Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper the analysis of electric systems' structures in nuclear power plants with emphasis on ensuring the operational reliability has been prepared. The authors focused on different issues regarding necessary conditions of a safe work of nuclear power plant. Based on authors research the auxiliaries’ power supply systems must be designed to assure a maximal reliability level of the supply for the most important auxiliaries. In the nuclear power plant, it is necessary to remove the decay heat produced in nuclear fuel during the long time after the reactor shutdown. It is also necessary to supply the devices responsible for the radiation protection of people and environment. The authors analyzed the categories of the nuclear power plant auxiliaries and the standards for qualifying electrical equipment for nuclear power plants. Electric part of nuclear power plant is a set of electric power equipment, interconnected using the electric current paths, designed to leading-out energy from the power plant to the electric power system (power leading-out system) and to supply auxiliaries (auxiliaries’ power supply system). The tasks of auxiliaries’ power supply system in normal conditions differ significantly from the tasks that this system satisfies in the transient conditions: starts-up, shut-downs and failures. The other thing is presented review of solutions of auxiliaries’ power supply in currently developed plants. The paper presents the solutions of auxiliaries’ power supply system in chosen power plants, which are presently design and/or in construction process.
PL
W artykule dokonano analizy struktur układów elektrycznych w elektrowniach jądrowych, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia niezawodności operacyjnej. Autorzy skupili się na różnych zagadnieniach dotyczących niezbędnych warunków bezpiecznej pracy elektrowni jądrowej. Układy zasilania potrzeb własnych muszą być projektowane tak, aby zapewnić maksymalny poziom niezawodności zasilania najważniejszych odbiorników potrzeb własnych. W elektrowni jądrowej konieczne jest usuwanie ciepła wytwarzanego w paliwie jądrowym przez długi czas po wyłączeniu reaktora. Konieczne jest również zasilanie urządzeń odpowiedzialnych za ochronę radiologiczną ludzi i środowiska. Autorzy przeanalizowali kategorie urządzeń potrzeb własnych elektrowni jądrowej oraz standardy kwalifikowania urządzeń elektrycznych dla elektrowni jądrowych. Część elektryczna elektrowni jądrowej to zespół urządzeń elektroenergetycznych, połączonych torami prądowymi, przeznaczony do wyprowadzenia energii z elektrowni do systemu elektroenergetycznego (układ wyprowadzenia mocy) oraz do zasilania potrzeb własnych (układ zasilania potrzeb własnych). Zadania układu zasilania potrzeb własnych w normalnych warunkach znacznie odbiegają od zadań, które spełnia ten układ w warunkach przejściowych: rozruchy, wyłączenia i awarie. Kolejnym elementem artykułu jest przegląd rozwiązań zasilania potrzeb własnych w obecnie budowanych elektrowniach jądrowych. W artykule przedstawiono rozwiązania układów zasilania potrzeb własnych w wybranych elektrowniach, które są obecnie projektowane i / lub budowane.
2
Content available remote Polish hydropower resources and example of their utilization
EN
This paper presents the analysis of Polish rivers’ potential to be employed in the construction of new electricity sources. On the basis of the hydrological data obtained in a number of years, set of parameters for 28 water gauges were assessed. The water gauges chosen were meant to display characteristics representative for the whole country. The analysis was preceded by general information concerning the Polish hydropower sector. Finally, the case study of small hydroelectric power plant (SHP) was presented. The location of the planned power plant is the northern part of Poland, in Suraż near the water gauge on the Narew River.
PL
W artykule przedstawiono analizę potencjału polskich rzek do wykorzystania w budowie nowych źródeł energii elektrycznej. Na podstawie danych hydrologicznych uzyskanych w ciągu kilku lat oceniono zestaw parametrów dla 28 wodowskazów. Wybrane punkty wodowskazowe miały zobrazować cechy charakterystyczne dla całego kraju. Analiza została poprzedzona ogólnymi informacjami dotyczącymi polskiego sektora energetyki wodnej. Na koniec przedstawiono studium przypadku małej elektrowni wodnej (MEW). Lokalizacja planowanej elektrowni to północna część Polski, w Surażu koło wodowskazu na Narwi.
EN
The article presents the results of research on the influence of electromobility on the power system. In the first part of the article the potential change in energy demand and capacity was estimated in the global approach. Next, the problems that may arise during the development of EVSE (Electric Vehicle Charging Infrastructure) are described. It also focuses on the problems related to the charging of electric buses in the city. All the discussed cases allow us to state that the development of electromobility, in the context of the functioning of the power system is possible in Poland, however, it requires a number of actions aimed at upgrading the grid infrastructure. Distribution Network Operators (DSOs) will play an extremely important role in this process. They will coordinate infrastructure maintenance and ensure proper connection of EVSE to the power grid.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu elektromobilności na system elektroenergetyczny. W pierwszej części artykułu oszacowano potencjalną zmianę w zapotrzebowaniu na energię, a także na moc, w ujęciu globalnym. Następnie opisano problemy jakie mogą wyniknąć w czasie rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE). Skupiono się także na problemach związanych z ładowaniem autobusów elektrycznych w mieście. Wszystkie omawiane przypadki pozwalają stwierdzić, że rozwój elektromobilności, w kontekście funkcjonowania systemu elektroenergetycznego jest możliwy w Polsce, jednakże wymaga podjęcia szeregu działań mających na celu modernizację infrastruktury sieciowej. Niezwykle ważną rolę w tym procesie będą pełnić Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych (OSD). To właśnie oni będą koordynować remonty infrastruktury, a także dbać o poprawne przyłączenie EVSE do sieci elektroenergetycznej.
4
Content available remote Topologie instalacji hybrydowych OZE wraz ze strategią kontraktowania energii
PL
W artykule przedstawiono przegląd topologii instalacji hybrydowych OZE, możliwych do zastosowania jako alternatywne źródła energii w mikrosieciach i klastrach energii. Omówiono sposoby konfiguracji źródeł hybrydowych, możliwości tworzenia kombinacji danych technologii i ich wykonalność. Oszacowano także profil wytwórczy takiej instalacji dla różnych pór roku. Na podstawie otrzymanych danych zaprojektowano strategię kontraktowania energii elektrycznej, która maksymalizuje wykorzystanie źródeł energii wchodzących w skład instalacji hybrydowej OZE. Następnie oszacowano potencjalne przychody ze sprzedaży energii.
EN
The paper presents a review of the topologies of hybrid RES installations, possible to be used as alternative energy sources in microgrids and energy clusters. The methods of configuration of hybrid sources, possibilities of creating combinations of given technologies and their feasibility are discussed. The production profile of such an installation, for different seasons of the year, is also estimated. On the basis of the data received, a strategy of contracting electricity was designed, which maximizes the use of energy sources included in the hybrid RES installation. Then, potential income from the sale of energy from this installation was estimated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.