powinna być całkowicie sprefabrykowana konstrukcja żelbetowa, której zalety zostały wypunktowane w artykule. Należy wykonać typowy i wariantowy projekt żelbetowego ekranu dla różnych regionów Polski. Najlepsze, niebudzące żadnych kontrowersji są wały ziemne, wały pokryte roślinnością lub z nadbudową żelbetową. Niezwykle wdzięcznymi ekranami są poprawnie zaprojektowane pasy zieleni. Błędem jest wykonywanie ekranów „na przyszłość” wzdłuż lasów, łąk, nieużytków.
EN
Acoustic screens are a relatively new type of structure; they were created in XX century along with the rapid development of road and railway communication. They are quite neglected in Poland, which is the cause of our screens’ poor technical condition. The most suitable screen in our country should be entirely prefabricated reinforced concrete structure whose advantages were listed in the article. A typical design of reinforced concrete screen with variants should be created for different regions of Poland. The best, and stirring no controversy, are earth embankments, embankments with vegetation or embankments with reinforced concrete top structure. Well-designed greenery belts are a good choice as well. However, it is a great mistake to construct ‘prospective’ screens along forests, meadows or wastelands.
PL
W artykule wymieniono rodzaje metalowych elementów występujących w przestrzeni publicznej, które są narażone na korozję, jeśli nie będą prawidłowo zaprojektowane, zamontowane i zabezpieczone. Opisano również, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze profili oraz montażu elementów stalowych.
EN
The article enumerates the types of metal components present in public space which are exposed to corrosion without a proper design, installation and protection. Key aspects requiring attention are discussed in the perspective of profile selection and steel components installation.
3
Content available remote Zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych przed korozją
PL
W artykule omówiono zagrożenia wynikające z korozji konstrukcji i elementów stalowych. Wymieniono rodzaje korozji oraz metody ochrony. Przedstawiono warunki dobrze wykonanego zabezpieczenia przed korozją oraz opisano rodzaje farb stosowanych do takiej ochrony.
EN
The article discusses the hazards caused by corrosion of steel structures and parts. Types of corrosion and protection methods are enumerated as well. The conditions for proper corrosion protection are presented, and the types of paint used for such protection are defined.
8
Content available remote Podziemne magazynowanie paliw ciekłych
PL
Publikacja podaje główne parametry dokumentujące przydatność kawern solnych do celów magazynowania oraz szczególne hydrogeologiczne warunki występujące w złożach soli – szczelność struktury; korzystne właściwości geomechaniczne soli kamiennej: spójność, nieprzepuszczalność, deformacje plastyczne, chemiczną obojętność soli na magazynowane substancje i dużą grubość złoża soli, możliwość utworzenia kawern o wymaganej pojemności. Omawia również właściwe technologie magazynowania, warunki bezpiecznej budowy i obsługi magazynu: stabilność kawerny i bezpieczeństwo magazynowanych produktów; zachowanie jakości produktu w czasie magazynowania; napełnianie i opróżnianie kawerny magazynowej z wydajnością wymaganą przez operatora w odniesieniu do obu tych procesów. W oparciu o przykłady i dane z takich krajów jak: Kanada, Francja, Niemcy i USA oraz w kontekście światowej praktyki na obszarach wymogów prawa, strategicznych, obsługi i handlowych, zawiera ocenę zapotrzebowania pod tym kątem w Polsce. Publikacja została zaprezentowana podczas 3. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników w Bóbrce, maj 2008 r.
EN
Publication lists the major parameters evidencing particular suitability of salt caverns for storage purposes, namely: –salt deposits are common, –particular hydrogeological conditions observed in salt deposits – tightness of structures, –advantageous geomechanic properties of rock salt: cohesion, non-permeability, plastic deformations, –chemical inertness of salt to stored substances, –high thickness of salt deposits, allowing establishment of caverns with desired volume. Publication discussed also proper storage technologies, as well as conditions for safe construction and operation of cavern storage: –stability of cavern and safety of stored products, –preservation of product quality during storage. –filling and emptying of cavern storage with efficiency required by operator, respectively for both processes. The publication includes also the assessment of Poland’s needs in this respect, based on the examples and data from such countries as Canada, France, Germany, and the USA, and in the context of worldwide practice in legal, strategic, operational and commercial area. Document presents critical issues, in particular the issue of water supply and brine handling. Publication presents the current status of storage cavern construction in Poland, as well as perspectives for near future. This publication has been presented during 3rd Polish Congress of Petroleum and Gas Industry Specialists in Bóbrka.
EN
The paper presents results of spectral and photophysical studies obtained for molecules representing three different classes of compounds: • Schiff bases with strong intramolecular hydrogen bond, occurring in a few phototautomers, • Aminophtalimides with LE and ICT type electronic excited states forming exciplexes through hydrogen bonds with the solvent molecules, • Thioketones with a thiocarbonyl group becoming exceptionally reactive in the S2 state, quenched by molecules of solvent of different properties. It should be emphasized that for all compounds, irrespective of the complex mechanisms of their deactivation characterised by different dynamics, the dominant final process is the reproduction of the chemically unchanged substrate in the ground state. The necessary condition of the correct interpretation of the complex properties of the compounds studied in electronic excited states is the proper choice of solvents of specific properties. Through this proper choice of solvents it becomes possible to study the role of nonspecific and specific (hydrogen bonds) interactions with the solvent and to observe the intramolecular and intermolecular processes of deactivation. The results presented could be obtained thanks to the use of the steady-state and time-resolved laser methods of absorption and emission spectroscopy with a pico- and femtosecond resolution. The results obtained can be helpful in the study of compounds of similar properties and more complex systems including biological systems.
10
Content available remote Prognozy a możliwości krajowego systemu elektroenergetycznego
PL
W pracy dokonano krytycznej oceny prognozy krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną do 2025 roku, opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Wykazano, że opracowana prognoza jest zdecydowanie przeszacowana i nie może być zrealizowana przez krajowy system elektroenergetyczny. Przedstawiono prognozę autorską krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, różniącą się zdecydowanie od prognozy opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Porównano wyniki obu prognoz.
EN
In the paper it is given the critical opinion of forecast of domestic electricity demand proposed by the Ministry of Economic Affairs & Labour. It is shown the this forecast is strongly overstate and it will not be able perform by domestic of power system. That why the another forecast is proposed, wich is most realistic. Both of this forecasts are compared.
11
Content available remote Implementation telematic systems to exploitation for railway transportation
PL
Ocena zgodności może być zdefiniowana jako ogół środków podjętych przez producentów, ich klientów lub władze regulacyjne i strony trzecie w celu oceny, czy wyrób spełnia wymogi ustanowine w danej normie lub przepisie. Odnośnikiem mogą być przepisy, normy, specyfikacje rynków publicznych, normy zakładowe i specyfikacje prywatne. Działania zwiazane z oceną zgodności mogą być prowadzone na trzech poziomach: oceny, akredytacji i uznawania.
EN
Assessment of compliance may be defined as a total measures taken by the manufactures, their clients or regulation authoritis and third parties in order to assess whether the product complies with requirements set forth in the specific standard or regulation. References may be regulations, standards, specifications of public markets, company standards and private specifications. Actions related with compaliance assessment may be carried out on three levels: assessment, accreditation and recognition.
EN
The principal objective of actions related with operational acceptance in the transportation is protection of railway customer against receiving a low quality product that does not comply with the requirements and thus is unreliable and unnecessary. Technical conditions and evaluation criteria for systems and products are used by the Central Inspectorate of Railways in the procedure of acceptance for operation applied to the railway structures, equipment and vehicles. Based on the documents described above, the Department for Operational Acceptance Certificates at GIK has developed a procedure to be observed with realization of each application for certificate, among others also in tele-informatics.
PL
Zasadniczym celem działalności związanej z dopuszczaniem do eksploatacji w transporcie jest zabezpieczenie odbiorcy kolejowego przed otrzymaniem wyrobów o niskiej jakości, nie spełniających wymagań, a tym samym nieodpowiedzialnych i nieprzydatnych. Wymagania techniczne oraz kryteria oceny dla systemów i wyrobów są wykorzystywane przez Główny Inspektorat Kolejnictwa w procedurze dopuszczania do eksploatacji budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych. Departament ds. Świadectw Dopuszczenia do Eksploatacji opracował procedurę, według której realizowany jest każdy wniosek o wydanie świadectwa m.in. w teleinformatyce.
13
Content available remote Atlas Copco na morzu
PL
Atlas Copco - wiodący na świecie producent sprężarek - jest również cenionym producentem najwyższej jakości kompresorów rozrucho­wych. Połączenie prawie stuletniej praktyki w dziedzinie sprężonego powietrza z niemalże trzydziestoletnim doświadczeniem w przemyśle okrętowym firmy Ketting b.v. zaowocowało powstaniem doskonałych wysokociśnieniowych sprężarek tłokowych, stosowanych na statkach do rozruchu silników głównych.
EN
Experimental set-up for time dependent transient absorption/gain measure-ments with femtosecond time resolution is presented. The pump-probe spectroscopy tech-nique with femtosecond pulses from Ti: Sapphire laser system (Spectra Physics) allowed measurements of the optical density of transient absorption and transient gain in the spectral range of 330-700 nm, time resolution of 120 fs, and the accuracy of up to 0.005. The real time resolution and "zero time" dispersion of the system were found in two-photon absorption experiment.
EN
Design and construction of a new spectrometer for picosecond fluorescence decay measurements by time-correlated single-photon counting is described. The use of pico/femtosecond excitation pulses from a tunable Ti: Sapphire laser in combination with a fast microchannel plate photodetector and ultrafast timing electronics resulted in an excellent temporal resolution and stability of the instrument response function (IRF) of the spectrometer which enabled successful analysis of fluorescence decay signals of single picoseconds. Results of optimisation of experimental characteristics of the system concerning the effect of the geometry of the excited region of the sample, optimum optical imaging and performance of photodetectors are presented. Test measurements of fluores-cence decay of xanthione in various solvents characterised by different S(2) state lifetimes 5-38 ps proved the excellent experimental performance of the spectrometer .
16
Content available remote Systemy transmisji informacji w sterowaniu pociągiem
PL
W referacie przedstawiono poziomy zastosowania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym oraz kanały transmisji informacji w relacji tor - pojazd stosowane w tym systemie.
EN
The flexibility of the systems of the transmission of the information track - vehicle, applied for traffic safety at high-speed mainly depends from the way of the transmission of the information between track and vehicle devices. Developing in the now of European Railway Traffic Management System used two types systems of the transmission of the information, in depedence from the level apply of this system. It may be realized by point or by continuous way. Point transmission is realized by balise or by loop. Continuous transmission is realized by the radio.
EN
We present aromatic thioketones as an excellent set of compounds for investigations of kinetics of fast bimolecular reactions studied by fluorescence quenching. It would be interesting to study seven compounds with fluorescence lifetimes ranging from 64 ps for thioxanthione to 880 for 2,23,3-tetramethylindanthione in perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane. Moreover the kinetics of fluorescence decay of all the studied thioketones in perfluoroalkanes without a quencher is very well established with xanthione as one of the most thoroughly studied compounds. Previous theoretical work has suggested that investigations of the kinetics of quenching involving compounds with very short fluorescence lifetimes would be a promising avenue of approach to obtaining more definitive experimental information for modelling studies. The aromatic thioketones are such donors. For xanthione, with a lifetime of 178 ps, and 1,3,4,5,6,8-xanthione-d6, with a lifetime of 600 ps, the kinetics of quenching can be described satisfactorily by the SCK theory. Parameters such as the sum of donor and quencher radii and the sum of their diffusion coefficients, obtained from this theory, are in rather good agreement with the corresponding values determined by other methods. Unfortunately, a rather large uncertainty in the determination of the proper rate constant k, prevents obtaining an unambiguous answer to the question of whether the large values of k are characteristic of the systems studied or instead are a consequence of the model employed. Also the mechanism of quenching of the S2 states of the thioketones by hydrocarbons is not yet clear.
EN
Stoichiometry and stability constants of beta-cyclodextrin (beta-CD) complexes of several aromatic ketones and the corresponding thioketones were determined by the spectrophotometric and solubility methods. The solubility method with high-performance liquid chromatography (HPLC) detection of the solute concentration proved to be very convenient in determination of the stability constant for the least soluble thioketone. The formation constants were correlated with 1-octanol-water partition cefficients, which vary over more than five orders of magnitude for compounds studied. The hydrophobic interaction and dispersion forces were found to be the most important sources of the complex stability. Relatively strong hydrogen bonds between the ketone molecules and water destabilize their beta-cyclodextrin complexes. Stoichiometry of all beta-cyclodextrin complexes studied was found to be 1:1. The synthesis of a new alkyl derivative of 4H-1-benzopyran-4-one and 4H-1-beznopyran-4-thione was described.
EN
The aim of this paper is the discussion on the applicability of some rectangular elements to plane strain boundary value problems. Four different elements were considered: 4-node, 5-node, Serendipity 8-node and Lagrangian 9-node. Two cases: the material layer loaded by a concentrated vertical force and the same layer loaded by a symmetrical rigid punch were discussed. An elastic material was used to avoid the influence of the constitutive model on solutions. To model interface behaviour on the contact surface a Coulomb friction condition was applied. The use of the 4- and 5-node elements resulted in the prediction of the 'island' pattern of stress and strain tensors distributions and their non-applicability was proved independently from the boundary condition. The 8-node element predicted erroneous distributions of nodal forces and should be avoided in the case of contact problems. Among the discussed group of elements only the 9-node element turned out to be applicable for boundary value problems under plane strain condition.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.